Tag Archive for project

Vragen over verantwoording subsidie

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 26 oktober 2007   
Betreft : verantwoording subsidie project Talent for Sale   

Geacht college,   

In september 2003 heeft de gemeente in samenwerking met studio 52 het  startsein gegeven voor het project Talent for Sale. Het betrof hier een project  voor vier jaar, waarin o.a. bands/zangers/zangeressen de mogelijkheid werd  geboden hun talenten verder te ontwikkelen.Voor de jaren 2005 en 2006 werd een subsidie verstrekt van totaal € 15.000,–. (€ 7.500,– per jaar) Voor zover wij hebben begrepen werd dit project in een later stadium ondergebracht in de Stichting Delft Music Projects. In verband hiermee heeft onze fractie de volgende vragen.   

1. Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met betrekking tot de financiële verantwoording van de verstrekte subsidie?  2. Heeft de Stichting Delft Music Projects inmiddels financiële verantwoording aan de gemeente overlegd voor het ontvangen subsidiebedrag over de  jaren 2005 en 2006?  3. Zo ja, gaat het dan om een totale verantwoording over beide jaren of over een verantwoording per jaar?  4. Heeft de gemeente de financiële verantwoording over genoemde jaren  akkoord bevonden? Zo ja, dan wil onze fractie inzage hebben in deze  eindverantwoording.  5. Als er nog geen financiële verantwoording door bedoelde Stichting over genoemde jaren werd overlegd, wat is hiervan de reden?  6. Binnen welke termijn moeten bijvoorbeeld  instanties/verenigingen/Stichtingen  financiële verantwoording afleggen voor ontvangen subsidie van de  gemeente?  7. Genoemd subsidiebedrag werd, voor zover wij hebben begrepen,  exclusief verleend voor het project Talent for Sale.

Genoemde Stichting bestond  destijds nog niet. In dat kader hebben wij de volgende informatieve vraag. Mogen kosten, die te maken hebben met de oprichting van een Stichting, worden betaald van het ontvangen subsidiegeld? Zo ja, waarom is dat  toegestaan?  Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Mecanoo bouwt stadshal

Na een procedure die niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, is dan eindelijk de keuze gemaakt. Het Delftse architectenbureau  Mecanoo heeft de opdracht gekregen om het nieuwe stadskantoor station te gaan bouwen.   

Stadsbelangen kan deze keuze van harte ondersteunen, hoewel uit  het DIP onderzoek Mecanoo niet als eerste scoorde. De beoordeling van dergelijke ontwerpen blijft altijd lastig, omdat een dergelijke  beoordeling vooral wordt gevormd aan de hand van beeldmateriaal. Dat geldt voor zowel raadsleden als inwoners.   

Bij dit nieuwe gebouw spelen veel meer zaken dan alleen beelden een belangrijke rol, zoals inrichting en het gebruik van het gebouw.  Tijdens het gedeelte van de eerste mislukte procedure in oktober  vorig jaar mochten de fracties in de Delftse raad er nog wat van  vinden. (later niet meer) Er was toen al een lichte voorkeur voor het  ontwerp van Mecanoo.   

Stadsbelangen vond dat onderstaande uitgangspunten belangrijk  waren: * het gebouw moet duidelijk herkenbaar zijn en inpasbaar in de nieuwe omgeving 
* het gebouw moet over ruim 70 jaar nog steeds een gebouw zijn waar men in Delft trots op is (een duurzaam gebouw dus) * het gebouw moet Delftse elementen in zich hebben * het gebouw moet zeker vanaf het gezichtsveld aan de  Coenderstraat een prettige uitstraling hebben * het gebouw moet een plek zijn waar reizigers en burgers graag  willen komen   

Van de vier ontwerpen vonden wij de ontwerpen van Mecanoo en  Dirk Jan Postel hieraan het meeste voldoen. Je zag dat beide architecten een binding met Delft hebben dan wel hebben gehad. Stadsbelangen had voor Mecanoo uiteindelijk de meeste voorkeur. Aansprekend vonden wij de ideeën over de inrichting van het stationshal  met Delftse thema’s als Delft Blauw en Delft Kennisstad, het inspringende  karakter en vooral de flexibele mogelijkheden bij de verdere uitwerking.  Het accent bij de presentatie werd gelegd op kostenbeheersing van dit  project  en de mogelijkheden om in de stadshal tot activiteiten te kunnen komen, zoals tentoonstellingen. Ook vanuit de Coenderstraat bezien leek ons toen dit ontwerp het meest aantrekkelijk.   

Hoewel dat voor onze fractie niet van doorslaggevende betekenis was, was  het  feit dat Mecanoo een Delftse architect is, een bijkomend argument. Dat is  ook  niet vreemd uit de mond van een Delftse lokale partij. Wij wensen Mecanoo succes met de verdere uitwerking van dit voor onze  stad zo belangrijke project. Fractie Stadsbelangen-Delft