Tag Archive for gelijk

Kiezers bedankt!

De politiek groepering Stadsbelangen Delft feliciteert D66, STIP, ChristenUnie en SP met het behaalde resultaat.

Lees verder

Verpakt gelijk oppositie

jij-hebt-gelijkBijzonder was de mededeling van het college dat wethouder Vokurka de taak van voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex van wethouder de Prez gaat overnemen. Het college stelt dat het beter is om iemand met een financiële achtergrond en kennis deze taak te laten doen. 

Enkele maanden geleden heeft de oppositie tijdens de gemeenteraadsvergadering al dergelijke geluiden laten horen tijdens de discussie over de financiële wanorde bij Avalex, waarvoor wethouder de Prez mede verantwoordelijk werd gehouden. Wethouder de Prez kreeg toen alle lof van de coalitiepartijen toegezwaaid voor de maatregelen die hij had genomen om de problemen bij Avalex op te lossen. Geen woord van kritiek over het ontstaan van deze problemen, waarvoor hij mede verantwoordelijk was. 

Nu enkele maanden later wordt nu de terechte kritiek, die de oppositie had op wethouder de Prez, door middel van een verpakt bericht feitelijk toegegeven. Op zichzelf is deze verandering van het voorzitterschap begrijpelijk en logisch, maar het kost de coalitie en het college kennelijk moeite signalen vanuit de oppositie direct te erkennen. De mededeling nu oogt de sfeer van ‘hoe kunnen we dit op een nette manier oplossen’. 

Nadat wethouder Vokurka ook al toegevoegd was aan de Spoorzone portefeuille ter ondersteuning van wethouder Junius, krijgt hij nu wederom een taak erbij. Nog even en wethouder Vokurka is verantwoordelijk voor alle portefeuilles binnen het college. Dat geeft te denken.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Inbreng benoeming nieuw college

“De kiezer heeft niet altijd gelijk”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 
7 maart jl. heeft de kiezer zich minder uitgesproken over het gevoerde beleid in onze stad van de afgelopen jaren. Deze verkiezingen zijn, onder sterke media beïnvloeding van vooral Wouter Bos en Jan Marijnissen, door de kiezer aangegrepen om een duidelijk signaal aan het kabinet Balkenende af te geven. Dat is de conclusie van onze fractie over de uitkomst van de voor onze partij teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen.   

De kiezer heeft dan weliswaar niet altijd gelijk, maar de uitslag van de  gemeenteraadsverkiezingen bepaalt wel eenmaal in de vier jaar de  samenstelling van de gemeenteraad. Zo simpel is dat. Tijdens de informatieronde heeft Stadsbelangen nog even het idee gehad, ondanks het verlies van één zetel, mogelijk deel te kunnen nemen aan  een nieuw college. Dit idee werd ingegeven door het verzoek van de  grootste partij in onze raad. Informateur Stolker vroeg ons het coalitieboek nog niet dicht te doen. En inderdaad. De PvdA noemde Stadsbelangen in de eerste variant. Achteraf bezien moet je je afvragen hoe serieus deze  eerste variant van de PvdA eigenlijk is geweest. De PvdA stapte al snel over naar haar tweede variant met STIP in plaats van Stadsbelangen. Kennelijk  is de kracht, net zoals in de afgelopen 8 jaar het geval is geweest, van vier  Groen Links-zetels sterker dan de kracht van het aantal zetels van de  grootste partij in deze raad.   

In een interview in de Delftse Courant van 23 oktober 1990 zei Dick Rensen  – toen nog bestuurslid van de PvdA – (citaat): “Stadsbelangen wint gemakkelijk  stemmen door steeds van mening te veranderen afhankelijk wie er in het  publiek zit, maar dat helpt de stad wel naar de bliksem”. (einde citaat)  Tijdens de eerste openbare informatie bijeenkomst op 20 maart jl. zei dezelfde  Dick Rensen over Stadsbelangen dat onze partij de afgelopen jaren op constructieve wijze oppositie heeft gevoerd. Voorzitter, in beide gevallen  levert dat hetzelfde eindresultaat op, namelijk: “oppositiepartij”.  Het duidelijke signaal van de VVD richting onze partij hebben wij bij de eerste variant van de VVD ook niet teruggezien. Hoe betrouwbaar kun je zijn? Het  zij zo.   

 Over de informatieronde tenslotte nog één opmerking. Onder de titel:  “Hoe vind je een manier om een partij publiekelijk af te serveren?” waren  wij  getuigen van een theaterstuk, opgevoerd door Groen Links met mevrouw  Bolten in de hoofdrol. “Geef het juiste antwoord op de vragen en u mag  door naar de volgende ronde”. Als dit ook de komende jaren de strategie van  mevrouw Bolten wordt in haar contacten met de raad, dan denkt onze fractie  dat voor haar de installatie vanavond tot wethouder één van de weinige hoogtepunten zal zijn van de komende vier jaar.  Over de nieuwe coalitiesamenstelling hoef je niet verbaast te zijn. Al  heeft  onze fractie zich wel afgevraagd hoeveel minder geslaagde STIP wethouders onze stad zich nog kan permitteren voordat andere partijen in deze raad de  kans krijgen om tot een coalitie te kunnen toetreden. Of het moet zijn  dat de PvdA en Groen Links tot in lengte van dagen STIP in een college zullen  uitnodigen als dank voor het feit dat deze partij 8 jaar geleden zorgde voor een meerderheid binnen de coalitie.   

In ieder geval bleek tijdens de formatieronde al dat je vraagtekens moet zetten  bij de zalvende woorden van de heer Rensen, toen hij tijdens de  informatieavond  op 20 maart jl. zei dat de PvdA graag met alle partijen in de raad wil  samenwerken. De nieuwe coalitie had geen zin om vorige week het EZH rapport te  bespreken en dus werden de coalitiehanden in elkaar geslagen. Een voorteken voor de komende vier jaar? Oud wethouder Torenstra zei het vandaag nog in het AD:  “Aan de oppositie had ik geen boodschap”. Ik roep de PvdA op om de komende vier jaar afstand te nemen van deze uitspraak.  Het nieuwe collegeprogramma Ruimte Zien en Ruimte Maken lijkt een stuk te zijn geworden dat niet is dichtgetimmerd en waarbij je de indruk krijgt dat  binnen de kaders op hoofdlijnen er ook voor de raad mogelijkheden liggen om binnen die  ruimte ook echt ruimte te geven aan het dualisme. Wat onze fractie  betreft had de titel eigenlijk moeten zijn: “Ruimte Zien, Ruimte Maken en Ruimte  Krijgen”.  Maar “Ruimte Krijgen” is kennelijk voor de coalitiepartijen nog een stap  te ver. Het zou de formateur hebben gesierd als de oppositie was uitgenodigd om een  inbreng te kunnen leveren aan het coalitieakkoord.   

In het collegeprogramma zien wij daarnaast ook veel “open deuren op  hoofdlijnen” opgeschreven zoals: “Wij bieden perspectief aan alle Delftenaren. Er  vallen nog  te veel mensen buiten de boot”. Onduidelijk blijft nog hoe de raad het college hier straks op kan beoordelen. Onder inkomen- en armoedebestrijding lezen wij dat de afhandelingtermijn voor het aanvragen van een WWB-uitkering terug  gaat van 8 naar 6 weken. Wij zijn benieuwd welke consequentie dit heeft voor  de beoogde wethouder als blijkt dat deze ambitie niet waargemaakt kan worden. Wij zullen daar t.z.t. wel een suggestie voor doen. De wethouder zullen wij dan ook nauwlettend volgen bij het waarmaken van deze ambitie. Daarnaast lezen wij de bekende kreten als participatie, integratie en  emancipatie.  Overigens opvallend dat wij het woord emancipatie regelmatig in het stuk  tegenkomen en het woord “ouderen” vrijwel niet. En als we het woord  ouderen  wel tegenkomen dan staat het nog tussen haakjes ook. Dat is gek. Ouderen  ormen niet alleen 25% van onze bewonersaantal, maar naar de toekomst toe, de  bekende vergrijzing, zou je dit woord toch meerdere malen in een collegeprogramma  moeten  tegenkomen.   

Het heeft nu niet veel zin om vanavond verder uitgebreid in te gaan op het  collegeprogramma. Nog ruim 200 weken te gaan en dan zal de kiezer weer het beeld  voor de vier jaar daarna bepalen. In de tussentijd zal voor Stadsbelangen  leidend zijn welke voorstellen richting raad komen en welke ruimte wij van zowel  het college als de coalitiepartijen zullen krijgen. Wij zullen deze, zoals u  van ons gewend bent, op inhoud blijven beoordelen. Kritisch en constructief.  Afhankelijk van  de onderwerpen zullen wij in commissies aanwezig zijn en onze inbreng  hebben. Daarnaast zullen wij waar mogelijk de samenwerking blijven zoeken met  alle partijen in deze raad, maar vooral met de inwoners van onze stad. Rest Stadsbelangen nog het nieuwe college de komende vier jaar wijsheid en  kracht toe te wensen. Fractie Stadsbelangen-Delft