Tag Archive for vergunning

Tegen sloop Delfts icoon!

Als het aan de TU Delft ligt wordt het EWI-gebouw gesloopt. Het betreft een voor Delft beeldbepalend gebouw dat ook nog een gemeentelijk monument is. Stadsbelangen Delft vindt dat dit gebouw niet gesloopt mag worden.
Lees verder

Vragen ongewenste situatie Einsteinweg

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij ontvingen informatie dat op de Einsteinweg een ongewenste situatie is ontstaan. Ter illustratie doen wij u bijgaand een aantal foto’s toekomen. Kern van de ontvangen informatie is, dat de daar aanwezige parkeerplaatsen ongeoorloofd worden gebruikt door onder andere volle aanhangers, met pallets, die daar worden geparkeerd en niet afgedekte puincontainers.
Lees verder

Weet gemeente Delft wat Natucal is?

In Delft op Zondag van afgelopen weekend trof onze fractie een Kennisgeving beschikking aan van de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. De Provincie is voornemens aan DSM een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van een opslagtank voor Natucal.
Lees verder

Vraagtekens afwijzing vergunning Lijm & Cultuur

lijmkopieVragen Stadsbelangen Delft en CDA Delft bij voorgenomen besluit college tot weigering van het verlenen van een vergunning voor een evenement dat door B2S wordt georganiseerd op 19 september 2015 op het evenemententerrein van Lijm & Cultuur.
Lees verder

Invalide parkeerkaart

helpDe laatste tijd heeft onze fractie diverse signalen gekregen van enkele bewoners uit onze stad inzake de herkeuring voor een invalide parkeerkaart. Deze bewoners hadden een invalide parkeerkaart, maar kwamen na een medische herkeuring daarvoor ineens niet meer in aanmerking. En dat terwijl hun medische situatie aantoonbaar minimaal hetzelfde was gebleven en in één situatie zelfs aanzienlijk verslechterd.

Deze bewoners resten niets anders dan de gangbare procedure te volgen, namelijk in bezwaar gaan tegen de genomen beslissing van de gemeente. Dat neemt de nodige tijd in beslag  en ondertussen zijn deze mensen gedupeerd door de beslissing van de gemeente.

Hoewel wij ons niet willen mengen in individuele situaties hebben wij één schrijnende situatie onder de aandacht gebracht van de betreffende wethouder met het verzoek deze kwestie nog eens te bezien.

Stadsbelangen heeft in 2010 aandacht gevraagd voor de situatie met betrekking tot de Regionale Gehandicapte Regeling. De wethouder heeft toen toegezegd in een evaluatie aan te zullen geven hoeveel mensen door de nieuwe regeling geen recht meer hebben op een parkeerkaart en daarbij het panel WZW in te schakelen. Een toezegging die in juni 2010 door de wethouder is gedaan. Stadsbelangen zal in de komende commissie S&V de wethouder naar de stand van zaken vragen.
 
Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Toekomst dansschool Wesseling

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 19 juni 2008   
Betreft : gang van zaken rond toekomst dansschool Wesseling   

Geacht college,   

Onze fractie werd geconfronteerd met berichtgeving over de gang van zaken  rond dansschool Wesseling. Het gaat hierbij vooral over de trage wijze waarop de gemeente met de belangen van dit bedrijf zou zijn omgegaan. Hierdoor dreigt deze ondernemer forse schade te lijden, omdat volgens een door de gemeente afgegeven planning pas in maart 2009 zou kunnen  rekenen op een bouwvergunning 2e fase.   

Aangezien de dansschool geacht wordt in april 2009 het huidige pand te  verlaten, zou dit betekenen dat de dansschool eerst in het 3e kwartaal  gebruik zou kunnen maken van de nieuwe locatie. Het bedrijf zou daarmee ca. een half jaar geen activiteiten meer kunnen uitoefenen. Niet alleen strop voor het bedrijf zelf, maar ook voor de ca. 1.400 leerlingen. De hele situatie is voor onze fractie aanleiding tot het stellen van de  volgende vragen.   

1. Is het mogelijk dat de dansschool langer in het huidige pand kan  blijven?  (t/m 3e kwartaal 2009) Zo neen, waarom niet? 

2. Wij hebben begrepen dat de dansschool op 19 september 2007 een  bouwvergunning 1e fase heeft aangevraagd voor de nieuwe locatie. (Techniek Museum) Heeft u deze aanvraag binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld? Zo nee, waarom niet en heeft u de ondernemer tijdig over deze vertraging van besluitvorming geïnformeerd? Zo ja,  wanneer?   

3. U heeft pas op 11 juni 2008 de dansschool geïnformeerd over een  planning.  Waarom heeft u dat niet eerder gedaan? Mede gezien de datum aanvraag  bouwvergunning 1e fase. 4. Bent u bereid te voorkomen dat dit bedrijf straks in 2009 gedurende zes maanden geen activiteiten zou kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?  5. Bent u van mening dat u correct heeft gehandeld met betrekking tot de tot nu toe gevolgde procedure? Zo ja, waarom bent u dat van mening?   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Vragen aan B&W over terrassen Beestenmarkt

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 16 juni 2008   
Betreft : terrassenbeleid Beestenmarkt   

Geacht college,   

Graag zou onze fractie antwoord willen hebben op onderstaande vragen.   
1. Hoe is de verdeling van de terrassen onder de aanwezige  horecaondernemers  op de op de Beestenmarkt destijds tot stand gekomen?  2. Zijn de terrasvergunningen persoonsgebonden?  3. Wanneer een horecaondernemer zijn/haar bedrijf beëindigd, wordt de  terrasvergunning die verbonden is aan bedoeld bedrijf dan automatisch gereserveerd voor een nieuwe (toekomstige) eigenaar?  4. Zo ja, op basis waarvan en waaruit blijkt dat? (verordening?) 5. Als vraag 3. met nee wordt beantwoord, kunnen andere  horecaondernemers op de Beestenmarkt dan in aanmerking komen voor het terras dat  vrijkomt?  6. Zo nee, waarom niet en is dat ergens vastgelegd? Als dat het geval  is, dan  zouden wij graag het betreffende document toegestuurd willen hebben.   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Rioleringswerkzaamheden Alyd Buserstraat

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 1 mei 2007   
Betreft : rioleringswerkzaamheden Alyd Buserstraat   

Geacht college,   

De bewoners van de Alyd Buserstraat hebben onlangs een brief ontvangen van  de dienst Wijk en Stadszaken, waarin wordt aangekondigd dat vanaf 1 mei  2007  rioleringswerkzaamheden in hun straat zullen plaatsvinden. Bij deze aankondiging werd niet vermeld hoe veel tijd deze werkzaamheden in beslag zullen nemen en wat dit betekent voor het bewonersparkeren in deze  straat.  Vanaf 1 mei hebben de bewoners ook weer een nieuwe vergunning moeten  aanschaffen, terwijl het er naar uitziet dat men voorlopig niet in de  eigen straat  kan parkeren.   

Graag zouden wij van u willen vernemen hoe lang genoemde werkzaamheden  gaan  duren en wat dit betekent voor het parkeren in deze straat. Daarnaast willen wij weten of de bewoners een restitutie tegemoet kunnen  zien voor de kosten die zij hebben gemaakt vanaf 1 mei voor de nieuwe  parkeervergunning.  Indien u daartoe niet bereid bent, willen wij graag de reden daarvan  weten. Wij adviseren u de bewoners alsnog te informeren over de duur van deze  werkzaamheden, consequenties voor het parkeren en over eventuele  restitutie.   

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Gemeente weigert Belvédère terras op Beestenmarkt

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 13 februari 2007   
Betreft : schriftelijke vragen inzake terras Beestenmarkt  t.b.v. Belgisch Bier Café Belvédère   

Geacht college,   

Met de komst van het Belgisch Bier Café Belvédère is het horeca-aanbod op de Beestenmarkt compleet geworden. Een mooi bedrijf op een mooie  locatie in onze stad. Als enige horecabedrijf kan Belvédère niet  beschikken over een terras op het middenterrein van de Beestenmarkt, behalve een  paar tafeltjes voor de zaak.   

Zoals u weet is een terras voor een dergelijk bedrijf van economisch belang.  Bij mooi weer zullen bezoekers kiezen voor een terras in plaats van  binnen in  de horecagelegenheid te vertoeven. Het bedrijf heeft vorig jaar een vergunning  voor een terras op het middenterrein aangevraagd, maar deze aanvraag werd afgewezen.   

Vraag: 1. Onze fractie wil graag geïnformeerd worden over de reden van deze  afwijzing. Wij hebben begrepen dat de eigenaar van Belvédère en zijn collega  horecabedrijven Kobus Kuch en de Pieper een oplossing hebben bedacht. Door een zeer  beperkte  aanpassing en verdeling van ruimte zou ook Belvédère kunnen beschikken over een terras op het binnenterrein van de Beestenmarkt. Ook deze oplossing zou  zijn  afgewezen door de gemeente.   

Vraag: 1. Indien bovenstaande juist is, waarom is het college van mening dat  deze bedachte  oplossing niet gerealiseerd zou kunnen worden? 2. Is het niet vreemd dat het college alleen maar afwijzend reageert  op initiatieven van ondernemers, die gezamenlijk een probleem willen oplossen?  Zo nee, waarom niet?  3. Mag van de gemeente niet een oplossend gerichte houding in deze  kwestie worden verwacht? Zo nee, waarom niet?  4. Het ligt toch voor de hand dat in deze kwestie een oplossing moet worden gevonden of vindt het college het terecht dat één horecabedrijf geen terras  heeft, terwijl alle andere horecabedrijven op de Beestenmarkt dat wel hebben? 5. Is het college bereid alsnog mee te werken aan een aanvaardbare oplossing voor  genoemd bedrijf? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Vragen vuurwerkopslag aan burgemeester

Geachte heer Verkerk,   

De fractie Stadsbelangen heeft kennis genomen van het besluit van het college, besluitenlijst van 21 november 2006, om een milieuvergunning te verlenen voor het opslaan van 10.000 kilogram consumentenvuurwerk en het verkopen daarvan.   

De vergunning wordt verleend aan het bedrijf Flink Vuurwerk, Vulcanusweg 21 te Delft. Wij hebben begrepen dat het college ook  heeft besloten de bewoners een brief te sturen. Graag zouden wij deze van u willen ontvangen, alsmede alle informatie die heeft geleid tot het afgeven van een positieve beslissing over de gevraagde milieuvergunning. Daarnaast vragen wij ons af of een dergelijk besluit niet besproken zou moeten worden met de raad. Zeker gezien het onderwerp.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.    Met vriendelijke groet,  namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman