Weet gemeente Delft wat Natucal is?

In Delft op Zondag van afgelopen weekend trof onze fractie een Kennisgeving beschikking aan van de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. De Provincie is voornemens aan DSM een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van een opslagtank voor Natucal.

Als de Provincie een vergunning verleent aan DSM is extra aandacht vereist, zo leert de geschiedenis. Wij denken natuurlijk onmiddellijk aan de huidige grondwaterproblematiek. Ooit verleende de Provincie een vergunning aan DSM voor het oppompen van gigantische hoeveelheden grondwater. Nu dit bedrijf stopt met het oppompen, kan dit tot grote problemen voor Delft leiden. .

DSM geeft aan dat zij niet verplicht zijn om grondwater op te pompen. Het Hoogheemraadschap roept dat zij alleen gaan over oppervlaktewater en de Provincie stelt dat het gewoon een Delfts probleem is. Het lijkt erop dat geen enkele partij verantwoordelijkheid wil nemen als er iets niet goed gaat en feitelijk elke grondeigenaar verantwoordelijk is voor het grondwater op zijn/haar perceel. Wij zijn benieuwd of, indien er schades ontstaan, dit vluchtgedrag juridisch standhoudt.

En nu dus een opslagtank Natucal in Delft. Wat voor stof is dat? Even zoeken op internet, maar niets te vinden over het product Natucal. Dat geeft te denken. Is dit een gevaarlijke stof en zo ja, welk risico loopt Delft dan en wie is dan verantwoordelijk als er een risico ontstaat.

Voor onze fractie reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Zie onderstaand.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman / Werner Bremer

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 4 mei 2017 Betreft: Kennisgeving beschikking Provincie inzake opslagtank Natucal bij DSM

Geachte college, In Delft op Zondag van afgelopen weekend trof onze fractie een Kennisgeving beschikking aan van de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. De Provincie heeft aan DSM een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een opslagtank voor Natucal. Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na 14 april 2017 bezwaar worden aangetekend. Op internet is niet te vinden wat Natucal is. Dat geeft te denken. Daarom hebben wij de volgende vragen.

  1. Is er vooraf overleg geweest tussen de Provincie en de gemeente Delft over het voornemen om een omgevingsvergunning af te geven voor een opslagtank Natucal bij DSM?
  2. Zo nee, is dat niet vreemd? Het gaat hier om een beslissing van de Provincie die betrekking heeft op Delfts grondgebied en mogelijk consequenties kan hebben voor onze inwoners in de omgeving van DSM.
  3. Als er wel overleg vooraf heeft plaatsgevonden, wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden?
  4. Is de gemeente bekend met het product Natucal? Zo ja, dan graag uitleg hierover?
  5. Zijn er risico’s voor Delft als de opslagtank voor Natucal daadwerkelijk wordt gerealiseerd en zo ja, welke risico’s zijn er dan voor Delft?
  6. Wie is verantwoordelijk als eventuele risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen?
  7. Bij de Kennisgeving wordt vermeld, dat als men stukken wil inzien, men hierover een verzoek kan indienen en vervolgens naar Schiedam moet om de stukken in te zien. Het ligt toch voor de hand dat onze inwoners in Delft de gelegenheid krijgen om stukken in te zien? Graag uw reactie hierop.
  8. Is de gemeente Delft voornemens bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing binnen de daarvoor geldende termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet. Graag voordat de bezwaartermijn (6 weken na 14 april 2017) is verstreken.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.