Tag Archive for begroting

Onbetrouwbaar Groen Links

Tijdens de raadsvergadering werd één ding duidelijk, namelijk de onbetrouwbaarheid van de fractie van Groen Links. Beloften die deze partij doet, worden met het grootste gemak niet nagekomen. In de vorige raadsperiode beloofde deze partij de crisis verhoging OZB terug te geven aan onze inwoners als de situatie dat weer zou toe laten.

Lees verder

Unieke behandeling Programmabegroting

Een uniek moment in de Delftse raad bij de Begrotingscommissie. Voor het eerst sinds jaren bleek het mogelijk om voor de begroting 2018 € 50.000,– te verschuiven. Het Evenementen budget voor de hele stad wordt voor 2018 met dit bedrag extra verhoogd. Wie had gedacht, dat dit in Delft mogelijk zou zijn?

Lees verder

Meedenkbegroting CDA, CU en Stadsbelangen Delft

De crisis voorbij, de Delftenaar voorop! Dat is het uitgangspunt van de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft. Na jaren van zware bezuinigingen, kent de begroting weer een meerjarig overschot en zijn nieuwe bezuinigingen niet nodig. Dat is goed nieuws!
Lees verder

Controle Provincie bij MRDH wassen neus?

Naar aanleiding van de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van de MRDH heeft de Provincie Zuid Holland de MRDH laten weten de stukken voor kennisgeving aan te nemen. En dat ondanks diverse zorgelijke opmerkingen hierover. Men maakt kritische opmerkingen, maar de Provincie doet er verder niets mee.

Lees verder

Traag college

Stadsbelangen Delft zal in de raadsvergadering van 29 januari 2015 de motie herstelplan indienen. De niet sluitende begroting 2015, die door een meerderheid van de gemeenteraad werd vastgesteld, wacht nog op goedkeuring van de
Provincie Zuid Holland.

Lees verder

Onderzoek was niet overtuigend

mecanoo_delft_westvestWel of geen stadskantoor bouwen is voor lokaal bestuurders een beslissing die qua complexiteit, omvang en aannames, die door niemand echt hard te maken zijn, wellicht vergelijkbaar met het vraagstuk waar landelijke politici mee worstelen. Griekenland steunen?… of niet………….en wat doen we eventueel straks met Italië, Spanje, Portugal of Ierland???? Niemand die het weet. Topeconomen spreken elkaar tegen wat betreft de diverse scenario’s. Achter de landelijke (Haagse) schermen wordt al maanden keihard gewerkt om straks op diverse scenario’s te kunnen anticiperen terwijl het overgrote deel van de deskundigen ervan uit gaan, dat de euro-problematiek Nederland hard zal kunnen raken, maar ons land daardoor niet in een faillissement terecht zal komen.

Anders ligt dat in Delft met ons eigen probleem: wel of geen HNK. Want een probleem is het. Wel bouwen kost enorm veel geld. In ieder geval minimaal 85 miljoen. Zelfs in het meest gunstige scenario waarbij geen extra tegenvallers optreden moet je je afvragen of Delft dit wel kan betalen. Dan hebben wij het nog niet over de kosten van het totale Spoorzonetraject waar HNK een onderdeel van is. Niet bouwen geeft natuurlijk ook problemen. Gemaakte kosten moet je direct afschrijven en een aantal partijen zullen mogelijk schade claimen. Het is niet uitgesloten dat zowel bouwen als niet bouwen onze stad de artikel 12 status gaat opleveren. Op dit moment lijkt niemand inclusief het college het plaatje compleet te hebben. Wij begrijpen best dat je bij dit soort omvangrijke projecten de kosten en investeringen niet tot achter de komma kunt berekenen, maar als je een gedegen en gewogen besluit wilt nemen, dan zullen de verschillende scenario’s echt beter doorgerekend moeten worden met een bandbreedte positief resultaat versus negatief resultaat.

De onderzoeken die er nu liggen nemen onze twijfels niet weg ondanks alle goede intenties. Er is veel gestoeld op aannames die door verschillende onderzoeksmethodieken niet tegen elkaar zijn af te zetten. Het college zegt een breed draagvlak te zoeken. Dat kan alleen lukken als we de ontstane problemen ontdoen van politieke lading. We moeten hierbij vooral niet denken in termen van prestige of blamage maar juist gezamenlijk op zoek naar de juiste oplossing.

De resultaten van het verificatieonderzoek geven onze fractie niet het beeld dat het doorgaan met de bouw van HNK de beste optie is. Wij zijn van mening dat vooral gesproken is met partijen die er alle belang bij hebben dat HNK wel wordt gebouwd. Het onderzoek laat vooral het bad case scenario zien als HNK niet wordt gebouwd ten opzichte van het optimistische scenario van wel bouwen. Dat zijn geen gelijkwaardige uitgangspunten. Dat maakt het voor de raad lastig om tot een goed oordeel over deze materie te komen. Dat kan pas als je zowel bij het niet als wel bouwen dezelfde bad case of optimale scenario’s hanteert. Dat is nu niet het geval.

Opmerkelijk is dat de verplichting tot het bouwen van het HNK niet contractueel is geformaliseerd. Dat mag toch op z’n minst een amateurisme van hoog niveau worden genoemd. Ja, er zijn aanwijzingen die leiden tot deze verplichting, zo stelt de accountant, maar feit is, dat Delft zich niet formeel contactueel heeft vastgelegd tot de verplichting van de bouw van HNK.   

De in het onderzoek genoemde eventuele schadeclaims bij het niet bouwen zijn maximaal ingezet. Dat begrijpen wij. Of dat praktijk zal worden is een andere vraag. Overigens opvallend dat het college haar onderhandelingspositie bij voorbaat al prijs heeft gegeven door de vertrouwelijkheid van de cijfers op dit onderdeel op te heffen. Hoogst onverstandig, niet in belang van Delft, want daarmee is een vrijbrief gegeven aan belanghebbende partijen om de 3 miljoen per maand op te eisen.  

Het is niet zo dat Delft zomaar roept: ‘ wij gaan toch maar even niet bouwen.’ Nee, hiervoor is een zeer valide argument. Ook Delft heeft enorm veel last van de economische crisis, waarvan het eind nog steeds niet in zicht is. Er is dus sprake van een overmacht situatie, waarvoor je toch op z’n minst begrip mag verwachten van belanghebbende partijen. Zeker omdat met elkaar is afgesproken om in dit traject schouder aan schouder op te trekken. Tenminste dat heeft wethouder Junius ons altijd voorgehouden. Het is ook niet voor niets dat Stadsbelangen bij herhaling in deze raad heeft gevraagd tot herijking van de plannen rond HNK. Juist vanwege die economische crisis en de financiële situatie waarin wij terecht zijn gekomen.

Het college en de coalitiepartijen hadden al vanaf april 2010 op dit dossier krachtig het stuur in handen moeten nemen en met de belanghebbende partijen om tafel moeten gaan zitten. Zij hebben een jaar lang op de automatische piloot gevaren ondanks het slechte weer en zijn veel te lang doorgegaan met het maken van kosten.  

In de commissie van afgelopen dinsdag stelde de PvdA dat bij doorgaan van de bouw van HNK wij de sturing van dit project in handen kunnen houden. Dat zou bij het afblazen van dit project niet het geval zijn. Stadsbelangen bestrijdt dit. Ook als alsnog wordt besloten HNK niet te bouwen, verwacht Stadsbelangen van het college en de raad dat het stuur fors in handen wordt genomen en dat wij niet rustig afwachten wat er over ons heen komt. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het ligt voor de hand met partijen om tafel te gaan en de situatie te bespreken. In Nederland zijn diverse bouwprojecten om die reden ook afgeblazen.

Wij merken op dat geen onderzoek is verricht naar mogelijke vertragingen als HNK wel zou worden gebouwd en wat dit aan extra kosten met zich meebrengt. Het accountantrapport geeft aan dat financiële risico’s zich ongetwijfeld zullen voordoen als we doorgaan met de bouw van HNK. Dat is ook aannemelijk, want dat heeft de geschiedenis wel bewezen en dat zal bij dit project niet anders zijn.

