Tag Archive for Irenetunnel

Veiligheid prioriteit

VeiligVerkeer (800x214)De fracties van de SP, de VVD en Stadsbelangen Delft zullen in de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2012 een motie Verkeersveiligheid indienen. Uit een recent onderzoek van het adviesbureau DHV is gebleken, dat niet alleen de beleving van de weggebruiker, maar ook de verkeerssituatie op de onderzochte plekken niet optimaal is en soms ronduit onveilig.

In de bij de motie behorende notitie worden hierbij een aantal plekken genoemd, onder andere  het spoorzonegebied, Barbarasteeg,  kruispunt bij de Gist (Kampveldweg e.o., Phoenixstraat/Westvest, route voor fietsers/ voetgangers van de Westvest naar het Station en de Coenderstraat, route voor fietsers en voetgangers naar het Station, kruispunt Westvest-Zuidwal-Engelsestraat-Irenetunnel, het kruispunt Zuidwal-Asvest-Zusterlaan, kruispunt Zuidpoort-Sebastiaansbrug, Sebastiaansbrug, kruispunt Mijnbouwplein, tijdelijke situaties op de Michiel de Ruyterweg, rotonde aan het eind van de Nassaulaan en het Delflandplein.

De drie fracties willen dat het college het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aanscherpt en voor de zomer met oplossingen komt voor diverse plekken in onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

MOTIE Verkeersveiligheid

De Gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 26 april 2012,

Overwegende dat,

  • het adviesbureau DHV op initiatief van het college een verkeersbeleving onderzoek heeft gedaan op een aantal plekken in onze stad, te weten:

rotonde Delflandplein, Sebastiaansbrug/Michiel de Ruijterweg en het Spoorzonegebied,

  • gebleken is, dat niet alleen de beleving van de weggebruiker, maar ook de verkeerssituatie op deze plekken niet optimaal is, soms ronduit onveilig,
  • dit ook geldt voor andere plekken in onze stad,
  • het college als reactie op het onderzoek onder andere aangeeft het comfort van de fietser belangrijker te vinden dan de verkeersveiligheid van de fietser,
  • verkeersveiligheid voor alle weggebruikers de eerste prioriteit dient te zijn,
  • voor alle in uitvoering zijnde projecten in Delft (Spoortunnel en tramlijn 19 en meer) verkeersveiligheid optimaal aandacht verdient. 

Constaterende dat,

  • ondanks de inspanningen van het college, dit niet altijd leidt tot afdoende veilige oplossingen.

Draagt het college op,

  • het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aan te scherpen en voor de in de bijgevoegde notitie aangegeven situaties, inclusief de genoemde punten onder 8.,  de gemeenteraad voor het zomerreces te informeren hoe en wanneer de geschetste problemen zullen worden opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

SP, de VVD en Stadsbelangen Delft

Vernieuwing = geluidsoverlast!

railsIn de periode dat de tram tijdelijk buiten dienst is geweest, in verband met werkzaamheden bij de Irenetunnel, heeft HTM aangegrepen om de trambaan, die door loopt naar het Tanthof, te vernieuwen. Dat vernieuwing niet altijd een verbetering is, blijkt uit signalen die wij ontvingen van bewoners uit Tanthof West. 

Destijds werd de trambaan gepresenteerd als een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan’ waarbij het aangezicht een grasbaan zou zijn. Het voordeel hiervan was dat het geluid van de tram tot een minimum zou worden beperkt. Dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn. Nu blijkt volgens de bewoners, die dat vervolgens te horen hebben gekregen van HTM, dat de gemeente heeft besloten om de grasstrook tussen de rails niet meer terug te laten komen en te vervangen door stenen. 

Het gevolg hiervan is dat de geluidoverlast van de tram voor de bewoners aanmerkelijk is toegenomen. Men hoort de tram nu nadrukkelijk over de rails rijden. Men wordt nu wakker gehouden tot dat de tram niet meer rijdt. (01:00 uur). Daarnaast worden de stenen, die tussen de rails liggen, ook op straat aangetroffen. Bewoners hebben geprobeerd hierover contact op te nemen met de HTM, maar HTM verwijst weer naar de gemeente en op emailberichten wordt volgens bewoners nauwelijks of niet gereageerd.

Stadsbelangen heeft in de commissie SVR van 8 maart 2012 hierover vragen gesteld aan wethouder de Prez. Deze heeft toegezegd dit na te gaan en de commissie hierover te zullen informeren. De bewoners stellen dat deze ‘vernieuwing’ geen verbetering is, maar een sprong terug van de leefbaarheid in dit gebied. Stadsbelangen wacht de reactie van de wethouder af en zal afhankelijk daarvan bezien of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman