Giftenreglement

Hart voor Delft is het oneens met de wetgever, dat lokale afdelingen van landelijke politieke partijen geen lokale giftenreglement hoeven te publiceren. Men verwijst naar de verplichting voor landelijke politieke partijen die wettelijk verplicht zijn een giftenreglement te hebben. De lokale afdelingen vallen daaronder. Om die reden hoeven lokale afdelingen van landelijke partijen geen eigen giftenreglement te hebben. Hart voor Delft vindt het volstrekt onlogisch dat een lokale afdeling van een landelijke partij ontvangen giften niet apart hoeft te publiceren op de eigen website en lokale partijen zonder relatie met landelijke partijen wel. Dat is tegenstrijdig.

Op basis van deze nieuwe wetgeving, waarin slechts voor lokale partijen zonder landelijke afkomst, alleen de verplichting opgenomen dat er een giftenreglement moet zijn. Hierbij worden geen nadere richtlijnen aangegeven. Het bestuur van de politieke vereniging Hart voor Delft heeft onder protest en om te voldoen aan de wetgeving, het volgende giftenreglement opgesteld. Dit reglement is in de  Algemene Ledenvergadering vastgesteld en zal terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2013 van toepassing zijn.

Giftenreglement Politieke Groepering Hart voor Delft

Op 1 mei 2013 treedt de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking. De Wfpp bevat regels over de subsidie aan en de financiering van politieke partijen. Wettelijke zijn lokale partijen, die geen afdeling zijn, maar zelfstandige rechtspersoonlijkheid hebben, en als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met hun geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst hebben deelgenomen aan de laatstgehouden raadsverkiezingen, en daarbij één of meer zetels hebben verworven, verplicht een giftenreglement vast te stellen en te publiceren.

In het giftenreglement moet de politieke partij vastleggen hoe zij omgaat met bijdragen (giften) en met de openbaarmaking daarvan. Een nadere omschrijving geeft de wet niet. Dat betekent dat een giftenreglement dat ten minste vastlegt hoe de partij omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan, voor het overige vorm vrij is. Op welke manier moet dat worden vastgelegd? Dat is aan de partij zelf. Er gelden op dit punt géén wettelijke verplichtingen, behalve dat de partij vastlegt hoe zij omgaat met giften en met de openbaarmaking daarvan. De wet bevat evenmin voorschriften over welke bepalingen een giftenreglement verder nog zou kunnen bevatten. Ook het toezicht op de naleving van de bepalingen uit het giftenreglement is aan partijen zelf.
Artikel 1 – Het begrip gift
Artikel 1.1
Als giftenworden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie ter waarde van € 10.000,– of hoger, ontvangen van natuurlijke personen.
Artikel 1.2
Bedragen die worden ontvangen en lager zijn dan € 10.000,– worden beschouwd als donaties en vallen buiten de omschrijving van giften.
Artikel 2 – De toelaatbaarheid van giften
Artikel 2.1
De partij neemt slechts giften aan van natuurlijke personen die onderdaan van n van de lidstaten van de Europese Unie zijn of van rechtspersonen waarvan de statuten schenkingen aan politieke partijen niet uitsluiten. Giften van buiten de Europese Unie worden slechts aangenomen na overleg met de penningmeester van de partij.
Artikel 2.2
Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.
Artikel 2.3
Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.
Artikel 3 – Verantwoording van giften
Artikel 3.1
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften, zowel qua omvang, herkomst als bestemming. In deze verantwoording worden minimaal de voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft. Dit betekent onder meer dat alle giften, na goedkeuring door de ALV, vanaf € 10.000,– en hoger publiekelijk bekend gemaakt zullen worden op de website van de partij.
Artikel 4 – Slotbepalingen
Artikel 4.1
Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het Dagelijks Bestuur.

Bestuur Politieke groepering Hart voor Delft