Tag Archive for TU

Inwoners dupe TU-plannen?

TUwijkIn stevige, wat men noemt, studententaal is op de site van de studentenpartij STIP te lezen dat zij vragen hebben over het voorgenomen besluit om betaald parkeren in te gaan voeren op het TU terrein. De mooie groene campus is nu bijna klaar en zoals voorspeld wil de TU zichzelf nu afschermen met slagbomen en betaald parkeren invoeren. De TU Delft heeft deze week de gemeenteraad verzocht om een aantal straten in de TU-wijk aan het openbaar verkeer te onttrekken. Studenten, medewerkers en bezoekers moeten dan betalen om bij de TU te kunnen parkeren. Bewoners van de Balpol en de Korvezee met een auto zullen een parkeerabonnement moeten kopen. Nu maakt STIP zich ineens wel druk over het invoeren van vergunningparkeren in dat gebied (2011) en de geplande tarieven. Vreemd

Wat hierbij opvalt, is dat de studentenpartij STIP niet reageerde toen er een parkeermeter bij de begraafplaats Jaffa werd neergezet omdat de bezoekers van de TU hier gewoon hun auto neerzetten. Als studentenpartij kom je dus wel op voor de werknemers, bezoekers van de TU en studenten, maar niet voor de bezoekers van de begraafplaats en de inwoners van de omliggende wijken. STIP maakt zich nu al druk over de geplande parkeertarieven, terwijl men toch altijd voor heeft gestemd toen andere wijken op de agenda stonden inzake het vergunningparkeren.

Stadsbelangen heeft de parkeermeter bij de begraafplaats Jaffa in het verleden uitgebreid aan de orde gesteld. Onze nieuwe kandidaat Stoop heeft in het verleden samen met een aantal vrijwilligers 5000 flyers verspreid onder inwoners in de Wippolder. De inwoners van de Wippolder willen niet de dupe worden van de TU-plannen. (lees vergunningparkeren in hun wijk) Toen hoorden we de STIP fractie niet. Nu het allemaal dichtbij komt en het consequenties heeft voor de werknemers, bezoekers en studenten van de TU, moet men wel met een reactie komen. Dat de bewoners van de omliggende wijken de dupe worden, vindt STIP kennelijk minder interessant.

Hoewel STIP in hun artikel aangeeft dat de TU het niet heeft over de impact voor de omliggende wijken, vinden wij dat ze daar wel erg laat op reageren. Hoe serieus moeten we dat nemen? En hoe zit het dan met de parkeermogelijkheden in de avonduren en weekenden als het gaat om Lym & Cultuur? In de media heeft in 2008 al een artikel gestaan dat de gemeente een enquête gaat houden onder de bewoners van de omliggende wijk Wippolder over de invoering van betaald parkeren. Dit was omdat men toen al parkeeroverlast verwachtte als gevolg van de TU plannen. Nu is het zover en doet STIP ineens of men verbaasd is. Herkenbaar gedrag van een collegepartij.

Stadsbelangen zal deze zaak met argusogen blijven volgen en zal de mensen die de afgelopen maanden naar onze partij en de Lijst Stoop hebben gemaild benaderen en hen informeren over de stand van zaken. Voor ons is in ieder geval één ding klip en klaar. Het aanleggen van de mooie groene campus mag niet leiden tot lastenverhoging van de inwoners in de omliggende wijken. Ook niet dat de parkeerdruk in deze wijken toeneemt als gevolg van het TU plan. De TU had eenvoudig weg beter moeten nadenken over de gevolgen voor de omliggende wijken voordat men überhaupt startte met het aanleggen van de mooie groene campus. Wij willen daarom dat de TU rekening houdt met de wijken om de universiteit heen.

Fractie Stadsbelangen Delft 

Rapport TU Brand Bouwkunde les voor de toekomst

Hoe de conclusies van COT Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement  er uit hadden gezien als bij de brand bij Bouwkunde op 13 mei 2008 wel  slachtoffers waren gevallen, zal altijd een vraag blijven.   

Gelukkig is dat niet het geval geweest mede dankzij voortreffelijk werk  van de BHV van de TU Delft. Het zeer uitgebreide rapport, dat in details  is uitgewerkt, geeft een duidelijk beeld van de gebeurtenissen op die dag  en de dagen daarna. Het rapport laat ook zien dat geen enkele rampoefening  te vergelijken valt met een daadwerkelijke ramp. Want zo mag de brand  van het Bouwkundegebouw wel omschreven worden.   

Juist de diverse toevalligheden van die dag, zoals waterlekkage, kortsluiting  in een koffiezetapparaat, afsluiting deel van de waterleiding, Oostpoortbrug  open op het moment dat de brandweer daar over heen wil, laten zien dat  het vrijwel onmogelijk is om dergelijke situaties vooraf te bedenken en na  te bootsen tijdens een oefening. De echte praktijk blijkt vaak anders en  grilliger te zijn.   

Daarom is het goed dat dit rapport is verschenen.Vooral op het gebied  van verhoging van de brandveiligheid bij grootschalige projecten, de  monitoring  daarvan en de communicatie tussen de diverse onderdelen, die behoren tot  de crisisbeheersingorganisatie, valt het nodige te verbeteren. Ook worden aanbevelingen gedaan voor de brandweer. Het rapport stelt dat  het duidelijk moet zijn wat er van de brandweer wordt gevraagd als het  gaat  om beperken van de schade. Er moet antwoord komen op de vraag of een  binnenaanval verantwoord is als er geen mensen in het gebouw meer  aanwezig zijn.   

De aanbevelingen uit dit rapport worden overgenomen en geconstateerd mag  worden dat na de brand al diverse noodzakelijke verbeteracties zijn  ingezet.  Alertheid blijft desondanks geboden. Een duidelijke les uit deze  rapportage over  een ramp die gelukkig “beperkt” bleef tot materiele schade.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Parkeervoorziening begraafplaats Jaffa

Aan : het college van Burgermeester en Wethouder   
Delft, 8 november 2008   
Betreft : schriftelijke vragen parkeersituatie begraafplaats Jaffa   

Geacht college,   

Voor de begraafplaats Jaffa is voor bezoekers van de begraafplaats en voor bezoekers van begraafplechtigheden een parkeervoorziening  gerealiseerd. Een bord aan het begin van deze parkeervoorziening geeft ook duidelijk  aan dat het hier gaat om een parkeervoorziening uitsluitend bedoeld voor bezoekers van de begraafplaats.   

De laatste maanden is deze voorziening dagelijks volledig bezet.Vermoedelijk  door autogebruikers die werkzaam dan wel bezoekers zijn van het TU gebied. Dit omdat in het TU gebied diverse bouwwerkzaamheden plaats vinden en er  daardoor weinig tot geen parkeermogelijkheden zijn voor medewerkers en  bezoekers van het TU-gebied. Hierdoor kunnen bezoekers van de begraafplaats nauwelijks meer gebruik  maken van de voor hen bedoelde parkeervoorziening. Dat heeft er zelfs toe  geleid dat de medewerkers van de begraafplaats hekken hebben geplaatst om te voorkomen dat de aanwezig parkeerplekken in gebruik worden genomen door mensen die geen bezoekers zijn van de begraafplaats. Overigens blijkt  dit weinig effect te hebben. Parkeerders rijden tussen de hekken door of  verschuiven deze van hun plek.    

Wij verzoeken u dan ook op zeer korte termijn handhavende maatregelen  te treffen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen die een plechtigheid willen  bezoeken geen gebruik kunnen maken van bedoelde parkeervoorziening?  Bent u bereid handhavende maatregelen te treffen? Zo ja, aan welke  maatregelen denkt u dan? Zo nee, waarom niet?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie Stadsbelangen-Delft 
Aad Meuleman

Webcolumn Politiek Leiderschap

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september jl. riep Wim Bot  (Groen Links), in een sterk inhoudelijk betoog, het college op “politiek leiderschap” te tonen. Een terechte oproep. Al eerder verweet hij het college in de kwestie van de MER (TU Noord) het  overzicht en de regie kwijt te zijn.   

Dit college is één van de zwakste colleges van de laatste jaren. Er is geen onderlinge samenhang. Men opereert duidelijk zichtbaar voor iedereen niet als team. (zelf heeft het college dat niet eens  in de gaten of zij willen het niet zien). Erger is, dat dit college niet  in staat is de problemen in onze stad aan te pakken en op een  goede wijze op te lossen. Een college dat na ruim 2½ jaar moet worden aangespoord om politiek  leiderschap te tonen, moet zichzelf afvragen of het niet beter kan opstappen. Want als je die kwaliteit niet hebt, kun je aansporen wat  je wilt, maar dan wordt het nooit wat. In de Algemene Beschouwingen van 2007 gaf ik namens Stadsbelangen al aan bij dit college grote  twijfels te hebben over hun teamspirit.   

Maar er is ook een andere kant van de medaille, namelijk de  coalitiepartijen die dit college willens en wetens in het zadel houden. Wordt het niet  tijd dat de coalitiepartijen politiek leiderschap tonen? Zij zijn immers verantwoordelijk voor de bezetting van dit college. Zij tonen op geen enkele wijze politiek leiderschap en hebben niet het lef om maatregelen te  nemen tegen dit college. Wel hier en daar wat kritische noten kraken, maar niet meer dan dat. Als het erop aankomt, houdt men vooral elkaars  handen vast.   

Dat het belang van Delft hiermee niet is gediend, vinden de  coalitiepartijen  kennelijk niet belangrijk. Het gaat immers om hun “eigen eer”. Wat dat  betreft zou men een voorbeeld kunnen nemen aan de PvdA fractie in  het Rotterdamse. Die fractie had wel het lef om maatregelen te nemen.  Na diverse procedurele blunders in de afgelopen jaren zoals bij Bacinol, Vermeercentrum, verloren rechtszaken, aanbesteding stadskantoor,  Koepoortgarage, MER (TU-Noord) is het wachten op de volgende blunder, want dat die er komt, is gewoon een kwestie van tijd en  “politiek leiderschap”.  Aad Meuleman

Hoe brandveilig is TU-gebied/Delft?

1brandStadsbelangen is bijzonder onaangenaam verrast door een artikel  in de Telegraaf van 18 mei 2008. Hierin verklaart brandweercommandant  Jan Bron oa.: “Wij hadden de TU tijdens een recente controle geadviseerd  om brandcompartimenten in dit gebouw aan te leggen, zodat een brand  zich minder snel verspreid. Dat was niet gebeurd”.  Hoe tegenstrijdig is deze mededeling met het persbericht van het college  van 16 mei jl.

Hierin staat te lezen: ” Het gebouw voldeed aan de  brandeisen”. Het college bedoelde waarschijnlijk aan te geven, dat het gebouw van de  TU aan de brandeisen van destijds voldeed. Maar brandweercommandant  Bron laat duidelijk weten dat het gebouw niet voldeed aan de  brandeisen van deze tijd.    Dat betekent dat men geen instrumenten heeft om eigenaren van  bestaande gebouwen te dwingen te voldoen aan de huidge  brandvoorschriften. Deze gebouwen worden kennelijk alleen beoordeeld aan  de eisen die destijds bij de bouw van het gebouw golden. Een vreemde  situatie.

Maar de berichtgeving van het college in het persbericht van 16 mei jl. is  op z’n minst misleidend van aard dan wel onvolledig. Leefbaar-Delft  heeft inmiddels aangekondigd te overwegen een interpellatiedebat over  deze kwestie aan te vragen. Stadsbelangen zal een dergelijk verzoek  zeker steunen. Hoewel het onderzoeksrapport naar de brand nog niet is gepresenteerd en voorkomen moet worden dat voorbarige conclusies worden getrokken (zonder de feiten te kennen), geeft de inhoudelijke berichtgeving van  het college wel degelijk aanleiding tot een interpellatiedebat.

Naast de berichtgeving van het college zijn antwoorden op vragen over  de bereikbaarheid van de brandweer tijdens de brand en hoe brandveilig  is Delft van belang voor onze stad in haar inwoners. Fractie Stadsbelangen-Delft