Tag Archive for maatregelen

Algemene Beschouwing Programmabegroting

Voorzitter,
Inleiding
Wij leven in een bizarre Corona tijd, waarbij vooral de gezondheid van onze inwoners op het spel staat en daarnaast onze maatschappij er plotsklaps er heel anders uitziet. Je kunt van alles vinden over de zin van maatregelen die worden genomen en zeuren over aantasting grondrechten, maar wat onze fractie betreft moet bovenaan staan dat wij het virus onder controle weten te krijgen. Dat is in het belang van iedereen! Tegen alle mensen die bij elke puntkomma het zo nodig vinden de ‘waarom vraag’ te moeten stellen, zeggen wij: stop ermee. Houd je aan alle maatregelen. Ook tegen de mensen die niet uit Delft komen en hier al dan niet tijdelijk verblijven, zeg ik: ‘In Delft houden we ons aan de afgekondigde maatregelen en als het je niet bevalt, ga dan terug van waar je vandaan komt’. Hoe moeilijk en vervelend dat soms ook is. Alleen samen kunnen wij iets aan deze bizarre situatie doen.
Lees verder

Rondvraag commissie SV

IsolementStadsbelangen Delft heeft signalen ontvangen dat de gemeente Delft voornemens is om per 1 mei 2013 geen financiële bijdrage meer te leveren aan het zogenaamde kamer tot kamer vervoer. Mensen die in een isolement leven worden wekelijks vervoerd naar de dagbesteding, zodat zij in contact komen met anderen en niet thuis in isolement blijven.

Graag wil onze fractie primair weten of deze signalen juist zijn en als dat zo is, welke maatregelen het college dan neemt om ervoor te zorgen dat deze inwoners door deze voornemens niet gedwongen in isolement blijven.

Secondair kan deze maatregel ook betekenen dat bij de vervoerder werknemers ontslagen moeten worden. In een tijd van toenemende werkloosheid, wat de gemeenschap ook veel geld kost, zou dit een argument kunnen zijn om mee te wegen bij het voornemen van het  beëindigen van kamer tot kamer vervoer. Is het college dit met Stadsbelangen Delft eens en zo nee, waarom niet?   

Stadsbelangen Delft
Wim de Koning/Bram Stoop

Touringcars uit binnenstad

touringIn de afgelopen jaren is het onderwerp ‘touringcars in de binnenstad’ regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook inwoners uit de binnenstad hebben regelmatig aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Tot op heden heeft de politiek hier onvoldoende op gereageerd en zijn er geen maatregelen genomen om de touringcars te weren uit de binnenstad.

Sinds de realisatie van het Hampshire Hotel hebben touringcars de mogelijkheid bij het hotel te parkeren. De loopafstand van het hotel naar de binnenstad is voor toeristen overbrugbaar. Door middel van creatieve ideeën, bijvoorbeeld fietstaxie, zou een oplossing geboden kunnen worden om toeristen op ludieke wijze naar de binnenstad te brengen als de loopafstand van het hotel naar de markt tot te grote problemen zou leiden. Overigens zijn er voorbeelden van andere steden, onder andere Antwerpen,  waar touringcars worden geweerd uit de binnenstad en parkeren plaatsvindt aan de rand van de binnenstad.

Omdat het toeristenseizoen nu vrijwel voorbij is, lijkt nu het moment geschikt om over deze kwestie een besluit te nemen, zodat voor het toeristenseizoen 2013 duidelijkheid kan worden geboden aan de toeristen die onze stad willen bezoeken. Niet in de laatste plaats is een dergelijk besluit van de gemeenteraad van belang voor de bewoners in de binnenstad. Reden voor Stadsbelangen Delft om via deze actuele motie aandacht te vragen voor dit onderwerp en de gemeenteraad te vragen tot besluitvorming over dit onderwerp over te gaan.

Actuele Motie Touringcars 

 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 27 september 2012

 

overwegende dat,

 

* geruime tijd het weren van touringcars uit de binnenstad onderwerp van gesprek
   is, zowel in de gemeenteraad als in de binnenstad,

* het toestaan van touringcars in de binnenstad leidt tot geluids- en
   milieuoverlast,

* hierdoor terechte irritatie is bij bewoners in de binnenstad,

* er regelmatig sprake is van ongewenste filevorming op de Nieuwe Langendijk,
   mede als gevolg van de geplaatste poller (kruising Nieuwe
   Langendijk/Vrouwenregt),

* sinds de realisatie van het Hampshire Hotel er parkeermogelijkheden zijn voor
   touringcars,
* de loopafstand voor toeristen van genoemd hotel naar de markt overbrugbaar is.

 

draagt het college op,

 

* maatregelen te nemen, waardoor het met ingang van 1 januari 2013 niet meer is
   toegestaan met touringcars, onder andere via de Koepoortbrug, de binnenstad in 
   te rijden,

 
en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Rechter duidelijk over burgemeester Verkerk in kwestie café Sport

Tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag werd een  summier evaluatierapport besproken naar aanleiding van het convenant Veilig Uitgaan. Tijdens de discussie kwam de sluitingen van de cafés nog  even aan de orde. Bij die discussie bleef burgemeester Verkerk volop betogen dat hij bevoegdheden heeft om bestuurlijke maatregelen te  mogen nemen. Iets wat niemand heeft betwist in de discussie rond  de cafésluitingen.   

Stadsbelangen meent nog steeds, dat de genomen maatregelen van Verkerk  inconsistent waren. Los daarvan doet de rechter in zijn uitspraak op 2 maart 2009 in de situatie van Café De Sport keiharde uitspraken richting  burgemeester. Hierbij stelt de rechter dat het standpunt van de burgemeester  gebaseerd is op een suggestie en onvoldoende is onderbouwd. Daarnaast  komt de rechter tot het oordeel dat de burgemeester vanwege die onvoldoende feitelijke onderbouwing de bevoegdheid niet toekwam voor  de genomen maatregel. Het besluit van Verkerk is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en het ontbeert een deugdelijke motivering, aldus de rechter.   

Onze fractie blijft het bijzonder vinden, dat ondanks deze duidelijke uitspraak  van de rechter burgemeester Verkerk blijft volharden in “het les geven aan de raad”  over zijn bevoegdheden met betrekking tot het mogen nemen van  bestuurlijke maatregelen en gemakshalve voorbij gaat aan het oordeel  van de rechter.   

Stadsbelangen wacht nu af of de burgemeester in hoge beroep gaat alvorens  terug te komen op de kwestie in de gemeenteraad, want de discussie over  deze kwestie is vooralsog niet beëindigd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman   

Uitspraak  Uit 5.3. oa.  Er zijn geen stukken voorhanden waaruit blijkt dat na de aanhouding van de  verdachte(n) nog werd gedeald in Café De Sport en evenmin is gebleken dat  klanten van die dealer(s) nog altijd Café De Sport bezochten met het  oogmerk  om daar harddrugs af te nemen. Het standpunt van verweerder  (lees burgemeester) is gebaseerd op een suggestie en onvoldoende concreet onderbouwd. 5.6 De voorzieningenrechter is, gelet op de onvoldoende feitelijke  onderbouwing, van oordeel dat verweerder (lees burgemeester) niet de bevoegdheid  toekwam om over te gaan tot tijdelijke sluiting van Café De Sport.    5.7 Uit het voorgaande volgt dat verweerder (lees burgemeester) het  bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid. Daarnaast  ontbeert het bestreden besluit een deugdelijke motivering. Het bestreden besluit verdraagt zich in zoverre niet met de artikelen 3:2 en 7:12 van  de Awb.  Het beroep is gegrond en het bestreden besluit komt voor vernietiging  in aanmerking.

Webcolumn Politiek Leiderschap

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september jl. riep Wim Bot  (Groen Links), in een sterk inhoudelijk betoog, het college op “politiek leiderschap” te tonen. Een terechte oproep. Al eerder verweet hij het college in de kwestie van de MER (TU Noord) het  overzicht en de regie kwijt te zijn.   

Dit college is één van de zwakste colleges van de laatste jaren. Er is geen onderlinge samenhang. Men opereert duidelijk zichtbaar voor iedereen niet als team. (zelf heeft het college dat niet eens  in de gaten of zij willen het niet zien). Erger is, dat dit college niet  in staat is de problemen in onze stad aan te pakken en op een  goede wijze op te lossen. Een college dat na ruim 2½ jaar moet worden aangespoord om politiek  leiderschap te tonen, moet zichzelf afvragen of het niet beter kan opstappen. Want als je die kwaliteit niet hebt, kun je aansporen wat  je wilt, maar dan wordt het nooit wat. In de Algemene Beschouwingen van 2007 gaf ik namens Stadsbelangen al aan bij dit college grote  twijfels te hebben over hun teamspirit.   

Maar er is ook een andere kant van de medaille, namelijk de  coalitiepartijen die dit college willens en wetens in het zadel houden. Wordt het niet  tijd dat de coalitiepartijen politiek leiderschap tonen? Zij zijn immers verantwoordelijk voor de bezetting van dit college. Zij tonen op geen enkele wijze politiek leiderschap en hebben niet het lef om maatregelen te  nemen tegen dit college. Wel hier en daar wat kritische noten kraken, maar niet meer dan dat. Als het erop aankomt, houdt men vooral elkaars  handen vast.   

Dat het belang van Delft hiermee niet is gediend, vinden de  coalitiepartijen  kennelijk niet belangrijk. Het gaat immers om hun “eigen eer”. Wat dat  betreft zou men een voorbeeld kunnen nemen aan de PvdA fractie in  het Rotterdamse. Die fractie had wel het lef om maatregelen te nemen.  Na diverse procedurele blunders in de afgelopen jaren zoals bij Bacinol, Vermeercentrum, verloren rechtszaken, aanbesteding stadskantoor,  Koepoortgarage, MER (TU-Noord) is het wachten op de volgende blunder, want dat die er komt, is gewoon een kwestie van tijd en  “politiek leiderschap”.  Aad Meuleman

Fracties vragen om bespreking Sint Sebastiaansbrug

Zoals onze fractie op 25 april jl. op de website al heeft aangekondigd, hebben wij het onderwerp Sint Sebastiaansbrug ter bespreking gevraagd in de commissie. Omdat de commissie WVB deze maand niet doorgaat, wordt  dit onderwerp nu geagendeerd in de commissie RO van 14 mei as.   

De fracties van D66 en Onafhankelijk Delft hebben zich bij dit verzoek  aangesloten. Wij willen worden geïnformeerd over de gang van zaken en  overleg voeren over hoe nu verder. Hierbij zijn de volgende zaken van belang.   

1. Informatie over de procedure die heeft geleid tot het plotselinge besluit de Sint Sebastiaansbrug direct volledig af te sluiten voor  autoverkeer. Een besluit dat enkele dagen later weer gedeeltelijk werd terug  gedraaid.  2. Welke maatregelen heeft het college voor ogen om de problemen aan de brug op korte termijn op te lossen en/of overweegt het college de vervanging van de brug gezien de huidige situatie eerder aan te pakken?  3. Welke flankerende maatregelen heeft het college voor ogen om de  bereikbaarheid voor autoverkeer naar de binnenstad zo optimaal  mogelijk te houden? 4. Welke flankerende maatregelen heeft het college voor ogen om eventuele  nadelige effecten, die de afsluiting van de brug voor autoverkeer met zich mee brengt (bereikbaarheid), voor de ondernemers in de binnenstad  te voorkomen/beperken? De fractie van Onafhankelijk Delft heeft vandaag schriftelijke vragen  gestuurd naar het college. De beantwoording van de vragen van Onafhankelijk Delft  kunnen bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie RO dan direct  worden meegenomen.   

Overigens gaat onze fractie ervan uit dat ook bij andere fracties in de  raad  de nodige vragen zijn over deze brug.    Fractie Stadsbelangen-Delft

Hoog draaitolgehalte PvdA fractie tijdens interpellatie

Stadsbelangen heeft in een interpellatie tijdens de  gemeenteraadsvergadering  van 1 juni jl. de maatregelen die de burgemeester heeft genomen met het  oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal ter discussie gesteld.   

Tijdens het debat kreeg onze fractie in eerste termijn steun van een groot  deel van de raad, vooral waar het ging om het verbod om op TV schermen  in de openlucht naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen  kijken. De heer de Prez van de PvdA verwees naar de mogelijkheden die  in Amsterdam wel zijn toegestaan. Hierop heeft onze fractie de ingediende motie aangepast. Tot onze  verbazing bleek de PvdA in de tweede termijn als een draaitol 180 graden  te zijn gedraaid. Hoe betrouwbaar is de grootste fractie in de Delftse  raad?    Helaas staakte de stemmen zodat de motie opnieuw in de raad van  29 juni as. geagendeerd zou moeten worden. Omdat het WK voetbal  dan al bijna voorbij is, heeft onze fractie aangeven dat het dan geen  zin meer heef de motie weer opnieuw te agenderen.   

Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de  VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze  inwoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld bij het woord  “vrijheid”. Onderstaand de inbreng van onze fractie. Interpellatie maatregelen openbare orde tijden WK voetbal.

Voorzitter, ondanks uw brief van 31 mei jl. naar aanleiding van ons  interpellatieverzoek van 30 mei jl. vindt onze fractie het toch noodzakelijk om dit debat vanavond  met u  en de raad te voeren. Overigens leek ons een interpellatie het juiste instrument, omdat wij  niet hadden voorzien dat u binnen een dag snel en adequaat onze vragen zou  beantwoorden. Normaliter heeft het college 6 weken de tijd om schriftelijke vragen van  fracties  te beantwoorden en deze tijd gebruikt het college vaak ook. De  beantwoording van schriftelijke vragen kan dus wel degelijk sneller. Wellicht kunt u uw  collega’s  in het college nog eens aansporen om zich uw snelheid op dit punt aan te  meten. De aangekondigde maatregelen komen onze fractie zeer betuttelend voor. Dat staat  toch haaks op een college dat een progressieve uitstraling wenst na te streven. U geeft ook aan, dat er geen ordeverstoringen worden verwacht of dat  daarvoor  aanwijzingen zouden zijn, maar dat wel grote concentraties van publiek  worden  verwacht, zeker op de Beestenmarkt. Nou is dat laatste niet uniek, want de  grote concentratie van publiek op de Beestenmarkt is er bij mooi weer  altijd al.  Dat is niets nieuws. Wij zien dan ook geen enkele reden om bijvoorbeeld een maatregel te  treffen dat  een uur voor een wedstrijd van het Nederlands elftal de Beestenmarkt en  de Burgwal voor verkeer moet worden afgesloten. (we hebben het nota bene over TV  uitzendingen en geen risicowedstrijden die in onze stad worden gespeeld)  Dat gaat onze fractie veel te ver. Ook daar waar het gaat om het gebruik maken van  grote  schermen in de openbare ruimte. We hebben het hier over een evenement waar heel veel inwoners  (wereldwijd miljoenen mensen) veel plezier aan beleven, een evenement dat  mensen  ook bindt en over het algemeen zorgt voor een gezellige “oranje” sfeer  met zeker ook een stuk spontaniteit. Dat moet je niet bij voorbaat onder de noemer  pro-actief beleid met betuttelende maatregelen willen beperken. Zeker als  daar  geen aanleiding voor is. We begrijpen best dat het vervelend is voor de Mooi Weer Spelen dat de  eerste  wedstrijd van het Nederlands elftal samenvalt met hun activiteiten. Maar  ook  hiervoor geldt dat de aangekondigde maatregelen ons overdreven voorkomen. Daarbij  komt nog dat doorgaans bij wedstrijden van het Nederlands elftal, zeker  als daarbij  een WK etiket hoort, mensen normaliter thuis voor de TV zitten en het op  straat  tijdens de wedstrijd zeer rustig is. Het zou wel eens voor de Mooi Weer  Spelen  een voordeel kunnen zijn als er in de binnenstad buiten mogelijkheden  worden  gecreëerd om naar voetbal te kunnen kijken.   

De organisatie van de Mooi Weer Spelen heeft inmiddels ook bekend gemaakt  dat zij niet om dit beleid hebben gevraagd en het juist prachtig zouden vinden als  zoveel mogelijk mensen in oranje outfit naar de stad komen. Men heeft daar  creatief op ingespeeld. In ieder geval vragen wij u in een motie de genomen maatregelen te  heroverwegen,  waarbij u, wat ons betreft, na evaluatie van elke wedstrijd alsnog kan  bepalen of  het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te nemen in het kader van de  openbare veiligheid. Hierbij verwijzen wij naar Amsterdam waar wel wordt  toegestaan dat inwoners op schermen in de buitenlucht de wedstrijden kunnen volgen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft