Tag Archive for partij

Verwarring bij Waterschapsverkiezing 2008

Aan de waterschapsverkiezingen 2008 doet een belangengroepering  mee onder de naam Stadsbelangen Delfland. Op 29 augustus 2008  heeft de politieke groepering Stadsbelangen-Delft per email de voorzitter van het stembureau, Dijkgraaf Van Haersma Buma, het volgende  laten weten: Vanmorgen werd ik geattendeerd op het feit dat een partij genaamd Stadsbelangen Delfland zich heeft aangemeld voor de  Waterschapsverkiezing 2008. Ik wil u er op wijzen dat in Delft sinds 1985 de politieke vereniging Stadsbelangen-Delft actief is en sinds  1986 is vertegenwoordigd in de Delftse gemeenteraad. Onze partij  heeft geen enkele binding met Stadsbelangen Delfland en wij vragen ons af of deze partij onder deze naam aan bedoelde verkiezingen mee  mag doen. De naam Stadsbelangen-Delfland kan leiden tot verwarring  bij de kiezers. Voor zover ik heb begrepen werd de naam Trots op Delfland  door de verkiezingscommissie niet geaccepteerd. Graag zien wij uw  reactie tegemoet. 
Met vriendelijke groeten,  Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman   

Op 2 oktober jl. heeft de Dijkgraaf ons mondeling gemeld, dat men geen reden ziet de naam Stadsbelangen Delfland niet toe te staan. Men ziet niet  in dat deze naam tot verwarring zou kunnen leiden bij de kiezer. Uitdrukkelijk  hebben wij aangegeven, dat de naam van de partij wel degelijk kan leiden tot verwarring bij de Delftse kiezer. Fractievoorzitter Aad Meuleman werd  in augustus jl. benaderd met de vraag of hij voorzitter was van de partij  Stadsbelangen Delfland.   

De verkiezingscommissie van de Waterschapsverkiezing 2008 had hier  attent op moeten zijn. Een blunder van deze commissie! Kennelijk heeft men deze omissie over het hoofd gezien en is men nu  te laat hier nog iets aan te (willen) doen. Het advies van de Dijkgraaf: “maak maar een berichtje op jullie website  voor de Delftse kiezer”. Bij dezen! De politieke groepering Stadsbelangen-Delft heeft geen enkele  binding met de belangengroepering Stadsbelangen Delfland. Een stem op Stadsbelangen-Delfland heeft dus niets te maken met onze  groepering. Overigens is het aan de Stadsbelangen-Delft kiezers zelf  om te bepalen hun stem al dan niet op Stadsbelangen-Delfland  uit te brengen. Stadsbelangen-Delft

Bewoners Vermeerstraat willen vergunningparkeren

Enige tijd geleden werd onze fractie benaderd door bewoners uit de Vermeerstraat. In de omgeving van deze straat gold het regiem van vergunningparkeren, maar niet voor de Vermeerstraat zelf.  De bewoners van de Vermeerstraat hadden daardoor te maken met  bewoners van de omgeving die hun auto in de straat parkeerden.  Hierdoor ontstond er een probleem voor de bewoners van de  Vermeerstraat. Zij konden hun auto’s niet meer in hun eigen  straat parkeren.   

Door middel van een brief, ondersteund door vrijwel alle bewoners van de Vermeerstraat, gaf men aan vergunningparkeren te willen in hun straat. Stadsbelangen heeft toen door middel van een motie dit  onderwerp op de agenda gezet. Het college werd opgedragen een voorstel voor te bereiden om het vergunningparkeren in de Vermeerstraat  mogelijk te maken.   

De commissie WVB ging deze maand unaniem akkoord met het voorstel,  waardoor het regiem van vergunningparkeren per 1 mei as. ook van  toepassing zal zijn in de Vermeerstraat.   

Stadsbelangen is nooit een warm voorstander geweest van het  vergunningparkeren. Maar als bewoners aangeven dit te willen, dan is het logisch dat een lokale partij gehoor geeft aan de wens van deze  bewoners.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Mecanoo bouwt stadshal

Na een procedure die niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, is dan eindelijk de keuze gemaakt. Het Delftse architectenbureau  Mecanoo heeft de opdracht gekregen om het nieuwe stadskantoor station te gaan bouwen.   

Stadsbelangen kan deze keuze van harte ondersteunen, hoewel uit  het DIP onderzoek Mecanoo niet als eerste scoorde. De beoordeling van dergelijke ontwerpen blijft altijd lastig, omdat een dergelijke  beoordeling vooral wordt gevormd aan de hand van beeldmateriaal. Dat geldt voor zowel raadsleden als inwoners.   

Bij dit nieuwe gebouw spelen veel meer zaken dan alleen beelden een belangrijke rol, zoals inrichting en het gebruik van het gebouw.  Tijdens het gedeelte van de eerste mislukte procedure in oktober  vorig jaar mochten de fracties in de Delftse raad er nog wat van  vinden. (later niet meer) Er was toen al een lichte voorkeur voor het  ontwerp van Mecanoo.   

Stadsbelangen vond dat onderstaande uitgangspunten belangrijk  waren: * het gebouw moet duidelijk herkenbaar zijn en inpasbaar in de nieuwe omgeving 
* het gebouw moet over ruim 70 jaar nog steeds een gebouw zijn waar men in Delft trots op is (een duurzaam gebouw dus) * het gebouw moet Delftse elementen in zich hebben * het gebouw moet zeker vanaf het gezichtsveld aan de  Coenderstraat een prettige uitstraling hebben * het gebouw moet een plek zijn waar reizigers en burgers graag  willen komen   

Van de vier ontwerpen vonden wij de ontwerpen van Mecanoo en  Dirk Jan Postel hieraan het meeste voldoen. Je zag dat beide architecten een binding met Delft hebben dan wel hebben gehad. Stadsbelangen had voor Mecanoo uiteindelijk de meeste voorkeur. Aansprekend vonden wij de ideeën over de inrichting van het stationshal  met Delftse thema’s als Delft Blauw en Delft Kennisstad, het inspringende  karakter en vooral de flexibele mogelijkheden bij de verdere uitwerking.  Het accent bij de presentatie werd gelegd op kostenbeheersing van dit  project  en de mogelijkheden om in de stadshal tot activiteiten te kunnen komen, zoals tentoonstellingen. Ook vanuit de Coenderstraat bezien leek ons toen dit ontwerp het meest aantrekkelijk.   

Hoewel dat voor onze fractie niet van doorslaggevende betekenis was, was  het  feit dat Mecanoo een Delftse architect is, een bijkomend argument. Dat is  ook  niet vreemd uit de mond van een Delftse lokale partij. Wij wensen Mecanoo succes met de verdere uitwerking van dit voor onze  stad zo belangrijke project. Fractie Stadsbelangen-Delft