Tag Archive for Nieuwsbrief

Nieuwsbrief fractie 2012/1

nieuwsAlle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft

Fractie Naam Aandachtsgebied
46DP1-E-02@2f (3) (800x600) Aad Meuleman wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
1wim Wim de Koning wijk Tanthof
Simone van Dijk Simone van Dijk wijk Binnenstad
fractie Werner Bremer wijk Vrijenban
1bram Bram Stoop wijk Wippolder
1harry Harry van Adrichem wijk Westerkwartier-Olofsbuurt/Hof van Delft
1koos Koos den Haan wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 1e nieuwsbrief 2012 geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen maanden. Daarnaast doet Simone van Dijk verslag van de landelijke vrijwilligers dag op 17 maart 2012, waaraan de fractie samen met de VVD  en D66 heeft meegewerkt in Woonzorgcentrum Stefanna.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
In de eerste maanden van dit jaar werden weinig nota’s ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de commissies werd vooral gesproken over brieven van het college.
– De fractie is, naar aanleiding van een unaniem besluit van de commissie SVR, samen met een aantal andere fracties uit de gemeenteraad nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van een drietal bijeenkomsten om ideeën van inwoners van onze stad te verzamelen over de inrichting van een gedeelte van het Spoorzonegebied. Hiermee heeft de gemeenteraad nu in een vroeg stadium ervoor gezorgd, dat inwoners mee kunnen praten en denken over de invulling van dit ambitieuze project en niet achteraf worden geconfronteerd met plannen die in feite niet meer gewijzigd kunnen worden.
– Om een definitieve streep te kunnen zetten onder de Gondel affaire heeft Stadsbelangen in februari een motie ingediend om aan de minister van Binnenlandse Zaken te vragen een breed extern onafhankelijk onderzoek te laten instellen over dit onderwerp. De meerderheid van de raad steunde deze motie niet.
– Onze motie, aanpassing van de regeling toekenning studievergoeding voor oud wethouders, werd unaniem door de gemeenteraad gesteund. Hierdoor worden in de toekomst extra kaders meegegeven bij de beoordeling van dergelijke verzoeken, zoals reeds genoten opleiding en kansen op de arbeidsmarkt.
– De afgelopen jaren is er veel energie verloren gegaan aan de wettelijke verplichte gedragscode. Inmiddels is gebleken dat deze code weinig zinvol is vanwege gebrek aan handhavingsinstrumenten. Reden voor Stadsbelangen aan deze papieren code geen onnodige energie meer te besteden.
– De fractie heeft mede een motie ingediend die betrekking had op het zogenaamde ‘Kinderpardon’. Stadsbelangen vindt dat kinderen die zijn geworteld in onze samenleving niet teruggestuurd moeten worden naar het land van herkomst.
– Een motie met betrekking tot uitbreiding Statiegeldregeling werd door de fractie gesteund.
– De fractie heeft zich in de raad nog eens uitdrukkelijk uitgesproken tegen elke vorm van discriminatie te zijn.
– Stadsbelangen heeft zich verzet tegen plannen voor uitbreiding regulering parkeren in het Voorhof. In tegenstelling tot wat het college beweerde, bleek onder bewoners onvoldoende draagvlak te zijn voor deze plannen. Wat Stadsbelangen betreft een voorwaarde om dergelijke plannen te kunnen door voeren.
– Aandacht werd gevraagd voor de problematiek in de Krakeelpolderwijk.
– Het ombouwen van vierkamerwoningen tot studentenwoningen vindt Stadsbelangen geen goed plan. Hierdoor worden dergelijke woningen onttrokken voor eigen inwoners en starters. Op verzoek van onze fractie wordt dit onderwerp besproken in de eerstvolgende commissie S&V. De commissie steunde unaniem ons verzoek.
– Goed nieuws was dat, mede door de inbreng van Stadsbelangen Delft, het college besloten heeft de stadsgevangenis ‘Het Steen’ nu definitief voor bezoekers open te stellen. Delft is nu een mooie culturele attractie rijker.
– Fractielid Bram Stoop was als jurylid aanwezig bij de kindergemeenteraad die op
24 januari 2012 werd gehouden.

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
De fractie heeft in januari 2012 een bezoek gebracht aan de belangenvereniging Onze Indische Buurt. Met het bestuur vond constructief overleg plaats. Overleg met de wijkagent verloopt naar wens evenals de contacten met de wijkcoördinator. Punt van aandacht blijft wel de communicatie met het college en de verpaupering van het winkelcentrum in de Ternatestraat. Tijdens de fractievergadering van 20 februari 2012 heeft onze fractie gesproken met vertegenwoordigers van de belangenverenigingen Wateringse Poort/Zuidpoort. De voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad was hierbij het voornaamste thema. Stadsbelangen zal de beantwoording op de ingediende zienswijzen nauwkeurig bestuderen en voor dat het plan ter bespreking en besluitvorming wordt voorgelegd contact houden met de belangenverenigingen.

Voorstellen Wim den Boef
Boef1 (640x438)Recentelijk heeft Wim den Boef zich als lid aangesloten bij de politieke groepering Stadsbelangen Delft. Hierbij heeft Wim gemeld niet alleen lid te willen zijn, maar als lid ook actief een bijdrage te willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de partij. Wim heeft ervaring als raadslid en daarnaast veel ervaring met werkzaamheden binnen de ambtelijke organisatie, waarbij vooral de thema’s kunst, cultuur en openbare orde en veiligheid belangrijke aandachtsgebieden voor hem waren. De komende periode zal Wim in samenwerking met bestuur en fractie meewerken aan het optimaliseren van de koers van de partij met het oog op de toekomst en de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het spreekt voor zich dat de ervaring en kennis die Wim heeft op lokaal gebied een belangrijke aanwinst kan zijn voor onze partij.

NL DOET (Simone van Dijk)
Simone van DijkOp 16 en 17 maart jl. organiseerde het Oranje Fonds voor de 8e keer NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van ons land. In heel Nederland staken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. Net als vorig jaar was ook deze editie van NL DOET een groot succes. Met bijna 7000 klussen was in 99% van alle Nederlandse gemeenten iets te doen tijdens NL DOET. Zelfs de Koninklijke familie vervulde een aantal klussen. Stadsbelangen Delft heeft vrijwilligerswerk al sinds jaar en dag hoog in het vaandel staan. En dus heeft ook onze fractie bijgedragen aan dit initiatief. Op zaterdagmiddag 17 maart jl. hebben onze fractieleden Aad, Werner, Bram en Simone samen met een aantal fractieleden van D’66 en de VVD zich nuttig gemaakt bij Woonzorgcentrum Stefanna in Delft, hetgeen betekende dat we zijn gaan wandelen met bewoners van de gesloten verpleegafdeling. Best zwaar, een uurtje rolstoelduwen, maar ook ontzettend dankbaar werk. Zeker als je de blije gezichten van de zingende bewoners zag. Petje af voor het personeel van het woonzorgcentrum en een oproep aan iedereen om ook af en toe eens vrijwilligerswerk te gaan doen, zodat deze bewoners niet wekelijks maar dagelijks even naar buiten kunnen. Wij hebben ons in ieder geval met plezier ingezet en zullen bij een volgende editie van NL DOET zeker weer van de partij zijn!

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87, 2611 GS Delft.

