Tag Archive for wijk

Snoepje van de week verleden tijd

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 werd gesproken over de overlastsituatie in de Buitenhof (Verdiplein/Griegstraat). Bewoners voelen zich bedreigd en leven in angst. Dat kan niet zo doorgaan.
Lees verder

Daar ben ik er één van!

Donderdag 14 april 2016 staat bij de commissie Economie Financiën en Bestuur de veiligheidscijfers 2015 op de agenda. De voorzitter die mede de agenda bepaald, is de heer Stienstra van D66 Delft.
Lees verder

Delft, Problemen Buitenhof

imagesWie zaterdag 19 maart jl. het Algemeen Dagblad open sloeg, moet ongetwijfeld gedacht hebben: wat, alweer problemen in het Buitenhof? Ik heb dat niet gedacht, maar kreeg bevestigd dat de problemen in het Buitenhof nog steeds niet onder controle zijn.
Lees verder

Aanpak welzijnswerk Buitenhof onvoldoende.

telefoonfoto 177Ook dit jaar was het weer raak tijdens oud en nieuw in de wijk Buitenhof omgeving Griegstraat. De burgemeester gaf in de krant aan dat hij echt nijdig was en dat het lafbekken waren. Lafbekken die putdeksels hadden opblazen, ruiten hadden ingegooid en auto’s beschadigd en wat al niet meer. Het zou gaan om een groep van 7 jongeren. In ieder geval duizenden euro’s schade.
Lees verder

Verlate NL DOET actie

fraAnita van der Drift van Tasttoe is kennelijk de weg kwijt. Zij had ons en andere fracties een bericht gestuurd om as maandag te komen afwassen. Wij en andere fracties hadden daar niet op gereageerd. Daarom is zij van mening namens Tasttoe dat uitvoering geven aan het begrip ‘participatiesamenleving’ weggelegd is voor diverse groepen in de samenleving van Delft met uitzondering van het merendeel van de Delftse politici?
Lees verder

Niets aan de hand?

praktijkOndanks alle signalen vanuit de praktijkschool, dat overlast wordt ervaren van de voorbereidingen voor het studentenfeest in juli 2013, blijft de directie van de school ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Het gaat allemaal prima en iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ook het college, als antwoord op onze schriftelijke vragen (zie link https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4661), is die mening toegedaan. 
                                                                                                             studenten wachten tot 16.00 uur?

Omdat de signalen van overlast bleven aanhouden, is onze fractie zelf polshoogte gaan nemen en heeft onaangekondigd de school bezocht. Onderdeel van de controlerende taak van de raad, lijkt ons. Wij werden niet toegelaten. Terwijl wij langs de school liepen, was men driftig met een sloophamer een raam aan het slopen. Zie beelden link van TV West

http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/delfts-gemeenteraadslid-geweigerd-bij-school-van-superfeest-corps

Ook pogingen om in contact te komen met de directeur van de school lukte niet. Nadat TV West hierover vandaag vroeg in de middag een bericht op teletekst had geplaatst, ontvingen wij later deze middag een verzoek namens de directeur om een afspraak voor volgende week te maken. 

Inmiddels is ons wel duidelijk, dat er wel degelijk sprake is geweest van overlast. Een gymlokaal waar braaksel van een feestje van de vorige avond werd gevonden, zodat de gymles niet door kon gaan. Zonder enige vorm van communicatie werd het sportterrein volgebouwd, waardoor de jaarlijkse sportdag van de leerlingen niet door kon gaan. En zo zijn er nog meerdere situaties aantoonbaar te benoemen. Voldoende fotomateriaal beschikbaar.

Het verbaast ons dat de directeur voor de camera bij TV stug blijft volhouden, dat het allemaal volgens afspraak verloopt en ook dat het college kennelijk onvoldoende is geïnformeerd door de schoolleiding over de werkelijke situatie. 

Onze fractie heeft geen enkel bezwaar dat de studenten hun jubileum gaan vieren, maar je moet je wel houden aan afspraken en deze nakomen. Het gaat hier om het belang van de leerlingen van de praktijkschool en ook om de belangen van de bewoners in deze wijk. Overigens begrepen wij dat de studenten de leerlingen van de praktijkschool aangeboden hebben, om een dag naar Drievliet te gaan. Dit ter compensatie van het missen van de jaarlijkse sportdag. Op zichzelf een sympathiek gebaar. 

Dat neemt niet weg dat onze fractie overweegt deze kwestie aan de orde te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wordt dus nog vervolgd. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Overdreven reactie college

Dubbele_pet_bewerktRecentelijk is het college met diverse belangen- en bewonersverenigingen in gesprek gegaan over het toekomstige parkeerbeleid in onze stad. Een prima initiatief om belangen- en bewonersverenigingen te betrekken bij voornemens voor nieuw beleid. 

Stadsbelangen Delft verkeert in de gelukkige omstandigheid dat twee commissieleden/niet raadsleden, Bram Stoop en Harry van Adrichem, naast hun werkzaamheden voor onze partij in de commissies BLD, S&V en M&E, ook zeer actief zijn in hun eigen wijk. Respectievelijk de Wippolder en Westerkwartier/Olofsbuurt. Zij participeren in hun belangen-, bewonersvereniging in genoemde wijken. 

Om die reden bezochten beiden ook deze informatieavond. Tot onze verbazing, werd
Bram Stoop door een collegelid verzocht deze avond te verlaten. Immers als commissielid/niet raadslid zou er sprake zijn van een ‘dubbele pet’. Ook werd Harry van Adrichem aangesproken. Omdat hij de enige vertegenwoordiger van zijn belangenvereniging was op deze avond, mocht hij blijven, maar hem werd wel verzocht zo min mogelijk in te brengen. 

Wij begrijpen dat commissieleden/niet raadsleden en raadsleden primair in commissie- en raadsvergaderingen het college politiek moeten aanspreken op beleid etc. Daarover geen misverstand. Dat neemt niet weg, dat wij deze gang van zaken erg overdreven vinden. 

Het parkeerbeleid wordt behandeld in de commissie SVR. Beide commissieleden/niet raadsleden hebben in deze commissie geen aandeel en zijn bovendien geen raadslid. Dat het college beiden weigert dan wel de mond te snoert op dergelijke informatieavonden is beneden alle peil. Het is juist te waarderen, dat beiden primair als vertegenwoordiger van hun wijk belangstelling tonen voor deze informatieavonden. Dat zij daarbij, naar aanleiding van de informatie, de inbreng namens hun wijk aan de orde stellen, mag geen probleem zijn. Nog afgezien van het feit, dat zij in ieder geval als toehoorder toegelaten hadden moeten worden.

Dat zij toevallig ook commissielid/niet raadslid zijn, mag geen probleem zijn.  De lokale politiek mag toch weten wat er op informatieavonden wordt besproken met bewoners, instanties dan wel belangenverenigingen? In nota’s lezen wij te vaak dat er gesproken is met bewoners zonder dat er verslag wordt gedaan van de inhoud. Daarom is het belangrijk dat ook politieke vertegenwoordigers dergelijke avonden bezoeken. Dit nog los van het gegeven, dat zij ook participeren in hun wijk en in die hoedanigheid hun wijk vertegenwoordigen. Niks mis mee! 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Aandacht voor jeugdbeleid

juni20122 003 (800x600)Op dinsdag 5 juni 2012 was er een externe oriëntatie Jeugdbeleid welke plaatsvond in de basisschool de Horizon aan de Brahmslaan. De Horizonschool ligt in een wijk die veel negatief in het nieuws is geweest. Vanuit de politiek was er ruime interesse voor deze externe oriëntatie, omdat het jeugdbeleid een belangrijk item is. Jammer dat andere lokale (vooral oppositiepartijen) niet aanwezig waren.

Er werd uitgebreid informatie gegeven door de heer Huisman van de basisschool de Horizon. Vooral hoe de school in de wijk functioneert en wat zij doen voor gezinnen uit de wijk die het minder hebben. Een wijk waar het opleidingsniveau veelal niet hoog is en waar veel werkloosheid is onder de bewoners. De Horizon begeleiden 15 gezinnen. Een goed voorbeeld hoe het ook kan in een wijk. We kunnen van alles roepen vanaf de zijlijn of via websites over de problemen die er zijn in een wijk, maar er gebeurt ook veel goeds in deze wijk. Dat zou wat Stadsbelangen Delft betreft meer belicht moeten worden. 

In het plan van aanpak van de gemeente wordt te weinig op het welzijnswerk ingespeeld. Dit kwam uit de discussie naar voren. Binnenkort verschijnt een nota over deze materie. Mevrouw Klooster van het Samenwerkingverband Voortgezet Onderwijs kwam ook aan het woord en pleitte voor samenwerking, vertelde over jongeren met een indicatiestelling en de problemen die deze jongeren hebben.

Ik bracht in dat het erop lijkt dat het werk van alle organisaties, die zich bezig houden met de problematiek van jongeren, meer met ‘hun eigen handel’ bezig houden dan met de jongeren zelf. Deze opmerking werd niet echt gewaardeerd, maar juist als je dagelijks bezig bent met jongeren met allerlei problemen, zie je hoe belangrijk het is als de aandacht aan de jongeren zelf wordt gegeven. Dat maak ik in mijn werk dagelijks mee. Wel ontstond er discussie over mijn standpunt en dat is nu precies wat Stadsbelangen Delft wil bereiken. Niet alleen roepen via websites of als er een artikel verschijnt in de media, maar als volksvertegenwoordiger ook mee doen aan de discussie om vooral tot adequate oplossingen te komen. Daar hebben jongeren wat aan.

Het was in ieder geval een goede bijeenkomst waaruit bleek dat er nog een lange weg te gaan is. Zeker als jeugdzorg onder de regie van de gemeente komt te vallen. Wat Stadsbelangen Delft betreft verdwijnen er een aantal loketten, die nu allemaal met hetzelfde probleem bezig zijn en eigenlijk uiteindelijk niet tot een oplossing leiden voor de betrokken jongeren. Wij pleiten voor beleid, dat direct en adequaat een oplossing kan bieden voor problemen van jongeren. Vooral met korte lijnen. Wij wensen mevrouw Klooster en haar team veel succes toe en willen graag met haar meedenken.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Bezoek Indische Buurt

1019px-Delft_ternatestraat_2 (640x482)Onze fractie heeft deze week een gesprek gehad met de belangenvereniging  Onze Indische Buurt. Op dit moment zijn er weinig grote problemen in deze wijk. Dat was goed om te horen. De samenwerking met de wijkagent en de wijk contactpersoon van de gemeente is goed te noemen.

Een aantal jaren geleden was er veel ophef over de vestiging van het dienstencentrum voor thuis- en daklozen in de Surinamestraat. Nu een aantal jaren later is de conclusie, dat er goede afspraken zijn gemaakt en er vrijwel geen sprake is van overlast. 

Een punt van aandacht blijft wel de communicatie over bijvoorbeeld verkeersbesluiten die in deze wijk worden genomen. Vaak wordt een dergelijk besluit genomen zonder vooraf even af te stemmen met de belangenvereniging. Hierdoor moet weer onnodig een bezwaarprocedure worden gevolgd, wordt de bezwaarcommissie van de gemeente aan het werk gezet evenals de ambtelijke organisatie, terwijl door vooraf te overleggen onnodige werkzaamheden voorkomen kunnen worden. De belangenvereniging heeft dan de mogelijkheid via hun website met de bewoners in de wijk te communiceren over voorgenomen besluiten. 

Stadsbelangen heeft het bezoek aan deze belangenvereniging als nuttig en constructief ervaren. Afgesproken werd met elkaar in contact te blijven.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Stadhuis de plek voor besluitvorming

Het houden van gemeenteraads-, of commissievergaderingen buiten het  stadhuis  zal de betrokkenheid van onze inwoners bij de politiek niet vergroten. De ervaring  leert dat men de weg naar het stadhuis heel goed weet te vinden als er onderwerpen worden besproken die men belangrijk vindt. Zeker als het gaat  om  zaken die mensen persoonlijk raken. (denk aan vergunningparkeren in  wijken,  dagopvang)   

Bovendien is het stadhuis een herkenbare plek voor iedereen en er zijn  allerlei  noodzakelijke voorzieningen aanwezig. (microfoons, opname apparatuur,  bodes etc.)  Steeds van plaats veranderen leidt niet alleen tot verwarring bij onze  inwoners,  maar brengt extra kosten met zich mee.  De betrokkenheid van inwoners vergroot je niet door gemeenteraads- of  commissievergadering buiten het stadhuis te houden, maar door als partij  beloften  aan inwoners na te komen. Door te stoppen met politieke machtspelletjes. Door  afstand te nemen van de zogenaamde uitlegcultuur waar diverse partijen en wethouders een handje van hebben. (wij zullen u eens uitleggen, waarom  het plan  zo goed is voor u)

De politiek moet vooral blijven luisteren naar anderen en hun standpunten uiterst serieus nemen. Politieke partijen moeten zelf de  inwoners gaan opzoeken. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van inwoners bij de politiek.    Wel denkt Stadsbelangen dat de gemeenteraad vaker gebruik zou moeten maken  van het instrument maatschappelijke verkenningen. Hoorzittingen over  onderwerpen  die bijvoorbeeld betrekking hebben op een bepaald gebied of wijk zouden wel op andere plaatsen dan het stadhuis kunnen worden gehouden. Maar voor  besluitvorming  blijft het stadhuis de aangewezen plek.   

Fractie Stadsbelangen-Delft