Terug naar Delft. Wanneer en welke extra kosten op ons afkomen wanneer wij door gaan met HNK, weten we niet. Er kan dan wel gesteld worden dat dit opgelost zal worden in toekomstige begrotingen en beter te overzien is, maar onze overtuiging is, dat Delft geen enkele ruimte heeft om te schuiven in de begroting. Ook in de toekomst niet.   

De vraag is dan of Delft kiest voor het doorgaan met HNK met alle financiële onzekerheden en risico’s of dat het verstandiger is dat Delft op dit moment kiest voor een situatie waarbij je op korte termijn weet waar je aan toe bent. Vanuit die situatie kunnen nieuwe oplossingen en uitdagingen worden aangegaan. Niet gemakkelijk, maar ook niet onmogelijk. Een lastige afweging, waarbij wij ervan overtuigd zijn dat doorgaan met de bouw van HNK ook leidt tot financiële problemen in de toekomst. Uiteindelijk wordt de rekening dan toch richting de inwoners gepresenteerd. Daarom heeft Stadsbelangen geen aanleiding gezien om haar de voorkeur voor optie 4 (niet bouwen van HNK) te wijzigen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

De winst van een lokale partij

De constructieve bijdrage van Stadsbelangen bij de behandeling van de programmabegroting is niet onopgemerkt gebleven. Sterker nog; het heeft tot echte resultaten geleid. Door alleen maar kritiek te uiten en geen bereidheid te hebben om samen te werken, bereik je uiteindelijk niets en feitelijk ook niets voor onze inwoners.

Stadsbelangen wil,zoals altijd, voor onze inwoners wat bereiken en dat vraagt om een constructieve houding en de bereidheid om samen te werken.

In samenwerking met het CDA en ChristenUnie/SGP werd een evenwichtige alternatieve begroting gepresenteerd met een degelijk en goed onderbouwde dekking. De drie partijen vonden € 750.000,– extra om de diverse alternatieve voorstellen, voornamelijk structureel, te kunnen dekken. Deze forse dekking hadden het college en de coalitiepartijen over het hoofd gezien. Een merkwaardige constatering.

Na de forse dreiging van de VVD om tegen de begroting te zullen stemmen, brak er binnen de coalitie enerzijds een crisis uit en anderzijds was men dol gelukkig dat de drie oppositiepartijen extra dekking hadden weten te vinden. Zo ontstond een totaalpakket amendement waarin diverse belangrijke voorstellen vanuit de alternatieve begroting waren verwerkt van ca € 500,000,–.

Dat leidde tot het volgende resultaat:

* de bezuinigingen op de bewaakte speeltuinen werden structureel teruggedraaid
* de verhoging van de OZB werd teruggebracht van 3,01  naar 2,5%
* er wordt extra geïnvesteerd in de wijken
* voorstel in het kader van duidelijke bebording
* het Vermeercentrum kreeg nog eenmalig extra steun, want vanaf 2011 heeft men geen bijdrage van de gemeente meer nodig

Uiteraard hadden wij liever gezien dat de OZB structureel was geregeld. Aan de andere kant geeft dat partijen de gelegenheid en de vrijheid om bij nieuwe coalitieonderhandeling dit onderwerp uit te onderhandelen. Wat Stadsbelangen betreft, komt er voor OZB een structurele oplossing vanaf 2011.

Voor het schrappen van de bezuinigingen op onderhoud wegen bleek geen meerderheid te zijn. Ook niet voor onze motie bereikbaarheid, waarin wij het college verzochten de versmalling aan de Voorhofdreef pas te realiseren als de ontsluiting van deze wijk goed is geregeld. Daarnaast willen wij dat de effecten van deze versmalling nog eens goed worden bezien. De wethouder wilde hierover tijdens de raad geen discussie voeren. Wij hebben de motie dan ook ingetrokken en aangekondigd op dit onderwerp terug te komen in de commissie Ruimte en Verkeer.

Stadsbelangen vroeg ook aandacht voor de situatie rond Speakers. Speakers is vooral voor de jongeren in onze stad een belangrijke locatie. Stadsbelangen vindt dan ook dat er hulp moet worden geboden.In een stad als Delft is een poppodium belangrijk. Toch kan niet zondermeer even geld aan Speakersworden gegeven. Eerst moet duidelijk zijn hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Pas dan kan er mogelijk sprake zijn van hulp aan de kant van de gemeente, waarbij wat Stadsbelangen betreft eventuele financiële hulp wordt gekoppeld aan duidelijke afspraken en voorwaarden.

En zo kon het gebeuren dat voor het eerst sinds jaren de raad een verschuiving in de Programmabegroting van ca. 1 miljoen euro kon realiseren mede dankzij de creativiteit en de vindingrijkheid van Stadsbelangen, het CDA en ChristenUnie/SGP.

fractie Stadsbelangen-Delft

“Er valt wat te kiezen!”

Algemene Beschouwingen       

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en aanwezigen op de publieke tribune,    Wethouder Rensen noemde mij vorig jaar “onze teamcoach” en u voorzitter  adviseerde mij een andere bril te kopen. Want de waarneming van onze fractie over de teamspirit van het college zou niet juist zijn. Ik heb een  andere bril gekocht (ik zal deze even opzetten) en voorzitter met deze  bril op en kijkend naar dit college is de conclusie dat het na een jaar nog erger is dan wij dachten. Een college dat qua uitstraling nog steeds veel  te wensen overlaat en dat niet alleen. Als wij naar de toezeggingenlijsten kijken van de wethouders Vuijk en  Merkx, dan zijn deze lijsten samen bijna net zo dik als de programmabegroting  zelf. En dan heb ik het nog niet over die keren dat de wethouders het afgelopen jaar met aangeboden nota’s teruggestuurd zijn met de  boodschap om stukken vollediger aan de raad te leveren. In plaats van signalen vanuit de raad en samenleving serieus te nemen, loopt het college volstrekt ten onrechte met de borst vooruit.Vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet in het buurt- en wijkwerk worden  simpel aan de kant geschoven ten gunste van de BWD die een steeds  machtiger positie krijgt in onze stad onder aansturing van de PvdA.Vele vrijwilligers die er mede voor gezorgd hebben, en dat zonder professionele communicatiemedewerker, dat de Delftse Taptoe kon  uitgroeien tot de beste burgertaptoe van Nederland, (dit jaar ca. 4.000  bezoekers en nog eens ca. 1.800 toeschouwers die gratis de generale  repetitie konden bijwonen) mogen pas weer in 2011 aan de slag omdat  de cultuur wethouder zegt geen geld te hebben. Dan heb ik het nog maar niet over de vrijwilligers die zich dagelijks  inzetten voor het Vermeercentrum of de vrijwilligers die zich inzetten voor Koninginnedag. Ruzie met de belangenvereniging TU Noord, geen  inzet om de bereikbaarheid van de Delftse Hout voor ouderen en  mensen met een handicap te garanderen of het uitplaatsen van verenigingen in de toekomst in dat gebied en zo kan ik nog wel  even doorgaan.   

Als een gerespecteerd raadslid als de heer Bot in de raadsvergadering van september jl. dit college moet oproepen om politiek leiderschap te tonen, dan moet dit college na 2½ jaar toch eens bij zichzelf te  raden gaan. Maar datzelfde geldt ook voor de coalitiepartijen, want zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de bezetting van dit college. Wordt het niet eens tijd dat deze partijen ingrijpen of blijven zij omwille van de lieve vrede maar besluiteloos toezien hoe dit college voortmoddert?   

Kritiek heeft onze fractie op de aanpak die de burgemeester voorstaat  met betrekking tot het drugsbeleid in de horeca. In plaats van vooraf  draagvlak zoeken om met de horeca gezamenlijk de problematiek aan te pakken en tot oplossingen te komen, gaat de burgemeester met de  botte bijl op stap. Dat mag wat onze fractie betreft, maar dan moet je  wel zeker zijn van je zaak. Als je vervolgens continu door de rechter wordt terug gefloten, dan schaadt dat vooral het imago van onze stad  en is verloren vertrouwen vrijwel niet meer te herstellen. Onze fractie zal het wel weer verkeerd zien met onze bril, maar de feiten spreken voor  zich.   

Voorzitter, de Programmabegroting 2009-2012, is weer een boeiend  boekwerk geworden, waarvoor onze complimenten aan de mensen die  zich daar hard voor hebben ingezet. Toch heeft onze fractie gemeend, in samenwerking met het CDA en ChristenUnie/SGP te komen met een alternatieve begroting, waarin wij op een aantal terreinen zoals  duurzaamheid, cultuur en lagere lasten voor de burgers andere keuzes  maken dan het college. Anders dan in de afgelopen jaren het geval  was,valt er dus voor de raad nu echt wat te kiezen en wij zijn  benieuwd naar de reacties van de fracties in deze raad. Een raad die  zegt steeds meer en graag een duale houding te willen voorstaan. Wij gaan graag met hen het debat aan tijdens de parallelcommissies  van as. donderdag over onze voorstellen.   

In onze alternatieve begroting aandacht voor het terugbrengen van de lasten voor burgers en bedrijven door middel van geen extra verhoging van de OZB lasten. Het college wil geen verlaging van de lasten voor  onze burgers, wij wel en dat niet alleen! Het kan, zo hebben wij berekend. Een schone stad, en dan bedoelen wij niet alleen de binnenstad, is en  blijft voor veel burgers belangrijk. Op dit terrein valt veel te winnen. Wij trekken daar een fors bedrag voor uit, omdat wij dat waard vinden  om te doen.Verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook op dit onderdeel komen wij met voorstellen. De ondernemers en dus de economie in de binnenstad krijgen de komende jaren last van diverse  grote noodzakelijk bouwprojecten. Het is daarom gewenst dat wij zorgen  dat de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug zo snel als mogelijk  kunnen worden afgerond. Ook hier een fors bedrag, maar een bewuste  keuze van onze fractie.   

Op Cultuurgebied maken wij ons sterk voor de Delftse Taptoe in 2010.  Een aansprekend evenement waar de Stichting Mooi Weer Spelen jaloers op  kan zijn. Wij zien geen enkele reden waarom de Mooi Weer Spelen als een duveltje uit een doosje wel ineens € 46.000,– extra zou moeten krijgen. Wat onze fractie betreft mag de Mooi Weer Spelen best extra subsidie ontvangen, maar deze organisatie moet vooral teruggaan naar de basis en misschien eens contact opnemen met de organisatie van de Taptoe. Overigens voorzitter, vinden wij een militaire inbreng bij de Taptoe niet nodig. Er is een prima Stichting bestuur die in staat is een  voortreffelijk burgerevenement neer te zetten.   

Voorzitter, de kwestie Vermeercentrum is een pittige discussie geworden  binnen onze fractie. Zeker gezien eerder ingenomen standpunten. Standpunten  die overigens van toepassing waren op de organisatie van het  Vermeercentrum  van voor het faillissement. De nieuwe organisatie van na het faillissement heeft een realistischer kijk op de gang van zaken. Een lagere entreeprijs, dit jaar 25.000 bezoekers, de inzet van vele vrijwilligers en Vermeer als  kernwaarde die Delft uitdraagt, zijn alles bij elkaar voor onze fractie  argumenten om het Vermeercentrum nog een kans te gunnen. Wel moet  jaarlijks blijken of de begroting in de pas loopt met de werkelijkheid en de raad per jaar de mogelijkheid heeft t/m 2010 de subsidie te herzien  afhankelijk van de resultaten. Na 2010 moet het Vermeercentrum zelfstandig gaan draaien zonder gemeentesubsidie. Voor onze fractie een nadrukkelijke  voorwaarde.   

Voorzitter, ik rond af. Er valt voor de raad bij deze programmabegroting wat te kiezen. Zowel de Programmabegroting als de alternatieve begroting geven  voldoende aanleiding voor een goede discussie en het maken van goede  keuzes in het belang van onze mooie stad Delft. Onze inwoners verdienen  dat ook! Hoewel onze kritiek op het college duidelijk en terecht is, toch  nog een advies van uw teamcoach: “richt u vooral de komende periode op de uitvoering van plannen”. Dat is al lastig genoeg. Wij wensen u  daarbij  veel wijsheid toe in de korte regeerperiode die u nog heeft te gaan. Fractie Stadsbelangen-Delft