Nieuwsbrief fractie 2011/4

nieuwsAlle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

Fractie Naam Aandachtsgebied
Aad Aad Meuleman wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
1wim Wim de Koning wijk Tanthof
1simone Simone van Dijk wijk Binnenstad
fractie Werner Bremer wijk Vrijenban
1bram Bram Stoop wijk Wippolder
1harry Harry van Adrichem wijk Westerkwartier-Olofsbuurt/Hof van Delft
1koos Koos den Haan wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 4e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen maanden. Daarnaast geeft onze fractiesecretaris Koos den Haan zijn mening over het onderwerp ‘Communicatie’.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft onze fractie vooral de aandacht gevestigd op de zorgelijke financiële positie van onze stad. Stadsbelangen constateert dat het financieel nog steeds niet de goede kant op gaat met onze stad. Als wij zien wat het college schrijft over het risicoprofiel, dan constateert onze fractie dat alle risico’s midden of hoog zijn, waardoor het dweilen met de kraan open zal blijven in Delft. Tot het geld op is. En dat duurt, is onze inschatting, nog maar heel even. Er zit weinig financieel vlees meer op het bot. Het bot is dus al te zien. Wij hebben daarvoor tijdens de discussie rond het wel of niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor gewaarschuwd. Was dat bangmakerij? Nee, simpel de keiharde realiteit. Natuurlijk ontkomt Delft niet aan noodzakelijke bezuinigingen, maar Stadsbelangen maakt andere keuzes. Schoon, heel, bereikbaar, cultuur en veilig. Dat waren en zijn de voornaamste thema’s waarop wij niet of minder wilden bezuinigen en waarvoor wij in 2010 al, samen met andere fracties, alternatieve dekkingen aanreikten. De huidige opstelling van de coalitiepartijen lijkt vooral te zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de huidige collegesamenstelling overeind moet worden gehouden. Zo’n opstelling dateert nog uit de monistische periode en hoort niet meer thuis in de huidige dualistische wereld van – ook! – de gemeentepolitiek. En zeker in deze tijd, waarin de ‘stadsportemonnee’ zoveel aanslagen krijgt te verduren en de ‘rode cijfers’ zijn bereikt! Inmiddels heeft ook de Provincie Zuid Holland zich kritisch uitgelaten over de jaarrekening 2010. Reden voor Stadsbelangen om de zorgelijke reactie van de Provincie ter bespreking te vragen. Dit onderwerp krijgt dus nog een vervolg.
– Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met de enorme tariefsverhoging voor het parkeren in onze stad. Totaal 13%. Met de extra geschatte opbrengst van ca. 450.000,– euro wil het college een bezuinigingstaakstelling realiseren. Het college bezuinigt dus door parkeertarieven onredelijk te verhogen. Bezuinigen met de auto ten onrechte als melkkoe.
– In ons verkiezingsprogramma en in diverse debatten heeft Stadsbelangen steeds gepleit voor een aparte portefeuillehouder voor het hele Spoorzoneproject. Het college heeft nu een extra wethouder aan dit project toegevoegd, omdat wethouder Junius onvoldoende tijd had zich bezig te houden met andere taken uit haar portefeuille. Hierdoor wordt weer eens bevestigd dat Stadsbelangen terecht heeft gezien dat de aansturing van een project met een dergelijke omvang niet door een portefeuillehouder gedaan kan worden, die ook nog aandacht moet geven aan andere belangrijke zaken in onze stad. De gekozen oplossing vindt Stadsbelangen overigens nog steeds niet ideaal.
– Hoewel Stadsbelangen geen voorstander is van de bouw van Het Nieuwe Kantoor, heeft onze fractie vanaf de start van deze raadsperiode continu gepleit voor het omlaag brengen van de kosten van de bouw van dit kantoor. Het college en de coalitie wilden dit in eerst instantie niet. Door de keuze van een verdieping minder wordt nu een kostenbesparing van ca. 7 miljoen euro gerealiseerd. Soms loont het dus om de boodschap te blijven herhalen ondanks tegenwerking.
– Het gedoe rond de Gondelaffaire blijft de gemoederen bezighouden. Het is nu tijd het Gondelboek voorgoed dicht te doen. De raad heeft lessen getrokken uit het verleden en voor de toekomst vastgelegd hoe zaken aangepakt moeten worden, mocht zich weer een dergelijke situatie voordoen. De gemeenteraad heeft belangrijker zaken te doen voor onze stad en haar inwoners dan zich maar continu te moeten bezighouden met privé belangen van één persoon. 

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
De fractie van Stadsbelangen heeft een bezoek gebracht aan de Belangenvereniging BoKa. Geen grote belangenvereniging, maar wel eentje met creatieve en zinvolle ideeën. Ideeën die betrekking hebben op de ontwikkeling van het gebied Botaniestraat en de Kanaalweg. Een nuttige kennismaking, waarbij diverse knelpunten aan de orde kwamen, zoals onder andere de ontsluiting en onderhoud van de Kanaalweg en het weinig zichtbaar zijn van de wijkagent. Daarnaast was de fractie vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van de WMO raad. Daarbij kwam een onderwerp aan de orde dat  Stadsbelangen eerder onder de aandacht heeft gebracht in de commissie S&V. Het betreft het intrekken van parkeervergunningen voor gehandicapten nadat men is herkeurd bij het GGZ. Daarnaast het onderwerp over het streven voor kinderen met een verstandelijke beperking om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Een onderwerp waarvoor Stadsbelangen zich sterk zal blijven maken.

1koos  (Koos Den Haan) Communicatie
De communicatie tussen inwoners en de gemeente Delft blijft voor verbetering vatbaar. Steeds weer wordt de raad geconfronteerd met situaties waarbij onvoldoende of helemaal niet wordt gecommuniceerd met de bewoners van onze stad. Zo bleek de voorgenomen tariefsverhoging parkeren (13%) in een gesprek met een belangenvereniging ‘gewoon’ vergeten te zijn om dat te bespreken. Een andere bewonersverenging deed geruime tijd pogingen om in contact te komen met de gemeente in verband met het aanleggen van een jeu de boules baan. De betreffende ambtenaar was met langdurig ziekte verlof. Kennelijk was vervanging niet ingeregeld. Men kreeg dus gewoon geen contact. Nog te vaak worden inwoners op de ouderwetse manier achteraf geconfronteerd met genomen beslissingen zonder dat zij de mogelijkheid hebben gehad om vooraf een inbreng te leveren. Het fenomeen beginspraak wordt, behalve op papier, bij lange na niet gerealiseerd. En altijd wordt achteraf geconstateerd dat, als het gaat om communicatie, ‘we’ het anders hadden moeten doen en lessen moeten leren voor de toekomst. Iedereen zal best van goede wil zijn, maar de algemene mores is nog steeds niet in belang van onze inwoners. Hierdoor voelen zij zich niet serieus genomen. Conclusie: beter communiceren naar de burger blijft prioriteit.  

Algemeen
In de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2011 werd Willy Wijnmaalen  –  van Leenen benoemd tot ere-lid van onze partij. Een terechte benoeming vanwege haar jarenlange betrokkenheid en inzet als fractiesecretaris, bestuurssecretaris en gemeenteraadslid. Joop de Jong en Anke Rusch – Hoks werden benoemd als leden van verdiensten voor hun werkzaamheden als respectievelijk gemeenteraadslid en commissielid/niet raadslid.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten.
Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan,
tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft wenst iedereen
inspirerende Kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2012.


Nieuwsbrief fractie 2011/02

Samenstelling fractie
Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 2e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee maanden. Daarnaast geven Wim de Koning en Simone van Dijk het standpunt van de fractie weer over het onderwerp beginspraak en het initiatief om Serious Request (het Glazen Huis) in 2011 naar Delft te halen.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Stadsbelangen is akkoord gegaan met de Milieu Effecten Rapportage Delft Zuid Oost. De rapportage geeft als uitkomst dat geplande ontwikkelingen in dit gebied qua milieueffecten mogelijk zijn. Over de exacte invulling van de plannen moet nog het nodige worden uitgewerkt. Stadsbelangen heeft er bij het college op aangedrongen om bij de verdere invulling en uitwerking van de plannen alle partijen in dit gebied vooraf te betrekken.
– Stadsbelangen vindt dat, naast meer blauw op straat, onder voorwaarden cameratoezicht een belangrijke meerwaarde kan hebben als het gaat om enerzijds het veiligheidsgevoel (preventie)en anderzijds een belangrijk middel is om geweldsincidenten op te lossen. De meerderheid van de raad denkt helaas anders over het toepassen van cameratoezicht.
– Bij de afronding van het enquêteverzoek inzake de zogenaamde Gondelaffaire is Stadsbelangen akkoord gegaan met afspraken die de raad heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat bij soortgelijke situaties voortaan altijd een extern onderzoek zal worden ingesteld. Financiële bijdragen aan college-, raadsleden worden eerst met de raad besproken.
– Het Spoorzoneproject blijft de gemoederen bezig houden. Wederom werd een vertraging van een jaar aangekondigd. De argumentatie van het college hiervoor riep de nodige vragen op. Reden waarom de fractie schriftelijke vragen stelde aan het college. Stadsbelangen vindt dat de raad zich nog kritischer moet opstellen bij dit project. De belangen en risico’s voor onze stad zijn te belangrijk om dit project door een portefeuillehouder te laten aansturen die de aandacht ook nodig heeft bij andere belangrijke zaken. Daarnaast blijft onze fractie vraagtekens houden bij de kosten die zijn gemoeid met de realisatie van het Nieuwe Kantoor. Wij vinden dat deze kosten fors naar beneden bijgesteld moeten worden.
– Nog steeds merken wij dat initiatieven van burgers onvoldoende serieus worden bekeken op haalbaarheid. De gemeente richt zich vooral op argumenten waarom ideeën niet gerealiseerd kunnen worden, zoals bij het bevaarbaar maken van de Phoenixgracht. Een gemiste kans.
– Kritiek heeft Stadsbelangen ook over diverse zaken die zich afspelen binnen het buurt- en wijkwerk. De gang van zaken binnen het buurtcentrum de Wipmolen is aanleiding geweest om dit onderwerp ter bespreking te vragen in de vakcommissie.    

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd heeft de fractie een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Recentelijk heeft de fractie een bezoek gebracht aan de belangenvereniging TU Noord. Met deze vereniging hebben wij een constructief gesprek gehad en afgesproken de toekomstige plannen in het TU gebied in overleg met hen kritisch te bespreken.

1wimBeginspraak (Wim de Koning)
Beginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Beginspraak kent geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Er zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. De uitkomst staat ook niet vooraf vast. Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Daardoor creëer je draagvlak en vertrouwen bij alle belanghebbenden. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleen beslisser. Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen voldoende informatie en begeleiding te bieden. Achteraf moet duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

1simoneSerious Request / Glazen Huis (Simone van Dijk)
Delft doet er alles aan om het Glazen Huis van Serious Request 3FM in december 2012 naar de stad te halen. Op 22 maart j.l. werd door een delegatie van de initiatiefgroep Glazen Huis Delft het bidbook aangeboden aan Serious Request. In dit bidbook presenteert Delft zich als mogelijke gastlocatie voor Serious Request 3FM 2012. 3FM bezoekt de komende weken de vier steden om de locaties te bekijken. Die bezoeken evalueert 3FM samen met de ingediende plannen, voordat een beslissing wordt genomen. De Gemeente Delft, waaronder Stadsbelangen Delft, ondersteunt het idee van de initiatiefgroep in grote meerderheid. Natuurlijk zijn er allerlei mitsen en maren te bedenken, maar deze zijn in het bidbook allemaal het hoofd geboden. En juist in deze economisch wat mindere tijden kan Delft wel een boost gebruiken. In 2010 trok het Glazen Huis in Eindhoven 200.000 bezoekers en leverde het de horeca een extra omzet op van 3,5 miljoen euro. Meerwaarde is tevens dat Delft zich met de komst van dit festijn tiptop presenteert. Graffiti is weggewerkt, fietswrakken zijn opgeruimd en toegangswegen zijn aangekleed. En dan is er natuurlijk nog het goede doel dat onlosmakelijk verbonden is aan Serious Request en waar Delft trots op mag zijn om zich voor in te zetten. Eindhoven had een recordopbrengst van ruim 7,1 miljoen euro. Een mooie uitdaging voor Delft! Als u de actie wilt steunen, teken dan de petitie  op www.glazenhuisdelft.nl. U kunt ook een reactie achterlaten op www.seriousrequest.nl.  Vrijdag 29 april a.s. maakt 3FM bekend in welke stad het Glazen Huis staat in december 2012. In 2011 staat 3FM Serious Request in Leiden.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Inmiddels hebben wij een advertentie geplaatst in Delft op Zondag en mochten wij een aantal reacties ontvangen. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

 

Nieuwsbrief fractie 2011/01

De politieke groepering Stadsbelangen Delft heeft dit jaar diverse plannen gemaakt gericht op de toekomst van de partij. Eén van deze plannen is om door middel van een (digitale) nieuwsbrief zowel onze leden als belangstellenden te informeren over de activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie. Deze nieuwsbrief zal eenmaal per twee maanden worden verzonden.

Samenstelling fractie
Sinds de verkiezingen in maart 2010 bestaat de fractie uit Aad Meuleman, Wim de Koning, Simone van Dijk, Werner Bremer, Bram Stoop, Koos den Haan en Harry van Adrichem. Alle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

   Naam aandachtsgebied
    Aad  
   Aad Meuleman
wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
    1wim
   Wim de Koning
wijk Tanthof
    1simone 
   Simone van Dijk
wijk Binnenstad
    1werner
   Werner Bremer
wijk Vrijenban
    1bram
   Bram Stoop
wijk Wippolder
    1harry
   Harry van Adrichem
wijk Westerkwartier.Olofsbuurt/Hof van Delft
    1koos
   Koos den Haan
wijk Voorhof

Overzicht ingediende moties en amendementen
motie het Nieuwe Kantoor (Stadskantoor)
Samen met de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft wilden wij, dat de diverse varianten, zoals aangegeven in het voorstel van het college en onze variant (we bouwen wat Delft verplicht is te doen) door een externe en deskundige partij laten onderzoeken, zodat de raad op basis van een dergelijk onderzoek kan controleren of het college een juiste keuze heeft gemaakt. De meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel niet.

Standpunten fractie  tijdens de begrotingsbehandeling 2011-2014
– voor een schone stad (geen bezuinigingen op het schoonmaken van de stad, oa graffiti, hondenpoep, zwerfvuil, ophaalfrequentie vuilnis)
geen forse bezuinigingen op DOK en theater de Veste (cultuur blijft belangrijk en zeker DOK en theater de Veste zijn belangrijke culturele pijlers)
– het nakomen van eerdere toezeggingen over de bijdrage van de gemeente in verband met de renovatie van de Nieuwe Kerk (een geweldige publiekstrekker)
geen lastenverzwaring voor onze sportverenigingen
– schrappen bezuinigingen WestHolland Foreign Investment Agency (zij realiseerden de afgelopen jaren ruim 300 banen in onze stad en Stadsbelangen vindt werkgelegenheid belangrijk)
– motie ‘Praat met de raad’ werd aangenomen. Een nieuwe manier vinden van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, waardoor burgers zich serieus genomen moeten voelen
– motie slaagkans sociale huurwoningen samen met de SP werd aangenomen
– de strekking van onze motie over het Persoons Gebonden Budget werd overgenomen
– verder steunde onze fractie moties over de Nieuwe Kerk, Integraal zorgbeleid, Crisisopvang jongeren, Veilig uitgaan, Bouwen met je buren, Openbaar vervoer (motie door ons mede ingediend met ChristenUnie), beginspraak, Regeldruk ‘Kil de paarse krokodil’ (terugdringen bureaucratie), Internationaal solidariteitsbeleid

Kort overzicht andere standpunten fractie in 2010
– De fractie stelde vragen naar aanleiding van schorsing van een panellid Wonen Zorg Welzijn (WZW.) Hierdoor was de instantie die dit lid vertegenwoordigde in genoemd panel niet meer vertegenwoordigd. Een situatie die voor Stadsbelangen niet acceptabel was.
– Op 3 mei 2010 herinnerde de fractie het college aan de toezegging met een reactie te komen over de stadsgevangenis. Een kwestie die al liep vanaf 2009. Inmiddels zal de stadsgevangenis in het stadhuis met ingang van het nieuwe toeristenseizoen voor bezoekers te bezichtigen zijn.
– De diverse bouwprojecten in onze stad leiden tot veel omleidingen voor het verkeer en daardoor ook tot onduidelijkheid voor bezoekers en bewoners. De bebording is niet altijd bedacht vanuit de logica van de burger. Stadsbelangen heeft het college hierop gewezen.
– Stadsbelangen heeft zich ook verbaasd en kritisch uitgelaten over de gang van zaken rond de Sint Sebastiaansbrug. Inmiddels heeft het college, mede op aandrang van onze fractie, de mogelijkheid onderzocht om tot herstructurering van de brug over te gaan. De uitkomst van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht.
– Het Spoorzoneproject vraagt om de nodige aandacht en een kritische blik. Het is verbazingwekkend dat er nu al een vertraging van twee jaar is ontstaan, terwijl er in feite ‘nog niets’ echt schokkends is gebeurd. De bouw van het Nieuwe Kantoor wordt door het college doorgezet. Stadsbelangen vindt dat deze bouw opnieuw bezien moet worden. Zeker in het licht van de nodige bezuinigingen waaraan Delft de komende jaren invulling moet geven.
– De plannen in en rond het TU gebied vragen om extra betrokkenheid van de bewoners van de Wippolder. De TU plannen kunnen inhouden, dat de Wippolder geconfronteerd zal worden met vergunning parkeren.
– Met de bezuinigingen die het college voor de komende jaren heeft voorgesteld, is Stadsbelangen niet akkoord gegaan. Bezuinigingen op onderhoud van wegen, het ophalen van vuilnis en vooral cultuur zijn te fors ingezet. Daartegenover zouden bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden door geplande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld het Nieuwe Kantoor, versmalling Voorhofdreef opnieuw te bezien.
– Stadsbelangen heeft ook aandacht gevraagd voor de bezuinigingen die zijn doorgevoerd inzake het strooibeleid van de gemeente en het financiële risico dat de gemeente loopt als bewoners schade oplopen vanwege het onvoldoende strooien van gladde wegen.

Jubileum
Op 12 december 2010 bestond de politiek groepering Stadsbelangen Delft 25 jaar. Tijdens een goed bezochte receptie werd de rol van Stadsbelangen in de afgelopen 25 jaar onder de loupe genomen, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. Met nieuwe mensen in gelederen wil Stadsbelangen ook de komende 25 jaar actief blijven in lokale politiek. Kritisch en constructief.

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
De fractie heeft dit jaar een start gemaakt het bezoeken van bewoners- en belangenverenigingen in onze stad. Het is juist belangrijk om informatie te krijgen vanuit deze verenigingen. Zo staan er voor 2011 nog meer activiteiten gepland.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten. Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan, tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.