Tag Archive for kloof

‘Coalitiehuiskamer’

huiskamerIn de coalitiehuiskamer waren de plooien met betrekking tot het accommodatiebeleid vooraf achter de schermen weer glad gestreken. Van de terechte kritische inbreng in de commissie SV van Groen Links was in de raad niets meer overgebleven. Als doekje voor het bloeden kwam de PvdA met twee huiskamermoties. Bedacht in de ’PvdA huiskamer.’

Er bleek geen enkele bereidheid te zijn om andere oplossingen te zoeken om de noodzakelijke bezuinigingen te kunnen realiseren.  Bij de coalitiepartijen viel wederom op dat zij geen enkele kritische benadering hebben richting het college. Geen kritiek op verspilling van gemeenschapsgeld in de afgelopen jaren. Beleid waar vooral de PvdA en Groen Links, maar ook D66 en STIP mede voor verantwoordelijk zijn geweest. Slaafs volgen zij de collegevoorstellen. De coalitie toonde geen enkele bereidheid om met de oppositie mee te denken naar alternatieve mogelijkheden om de noodzakelijke bezuinigingen te kunnen realiseren.

Stadsbelangen heeft in de gemeenteraad er mede voor gepleit om eerst de beleidsuitgangspunten op het gebied van het Welzijnswerk te bespreken en daarbij  vooral in gesprek te gaan met de gebruikers van de buurthuizen. Maar ook nu bleek weer eens dat de coalitie ‘beginspraak’ alleen wil toestaan als het hen uitkomt.

De Ooievaarsnest mag nu een ‘Ouderenhuiskamer’ hebben en het Voorhof  een echte ‘Huiskamer’. Wat zullen de mensen in die wijken blij zijn met deze aalmoes.  Met deze actie probeert de coalitie zand in de ogen van de wijkbewoners te strooien. De harde werkelijkheid is, dat de buurthuizen gewoon gesloten gaan worden.

In de raad werd  weer eens duidelijk, dat dit college en de coalitiepartijen niets anders doen. Gewoon ouderwets de arrogante top-down benadering en daarna wordt ‘in gesprek’ gegaan. In gesprek gaan betekent voor deze partijen: ‘wij (coalitie/college) hebben besloten en leggen u uit wat wij voor u hebben besloten.’  Door dit ongewenste coalitiegedrag zal de kloof tussen de politiek en de inwoners zeker niet kleiner zijn geworden. Een gemiste kans.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Protestactie tegen bovengronds 380 KV

Dinsdag aanstaande neemt de Tweede Kamer een definitieve beslissing  over de aanleg van de hoogspanningsverbinding 380 KV. Vandaag vond een actie plaats in het Midden Delflandgebied. Deze actie  was georganiseerd door de zeer actieve werkgroep, die al maandenlang  de minister probeert te overtuigen dat de aanleg van deze  hoogspanningskabel volledig ondergronds moet worden gerealiseerd.  Diverse sprekers (oa. wethouders, gedeputeerde) uit Delft en omgeving  voerden het woord.   

Stadsbelangen had zich niet aangemeld om het woord te voeren bij  de actie van vandaag. Deze terechte actie leende zich niet voor  partijpolitiek. Daar is de gezondheid van onze inwoners te belangrijk  voor. De diverse sprekers hadden in feite allemaal dezelfde boodschap.  “Zeg nee, tegen bovengronds 380 KV.”    Stadsbelangen had op 6 juni 2007, één van de werkgroepleden merkte dat vandaag terecht op, al het initiatief genomen om op te komen voor  de gezondheid van onze inwoners en diende hiervoor een motie in tijdens  de raadsvergadering van 28 juni 2007. Een motie die unaniem door de  gemeenteraad destijds werd gesteund.

In de motie werd het college  opgedragen: * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve  van een ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding.  Een bovengrondse hoogspanningskabel kan leiden tot nadelige  consequenties voor de gezondheid van onze inwoners. Het college heeft zich, samen met buurgemeenten, tot op heden actief opgesteld om het signaal vanuit Delft duidelijk over te brengen naar Den Haag.   

Het kan toch niet zo zijn dat de landelijke bestuurders, die de mond vol hebben van de kloof tussen burger en politiek, aanstaande dinsdag een  besluit nemen voor (gedeeltelijke) bovengrondse aanleg? Dat zou in feite  betekenen dat de kloof door de landelijke politiek in stand wordt  gehouden. Want als burgers de bovengrondse aanleg niet willen, de lokale politiek  van  de diverse gemeenten het niet willen en gebleken is, dat de aanleg  ondergronds mogelijk is, dan is er maar één besluit denkbaar, namelijk:  volledige ondergrondse aanleg van de Hoogspanningsverbinding 380 KV.    Fractie Stadsbelangen-Delft

College zinkt in eigen trots

Stadsbelangen heeft met gefronste wenkbrauwen kennis genomen van  de zelfgenoegzaamheid van het college zoals beschreven in een stuk  dat de geschiedenis in zal gaan onder de titel: Kadernota 2009-2012. Uiteraard heeft onze fractie er geen moeite mee als het college zaken beschrijft die goed gaan, maar met vrijwel geen woord reppen over de vele zaken die dit college niet onder de knie heeft, gaat ons toch een  brug te ver. Dan ben je redelijk ver gezonken in je eigen trots.   

Van het warmtebedrijf wat in dit stuk over wordt genoemd, is nog  niets zeker. Voorlopig was de conclusie teleurstelling over wat het college met dit onderwerp tot nu toe heeft bereikt. Bereikbaarheid met  tram en fiets staan hoog in het vaandel, schrijft het college. Men had ook kunnen schrijven: “We proberen zoveel mogelijk de auto’s te weren door gebruik van pollers”. De ondernemers in de binnenstad willen nu  eindelijk eens actie om de problemen opgelost te zien, maar het college blijft volharden in praatsessies.   

Vanuit het oogpunt van veiligheid is er een roep om sterkere handhaving. Maar zolang partijen als de PvdA, Groen Links en STIP zich verzetten om noodzakelijke instrumenten (cameratoezicht) te mogen inzetten, zal  het alleen bij roepen blijven, zo vrezen wij. Overigens hebben wij met  een college te maken dat handhaving naar willekeur toepast. Delft werkt mee aan de landschapsontwikkeling in het recreatiegebied  Midden-Delfland. Wij willen dat het college zich keihard blijft inzetten tegen realisatie van de bovengrondse hoogspanningskabel. Het blijft voor onze fractie onbegrijpelijk hoe politiek
Den Haag op dit punt blijft  volharden in het in stand houden van de kloof tussen burger en politiek.   

Het college is blij met de cultuurvisie. Een praatstuk dat werd vastgesteld,  maar waarbij nog veel zaken moeten worden uitgewerkt. Men schrijft dat de geplande ruimte voor nieuw beleid van 1 miljoen niet helemaal wordt gehaald als gevolg landelijke ontwikkelingen die een niet al te rooskleurig beeld  laten zien. Waar het college op doelt, wordt niet vermeld. Er moet vreemd  vermogen worden aangetrokken, maar wederom schrijft het college niet om  hoeveel vreemd vermogen het dan gaat. De budgetten voor tramlijn 19 zijn  ontoereikend, maar hoeveel blijft vaag?   

Onze conclusie is, dat deze kadernota een beeld geeft van een college dat  trots is op zichzelf, ambities heeft, moeite heeft om de huidige problemen onder de knie te krijgen, maar daarover zwijgt en vervolgens de trieste  mededeling doet dat er geen geld is. Wordt vervolg.  Fractie Stadsbelangen-Delft

Doel niet bereikt

De burger dichter bij de politiek brengen. Op een nieuwe manier  heeft de gemeenteraad geprobeerd de burger kennis te laten  maken met de raad en in gesprek te gaan met de raadsleden.   

De organisatie zat perfect in elkaar, de sfeer was prima, maar  de opkomst viel tegen. Kader Abdolah hield een lezing en dat bleek voor de meeste mensen reden te zijn om naar het  stadhuis te komen. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest om de burger  te betrekken bij de Delftse politiek. En steeds bleek de opkomst mager te zijn. Zo langzamerhand zou je de vraag kunnen stellen of de burger wel geïnteresseerd is in de politiek.   

Natuurlijk laat de burger gelukkig van zich horen als er zaken zijn die de burger direct raken, zoals bijvoorbeeld bij de dagopvang in de Surinamestraat het geval was. Maar avonden zoals de politieke markt hebben onvoldoende meerwaarde en blijken niet echt een  middel te zijn om de kloof tussen burger en politiek, als die er al is,  te verkleinen.   

Veel meer zouden raadsleden zelf contacten met de burger moeten  zoeken. Avonden organiseren in wijken, wellicht commissievergaderingen in wijken houden. Dus dichter bij de burger zelf.   

In ieder geval leveren avonden zoals afgelopen dinsdag te weinig  effect op. Wel waren er zo’n 35 “recepten”. De raad doet er goed aan om nu ook daadwerkelijk iets met deze recepten te doen. Dan zouden  de mensen die er wel waren in ieder geval het idee kunnen hebben, dat de politiek echt naar hen luistert. Anders zal deze avond wederom door de burger als teleurstellend worden ervaren.   
Fractie Stadsbelangen-Delft   

“Ingebrachte Recepten”  1. Geen politieke partijen meer, maar 37 onafhankelijke raadsleden. 2. Alle Delftenaren een gratis Delftpas om cultuur, sport en activiteiten te stimuleren. (als dat te duur is, hem veel goedkoper maken tot
€  10 pp)  3. Elk weekend 1 museum in Delft gratis, hierdoor trek je ook een ander  publiek.  4. Snel en veiligere kruising Foreestweg/provinciale weg met  ongelijkvoerse  kruising voor fietser.  5. Veel meer steun voor gezinnen die wonen naast asociale buren. Opvang. Snel vervangende huisvesting. En niet het uit Delft laten vertrekken  zoals  dat laatst gebeurde. (alleen laatste kans aanzoeken voor  asociale/criminele  huurders. Beter toezicht gemeente op woningbouwverenigingen)  6. Cursussen voor actieve burgers.  De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers in het besturen van de  stad.  Raadsleden hebben daarbij behoefte aan “voeling met” of “feedback  van” deze burgers. Aan de andere kant zijn er, behalve burgers die voor hun eigen  belangen willen opkomen, ook burgers die behoefte hebben of bereid  zijn op te komen voor belangen van kleinere of grotere groepen medeburgers. Cursussen voor actieve burgers hebben tot doel de contacten tussen raadsleden en burgers te stimuleren. Net zoals de politieke markt maar dan op langere termijn, met meer diepgang en wederzijds. De doelstelling van de cursussen is in principe niet “partij”gekleurd. Dus puur inhoudelijk en “delft”gekleurd. Fracties kunnen echter, net als maatschappelijke organisaties, bijdragen aan het lesprogramma en de leerstof. Hierbij ligt de nadruk in eerste  instantie op het geven van inzicht in hoe beleid tot stand komt en hoe het wordt uitgevoerd, op wat “partijen”, fracties, coalities, college en ambtelijk apparaat drijft en op hoe de burger daar mee om kan gaan. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van het “klimaat” in de Delftse  politiek. Cursussen voor actieve burgers biedt de mogelijkheid, behalve de communicatie  met de burgers, ook de onderlinge communicatie in de Delftse politiek op een  hoger peil te brengen. Samenwerking in het “scholen” van actieve  burgers kan, zeker bij de lokale – en oppositiepartijen leiden tot meer samenwerking en  bundeling van krachten in de raadszaal. Dit laatste kan wellicht  helpen de  oppositie meer te gaan beschouwen als een constructief “tegenwicht”  dan als een “blok aan het been”. Bij de cursussen kunnen organisaties als  Breed Welzijn, het DOK en het ROC eventueel een rol spelen.  7. Meer goede woningen voor starters en betaalbaar.  8. Goede fietsenstallingen zonder glas op de vloer.  9. Goede regeling voor weghalen graffiti uit de binnenstad. 10. Meer stallingruimte voor fietsen rond de markt (en ook stadhuis) maar  dan wel gratis en ondergronds. 11. Meer gemeenteraadsfracties in de wijk. Weten de politieke partijen wat er in de wijk speelt. 12. Hondentoiletten of uitlaatplaatsen in de binnenstad. Is nu niet  aanwezig. 13. Meer informatie geven van raad en raadsagenda in de stadskrant.  Ook goede en betere informatie na de raads- en commissievergaderingen niet alleen via www.delftgemeenteraad  14. Camerabewaking bij het station is een goede zaak. Vooral het veiligheidsgevoel wordt hiermee verbeterd. Doorgaan dus! 15. Meer rekening houden met 65+ jarigen. Bv. Bussen, urgentieverklaringen voor alles tegelijk; fietsers op voetgangersgebied. 16. Jongerengarage. Kansarme jongeren stimuleren om werkervaring op te doen in een garage waar de monteur ook jongerenwerker is. De garage  levert kennis, maar ook sociaal emotionele ondersteuning. De garage  verhuurd gebruikte auto’s en onderhoudt deze. Een tweede /derde enz.  kans voor auto’s en jongeren die dreigen buiten de boot te vallen. 17. Als ik het voor het zeggen heb. Dan moeten de ambtenaren van het  stadhuis, niet gaan pesten. En een ieder toch zijn eigen belang voeren. Dat is goed. Maar geen mensen achter slot en grendel zetten. En  iedere  keer weer een stuk in de Delftse Post plaatsen. Waar zijn alle zeer  goede burgemeesters. 18. Iets met Vermeer? (een leuk en interessant centrum bijvoorbeeld) 19. Alle wijken mixen met diversiteit aan bewoners in opleiding, inkomen en afkomst. Achterstandswijken opwaarderen door in woningen ook studenten te plaatsen, van 2-1 appartement maken als 2 leegkomen (coöperaties afdwingen) luxer voor hoger inkomen. Zo wordt het voor  iedereen leefbaar in bijvoorbeeld het rode dorp.  20. 1. ga door met het beleid; 2. goed luisteren naar de inwoners;  3. geen woorden maar daden.  21. Alle subsidieaanvragen eerst naar het subsidiebureau (dus regel het  centraal)  22. www.allesvandelft.nl  23. Zorgen voor ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flats in de  Mozartlaan Buitenhof. Er is een zorgknooppunt in aanbouw. Ik zou heel graag een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de 55+ flat. Dat zou  mogelijk zijn in het zorgknooppunt kunnen. 24. Woon in centrum Burgershof (prof. Telderslaan) en als ik naar de stad  wil  is bus 121 stampvol, kan niet zitten en er vaak zelfs niet in. (ben  78 jaar)  zou bus 81 (vanuit Delfgauw) niet een klein lusje kunnen maken  omdat die  wel ruimte heeft. Er wonen nog veel mensen daar (63 woningen) graag  uw aandacht.  25. Hondenpoep op Delftse Hout? Wat doen we met de fietsen die jarenlang  gestald zijn bij het station? Betere regelingen met de openbare vervoer.  26.Voor mij is Delft de stad vóór studenten. Technopolis is een duim  omhoog. Echter mag de aandacht voor middelbare scholieren verhoogd worden!  Betere boeken, betere voorlichting! Voor een vervolgopleiding. Sport,  creativiteit en wandelparken, parkeergelegenheden, hondenpoepaanpak!!  Niet alle aandacht aan de binnenstad schenken, Buitenhof en de Hoven  verdienen ook een kans. Jongeren beter aanpakken maar vooral  educatie!  27. Een Delftse Feestdag. Zoals Leerdam en Alkmaar hebben rond hun ontzet. Iets met Hugo de Groot, Vermeer of de grote stadsbrand. 28. Infrarood warmtefoto’s van alle huizen in Delft op de gemeentewebsite  zodat je kan zien of je je huis maar eens moet isoleren. Subsidie voor wie  dat ook doet. 29. Ik wil meer speeltuinen in de buurt.  30. Meer poppodia voor Delfts Talent, soepelere vergunningen voor dit  talent  voor Delftse Horeca. Delftenaren genieten en bezorgen talent live  ervaring  en horeca omzet. Per optreden € 200 subsidie aan betreffende  horecaondernemer. Helpt echt. 31. Formeer een “Delft Help Groep” (DHG) deskundigen op allerlei gebied  zoals  financiën, zorg, onderwijs, beroepskeuze etc. assisteren + adviseren  betreffende inwoners van Delft zo ook kleine zelfstandigen in Delft.  32. “Ondernemers Delft Bereikbaar” commissie van advies vanuit praktische  signalen van de ondernemers zelf.  33. Re-integratiebedrijven verplichten om cursussen met inhoud te geven. En onderscheid maken tussen mensen die zichzelf blijven ontwikkelen  en  degenen die dat niet doen. Ze kunnen deze twee groepen niet in een  project plaatsen. 34. De Wallertuin toch tot een mooi (natuur) park zien te krijgen. 35. Regensensor voor fietsers (nog uit werken na terugkoppeling via Frank  Gorte)