Archive for Archief 2011

‘Politiek grimmig 2011’

overdenking12011 is lokaal politiek een grimmig jaar geworden, waarin de gemeenteraad zich helaas te veel  heeft moeten bezig houden met allerlei randzaken. Verloren energie, onnodige kosten en geen inwoner die er beter door is geworden. Integendeel! Opvallende gebeurtenissen waren de sfeer binnen de raad, het gedoe binnen het CDA, Het Nieuwe Kantoor, het referendum en de Gondelaffaire. 

De sfeer
Het lijkt ‘hot’ te zijn geworden om vooral persoonlijke aanvallen te doen en vooral het spel te spelen op een ander voetbalveld zonder tegenstander. In de politiek geldt gelukkig nog altijd, dat je veranderingen kunt en moet realiseren via het speelveld van de gemeenteraad door met elkaar op basis van inhoudelijke argumenten in discussie te gaan en uiteindelijk besluiten te nemen. Het veilige voetbalveld van de website en het rondstrooien van allerlei publicaties die aanwijsbaar en bewijsbaar of gedeeltelijk onjuist zijn dan wel volledig uit de grote duim zijn gezogen, zorgen voor een onjuist beeld bij de lezers. Het is dan ook volstrekt logisch dat de raad daarop via het presidium reageert. Dat is geen censuur, maar een terechte poging om inwoners op correcte wijze te informeren over de werkelijke situatie. Waag het niet om daar iets over te schrijven of kritiek op te hebben, want  dan voelt men zich aangevallen als kleine calimero’s. Wel zelf volop ongenuanceerd uitdelen, maar niet kunnen incasseren. Het bewust beschadigen van mensen, zoals het toewensen van ernstige ziektes en zelfs overleden personen noemen in columns, terwijl deze personen niets met politiek te maken hadden, is dus de manier om in de publiciteit te komen. En dat allemaal onder de vlag van ‘vrijheid van meningsuiting’. Een trieste constatering. 

Het CDA
Het gedoe binnen het CDA is nog steeds aan de gang, zo blijkt uit de jaaroverdenking van de fractie van Oort, die zich nog steeds CDA’er voelt. Het ‘moddergooien’ is nu begonnen en hoe mooi men destijds de fractievoorzitterswisseling binnen het CDA probeerde te verpakken, de feiten blijken, wat iedereen al wist, totaal anders te zijn. Bijzonder, want toen ik daar in de raad een opmerking over maakte, werd ik daarvoor zowel door de huidige fractievoorzitter van het CDA als Jeroen van Oort zelf op de vingers getikt. Ik had het dus wel bij het rechte eind. 

Bijzonder ook hoe van Oort de gang van zaken beschrijft rond Het Nieuwe Kantoor. Natuurlijk kan hij van mening zijn veranderd, maar feit blijft dat hij volop betrokken is geweest bij de coalitieonderhandelingen. Het CDA zag, nadat deze partij jarenlang in de oppositieperiode daarvoor zeer kritisch was geweest, geen enkele reden om ook maar enige tekst aan dit onderwerp te wijden bij deze onderhandelingen. Van Oort was daar als mede onderhandelaar namens het CDA mede verantwoordelijk voor. Kennelijk was het wethouders pluche ook voor hem te belangrijk om hierover te onderhandelen. Wat dat betreft had men een voorbeeld aan Stadsbelangen kunnen nemen, toen wij in 2002 van coalitiedeelname afzagen, omdat wij een voor ons belangrijke verkiezingsbelofte niet geregeld konden krijgen binnen de toen beoogde coalitie van PvdA, Groen Links, de VVD en Stadsbelangen. Wij stelden onze kiezers boven het wethouders pluche. Door de hele gang van zaken binnen het CDA inclusief van Oort op dit moment, kan het niet anders dan dat het CDA haar langste tijd binnen de huidige coalitie heeft doorgebracht. Ook dat heb ik in de raad eerder aangegeven. 

Het Nieuwe Kantoor
De hele discussie rond het Nieuwe Kantoor hebben het college en de coalitiepartijen volledig aan zichzelf te wijten gehad. Tot juni dit jaar was er geen enkele bereidheid te kijken naar alternatieve mogelijkheden, zoals goedkoper of zelfs helemaal niet bouwen. Ondanks de oproep van een aantal fracties vanaf het begin van deze raadsperiode.  Wel of niet mede ingegeven door de forse en noodzakelijke bezuinigingen waar onze stad voor staat. Inmiddels heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten, dat het niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor geen optie is. Daar mag men het mee oneens blijven, ook Stadsbelangen is het daarmee oneens, maar feit is dat de gemeenteraad op democratische wijze deze beslissing heeft genomen. Dan heeft het geen zin om achterhoede gevechten te blijven leveren.

Bijzonder hierbij is dat een drietal raadsleden zich niet neer kunnen en willen leggen bij een meerderheidsbeslissing. Of deze beslissing juist is of niet zal de toekomst uitwijzen, maar het blijft een beslissing die bij meerderheid van stemmen is genomen. Dat heet democratie en gelukkig leven wij in een maatschappij waar is afgesproken dat beslissingen bij meerderheid van stemmen worden genomen. Het kan toch niet zo zijn, dat een minderheid zijn of haar wil oplegt aan de meerderheid in onze maatschappij? Dat lijkt op dictatuur! 

Het referendum
De discussie over het inzetten van dit instrument bij Het Nieuwe Kantoor is binnen de gemeenteraad hevig geweest. Hoe het verzoek tot stand is gekomen en of dit allemaal formeel zuiver is geweest, heeft Stadsbelangen uiteindelijk niet doorslaggevend gevonden. Feit was, dat volgens de referendumkamer het inleidend verzoek voldeed aan de referendumverordening. Dan kan het niet zo zijn, dat fracties besluiten dat de inwoners geen gebruik mogen maken van dit instrument, omdat het hen niet goed uitkomt. Dat is ook de reden geweest waarom Stadsbelangen voor dit inleidend referendumverzoek heeft gestemd. Dat binnenkort deze verordening bediscussieerd gaat worden, is een prima zaak en ook noodzakelijk. Zeker na deze ervaringen. In ieder geval moet nu vaart gemaakt worden met het inregelen van beginspraak voor onze inwoners. Als je dat doet, zou een referendumverordening waarschijnlijk helemaal niet nodig hoeven te zijn. Uiteindelijk bepalen kiezers na een raadsperiode bij de gemeenteraadsverkiezingen of een partij wel of niet goed heeft gefunctioneerd of beloftes richting kiezers is nagekomen. Hoe duidelijk wil je inspraak van inwoners hebben? In feite HET REFERENDUM!

De Gondelaffaire
Over de Gondelaffaire is inmiddels genoeg geschreven en ook het afgelopen jaar is dit onderwerp weer diverse malen in de raad aan de orde geweest. Het blijft een trieste affaire, waarbij vele nuances die in het verleden absoluut een rol hebben gespeeld over het hoofd worden gezien en bewust of onbewust buiten de publiciteit blijven. Ik blijf van mening dat deze affaire op 1 juni 2005 afgerond had kunnen zijn met alle credits voor Stoelinga. Het beeld dat door sommigen wordt geschetst dat zaken, die niet door de beugel  kunnen, niet publiekelijk aan de kaak zouden mogen worden gesteld, is absoluut onjuist. Er is geen fractie in de gemeenteraad die dat heeft uitgesproken. Wel de wijze waarop de publiciteit werd gezocht en uitspraken over personen werden gedaan. Daarvan heeft de Hoge Raad uiteindelijk gezegd dat dit mag. Ook hier geldt dat je je daarbij zult moeten neerleggen, wat je er ook van vindt. Net als bij democratisch genomen besluiten. In ieder geval blijft ‘de winst’ van deze affaire dat de gemeenteraad duidelijke afspraken heeft gemaakt voor de toekomst mocht zich een dergelijke situatie weer voordoen. Dat is overigens niet te hopen.

2012
Voor 2012 wens ik een lokaal politiek jaar zonder persoonlijke aanvallen met als doel elkaar te beschadigen, waarin college en gemeenteraadsleden op basis van inhoud met elkaar samenwerken, respect hebben voor elkaars meningen en standpunten, op democratische wijze beslissingen nemen en zich daaraan houden evenals aan gemaakte afspraken. Op deze wijze worden de belangen van onze stad het beste gediend. Onze inwoners verdienen dat! 

Aad Meuleman
fractievoorzitter Stadsbelangen Delft  

‘Vrijheid van meningsuiting’

meningsuitingUit voorspelbare hoek kwam natuurlijk de kritiek over mijn opmerking tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november jl. Ik noemde de uitspraak van de Hoge Raad in de ‘Gondelaffaire’ dubieus. Volksvertegenwoordigers krijgen van de rechter een extra vrijbrief om in het kader van ‘vrijheid van meningsuiting’ grensverleggende uitspraken te mogen doen. Of daar het toewensen van ziektes bij hoort, is de vraag.

Zo meent Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft dat de burgemeester en de leden van het presidium ‘de tering’ kunnen krijgen. Hij schrijft dat op zijn site. De tering heeft volgens het woordenboek diverse betekenissen, zoals:  1.  Beruchte ziekte, 2.  Besmettelijke ziekte, 3. Ftisis, 4. Het doen van uitgaven voor levensonderhoud,  5. Kosten,  6. Kosten van levensonderhoud,  7. Levensonderhoud, 8. Longtering, 9. Medische term, 10. Teer,  11. Tuberculose etc.

De Wit zal de betekenissen genoemd onder 4 t/m 7 niet hebben bedoeld. Het lijkt erop dat hij de burgemeester en de leden van het presidium een besmettelijke ziekte toewenst.

Volgens de Hoge Raad mogen volksvertegenwoordigers dus in het kader van vrijheid van meningsuiting kennelijk dergelijke uitspraken doen. Als dit de consequentie is van de uitspraak van de Hoge Raad, dan was het dus niet zo vreemd dat ik deze uitspraak dubieus noemde.

Vrijheid van meningsuiting moeten we absoluut beschermen en koesteren, maar als volksvertegenwoordigers zo ver gaan om personen een ernstige ziekte toe te wensen, dan geeft dat te denken. Ik hoop van harte dat de Wit en zijn gezin in de toekomst gespaard zullen blijven van deze en andere ernstige ziektes evenals de burgemeester, de leden van het presidium en iedereen in deze wereld.

Aad Meuleman

Nieuwsbrief fractie 2011/4

nieuwsAlle fractieleden hebben een wijk als aandachtsgebied. Voor bijzonderheden/vragen in uw wijk of omgeving kunt u met hen contact opnemen door middel van een emailbericht aan stadsbelangen@delft.nl. Ook kunt u uw vragen/informatie sturen naar het post-, bezoekadres van de fractie: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

Fractie Naam Aandachtsgebied
Aad Aad Meuleman wijk Buitenhof/Voordijkshoorn/Harnaschpolder
1wim Wim de Koning wijk Tanthof
1simone Simone van Dijk wijk Binnenstad
fractie Werner Bremer wijk Vrijenban
1bram Bram Stoop wijk Wippolder
1harry Harry van Adrichem wijk Westerkwartier-Olofsbuurt/Hof van Delft
1koos Koos den Haan wijk Voorhof

Nieuwsbrief
In deze 4e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen maanden. Daarnaast geeft onze fractiesecretaris Koos den Haan zijn mening over het onderwerp ‘Communicatie’.

Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad
– Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft onze fractie vooral de aandacht gevestigd op de zorgelijke financiële positie van onze stad. Stadsbelangen constateert dat het financieel nog steeds niet de goede kant op gaat met onze stad. Als wij zien wat het college schrijft over het risicoprofiel, dan constateert onze fractie dat alle risico’s midden of hoog zijn, waardoor het dweilen met de kraan open zal blijven in Delft. Tot het geld op is. En dat duurt, is onze inschatting, nog maar heel even. Er zit weinig financieel vlees meer op het bot. Het bot is dus al te zien. Wij hebben daarvoor tijdens de discussie rond het wel of niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor gewaarschuwd. Was dat bangmakerij? Nee, simpel de keiharde realiteit. Natuurlijk ontkomt Delft niet aan noodzakelijke bezuinigingen, maar Stadsbelangen maakt andere keuzes. Schoon, heel, bereikbaar, cultuur en veilig. Dat waren en zijn de voornaamste thema’s waarop wij niet of minder wilden bezuinigen en waarvoor wij in 2010 al, samen met andere fracties, alternatieve dekkingen aanreikten. De huidige opstelling van de coalitiepartijen lijkt vooral te zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de huidige collegesamenstelling overeind moet worden gehouden. Zo’n opstelling dateert nog uit de monistische periode en hoort niet meer thuis in de huidige dualistische wereld van – ook! – de gemeentepolitiek. En zeker in deze tijd, waarin de ‘stadsportemonnee’ zoveel aanslagen krijgt te verduren en de ‘rode cijfers’ zijn bereikt! Inmiddels heeft ook de Provincie Zuid Holland zich kritisch uitgelaten over de jaarrekening 2010. Reden voor Stadsbelangen om de zorgelijke reactie van de Provincie ter bespreking te vragen. Dit onderwerp krijgt dus nog een vervolg.
– Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met de enorme tariefsverhoging voor het parkeren in onze stad. Totaal 13%. Met de extra geschatte opbrengst van ca. 450.000,– euro wil het college een bezuinigingstaakstelling realiseren. Het college bezuinigt dus door parkeertarieven onredelijk te verhogen. Bezuinigen met de auto ten onrechte als melkkoe.
– In ons verkiezingsprogramma en in diverse debatten heeft Stadsbelangen steeds gepleit voor een aparte portefeuillehouder voor het hele Spoorzoneproject. Het college heeft nu een extra wethouder aan dit project toegevoegd, omdat wethouder Junius onvoldoende tijd had zich bezig te houden met andere taken uit haar portefeuille. Hierdoor wordt weer eens bevestigd dat Stadsbelangen terecht heeft gezien dat de aansturing van een project met een dergelijke omvang niet door een portefeuillehouder gedaan kan worden, die ook nog aandacht moet geven aan andere belangrijke zaken in onze stad. De gekozen oplossing vindt Stadsbelangen overigens nog steeds niet ideaal.
– Hoewel Stadsbelangen geen voorstander is van de bouw van Het Nieuwe Kantoor, heeft onze fractie vanaf de start van deze raadsperiode continu gepleit voor het omlaag brengen van de kosten van de bouw van dit kantoor. Het college en de coalitie wilden dit in eerst instantie niet. Door de keuze van een verdieping minder wordt nu een kostenbesparing van ca. 7 miljoen euro gerealiseerd. Soms loont het dus om de boodschap te blijven herhalen ondanks tegenwerking.
– Het gedoe rond de Gondelaffaire blijft de gemoederen bezighouden. Het is nu tijd het Gondelboek voorgoed dicht te doen. De raad heeft lessen getrokken uit het verleden en voor de toekomst vastgelegd hoe zaken aangepakt moeten worden, mocht zich weer een dergelijke situatie voordoen. De gemeenteraad heeft belangrijker zaken te doen voor onze stad en haar inwoners dan zich maar continu te moeten bezighouden met privé belangen van één persoon. 

Bezoeken bewoners- en belangenverenigingen
De fractie van Stadsbelangen heeft een bezoek gebracht aan de Belangenvereniging BoKa. Geen grote belangenvereniging, maar wel eentje met creatieve en zinvolle ideeën. Ideeën die betrekking hebben op de ontwikkeling van het gebied Botaniestraat en de Kanaalweg. Een nuttige kennismaking, waarbij diverse knelpunten aan de orde kwamen, zoals onder andere de ontsluiting en onderhoud van de Kanaalweg en het weinig zichtbaar zijn van de wijkagent. Daarnaast was de fractie vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van de WMO raad. Daarbij kwam een onderwerp aan de orde dat  Stadsbelangen eerder onder de aandacht heeft gebracht in de commissie S&V. Het betreft het intrekken van parkeervergunningen voor gehandicapten nadat men is herkeurd bij het GGZ. Daarnaast het onderwerp over het streven voor kinderen met een verstandelijke beperking om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Een onderwerp waarvoor Stadsbelangen zich sterk zal blijven maken.

1koos  (Koos Den Haan) Communicatie
De communicatie tussen inwoners en de gemeente Delft blijft voor verbetering vatbaar. Steeds weer wordt de raad geconfronteerd met situaties waarbij onvoldoende of helemaal niet wordt gecommuniceerd met de bewoners van onze stad. Zo bleek de voorgenomen tariefsverhoging parkeren (13%) in een gesprek met een belangenvereniging ‘gewoon’ vergeten te zijn om dat te bespreken. Een andere bewonersverenging deed geruime tijd pogingen om in contact te komen met de gemeente in verband met het aanleggen van een jeu de boules baan. De betreffende ambtenaar was met langdurig ziekte verlof. Kennelijk was vervanging niet ingeregeld. Men kreeg dus gewoon geen contact. Nog te vaak worden inwoners op de ouderwetse manier achteraf geconfronteerd met genomen beslissingen zonder dat zij de mogelijkheid hebben gehad om vooraf een inbreng te leveren. Het fenomeen beginspraak wordt, behalve op papier, bij lange na niet gerealiseerd. En altijd wordt achteraf geconstateerd dat, als het gaat om communicatie, ‘we’ het anders hadden moeten doen en lessen moeten leren voor de toekomst. Iedereen zal best van goede wil zijn, maar de algemene mores is nog steeds niet in belang van onze inwoners. Hierdoor voelen zij zich niet serieus genomen. Conclusie: beter communiceren naar de burger blijft prioriteit.  

Algemeen
In de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2011 werd Willy Wijnmaalen  –  van Leenen benoemd tot ere-lid van onze partij. Een terechte benoeming vanwege haar jarenlange betrokkenheid en inzet als fractiesecretaris, bestuurssecretaris en gemeenteraadslid. Joop de Jong en Anke Rusch – Hoks werden benoemd als leden van verdiensten voor hun werkzaamheden als respectievelijk gemeenteraadslid en commissielid/niet raadslid.

Meedoen!
Stadsbelangen blijft op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor onze stad en dat willen doen door zich bij onze partij aan te sluiten.
Interesse? Neem dan contact op met de fractiesecretaris Koos den Haan,
tel.: 06-33919677 of fractievoorzitter Aad Meuleman, tel.: 06-22916803. Ook kunt u ons per email bereiken: stadsbelangen@delft.nl  Daarnaast kunt u onze fractie ook schriftelijk benaderen: Stadhuis, Markt 87 (achterzijde Stadhuis), 2611 GS Delft.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft wenst iedereen
inspirerende Kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2012.


Belangrijker wat je doet!

1simoneDe komende weken staan weer in het teken van de verkiezing van de bekendste Delftenaar. Vorig jaar kwam commissielid/niet raadslid Simone van Dijk binnen op de 24e plaats in de top honderd van bekende Delftenaren.

Delft op Zondag vroeg Simone om een reactie, die afgelopen zondag in de krant werd gepubliceerd. Haar reactie:

Simone van Dijk van Stadsbelangen vindt het zelfs een eer dat ze vorig jaar, op de vierentwintigste plaats, de lijst van bekende Delftenaren binnenstormde. “Zeker gezien het feit dat ik pas zes jaar in Delft woon.”

Van Dijk kwam afgelopen gemeenteraadsverkiezingen drie voorkeursstemmen tekort om in de Gemeenteraad te belanden, maar doet nu wel commissiewerk. “Dat bevalt me goed, ik heb mijn draai er helemaal in gevonden.”

Ze zal dit jaar geen moeite doen om haar positie van vorig jaar te verbeteren. “Het gaat mij er namelijk vooral om dat de mensen weten wat ik doe, in plaats van wie ik ben. Vorig jaar heb ik ook geen hulptroepen ingeschakeld om op de lijst terecht te komen. Het is natuurlijk wel leuk als het eenmaal gebeurt, want het is toch een soort van erkenning.”

Als het aan Van Dijk ligt, is het dit jaar iemand die misschien wat minder in de picture staat, die de verkiezing wint. “Want het gaat er naar mijn mening eigenlijk niet om of je bekend bent of niet, maar of je iets voor de stad Delft doet.”

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk

Denkt, durven en doen!

KrakeelOp 29 november stond er een artikel in het AD over de Krakeelpolderbuurt. Bewoners geven hierin aan dat zij de overlast van de jeugd in deze buurt zat zijn. Een bewoner vertelt in dit artikel dat dit te maken heeft met het jongerenproject van Woonbron. Woonbron stelt woningen ter beschikking aan jongeren die problemen hebben om een start te maken in onze samenleving. Het zou gaan om 234 jongeren. Een fors aantal. In het zelfde artikel stelt Woonbron dat de overlast ook wordt veroorzaakt door jongeren van de omliggende scholen die nauwelijks worden begeleid. Kortom een ‘ja en nee spel’ tussen bewoners en Woonbron. 

Als politiek vertegenwoordiger ga je dan eens kijken wat er nu eigenlijk speelt in deze wijk. Met ervaring en een paar stevige wandelschoenen ben ik dan ook een avond de Krakeelpolderbuurt ingegaan en kwam tot een verrassende conclusie. Ik kreeg toevallig op 30 november jl. een verslag, een brief en het bewuste krantenartikel onder ogen. Woonbron had deze informatie gestuurd aan alle bewoners van de wijk. 

Op 7 november jl. blijkt er een wijkbijeenkomst te zijn geweest in buurthuis de Wending. Hieruit blijkt dat de bewoners maar liefst 18 verbeterpunten hebben aangegeven. Daarnaast een zestal onderwerpen waar de bewoners direct last van hebben. Woonbron blijft beweren dat de overlast wordt veroorzaakt door leerlingen van omliggende scholen. Volgens de bewoners is dat onjuist. De overlast wordt
’s avonds veroorzaakt en dan zijn de scholen dicht. 

Op zich is het een goede zaak dat een woningcorporatie met bewoners in gesprek gaat, maar vooral het vervolg op dergelijke gesprekken is van groot belang. Een vervolg bijeenkomst met de bewoners is gepland in februari 2012. Dan wil men praten over de uitkomst van de verbetervoorstellen. De regisseur beheer van Woonbron gaat met de buurtcommissie, de gemeente en de politie de komende periode aan de slag met de punten die door de bewoners zijn aangedragen. 

Toch was ik verbaasd over de reactie van Woonbron in hun brief aan de bewoners. Woonbron schreef: ‘En toch moet mij iets van het hart. Ik was onaangenaam verrast door het negatieve krantenartikel over uw buurt in het AD van 29 november jl.(bijgaand). Tijdens de bewonersavond heb ik de aanwezigen toegezegd serieus met alle opmerkingen over de buurt aan de slag te gaan. De aard en omvang van de klachten zorgen ervoor dat deze niet van de één op andere dag zijn opgelost. Het opzoeken van de pers zorgt niet voor een versnelling hiervan. Sterker nog de weergave zet de buurt en een prachtig maatschappelijk project onterecht in een kwaad daglicht. Dat vind ik spijtig en niet constructief. 

Dat problemen niet van de één op de andere dag kunnen worden opgelost, begrijp ik best. Maar bewoners zijn de problemen in hun wijk zat en publiciteit zorgt nu eenmaal wel voor  noodzakelijke versnellingen. Het is vreemd dat Woonbron hierop kritiek heeft. Onderaan de brief staat bij het logo van Woonbron: Woonbron denkt, durft en doet. 

Het beschikbaar stellen van woonruimte aan probleem jongeren is zeker mooi en noodzakelijk, maar los dan ook de overlast problemen op. Het wordt de hoogste tijd dat Woonbron buiten het denken en durven, vooral concreet laat zien aan de bewoners wat men doet om de problemen op te lossen. Hierbij vindt Stadsbelangen het belangrijk dat de partners in deze wijk gezamenlijk optrekken bij het oplossen van dit probleem. Stadsbelangen zal deze gebeurtenissen, net als bij de Gilliswijk, met argusogen volgen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Willy Wijnmaalen ere-lid

Willy-kl2Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de politieke groepering Stadsbelangen Delft op 14 november 2011 werd Willy Wijnmaalen – van Leenen benoemd tot ere lid van de partij.

Dit vanwege haar  haar verdiensten gedurende bijna 25 jaar voor Stadsbelangen Delft in diverse functies,  zoals fractiesecretaris, gemeenteraadslid en secretaris van het bestuur

Daarnaast werden Joop de Jong en Anke Rusch-Hoks benoemd als leden van verdiensten voor hun inzet gedurende 12 jaar als respectievelijke gemeenteraadslid en commissielid/niet raadslid.   

Bestuur
politiekegroepering Stadsbelangen Delft

 

Studiebeurs ex-wethouders

geldNaar aanleiding van uw beantwoording, dd. 02-11-2011 uw kenmerk 1188233, op de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Delft van 30 oktober en 2 november 2011, meent onze fractie dat de beantwoording door het college vraagt om een vervolgactie. Reden waarom wij het college aanvullende schriftelijke vragen hebben gesteld over dit onderwerp.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 27 november 2011

Betreft : vervolgvragen studievergoeding ex-wethouders

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording, dd. 02-11-2011 uw kenmerk 1188233, op de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Delft van 30 oktober en 2 november 2011, heeft onze fractie een aantal aanvullende vragen. Uw beantwoording vraagt naar onze mening om een vervolgactie.

Bij de beantwoording op vraag 2. geeft u onder andere aan dat de regeling outplacement en loopbaanfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996 van toepassing was bij de toekenning van de studievergoeding. U verwijst daarbij naar de artikelen 2 en 6 van deze regeling, waarbij het college de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen op aanvragen outplacementfaciliteiten.

Stadsbelangen meent dat er aanleiding is om deze regeling naar de toekomst toe te herzien. De forse studievergoedingen, die kennelijk toegekend kunnen worden aan ex-wethouders, staan in geen enkele verhouding tot studievergoedingen waar werklozen in het kader van de werkloosheidswet een beroep op kunnen doen. Bij beoordelingen van bedoelde aanvragen zouden bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt in relatie tot bijvoorbeeld opleidingen en diploma’s, die men heeft behaald voor het wethouderschap, betrokken moeten worden.

  1. Is het juist dat er, gezien uw beantwoording op vraag 2 n.a.v. de vragen van Leefbaar Delft, de outplacementregeling en loopbaanfaciliteiten gewezen wethouders gemeente Delft 1996,  sprake is van een Delftse regeling? Als dat zo is, bent u bereid deze regeling op het punt van studiekostenvergoeding te herzien? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid de gemeenteraad, indien u bedoelde regeling gaat herzien, hierover inhoudelijk te informeren? Zo nee, waarom niet?

Afhankelijk van uw beantwoording zal onze fractie bezien of er aanleiding bestaat deze kwestie in de gemeenteraad ter bespreking aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Er bij horen!

leavdhoek 008 (3)Namens Stadsbelangen was ik op 26 november 2011 aanwezig bij de bijeenkomst, die door de WMO raad was georganiseerd. Bij binnenkomst bleek al snel dat het druk was en dat er diverse organisaties uit het brede WMO veld zich presenteerden. Na diverse gesprekken met de aanwezige organisaties begon het formele programma. 

Erwin Wieringa kwam met een helder verhaal over hoe je moet omgaan met mensen die gebruik maken van de WMO. Erwin Wieringa is inspirator, internationaal consulent en oprichter van Stichting de Toekomst. Hij is actief betrokken bij het de-institutionaliseren van Nederland. Met andere woorden: ‘om mensen met problemen te helpen het instituut of de instelling te verlaten maar vooral ook om daarbuiten een goed leven met anderen op te bouwen.’ 

Erwin Wieringa is groot voorstander van de inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Dit sprak mij zeer aan. Vooral omdat de heer Wieringa aangaf, dat mensen aangesproken moeten worden op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Stadsbelangen vindt dat een goede zaak. Het woord: ‘iemand een label opplakken’ kwam dan ook regelmatig naar voren. Herkenbaar. Belangrijk bij hulpverlening is en blijft dat de hulpverlener een empatisch vermogen heeft en zich in de wereld van de hulpvrager kan verplaatsen. 

Na de heer Wieringa kwam de wethouder Zorg en Welzijn Raimond de Prez aan het woord. Hij kwam voornamelijk met een standaard verhaal, zoals de mensen moeten anders gaan denken en niet denken dat de gemeente alle problemen kan oplossen. Ook Delft heeft met bezuinigingen te maken. Men gaat steeds meer kijken in de directe omgeving van de hulpvrager of vanuit die kant meer hulp kan worden geboden. 

Het publiek kon uiteindelijk vragen stellen. Daarbij kwam een onderwerp aan de orde die ik eerder namens Stadsbelangen onder de aandacht heb gebracht in de commissie S&V. Het betreft het intrekken van parkeervergunningen voor gehandicapten nadat men is herkeurd bij het GGZ. Toen was een meerderheid van de fracties het niet met mij eens. Men vond dat er op dat moment geen probleem was. 

Ik sprak in de zaal met iemand die aangaf, dat zijn zwaar gehandicapte vrouw ook haar vergunning kwijt was geraakt. Stadsbelangen heeft toen tijdens de commissievergadering de toezegging van de wethouder gehad dat aan het einde van dit jaar cijfers zullen worden gepresenteerd om hoeveel mensen dit nu gaat in Delft. Ik zal dit punt dan ook opnieuw in onze fractie en de commissie S&V ter sprake brengen. 

Voor mij is deze bijeenkomst nuttig geweest. Maar deze bijeenkomst krijgt wel een vervolg. Ik ga bovenstaande in de fractie bespreken en ga op bezoek bij Ouderen netwerk Samen Wijs. Dit betreft een organisatie waarin een groep ouders zich hebben verenigd rond het streven naar inclusie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zij streven naar een samenleving waaraan iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan deelnemen. Inclusie wil ook letterlijk zeggen: ingesloten zijn, er bij horen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

‘Even rechtzetten’

pisa-dubbelIn gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 beweerde de heer Stoelinga dat Stadsbelangen, samen met de fracties van het CDA, SP en Leefbaar Delft, tijdens de raadsvergadering van 3 november 2005 een motie van afkeuring had ingediend tegen de burgemeester.

Wij hebben dat even nagezocht. Deze bewering van de heer Stoelinga is volstrekt onjuist. De motie werd ingediend tegen het voltallige college omdat de vier fracties vonden dat het interne onderzoek van mei 2005 niet zorgvuldig was uitgevoerd en omdat het college de raad niet had geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen in deze kwestie.

Onderstaand de tekst van deze motie, die overigens door de meerderheid van de raad werd verworpen. Het leek ons goed om dit even recht te zetten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

“De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 3 november 2005, 

spreekt als zijn mening uit, dat: 

het niet zorgvuldig is dat het intern onderzoek van 13 mei 2005 naar de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de restauranthouder én de beschuldigingen over vermeende corruptie van de heer Baljé is uitgevoerd zonder dat besprekingsverslagen zijn gemaakt;

het rapport van 13 mei van de gemeente voorzover dat betrekking heeft op de subsidieverlening aan de restauranthouder te haastig en onzorgvuldig is uitgevoerd, waarmee in dit verband bedoeld wordt dat de uitvoerend ambtenaar in ieder geval gehoord had moeten worden;

ter invulling van de actieve informatieplicht zoals in 2002 opgenomen in de Gemeentewet het college de raad had moeten informeren over de kennis van de uitvoerend ambtenaar dat een collegebesluit nodig was voor de subsidieverstrekking aan de restauranthouder. Deze kennis is in ieder geval tussen 13 mei en 16 juni 2005 doorgesijpeld naar hogere ambtelijke echelons;

voormelde handelswijzen afkeuring verdienen, waarbij dit verwijt de heer Vuijk niet treft, waar hij op 13 mei geen wethouder was, 

en gaat over tot de orde van de dag.”


Kassa! 11% tariefsverhoging

kassa‘Stadsbelangen was wel erg kritisch Aad tijdens de Algemene Beschouwingen’, zei een lid van het college tegen mij. Enkele dagen later bleek maar weer eens hoe terecht onze kritiek was richting het college. 

In de commissie SVR werd het voorstel van het college besproken inzake de verhoging van de parkeertarieven. Naast de 2% indexering, wil het college de tarieven nog eens extra met 11% verhogen. Met de extra geschatte opbrengst van ca. 450.000,– euro wil het college een bezuinigingstaakstelling realiseren. Het college bezuinigt dus door parkeertarieven te verhogen. Bezuinigen met de auto als melkkoe. 

In de commissie bleek ook, dat de huidige parkeergarages niet altijd vol zijn. Als een ondernemer een product in de markt zet en het product loopt nog niet, dan zal hij het product eerder goedkoper aanbieden dan duurder te maken. Wat doet het college? Het laat de tarieven in de parkeergarages stijgen. Zou het niet slimmer zijn om de tarieven goedkoper te maken, zodat de bezettingsgraad van de parkeergarages en daarmee de omzet toenemen?

In onze Algemene Beschouwingen hadden wij kritiek op het ouderwets uitleggen aan de bewoners nadat besluiten zijn genomen. In de commissie bleek wederom dat wij dit onderwerp terecht aan de orde hebben gesteld. Medio september 2011 had het college een ‘gezellig’ overleg gehad en ‘heerlijk’ zitten keuvelen met de belangenvereniging Westerkwartier/Olofsbuurt. Niemand aan de kant van het college was op het idee gekomen om de belangenvereniging mee te delen dat men voornemens was de tarieven voor vergunning parkeren 11 % extra te verhogen. De inwoners in onze stad worden dus weer achteraf geconfronteerd met genomen beslissingen. Benieuwd of de coalitiepartijen hierin meegaan.

De conclusie is dat men heeft nog steeds niets heeft geleerd of veranderd, ondanks slogans als ‘Mensen maken de stad’ en ‘Anders…ja’ en mooie modetermen als ‘beginspraak’. De kritiek van Stadsbelangen tijdens de Algemene Beschouwingen op het ouderwets achteraf uitleggen was dus meer dan terecht.  

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman