Tag Archive for Surinamestraat

Weerstand door misverstand?

buurthuisOnlangs is er nogal wat onrust ontstaan bij de bewoners aan de Brasserskade met betrekking tot de komst van een VMBO Praktijkschool in het huidige gebouw van de voormalige Daltonschool. Onder de bewoners is weerstand ontstaan, vermoedelijk door een misverstand. Een misverstand op het gebied van de doelgroep van dit praktijkonderwijs. De omwonenden zijn van mening dat het hier gaat om ‘Moeilijk Opvoedbare Kinderen’, terwijl de praktijkschool is gericht op ‘Moeilijk Lerende Kinderen.’ 

Het gaat hier dus niet om kinderen, die problemen veroorzaken, maar om kinderen (pubers) die moeilijk kunnen leren. Met het dossier “Dagopvang Surinamestraat” nog vers in het geheugen, zou de gemeente toch als geen ander moeten weten dat enige verandering in de wijk toch gevoelig ligt bij de wijkbewoners?! De bewoners maken zich tevens boos over het feit dat de informatieavond over het voorgenomen plan in feite een mededeling was. De juiste aanpak bij dit soort plannen richting bewoners en de wijze van communiceren blijkt nog steeds lastig te zijn. Zie ook: : http://www.omroepwest.nl/nieuws/bewoners-delftse-wijk-boos-over-komst-vmbo-school?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+westonline-nieuws+%28Westonline+Nieuws+Alle+regios%29

 Maar… waar gaat het nu precies over? De praktijkschool is een zelfstandige opleiding, die op dit moment is gehuisvest aan de Van Bleyswijckstraat (in het pand van Grotius College, VMBO). Dit gebouw van het Grotius College staat op het punt om gesloopt te worden in verband met toekomstplannen van het Spoorzone gebied. Om de leerlingen van de praktijkschool een goed onderkomen te bieden en de kosten zo laag mogelijk te houden zijn onder andere leegstaande schoolgebouwen onder de loep genomen, om eventuele grote verbouwingskosten te minimaal te houden. 

Hierdoor was het leegstaande schoolgebouw aan de Brasserskade de meest voor de hand liggende optie. Naast de school is een buurthuis (BWD) gevestigd. De bedoeling is dat het buurthuis onderdeel gaat worden van de school. De buurtactiviteiten blijven dus gehandhaafd. Onderdelen van de school, zoals een restaurant, hulp-/zorgverlening, (groen)onderhoud e.d. kunnen worden ingezet in de wijk.

Te denken valt aan:
– onderhoud van het openbaar groen;
– stageplekken ten gunste van bijv. het nabij gelegen zorgcentrum Monica;
– onderhoudsdienst ten behoeve van reparaties in de wijk (bijv. n.a.v. vernielingen o.i.d.);
– het koken en serveren van maaltijden voor bijv. ouderen en bewoners in de wijk (ter bevordering van sociale contacten en ter voorkoming van eenzaamheid).

Kortom: als de communicatie en voorlichting vanuit de Gemeente beter en intensiever was geweest, dan hadden omwonenden wellicht de komst van deze praktijkschool in hun wijk als een verrijking gezien in plaats van als een bezwaar.

Het is nu maar de vraag of de Gemeente dit voortijdig recht gepraat krijgt bij de boze omwonenden, want de tijd dringt.  Als bewoners  inderdaad bezwaar gaan aantekenen tegen eventuele vergunningen, dan is er slechts één doelgroep die tussen wal en schip dreigt te raken. In deze situatie de moeilijk lerende leerlingen van de praktijkschool.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Bezoek Indische Buurt

1019px-Delft_ternatestraat_2 (640x482)Onze fractie heeft deze week een gesprek gehad met de belangenvereniging  Onze Indische Buurt. Op dit moment zijn er weinig grote problemen in deze wijk. Dat was goed om te horen. De samenwerking met de wijkagent en de wijk contactpersoon van de gemeente is goed te noemen.

Een aantal jaren geleden was er veel ophef over de vestiging van het dienstencentrum voor thuis- en daklozen in de Surinamestraat. Nu een aantal jaren later is de conclusie, dat er goede afspraken zijn gemaakt en er vrijwel geen sprake is van overlast. 

Een punt van aandacht blijft wel de communicatie over bijvoorbeeld verkeersbesluiten die in deze wijk worden genomen. Vaak wordt een dergelijk besluit genomen zonder vooraf even af te stemmen met de belangenvereniging. Hierdoor moet weer onnodig een bezwaarprocedure worden gevolgd, wordt de bezwaarcommissie van de gemeente aan het werk gezet evenals de ambtelijke organisatie, terwijl door vooraf te overleggen onnodige werkzaamheden voorkomen kunnen worden. De belangenvereniging heeft dan de mogelijkheid via hun website met de bewoners in de wijk te communiceren over voorgenomen besluiten. 

Stadsbelangen heeft het bezoek aan deze belangenvereniging als nuttig en constructief ervaren. Afgesproken werd met elkaar in contact te blijven.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Blunders dagopvang

De procedures rond de nieuwe locatie Surinamestraat voor de dagopvang  zijn zo langzamerhand een aaneenschakeling van collegeblunders geworden. De procedure om een nieuwe locatie te vinden, leek destijds onder “de paraplu van democratie” een zeer bewust gestuurde procedure, waarbij de uitkomst aan het begin van het proces al vaststond. In september 2007  moest er plotseling een nieuw voorbereidingsbesluit worden genomen, omdat  het college een verklaring van geen bezwaar bij GS had laten verlopen. Ook nu werd een truc bedacht om een dergelijke verklaring alsnog snel te  kunnen bewerkstelligen. Nu via de artikel 19.1 procedure.   

In de commissievergadering RO van september jl. heeft onze fractie nog  expliciet gevraagd of er nog gerechtelijke procedures liepen. In de  gemeenteraadsvergadering van 27 september 2007 hebben wij tegen het voorbereidingsbesluit gestemd. Wij stelden toen, dat wij niet anders  konden constateren dan dat het college de verklaring van geen bezwaar van GS had laten verlopen. Wij vonden dat het college probeerde door  middel van een truc alsnog de verklaring van geen bezwaar te realiseren. Als een bewoner zich niet houdt aan een bepaalde deadline, krijgt hij of  zij vrolijk van de gemeente te horen dat hij of zij pech heeft. In dat  licht  moet de lokale overheid het voorbeeld geven.   

Nu heeft de rechter een ondernemer naast het pand in de Surinamestraat  in het gelijk gesteld. De rechter vindt dat de gemeente te weinig heeft  gedaan om overlast tegen te gaan. Heeft de wethouder wel voldoende  inspanningen verricht om aan de wensen van de ondernemer tegemoet  te komen? Het was toch al enige tijd bekend dat de dagopvang in de Surinamestraat gehuisvest zou worden? Of dacht de wethouder dat  alles een gelopen koers was?    Consequenties: De geplande verhuizing per 1 december jl. is  uitgesteld/afgelast.  Bewoners van de Oostsingel worden nu geconfronteerd met een gedoogbesluit,  waardoor de dagopvang langer blijft aan de Oostsingel. Komt er nu een  bezwaar van bewoners aan de Oostsingel tegen het gedoogbesluit van  het college? Daarnaast blijft de onzekere situatie voor de mensen van de  dagopvang voortbestaan.   

Dit hele proces kent alleen maar verliezers omdat het college, destijds  gesteund door de coalitiepartijen, gewoon haar zin wilde doordrijven. Als je dan persé je zin wilt doordrijven, zorg dan dat de vervolgstappen op correcte wijze worden gezet. Zelfs dat lijkt lastig voor het college. Stadsbelangen zal in ieder geval geen gedoogvoorstel indienen ten  gunste van de wethouder.  
Fractie Stadsbelangen-Delft