Tag Archive for pers

Geen OZB-verhoging?

Vol trots kondigde het college bij de presentatie van de Begroting 2020 door middel van onder andere een persbericht aan dat de OZB in 2020 niet wordt verhoogd. Maar de Begroting 2020 is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november jl. of het college komt bij de eerstvolgende commissievergadering EFB op 14 november 2020 met een voorstel om de OZB voor 2020 toch iets te verhogen.
Lees verder

Bezorgdheid over regiotaxi Delft

Dat de pers (AD en DoZ) kennelijk commissie- en raadsvergaderingen niet meer nauwlettend volgen, is jammer. Volgens berichtgeving in deze kranten, lijkt het of alleen de SP in Delft zich zorgen maakt over het regiovervoer na het faillissement van de Deltax. Niets is minder waar.
Lees verder

Vragen over subsidieverstrekking gondels

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 1 augustus 2006   
Betreft : subsidieverstrekking gondels   

Geacht college,   

Naar aanleiding van berichten in de pers, is ons gebleken dat de gemeente  Delft voor  2006 een subsidiebedrag aan de eigenaar van de gondels heeft verstrekt ad  € 6.500,–.  Dit jaar hebben de gondels nog niet gevaren. Wij hebben begrepen dat de  gemeente  een gesprek zal aangaan met de eigenaar van de gondels.   

Stadsbelangen verbaast zich over de houding van de gemeente, er van  uitgaande  dat de berichtgeving in de pers correct is weergegeven. Als blijkt dat  iemand zijn  afspraken richting de gemeente in verband met subsidieverstrekking niet  nakomt,  dan ligt het toch voor de hand dat de subsidie simpel wordt  teruggevorderd? In verband met deze kwestie heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Heeft de gemeente voor 2006 inderdaad een subsidiebedrag ad €  6.500,–  aan de eigenaar van de gondels verstrekt? 

2. Welke verplichtingen heeft de eigenaar tegenover de gemeente naar  aanleiding  van het verkregen subsidiebedrag? Wij zijn vooral geïnteresseerd naar  het  antwoord over de periode waarbinnen de gondels dit jaar in onze stad  moeten varen. 

3. Als de gondels dit jaar nog niet hebben gevaren, bent u het dan met  onze fractie  eens dat de subsidie voor dit jaar (gedeeltelijk) moet worden  teruggevorderd?  Zo nee, waarom niet? 

4. Zo ja, wanneer denkt u deze procedure in gang te kunnen zetten? Onze fractie wil los van de beantwoording op bovenstaande vragen uitvoerig  geïnformeerd worden over het verdere verloop van deze kwestie, ook voor  wat  betreft de afspraken die voor 2007 wellicht zijn/worden gemaakt. Bent u  hiertoe  bereid en zo ja, wanneer denkt u ons hierover te kunnen informeren?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 

Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman