Tag Archive for fraude

Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

Terwijl de grote meerderheid van de Delftse politieke partijen nog steeds zwijgt, suddert de zaak van Sjoerd S nog voort. Stadsbelangen Delft volgt deze zaak vanaf het begin zeer nauw en heeft diverse keren schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over deze ernstige fraudezaak.
Lees verder

Aanvullende vragen inzake Sjoerd S.

Op 17 augustus 2018 heeft de fractie Stadsbelangen Delft schriftelijke vragen gesteld over belastingadviseur Sjoerd S. waar we diverse klachten over ontvingen. Zie onderstaande link:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9427

Nog verontrustender werd het toen op de landelijke televisie een aantal slachtoffers van deze adviseur (die kennelijk werkte in opdracht van de gemeente Delft) vertelden, dat zij in ernstige mate financieel zijn opgelicht door deze man.
Lees verder

Schriftelijke vragen inzake opgepakte belastingadviseur Sjoerd S

Afgelopen week werd in de media bekend gemaakt dat belastingadviseur Sjoerd S is aangehouden. Inwoners uit Delft zijn hier mogelijk de dupe van geworden. Fractie Stadsbelangen Delft heeft hier een viertal vragen over gesteld aan het college van B&W.

 

Lees verder

Gemeente weer door rechter teruggefloten

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 29 september 2008   
Betreft : gerechtelijke procedure tegen hoofdverdachte inzake  vermeende fraude Combiwerk   

Geacht college,   

In 2002 kwam een zaak aan het licht inzake vermeende fraude binnen  Combiwerk.  Deze kwestie werd destijds groots aangepakt. Uiteindelijk is er niet veel van overgebleven, behalve dat mensen onnodig zijn beschadigd. De gemeente  Delft heeft gemeend alle geleden schade te moeten verhalen op de ”hoofdverdachte”.   

In 2007 heeft op initiatief van de rechter de advocaat van bedoelde  hoofdverdachte  en vertegenwoordigers van de gemeente bezien of deze kwestie met wederzijds goedvinden kon worden afgesloten. Samen bereikten zij een overeenkomst,  maar  wethouder Bolten dan wel het college zouden niet bereid zijn geweest mee  te werken aan het voorgestelde compromis.   

De rechter heeft nu op 10 september 2008 in deze zaak uitspraak gedaan en de  gemeente Delft op alle aangevoerde punten in het ongelijk gesteld. De gemeente  Delft werd zelfs veroordeeld in het betalen van de proceskosten. In feite acht de  rechter niet bewezen dat bedoelde hoofdverdachte de gemeente Delft en  Combiwerk zou hebben benadeeld, waardoor het verhalen van schade niet aan  de orde is. Overigens hebben wij begrepen dat bedoelde hoofdverdachte, die  door de gemeente Delft destijds strafrechtelijk werd ontslagen, al weer geruime  tijd door middel van een aanstelling via de gemeente Delft werkzaam is.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.   
1. Is het college voornemens in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, van 10 september 2008? Zo ja, welke argumenten liggen hier dan aan ten  grondslag en is het verstandig, gezien de duidelijke argumentatie van  de rechter,  deze kwestie nog langer te laten voortduren?   

2. Als het college niet in beroep gaat tegen de beslissing van d  rechter, wat is  daarvan de reden? 

3. Is het juist dat medio 2007 een compromis was bereikt tussen de  advocaat van  bedoelde hoofdverdachte en vertegenwoordigers van de gemeente Delft met  als doel deze kwestie definitief af te ronden? 

4. Zo ja, klopt het dat wethouder Bolten dan wel het college niet  hebben willen  meewerken aan dit compromis? Als dat het geval is, waarom werd het bereikte  compromis dan niet door de wethouder/college ondersteunt? 

5. Welke nadelige (financiële) consequenties kan deze uitspraak voor  de gemeente  Delft hebben? 

6. Is het college bereid op basis van deze uitspraak een gesprek aan te gaan met  bedoelde hoofdverdachte teneinde deze kwestie definitief af te ronden? Zo nee, waarom niet?   

Los van bovenstaande kwestie valt het onze fractie de laatste tijd op,  dat de gemeente bij diverse zaken door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. Een  slechte zaak voor  het imago van de gemeente Delft. Hoewel wij begrijpen, dat de uitkomsten van rechtszaken niet vooraf te  voorspellen zijn, vragen wij ons af hoe het is gesteld met de kwaliteit van juridische onderbouwing dan wel adviezen binnen de gemeente Delf bij gerechtelijke procedures, waarbij de gemeente  Delft is betrokken. Graag zouden wij hierop een reactie van u willen  ontvangen. Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman