Tag Archive for reactie

PvdA Delft bühne gezicht

Commissie/niet raadslid van de PvdA Delft, Jan Geert van der Poel, schrijft regelmatig een column op de PvdA site. Helaas is het niet mogelijk om te reageren via deze site op deze columns. Zijn column van 9 november 2020 leidde tot een reactie, die per e-mail aan hem werd gestuurd en die ik in cc. ontving. Zie onderstaand. Zo gaat de PvdA Delft dus om met partijen die zich terecht sterk maken voor een gezonde financiële huishouding van onze stad. Niets aan toe te voegen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop
Lees verder

Raad destijds juist geïnformeerd?

DelftseHout1681Volgens het AD gaat het geplande groot paviljoen in de Delftse Hout niet door. De twee ondernemers blazen het plan af vanwege het nabij gelegen naaktstrand.
Lees verder

Overdreven reactie college

Dubbele_pet_bewerktRecentelijk is het college met diverse belangen- en bewonersverenigingen in gesprek gegaan over het toekomstige parkeerbeleid in onze stad. Een prima initiatief om belangen- en bewonersverenigingen te betrekken bij voornemens voor nieuw beleid. 

Stadsbelangen Delft verkeert in de gelukkige omstandigheid dat twee commissieleden/niet raadsleden, Bram Stoop en Harry van Adrichem, naast hun werkzaamheden voor onze partij in de commissies BLD, S&V en M&E, ook zeer actief zijn in hun eigen wijk. Respectievelijk de Wippolder en Westerkwartier/Olofsbuurt. Zij participeren in hun belangen-, bewonersvereniging in genoemde wijken. 

Om die reden bezochten beiden ook deze informatieavond. Tot onze verbazing, werd
Bram Stoop door een collegelid verzocht deze avond te verlaten. Immers als commissielid/niet raadslid zou er sprake zijn van een ‘dubbele pet’. Ook werd Harry van Adrichem aangesproken. Omdat hij de enige vertegenwoordiger van zijn belangenvereniging was op deze avond, mocht hij blijven, maar hem werd wel verzocht zo min mogelijk in te brengen. 

Wij begrijpen dat commissieleden/niet raadsleden en raadsleden primair in commissie- en raadsvergaderingen het college politiek moeten aanspreken op beleid etc. Daarover geen misverstand. Dat neemt niet weg, dat wij deze gang van zaken erg overdreven vinden. 

Het parkeerbeleid wordt behandeld in de commissie SVR. Beide commissieleden/niet raadsleden hebben in deze commissie geen aandeel en zijn bovendien geen raadslid. Dat het college beiden weigert dan wel de mond te snoert op dergelijke informatieavonden is beneden alle peil. Het is juist te waarderen, dat beiden primair als vertegenwoordiger van hun wijk belangstelling tonen voor deze informatieavonden. Dat zij daarbij, naar aanleiding van de informatie, de inbreng namens hun wijk aan de orde stellen, mag geen probleem zijn. Nog afgezien van het feit, dat zij in ieder geval als toehoorder toegelaten hadden moeten worden.

Dat zij toevallig ook commissielid/niet raadslid zijn, mag geen probleem zijn.  De lokale politiek mag toch weten wat er op informatieavonden wordt besproken met bewoners, instanties dan wel belangenverenigingen? In nota’s lezen wij te vaak dat er gesproken is met bewoners zonder dat er verslag wordt gedaan van de inhoud. Daarom is het belangrijk dat ook politieke vertegenwoordigers dergelijke avonden bezoeken. Dit nog los van het gegeven, dat zij ook participeren in hun wijk en in die hoedanigheid hun wijk vertegenwoordigen. Niks mis mee! 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gemeente weer door rechter teruggefloten

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 29 september 2008   
Betreft : gerechtelijke procedure tegen hoofdverdachte inzake  vermeende fraude Combiwerk   

Geacht college,   

In 2002 kwam een zaak aan het licht inzake vermeende fraude binnen  Combiwerk.  Deze kwestie werd destijds groots aangepakt. Uiteindelijk is er niet veel van overgebleven, behalve dat mensen onnodig zijn beschadigd. De gemeente  Delft heeft gemeend alle geleden schade te moeten verhalen op de ”hoofdverdachte”.   

In 2007 heeft op initiatief van de rechter de advocaat van bedoelde  hoofdverdachte  en vertegenwoordigers van de gemeente bezien of deze kwestie met wederzijds goedvinden kon worden afgesloten. Samen bereikten zij een overeenkomst,  maar  wethouder Bolten dan wel het college zouden niet bereid zijn geweest mee  te werken aan het voorgestelde compromis.   

De rechter heeft nu op 10 september 2008 in deze zaak uitspraak gedaan en de  gemeente Delft op alle aangevoerde punten in het ongelijk gesteld. De gemeente  Delft werd zelfs veroordeeld in het betalen van de proceskosten. In feite acht de  rechter niet bewezen dat bedoelde hoofdverdachte de gemeente Delft en  Combiwerk zou hebben benadeeld, waardoor het verhalen van schade niet aan  de orde is. Overigens hebben wij begrepen dat bedoelde hoofdverdachte, die  door de gemeente Delft destijds strafrechtelijk werd ontslagen, al weer geruime  tijd door middel van een aanstelling via de gemeente Delft werkzaam is.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen.   
1. Is het college voornemens in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, van 10 september 2008? Zo ja, welke argumenten liggen hier dan aan ten  grondslag en is het verstandig, gezien de duidelijke argumentatie van  de rechter,  deze kwestie nog langer te laten voortduren?   

2. Als het college niet in beroep gaat tegen de beslissing van d  rechter, wat is  daarvan de reden? 

3. Is het juist dat medio 2007 een compromis was bereikt tussen de  advocaat van  bedoelde hoofdverdachte en vertegenwoordigers van de gemeente Delft met  als doel deze kwestie definitief af te ronden? 

4. Zo ja, klopt het dat wethouder Bolten dan wel het college niet  hebben willen  meewerken aan dit compromis? Als dat het geval is, waarom werd het bereikte  compromis dan niet door de wethouder/college ondersteunt? 

5. Welke nadelige (financiële) consequenties kan deze uitspraak voor  de gemeente  Delft hebben? 

6. Is het college bereid op basis van deze uitspraak een gesprek aan te gaan met  bedoelde hoofdverdachte teneinde deze kwestie definitief af te ronden? Zo nee, waarom niet?   

Los van bovenstaande kwestie valt het onze fractie de laatste tijd op,  dat de gemeente bij diverse zaken door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. Een  slechte zaak voor  het imago van de gemeente Delft. Hoewel wij begrijpen, dat de uitkomsten van rechtszaken niet vooraf te  voorspellen zijn, vragen wij ons af hoe het is gesteld met de kwaliteit van juridische onderbouwing dan wel adviezen binnen de gemeente Delf bij gerechtelijke procedures, waarbij de gemeente  Delft is betrokken. Graag zouden wij hierop een reactie van u willen  ontvangen. Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

“Mondje dicht over hangjongeren”

In de commissie WVB werd gesproken over de plannen van het college om de  uitstraling van het Bastiaanplein te verbeteren. Op zichzelf een goed  initiatief.    Ook de bewoners rondom het plein vinden dat er hoognodig iets moet  gebeuren, maar de plannen van het college brengen risico’s met zich mee van overlast voornamelijk in de avonduren. Het is bekend dat jongeren graag in de  avonduren  plekken opzoeken om bij elkaar te zijn en daardoor vaak voor de  omwonenden,  meestal onbewust, tot overlast zijn voor de omwonenden en dat dit ook kan  leiden  tot een gevoel van onveiligheid.   

De bewoners van het Bastiaanplein hebben hier terecht aandacht voor  gevraagd  en hebben zelfs een compromis, aanmerkelijke verbetering van het plein,  voorgesteld. Maar zoals bleek tijdens de discussie, had het college vooraf al een plan  bedacht, ging men voor de vorm bewoners bij deze plannen betrekken, maar bleef de  uitkomst  aan het eind hetzelfde als aan het begin van het traject.    Stadsbelangen heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problematiek van de  zogenaamde hangjongeren. De bewoners hebben hier een terecht punt. Dat  leidde vervolgens weer tot een wat overspannen reactie van STIP, want als je  iets over  jongeren zegt, is dat kennelijk tegen hun zere been.   

Natuurlijk weet Stadsbelangen, dat vrijwel de meeste jongeren gelukkig  helemaal niet zorgen voor overlast. Het zijn vaak die kleine groepjes die dat wel  doen en die, terecht of niet terecht, tot grote ergernis leiden bij bewoners. Er is  niets mis mee om dat probleem bij de naam te noemen en daarvoor aandacht  te  vragen. Het zou STIP sieren om dat te erkennen en mee te denken over hoe dit  probleem het beste kan worden opgelost. Dus niet mondje dicht, maar wijdt  open! Fractie Stadsbelangen-Delft