Tag Archive for creatief

Wethouder zoekt oplossing

oplossingOp initiatief van Stadsbelangen en onder druk van een meerderheid van de commissie BLD heeft wethouder de Prez toegezegd voor vijf speelplekken, die zouden moeten verdwijnen, naar een oplossing te zoeken.

Aanleiding voor deze discussie was een brief die de bewoners van de Medinastraat hadden ontvangen over het verwijderen van doelpalen. Afgezien van het feit, dat hierover geen overleg was gevoerd met de bewoners, bleek in de commissie dat de argumenten, die in de brief aan de bewoners waren genoemd en de informatie die de gemeente, naar aanleiding van onze schriftelijke vragen, had gegeven aan het AD niet juist was. De wethouder gaf aan niet blij te zijn geweest met de communicatie van de gemeente naar de bewoners en de pers. 

Er was geen sprake van weinig gebruik van de speelvelden of veiligheidsargumenten. Bezuinigingen waren de aanleiding voor het verminderen van het aantal speelvelden in onze stad. Hierbij was volgens de wethouder bij de Medinastraat gekeken naar de technische staat van de doelpalen. Wat dat precies inhield werd niet duidelijk.

Een bewoner, die insprak, betoogde, dat hij met zijn gewicht van 105 kilo aan de doelpalen kon hangen zonder dat deze een millimeter verschoven. Er was volgens hem helemaal geen sprake van onveiligheid of bezuinigingen. De gemeente had helemaal geen onderhoud gepleegd. Hij overhandigde namens de bewoners van zijn straat en buurt een handtekeningenlijst aan de wethouder.     

Bijzonder was wel het standpunt van de PvdA fractie bij monde van de heer Hassan. In een poging zijn eigen wethouder te ondersteunen, vond hij dat de gemeente netjes had gehandeld door de bewoners een brief te sturen. Dat zelfs zijn eigen wethouder aangaf niet blij te zijn geweest met de brief en dat ook nog eens bleek dat de in de brief genoemde argumenten onjuist waren, was voor de PvdA fractie niet van belang. Evenmin dat de bewoners vooraf niet betrokken waren geweest bij deze beslissing. Bijzonder om te constateren van de PvdA fractie. 

In ieder geval zal de wethouder voor 8 mei as. aan de commissie laten weten of hij voor vijf speelplekken een oplossing heeft gevonden.  Stadsbelangen Delft gaat ervan uit, dat dit gaat lukken. Met een beetje goede en creatieve wil, moeten een aantal speelplekken, waaronder die bij de Medinastraat, behouden kunnen blijven. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

‘Cool’ aan de kant gezet!

10042011022In de commissie S&V kregen de vele insprekers jong en oud, overigens terecht,  één en al complimenten van de coalitiefracties voor hun inspraak. Maar de vertegenwoordigers van ruim 17.000 Tanthof bewoners schoten daar niets mee op. De bibliotheek Tanthof gaat gewoon dicht. Er was geen enkele creatieve bereidheid bij het CDA, PvdA, STIP, D66 en Groen Links om na te denken hoe dit filiaal wel open zou kunnen blijven. De coalitiefracties vonden het allemaal best verdrietig, maar ja het kan nu eenmaal niet anders. 

En dat is nu precies waarover Stadsbelangen van mening verschilt met deze partijen. Het kan namelijk wel anders. Men zou gebruik kunnen maken van vrijwilligers, men zou een bibliotheek bus kunnen inzetten en zo zijn er best alternatieve oplossingen te bedenken om het filiaal wel open te houden. Het is een kwestie van willen en het maken van een politieke keuze. 

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in november 2010 heeft Stadsbelangen samen met de VVD, SP en ChristenUnie al bezwaar gemaakt tegen de forse bezuinigingen die het college wilde doorvoeren richting DOK (bibliotheek) en heeft daarvoor ook een alternatieve dekking voorgesteld.

De consequentie is nu dat het filiaal Tanthof dicht moet. Een onbegrijpelijke beslissing. Er maken veel Tanthof bewoners gebruik van dit filiaal en ook veel kinderen. In deze wijk zijn 6 scholen. Een bibliotheek is een belangrijke voorziening in de ontwikkeling van kinderen. Nu  worden zij ‘gedwongen’ naar het centrum te gaan. Niet handig om meer ‘verkeer’ naar het centrum te sturen waar het momenteel een grote bouwput is. Daarnaast is het openbaar vervoer vanuit het Tanthof als gevolg van alle werkzaamheden in de stad ook niet optimaal.

Dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, weet Stadbelangen ook. Maar simpel bezuinigingen doorvoeren door een filiaal te sluiten is wel al te gemakkelijk. Daarnaast bleek dat DOK de afgelopen jaren meer geld heeft uitgegeven dan was toegestaan. DOK had in het streven de beste bibliotheek van Europa te worden, geen boodschap aan de voorwaarden die de gemeente had gesteld bij het verstrekken van subsidie. Het bleef vaag in de commissie hoe de controle in de afgelopen jaren was verlopen.  Men verwees naar  de Raad van Toezicht van DOK, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de controle vanuit de gemeente slecht is geweest, waardoor er een groot te kort is ontstaan. En dat eist nu haar tol ten koste van de bewoners van het Tanthof. 

Als doekje voor het bloeden gaven de coalitiepartijen en de wethouder aan, dat zij er wel van overtuigd waren dat de bibliotheek een belangrijke rol in de wijk vervulde. Men wilde bezien of enkele activiteiten elders onder gebracht kunnen worden. Of dat geen extra geld kost. Bovendien hoor je eerst voor een oplossing te zorgen. Nu wordt het paard achter de wagen gespannen en daar kiest Stadsbelangen niet voor.

De discussie zal in de raad van 21 april 2011 zeker een vervolg krijgen. Samen met andere fracties denken we na over het indienen van een motie. Stadsbelangen zal de Tanthof bewoners niet ‘Cool’ aan de kant zetten.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman