Tag Archive for sluiting

Webcolumn ’50 tinten vergrijzing’

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2013 heeft onze fractie al aangegeven, dat ouderen binnen de begroting vrijwel niet worden genoemd, ondanks dat er in Delft wel degelijk sprake is van vergrijzing. De focus ligt binnen de begroting grotendeels op studenten,  studentenvoorzieningen en alles daar omheen. Alsof er in Delft geen vergrijzing bestaat. Begin oktober jl. werd bekend dat de wijk Voorhof vergrijst, waardoor  de 4 basisscholen aldaar onder de opheffingsnorm dreigen te komen. 3 van de 4 scholen, resp. De Omnibus, Jac. P. Thijsseschool en de Horizon verhuizen in het schooljaar 2014-2015, naar een nieuwe school in het kinderrijke Poptahof Noord.

In september jl. werd bekend dat er op termijn twee verzorgingscentra van Pieter van Foreest gaan sluiten in Delft, te weten Huize Monica en Stefanna. Volgens de cijfers die bij onze fractie bekend zijn, wonen er zo’n 43 senioren in Huize Monica en 153 senioren in Stefanna. Velen van deze ouderen hebben hun hele leven hard gewerkt en op het moment dat men door omstandigheden in een verzorgingshuis terechtkomt, moet men daar ook onbezorgd van een welverdiende oude dag kunnen genieten.

Recente berichtgeving op de website van de SP stelt deze doelgroep dan ook niet gerust, citaat: ‘Pieter van Foreest gaat met goedvinden van het Delftse College van B&W vrijwel alle verzorgingstehuizen in Delft sluiten’. Het woordje ‘alle’, kan wat ons betreft wel iets genuanceerder. Delft telt 8 verpleeghuizen en verzorgingshuizen, waarvan er nu 2 dreigen te sluiten. Niet handig om onnodige onrust te verspreiden. Alert blijven op deze situatie en daarover de discussie tijdig op gang brengen, is beter en dat heeft onze fractie ook gedaan.

Vanzelfsprekend deelt onze fractie de zorg omtrent de voorgenomen sluiting van deze 2 verzorgingshuizen, maar wij gaan er ook vanuit dat er met respect voor onze ouderen een goede alternatieve voorziening zal worden getroffen. De raad zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd door de wethouder. Op basis van deze informatie kan de raad dan beslissingen nemen.  De ouderen zitten niet voor niets in een verzorgingstehuis. De één is op oudere leeftijd nu eenmaal wat vitaler dan de ander en natuurlijk willen zij zo lang mogelijk op eigen benen staan. Vaak is een opname in een verzorgingshuis niet vrijwillig, maar noodzakelijk.

Gemiddeld worden we met z’n allen steeds ouder. Dat is mooi en toe te juichen als dit in goede gezondheid gebeurt. En naarmate we steeds ouder worden, vallen er ook steeds meer dierbaren om ons heen weg. En dat blijft (helaas) vaak niet zonder gevolgen. Onze fractie is ervan overtuigd dat er ook ‘eenzaamheid’ heerst onder ouderen. Verzorgingstehuizen zijn er niet alleen voor ouderen die verzorging behoeven, maar ook om aan gezamenlijke activiteiten te kunnen deelnemen. Het kan van zoveel belang zijn om de oude dag wat draaglijker te maken.

Onze fractie voelt zich dan ook genoodzaakt om de ontwikkelingen omtrent de sluiting van deze verzorgingshuizen en de ouderenzorg nauwlettend te blijven volgen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Overleg Nusantara mager

Nas (800x449)In de raad van donderdag 27 september 2012 wordt het voorstel van het college besproken inzake besteding budget projectplan blauw. Hierin stelt het college onder andere voor het museum Nusantara te sluiten. 

In de commissie BLD deed zich een bijzonder feit voor. Twee insprekers van Nusantara gaven aan, dat zij kort daarvoor pas kennis hadden genomen van deze voorgenomen sluiting. De wethouder stelde dat dit absoluut onjuist was en de voorgenomen sluiting al langer bekend was. 

Reden voor Stadsbelangen om wethouder Junius naar alle correspondentie te vragen, die betrekking had op de beslissing om tot sluiting van Nusantara over te gaan. Dat leverde zeer beperkte informatie op. Hieruit kan onze fractie op geen enkele wijze constateren dat er goed overleg is geweest over deze beslissing. Sterker nog uit de toegezonden informatie wordt nadrukkelijk gesproken over de intentie van de wethouder om mee te denken over een oplossing. 

Citaten verslag 6 oktober 2011:
‘Erfgoed doet beroep op ons om kracht te mobiliseren (mensen & middelen) om binnen de bestaande kaders (vitrines etc.) de komende anderhalf jaar een goed concept te ontwikkelen maar heeft daar zelf weinig capaciteit (mensen, middelen) voor beschikbaar. Erfgoed wil daarvoor wel een contactpersoon zoeken. Wij hebben aangegeven, dat wij daar over willen nadenken of en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. 10 november hebben we een vervolgafspraak. Tevens wordt er door Erfgoed ook een gesprek met de wethouder (Milene Junius) en ons georganiseerd.’

In de nieuwsbrief van Nusantara van 1 december 2011 lezen wij onder andere:
In overleg met de directeur van Erfgoed Delft hebben we haar (lees wethouder) vooraf ons plan toegestuurd. Ons gesprek met wethouder Junius en directeur erfgoed is positief verlopen.

Meer informatie heeft onze fractie niet ontvangen. De vraag is dan ook aan de orde of er verwachtingen zijn gewekt en wanneer er gesprekken zijn geweest met Nusantara over de definitieve beslissing tot sluiting over te gaan.

Hoewel beginspraak nog steeds een ‘ver van mijn bedshow’ lijkt te zijn, ondanks dat iedereen er de mond van vol heeft, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat hier bij deze beslissing in ieder geval weinig van te merken is geweest. 

Stadsbelangen Delft vindt dat er meer tijd uitgetrokken moet worden om zorgvuldig en in écht overleg dit museum en deze historische collectie voor Delft te behouden. Kortom: Stadsbelangen Delft vindt het voorstel nog niet rijp voor een definitieve beslissing. Zuinig zijn op onze historie vraagt ook om zorgvuldigheid!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop   

‘Cool’ aan de kant gezet!

10042011022In de commissie S&V kregen de vele insprekers jong en oud, overigens terecht,  één en al complimenten van de coalitiefracties voor hun inspraak. Maar de vertegenwoordigers van ruim 17.000 Tanthof bewoners schoten daar niets mee op. De bibliotheek Tanthof gaat gewoon dicht. Er was geen enkele creatieve bereidheid bij het CDA, PvdA, STIP, D66 en Groen Links om na te denken hoe dit filiaal wel open zou kunnen blijven. De coalitiefracties vonden het allemaal best verdrietig, maar ja het kan nu eenmaal niet anders. 

En dat is nu precies waarover Stadsbelangen van mening verschilt met deze partijen. Het kan namelijk wel anders. Men zou gebruik kunnen maken van vrijwilligers, men zou een bibliotheek bus kunnen inzetten en zo zijn er best alternatieve oplossingen te bedenken om het filiaal wel open te houden. Het is een kwestie van willen en het maken van een politieke keuze. 

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in november 2010 heeft Stadsbelangen samen met de VVD, SP en ChristenUnie al bezwaar gemaakt tegen de forse bezuinigingen die het college wilde doorvoeren richting DOK (bibliotheek) en heeft daarvoor ook een alternatieve dekking voorgesteld.

De consequentie is nu dat het filiaal Tanthof dicht moet. Een onbegrijpelijke beslissing. Er maken veel Tanthof bewoners gebruik van dit filiaal en ook veel kinderen. In deze wijk zijn 6 scholen. Een bibliotheek is een belangrijke voorziening in de ontwikkeling van kinderen. Nu  worden zij ‘gedwongen’ naar het centrum te gaan. Niet handig om meer ‘verkeer’ naar het centrum te sturen waar het momenteel een grote bouwput is. Daarnaast is het openbaar vervoer vanuit het Tanthof als gevolg van alle werkzaamheden in de stad ook niet optimaal.

Dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, weet Stadbelangen ook. Maar simpel bezuinigingen doorvoeren door een filiaal te sluiten is wel al te gemakkelijk. Daarnaast bleek dat DOK de afgelopen jaren meer geld heeft uitgegeven dan was toegestaan. DOK had in het streven de beste bibliotheek van Europa te worden, geen boodschap aan de voorwaarden die de gemeente had gesteld bij het verstrekken van subsidie. Het bleef vaag in de commissie hoe de controle in de afgelopen jaren was verlopen.  Men verwees naar  de Raad van Toezicht van DOK, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de controle vanuit de gemeente slecht is geweest, waardoor er een groot te kort is ontstaan. En dat eist nu haar tol ten koste van de bewoners van het Tanthof. 

Als doekje voor het bloeden gaven de coalitiepartijen en de wethouder aan, dat zij er wel van overtuigd waren dat de bibliotheek een belangrijke rol in de wijk vervulde. Men wilde bezien of enkele activiteiten elders onder gebracht kunnen worden. Of dat geen extra geld kost. Bovendien hoor je eerst voor een oplossing te zorgen. Nu wordt het paard achter de wagen gespannen en daar kiest Stadsbelangen niet voor.

De discussie zal in de raad van 21 april 2011 zeker een vervolg krijgen. Samen met andere fracties denken we na over het indienen van een motie. Stadsbelangen zal de Tanthof bewoners niet ‘Cool’ aan de kant zetten.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman