Archive for Archief 2010

Webcolumn ‘Slachtoffer’

SIBmannekeIk had mij al maanden geleden voorgenomen niet meer schriftelijk te reageren op stommiteiten en op uitspraken van de leden van het Delftse College van Burgemeester en Wethouders. En dat is mij aardig gelukt. Tot de laatste weken en vooral tot het verschijnen van de bijlage van de PvdA in Delft op Zondag van afgelopen weekeinde. 

In deze bijlage stelt de Prez, de huidige wethouder en als raadslid een man die menig voormalig wethouder stevig heeft bekritiseerd, ‘Je zal maar wethouder zijn’. Wat is dit kinderachtig om op het moment, dat je zelf de beslissingen moet gaan nemen een uitspraak van iemand over te nemen en daardoor de rol van slachtoffer gaat spelen. 

Gelukkig stelt hij ook, dat hij voor alle Delftenaren de best mogelijke keuze moet maken en dat deze keuze voor hem dan nadrukkelijk voor het behouden van de vrijwilligers en de activiteiten zal zijn. Perfect. Ik hoop dat hij hiermee zijn collega’s kan overtuigen. 

Mijn vroegere moeder in de Gemeenteraad, mevrouw Bolten, legde mij altijd uit hoe en wat ik moest doen. Dus dat zal zij heden, wellicht nu als status van grootmoeder, haar collega de Prez ook wel uitleggen, terwijl ik van zijn andere collega, de falende en blunderende wethouder Junius (gang van zaken rond het Nieuwe Kantoor en sluiting filiaal  Tanthof bibliotheek), ook niet veel steun verwacht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat zij ook met de gedachte van Raimond de Prez rondloopt, althans voor wat betreft het wethouderschap. 

Dan resteert mijn hoop op D’66 en STIP. In mijn ogen stille getuigen in het proces van bezuinigingen. En ‘last but not least’ de eerste burger van Delft, Bas Verkerk, waarvan ik de indruk heb, dat hij sympathieker kan zijn dan vele burgers over hem in gedachten hebben en daardoor het College zou kunnen redden van een stedelijke (financiële) ondergang  van Delft. 

Je zal maar Burger van Delft zijn. Ben je dan ook slachtoffer? 

Aad Bonthuis
Delft 

Geen enquête instrument

enqueteHet enquête verzoek zelf
Het verzoek van de heer Stoelinga om het enquête instrument in te zetten is op zichzelf een bijzonder verzoek te noemen. Te meer, omdat de heer Stoelinga in eerste instantie aangaf, de uitkomsten van een dergelijk onderzoek te willen gebruiken als onderbouwing voor zijn schadeclaim richting de gemeente. (eis: ruim € 600.000,– gemeenschapsgeld) In de raadsvergadering stelde de heer Stoelinga, dat hij de griffie had laten weten dat dit niet de reden was voor zijn verzoek. Hij zou dat per email hebben aangegeven. Het verzoek van de heer Stoelinga was mede ingegeven door de uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag, dd. 16 maart 2010. 

Het enquête instrument is naar onze mening bedoeld om te onderzoeken hoe zaken in het verleden zijn gegaan, welke lessen daaruit geleerd kunnen worden en hoe we zaken voor de toekomst anders inregelen. Het wordt tijd dat deze kwestie, die de stad al jaren in haar greep houdt, politiek wordt afgerond. Een eventueel vervolg moeten advocaten van partijen onderling uitvechten in de toekomst. Stadsbelangen vindt het dan ook terecht dat de fractievoorzitters besloten een werkgroep in te stellen om een advies voor te bereiden richting raad over het verzoek van Stoelinga.

Procedure
Onze indruk is dat de werkgroep het verzoek van de heer Stoelinga serieus heeft onderzocht. Hem is gevraagd zijn verzoek concreet te maken. Dat heeft geleid tot een viertal hoofdvragen, die hijzelf onderzocht wilde hebben. Daarbij heeft de werkgroep zowel hem als het college de gelegenheid gegeven alle stukken, voor zover deze in het openbare dossier niet aanwezig waren, alsnog in te leveren bij de werkgroep. Dat hebben beiden gedaan én bevestigd.  Een dag voor de vergadering meldde de heer Stoelinga plotseling dat hij een you tube filmpje ‘vergeten’ was in te leveren. De raadsleden hebben allemaal, zij het in beslotenheid, de gelegenheid gehad dit filmpje te bekijken. Overigens is het bewuste filmpje ruim 6400 keer op you tube bekeken. Uiteindelijk ging het er dus om of de vier vragen, die de heer Stoelinga zelf onderzocht wilde hebben, het inzetten van een enquête instrument zou rechtvaardigen.

Advies
Inmiddels is gebleken dat het college alle stukken die betrekking hebben op dit dossier volledig openbaar heeft gemaakt. Behalve het procesverbaal waarbij een ambtenaar was betrokken. Stadsbelangen  is het met de werkgroep eens, dat de antwoorden op de vragen 2 en 3 te vinden zijn in het materiaal dat voorhanden is. Op basis van deze vragen is een enquête instrument niet nodig.

Voor wat betreft de vragen 1 en 4 vraagt de heer Stoelinga naar een oordeel van de gemeenteraad. Voor wat betreft vraag 1 heeft onze fractie in de raadsvergadering van november 2005 al een duidelijk oordeel gegeven over het interne onderzoek en mede een motie daarover ingediend. 

Over het interne onderzoek oordeelde Stadsbelangen in de raad van november 2005 als volgt:
(citaat raad november 2005) ‘Onze fractie vond het stuitend om te horen dat bij uw onderzoek de gesprekken met de acht ambtenaren niet schriftelijk zijn vastgelegd. Wij vinden dat een geweldig brevet van onzorgvuldig handelen, zowel aan de kant van de onderzoekers als aan de kant van de opdrachtgevers. Bij een kwestie die politiek zo gevoelig ligt, mag dergelijk amateurisme niet verwacht worden. Een opfriscursus voor het college hoe te handelen bij zorgvuldige onderzoeken ligt meer voor de hand dan een opfriscursus voor de ambtenaren.’

Een enquête onderzoek zou onze conclusie niet veranderen. Dat neemt niet weg dat de hoofdconclusie van destijds over vermeende corruptie nog altijd niet is bewezen dan wel dat de rechter een veroordeling heeft uitgesproken over Baljé. Sterker nog:  het Openbaar Ministerie zag destijds geen reden om oud wethouder Baljé te vervolgen voor corruptie en tot op de dag van vandaag is hij daarvoor ook niet veroordeeld. Dat neemt niet weg dat de handelswijze van deze oud wethouder wel degelijk onaanvaardbaar was. Ook daarover heeft Stadsbelangen in de raad van mei 2005 het volgende over gezegd.

(citaat)
‘Los van alle commotie van de laatste weken en hoe je ook mag denken over de manier waarop deze kwestie in de publiciteit is gebracht, zijn de werkwijze van de voormalige wethouder én de kwetsbaarheid van die werkwijze nadrukkelijk in beeld gebracht. Die werkwijze past naar onze mening niet bij de publieke functie van een bestuurder. Voormalig wethouder Baljé had zich dat moeten realiseren.’

De rechter mag in maart 2010 dan weliswaar vinden dat iemand zonder veroordeling beschuldigd en in feite publiekelijk veroordeeld mag worden, dit in het kader van vrije meningsuiting, maar dat wil niet zeggen dat onze fractie deze mening deelt. In mei 2005 zeiden wij daarover:
(citaat)
‘Wij kiezen niet voor een samenleving waarin mensen zonder enige vorm van privacy worden beschadigd en veroordeeld zonder dat beschuldigingen zijn bewezen of zonder dat de rechter hierover een oordeel heeft uitgesproken.’

Daarnaast hebben wij uitdrukkelijk aangegeven, dat misstanden altijd aan de orde moeten worden gesteld, maar wel binnen de daarvoor aangewezen mogelijkheden. De wijze waarop Leefbaar Delft dat destijds deed, zorgde ervoor dat Baljé de politieke arena voortijdig kon verlaten. Hierdoor kon hij politiek niet meer ter verantwoording worden geroepen. En dat was toen een gemiste kans.

In ieder geval meent onze fractie dat de werkgroep op zorgvuldige wijze tot een unaniem oordeel is gekomen en terecht adviseert om het enquête instrument, op basis van de vier hoofdvragen die de heer Stoelinga heeft gesteld, niet in te zetten.

Daarnaast zijn ook wij van mening dat een aantal zaken na de raadsvergadering van november 2005 qua discussie niet zijn afgerond. Het gaat dan over hoe zaken in het vervolg aan de orde te stellen, het  standaard inzetten van externe onderzoeken, hoe wordt omgegaan met het verstrekken van financiële vergoedingen aan raadsleden en bestuurders met betrekking tot gerechtelijke procedures. Het is goed dat de werkgroep dit advies aan de raad meegeeft. Het lijkt ons een goede zaak deze discussie over de aandachtspunten in januari te voeren en af te ronden.

Fractie Stadsbelangen Delft

Weer vertraging Spoorzonetraject

SpoorzoneDe afgelopen maanden is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over het spoorzonetraject. Zelfs nog in de commissie SVR van 2 december jl. Op geen enkele wijze was er een aanwijzing, althans van de kant van het college kwam geen enkel signaal, dat er wederom vertraging zou optreden.

Vandaag ontvingen wij bericht dat het traject (spoortunnel en het Nieuwe Kantoor) met nog eens een jaar zal worden vertraagd. Reden: de Delftse grondwaterstanden.  Alsof dit een nieuw fenomeen is in onze stad. Wat deze nieuwe vertraging financieel betekent, is nog niet bekend.

Deze hele gang van zaken roept veel vragen op. Delft is nog maar ‘net’ begonnen met de uitvoering van het traject en nu al zijn er problemen die men vooraf niet goed heeft ingeschat dan wel over het hoofd heeft gezien.

In het licht van deze nieuwe vertraging, vraag je je af of er vorige maand echt met spoed een beslissing genomen moest worden over het Nieuwe Kantoor. Was er toen al geen informatie bekend over een mogelijke extra vertraging van het traject? 

De wethouder zal hierover in de commissie SVR van januari 2011 het nodige moeten uitleggen. Het hele traject lijkt zo langzamerhand een ‘Haagse tunnel-vervolg’ te krijgen en dat is niet waar Delft op zit te wachten.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

25 jaar Stadsbelangen

LG-25-JAAR-282Speech ter gelegenheid van 25 jaar Stadsbelangen Delft. (Aad Meuleman) 

De eendagsvlieg is 25 jaar oud, volop in leven, ambitieus en van plan nog lang een rol te blijven vervullen in de Delftse politiek. Dames en heren, het is maar dat u het weet.

Zouden de mensen van het eerste uur, Cock van der Pot en Aad Bonthuis, hebben kunnen bedenken dat 25 jaar later in Nederland ruim 2000 raadsleden als vertegenwoordigers van plaatselijke partijen actief zouden zijn? Zouden zij hebben kunnen bedenken dat lokale partijen in Nederland op dit moment 336 wethoudersposten leveren?  Ik denk het niet. Deze cijfers tonen aan dat lokale partijen in Nederland niet alleen voorzien in een grote behoefte van kiezers, maar ook partijen zijn die het dragen van bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.

Een staaltje van lef om op 12 december 1985, drie maanden  voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te kondigen om met een nieuwe partij te willen deelnemen. Het leidde bij de gevestigde orde van destijds niet echt tot overspannen reacties. Eerst maar zien of een nieuwe partij j in staat is zetels te halen, dachten zij.

Gelukkig was de lokale pers in die tijd nog echt geïnteresseerd in de lokale politiek en waren de mensen van het eerste uur creatief om bijna dagelijks in het nieuws te komen. Het werden direct twee zetels, een revolutionaire prestatie in die tijd en nog steeds dacht de gevestigde orde: Stadsbelangen, een eendagsvlieg, dat waait vanzelf wel over.

Maar dat gebeurde niet, want in 1990 maakte Stadsbelangen een sprong van 2 naar 4 zetels. De partij vierde deze overwinning diezelfde avond in café Royal, toen een bode nog even kwam vertellen dat de laatste restzetel naar Stadsbelangen was gegaan. Geen sprong van 2 naar 4, maar van 2 naar 5 zetels. Dankzij heel veel inzet van de mensen van het eerste uur. Ik noem daarbij ook Willy WIjnmaalen als noodzakelijke smeerolie binnen de partij in een tijd waarin emailverkeer nog niet bestond en alles, vaak ook met spoed, bij de mensen thuis moest worden bezorgd. .

Deze mensen van het eerste uur, maar ook daarna en vandaag de dag, begrepen als geen ander, dat de inwoners vooral behoefte hadden aan de dingen die hun dagelijks bezighielden. Zij wilden volksvertegenwoordigers die dicht bij hen stonden. Natuurlijk moet het besturen van een stad in belangrijke mate ook toekomstgericht zijn, maar het gaat ook om dagelijkse zaken. Recentelijk heeft Stadsbelangen nog het strooibeleid bij gladheid van de gemeente aan de orde gesteld. Niet alleen wijzend op de consequenties voor onze inwoners, maar ook op de financiële risico’s voor de gemeente Delft.

Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt in veel gevallen ook, maar het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in gemeenten. Het gaat namelijk in een gemeente altijd om politieke zaken, die de inwoners direct aangaan. Dat spreekt de inwoners ook direct aan. Het gaat lokaal meestal niet om de landelijke ideologieën, hoewel gemeenteraadsverkiezingen de laatste jaren voornamelijk worden beheerst door de landelijke kopstukken, maar het gaat om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, raken. Lokale thema’s vragen dus om lokale oplossingen en een gemeente besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te verstaan! 

Toch was de verkiezingsuitslag van 1990 voor de gevestigde orde nog geen signaal om Stadsbelangen uit te nodigen deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie. Had men het idee dat Stadsbelangen nog steeds een eendagsvlieg was?  Waarschijnlijk wel, maar in 1994, toen Stadsbelangen zich ruimschoots handhaafde met 5 zetels, bijna 6, werd Stadsbelangen uitgenodigd deel te nemen aan de nieuw te vormen coalitie. Een coalitie waarin ook het CDA, D66 en de VVD vertegenwoordigd waren. Een hoogtepunt, dat wel, maar tegelijkertijd moest er net als in deze tijd fors worden bezuinigd. Geen fijne boodschap richting kiezers.

Stadsbelangen kreeg toen wel eens het verwijt, dat het onverstandig was om deel te nemen aan een coalitie, waarbij forse bezuinigingen aan de orde waren. Misschien had men wel gelijk, maar de zogenaamde eendagsvlieg vloog niet weg voor het nemen van bestuursverantwoordelijkheid. De beste stuurlui staan immers aan wal.

De in verhoudingsgewijs beperkte bezuinigingen op het buurt- en wijkwerk werden flink bekritiseerd, mede dankzij een getructe en sterke oppositie van de PvdA en Groen Links. Het leverde oud wethouder Bonthuis diverse bedreigingen op, een aanval met eieren, maar hoe je het wendt of keert: Stadsbelangen hield zich aan de gemaakte coalitieafspraken en toonde zich een betrouwbare partner. Het was voor de toenmalige fractie geen gemakkelijke periode. Werd er dan niets bereikt in die periode? Zeker wel, zoals:  

– nieuwbouw van het theater de Veste (oplevering bleef binnen de gestelde financiële kaders)
– de realisatie van de van Mandelezaal in het Prinsenhof
– de viering van 750 jaar Delft
– Terugkeer Taptoe Delft (amateurorkesten)
– renovatie sportpark Brasserskade
– een perfectie oplossing voor handbalverenging EDH, als zag EDH dat op dat moment zelf niet
– het stoppen van het geld verslindende ‘de Eland’ en de geboorte van Speakers
   (tot voor kort heel succesvol)

En eigenlijk was de visie op het buurt- en wijkwerk destijds onder slogan ‘minder, maar beter’ niet eens zo slecht. In 1998 verloor Stadsbelangen 2 zetels en werd weer veroordeeld tot het voeren van oppositie. Een teleurstelling, zeker, maar wel een schat aan ervaring rijker.

In 2002 werd Stadsbelangen door toenmalig formateur Torenstra uitgenodigd deel te nemen aan een coalitie van PvdA, Groen Links en de VVD. De constructieve opstelling van de fractie in de jaren daarvoor was niet onopgemerkt gebleven. Natuurlijk wilde Stadsbelangen deze uitnodiging graag accepteren, maar niet ten koste van alles. Hoe aanlokkelijk het wethouderspluche ook was, Stadsbelangen wilde de belofte aan de kiezer inzake mogelijkheden van een parkeergarage onder de markt niet los laten. Omdat de PvdA en Groen Links niet aan een compromisvoorstel van Stadsbelangen over dit onderwerp wilden meewerken, besloot Stadsbelangen van deelname aan deze coalitie af te zien. Hiermee toonde Stadsbelangen aan, naast een trouwe partner te kunnen zijn, beloften aan kiezers serieus te willen nakomen.

Zoals u weet, hebben wij op dit moment 2 zetels in de raad. We kwamen bij de verkiezingen in maart jl. 54 stemmen te kort voor de 3e zetel. Een teleurstelling, dat wel, maar niet uit het veld geslagen.

In de afgelopen 25 jaar heeft Stadsbelangen zich een stabiele partij getoond met draagvlak in de stad met dank aan Cock, Aad, Herman, Sjaak, Wim Meyer, Willy, Wim de Koning, Joop, Anke en de vele anderen die op wat voor manier dan ook hun steun gaven aan Stadsbelangen.

Ik zei het al aan het begin van mijn betoog. Stadsbelangen, een volwassen partij, nog steeds vol ambitie. Een ambitie waarbij Stadsbelangen uit blijft gaan van eigen kracht zonder hulp van landelijke kopstukken of het meeliften op of het gemakkelijk switchen van de ene naar de andere landelijke hype.

Een partij met gelukkig ook nieuwe enthousiaste mensen binnen de gelederen zoals Simone van Dijk (expert op financiën en zij verricht veel vrijwilligerswerk in onze stad), Werner Bremer (een succesvol ondernemer), Bram Stoop (een man met veel kennis over het buurt- en wijkwerk), Harry van Adrichem (actief in het Westerkwartier/Olofsbuurt)  en Koos den Haan (verricht veel werk voor de fractie).

Nieuwe mensen die momenteel zich niet alleen aan het inwerken zijn en meewerken binnen de fractie, maar visie en lef hebben en ook hun mening durven te geven in de diverse commissievergaderingen.  Zij zijn nu al bezig de toekomst van Stadsbelangen vorm te geven. Dat moet de komende jaren nog verder worden uitgebreid. Een belangrijke opgave, die hoge prioriteit heeft en waarbij alle steun nodig is. Ook van de mensen die Stadsbelangen de afgelopen 25 jaar tot een stabiele partij hebben gemaakt.  De tijd is daar rijp voor.

Ik heb het volste vertrouwen dat deze nieuwe mensen onze partij zullen voorzetten als een onafhankelijke lokale partij, die laag drempelig blijft, blijft inspelen op de zaken van alle dag, zich constructief en meedenkend opstelt gebaseerd op inhoud en niet op herkomst of persoon. Daar zijn de belangen van de inwoners van onze stad het beste mee gediend.     

Dames en heren, misschien heb ik niet iedereen genoemd die in het verleden en heden belangrijk waren en zijn voor Stadsbelangen. Bij dezen dan. Graag wil ik met u samen een toost en felicitaties uitbrengen op de eenmansvlieg van 25 jaar: Stadsbelangen Delft.

Ouderen dupe strooibeleid?

gladHierbij willen wij bij de rondvraag onderstaande vragen aan de wethouder stellen in de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid van 9 december as. Wij hebben signalen gekregen dat er wordt bezuinigd op strooizout bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

Afgelopen week zijn er diverse mensen uitgegleden waarbij de heer Stoop bij één situatie zelf aanwezig was. (verpleegtehuis aan de Telderslaan) Een oude vrouw was op de spekgladde stoep  gevallen. Voor de deur en op de oprijlaan was de sneeuw wel weg maar men kon niet naar de bushalte zonder glibberend en glijdend weg te komen. Kortom in Delft ben je als oudere direct aan huis gebonden als er een sneeuwbui valt. Bewoners hebben bij de gemeente via de website hun ongenoegen geuit over het feit dat er in de woonwijken niet meer gestrooid wordt en het een hele kunst wordt om bij de supermarkt om de hoek te komen vanwege de gladheid. De stoepen in de woonwijken waar men nu niet meer strooit tegen gladheid zijn onbegaanbaar geworden als het sneeuwt of vriest. Dat blijkt nu de verantwoordelijkheid te zijn van de bewoners, althans dat  vindt de gemeente Delft. 

Onze vragen zijn:

1. Wie is er verantwoordelijk voor de straat als het gaat om gladheid?
2. Wie kan worden benaderd voor het feit dat er niets aan de gladheid is gedaan in  verband met eventuele schade die men daarbij oploopt? (voorbeeld: Jan de arbeider stapt op zijn fiets en valt omdat er niet gestrooid en breekt een been of arm en kan daardoor niet werken)
3. Kunt u aangeven welke bezuiniging u realiseert met het aangepaste strooibeleid?

De reden dat wij deze vragen stellen, heeft ook te maken met wat op de site van de gemeente Delft staat.

 In de periode november tot april kan het weer glad worden. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de doorgaande fietspaden, openbare wegen en de routes van het openbaar vervoer zo snel mogelijk veilig en goed begaanbaar zijn. Hierbij maken ze gebruik van een van tevoren vastgestelde strooiroute. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de ontsluitingswegen in de wijk, de wegen rondom openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en stations vrijgehouden worden van sneeuw en ijs. Bij gladheid worden niet alle straten gestrooid. De gemeente strooit bijvoorbeeld niet ín de woonwijken, maar alleen op de vastgestelde strooiroutes.

Wordt er na de winterperiode een evaluatie gemaakt over het aantal incidenten dat gerelateerd kan worden aan de gladheid? Kortom worden hier cijfers over bijgehouden?

In verband met bezuinigingen worden geen zoutbakken meer geplaatst en wordt geen gratis zout meer verstrekt. We hebben echter nog een kleine voorraad zoutemmers. Deze kunt u als burger gratis afhalen bij de Staalweg 1, totdat ze op zijn. U krijgt maximaal 2 emmers per persoon mee. Op = op!

 Tenslotte
Zoals u kunt lezen staat er duidelijk dat vanuit de gemeente diverse zaken niet meer worden aangeboden, zoals aanbieden van bakken met zout en het strooien in woonwijken. Wat er niet staat is, wat nu als u hierdoor schade of letsel door oploopt.

Bram Stoop
Stadsbelangen DelftMeerderheid onderschat risico’s

mecanoo_delft_westvestVanaf het moment dat dit college kenbaar maakte dat Delft de komende vier jaar 30 miljoen euro moet gaan bezuinigen, heeft Stadsbelangen in het kader van mogelijkheden om bezuinigingen te realiseren dan wel in het kader van herzien van plannen gewezen op de enorme investeringskosten die gemoeid gaan met realisatie van het Nieuwe Kantoor.

Wij hebben tot op heden steeds gepleit om te bezien of de kosten, die gemoeid zijn met dit project, naar beneden konden worden bijgesteld. Overigens bleek bij de vorming van deze coalitie de voorgestelde 30 miljoen bezuinigingen nog niet eens het maximum scenario te zijn. Het kan dus zijn dat tijdens de rit van dit college een bijstelling van het bezuinigingsbedrag naar boven noodzakelijk wordt. Niet uit te sluiten dus en extra reden kritisch naar dit project te kijken. (nut en noodzaak)

Tot onze verbazing wil dit college kennelijk onder geen enkele voorwaarde bezien of het plan van het Nieuwe Kantoor kan worden herzien. Ja, de raad kreeg een strategienota toegestuurd, maar iedereen weet hoe het in de politiek werkt. Elke nota kun je vooraf schrijven naar het gewenste eindresultaat en de raad………..de raad staat op meters afstand en is daardoor onvoldoende in staat, heeft daarvoor ook niet de nodige kennis in huis, om haar sturende en controlerende taak uit te voeren bij projecten met een dergelijke omvang. Een conclusie die ook de rekenkamer heeft getrokken.

En juist bij een project zoals deze, waar veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid, moet de raad in staat worden gesteld haar taak op een goede manier te kunnen uitvoeren. De strategienota van het college geeft onvoldoende mogelijkheden voor de raad om te controleren of het besluit van het college om door te gaan in de 80/20% variant voor Delft echt de juiste keuze is.

Daarom wilden wij, samen met de SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft, dat de diverse varianten, zoals aangegeven in de strategienota en onze variant (we bouwen wat Delft verplicht is te doen) door een externe en deskundige partij tegen het licht worden gehouden, zodat de raad op basis van een dergelijk onderzoek kan controleren of  het college een juiste keuze heeft gemaakt, zoals aangegeven in de strategienota.

Geen vreemd verzoek, want nu is daarvoor nog wel de mogelijkheid om dat te doen. Vooral de coalitiepartijen vonden, in tegenstelling tot de rekenkamer, dat zij wel de gewenste kennis in huis hadden om nu te beslissen dat de rijdende trein gewoon moet doorrijden met alle financiële risico’s vandien. Hoe onverstandig kun je zijn. In ieder geval zal Stadsbelangen de gang van zaken rond het Nieuwe Kantoor scherp blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft


‘Taxistandplaats puzzel’

taxiAan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 24 november 2010
schriftelijke vragen inzake taxistandplaats station Delft

Geacht college,

Naar aanleiding van schriftelijke vragen over onder andere de onvindbaarheid van de taxistandplaats bij het station heeft u op 17 februari 2010 (uw kenmerk 1059814) het volgende geantwoord:

(citaat): In principe is bebording een zaak van de gemeente. Naar aanleiding van een klacht van een taxichauffeur heeft ProRail aan CCL de opdracht gegeven extra borden te plaatsen. We verwachten dat deze binnen enkele dagen geplaatst zullen worden.

Inderdaad zijn er later extra borden geplaatst met een verwijzing naar de taxistandplaats achter het station. Om onduidelijke redenen zijn deze extra borden weer verwijderd. Hierdoor is er voor reizigers en bezoekers aan onze stad onduidelijkheid ontstaan over waar men een taxi bij het station kan vinden. Sommige passagiers belanden volgens onze informatie voor het station – waar de tram stopt – in de veronderstelling dat ze daar ook een taxi kunnen vinden. Vanaf het perron is de taxistandplaats aan de achterkant niet waar te nemen.  

1. Waarom werd bedoelde bebording weer verwijderd?
2. Bent u bereid wederom zorg te dragen voor duidelijke bebording naar de taxistandplaats achter
    het station en zo ja, wanneer kunnen de borden weer zijn geplaatst?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


De ‘doofpot’ feiten!

doofpotHet is alom bekend dat Martin Stoelinga vooral eigen inkleuringen geeft aan feiten die zich zouden hebben voorgedaan. Zo ook in zijn recente column over de gondel affaire.

Daarin stelt hij dat ik jaren geleden zou hebben gepleit voor een enquête onderzoek. Hij tracht dat te onderbouwen met krantenartikelen. Als je het krantenartikel van destijds leest, dan komt daar het woord enquête niet in voor. Daar heb ik ook nooit voor gepleit. Wel heb ik destijds gesproken over een extern onderzoek. Dat is iets anders dan het inzetten van het enquête-raadsinstrument.

Ook zou Stadsbelangen hebben gepleit voor het op non actief zetten van de burgemeester. Een dergelijke uitspraak werd in oktober 2005 gedaan door de voorzitter van het bestuur van Stadsbelangen. Stoelinga gaat voorbij aan het feit dat een bestuur en een fractie van een politieke partij eigen en gescheiden verantwoordelijkheden hebben. De fractie Stadsbelangen heeft zelf nooit een uitspraak gedaan over het op non actief zetten van de burgemeester naar aanleiding van deze kwestie.

Bovendien heeft er in de raad van 3 november 2005, mede op initiatief van de fractie Stadsbelangen, een uitgebreide discussie plaatsgevonden. De fractie Stadsbelangen is tijdens dat debat zeer kritisch geweest over de gang van zaken en heeft ook een motie van afkeuring met andere partijen ingediend. Een motie die door de meerderheid, lees coalitiepartijen van destijds, niet werd gesteund.

Stoelinga gaat ook voorbij aan het feit dat het huidige college dit jaar alle stukken over deze kwestie in het kader van de Wet Openbaar Bestuur heeft gepubliceerd. Een ieder kan daar kennis van nemen. Deze informatie was destijds, toen ik enkele jaren geleden sprak over een extern onderzoek, nog niet openbaar. Nu wel.

Momenteel is een werkgroep binnen de gemeenteraad serieus bezig een advies aan de gemeenteraad voor te bereiden over het enquête onderzoek van Stoelinga. Stoelinga heeft er ook recht op dat zijn vezoek van een serieus advies aan de raad wordt voorzien. Dat advies is er nog niet. De fractie Stadsbelangen wacht het advies van de werkgroep af en zal dan in de gemeenteraad daarover een oordeel geven. Het zou Stoelinga sieren hetzelfde te doen.

Aad Meuleman

Nee, hetzelfde!

VERANDERINGVijf lange avonden vergaderen, veel energie in onderlinge contacten over diverse amendementen en moties, geen enkele beweging van het college richting raad en uiteindelijk werd de Programmabegroting 2011-2014 met geen enkele wijziging vastgesteld. De toon is gezet door dit college. In april jl. sprak dit college bij de installatie nog van samenwerking met de hele raad. De conclusie lijkt dat dit een voor de bühne uitspraak was. Niet ‘Ja, anders’, maar gewoon ‘Nee, hetzelfde’.

Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met deze Programmabegroting. Niet omdat wij het oneens waren met het eindresultaat van deze Programmabegroting. 30 miljoen bezuinigen is noodzakelijk, maar Stadsbelangen maakte andere keuzes. Stadsbelangen koos onder andere voor:

– een schone stad (geen bezuinigingen op het schoonmaken van de stad, oa graffiti,hondenpoep, zwervuil, ophaalfrequentie vuilnis)
– geen forse bezuinigingen op DOK en theater de Veste (cultuur blijft belangrijk en zeker DOK en theater de Veste zijn belangrijke culturele pijlers)
– het nakomen van eerdere toezeggingen over de bijdrage van de gemeente in verband met de renovatie van de Nieuwe Kerk (een geweldige publiekstrekker)
– geen lastenverzwaring voor onze sportverenigingen
– een extra ambitie voor het verkleinen van de ambtelijke organisatie
– schrappen bezuinigingen WFIA (zij realiseerden de afgelopen jaren ruim 300 banen voor onze stad en Stadsbelangen vindt werkgelegenheid belangrijk)

Het mocht allemaal niet helpen. De coalitie had de rijen, zoals vanouds, gesloten. De oppositie werd geen succes gegund. Al met al moet afgevraagd worden of op deze manier, gezien de houding van het college en de coalitiepartijen, wel zoveel tijd moet worden besteed aan de behandeling van de Programmabegroting. Als deze houding de komende jaren niet verandert, dan kan wat Stadsbelangen betreft de behandeling van de Programmabegroting voortaan in één avond worden afgedaan. Dat scheelt een hoop energie en levert bovendien nog een extra besparing op. 

In het kader van deze bezuinigingen hadden diverse fracties, bij de behandeling van het Bestuursprogramma tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jl., zich afgevraagd of de bouw van het nieuwe Stadskantoor wel door moet gaan dan wel of er mogelijkheden zijn de kosten voor dit nieuwe kantoor naar beneden bij te stellen. Het college heeft de raad recentelijk via een uitgebreide brief over diverse opties geïnformeerd en hierbij aangegeven door te willen gaan op de ingeslagen weg. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten de brief van het college te willen bespreken in de commissie SVR van 11 november as.

Gisteren bleek dat het college op 12 oktober jl. al een positieve beslissing had genomen over de toets van het definitieve ontwerp van het Nieuwe Stadskantoor. De volgende fase kon van start gaan in de ontwikkeling van dit gebouw. En juist deze belangrijke informatie vertelde de wethouder op 14 oktober 2010 niet aan de raad. De wethouder hield braaf haar mond, terwijl zij deze informatie juist toen had moeten verstrekken. Een beginners blunder? Wij hopen voor de wethouder dat dit dan eenmalig was. 

Toch kon Stadsbelangen door middel van moties een aantal zaken wel binnenhalen, maar deze stonden los van de Programmabegroting. Onze motie ‘Praat met de raad’ werd aangenomen. Een nieuwe manier vinden van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, waardoor burgers zich serieus genomen moeten voelen. De strekking van onze motie over het Persoons Gebonden Budget werd door de wethouder overgenomen en ook onze motie, samen de SP, over de slaagkans van sociale huurwoningen werd aangenomen. 

Verder steunde Stadsbelangen onder andere  moties over de Nieuwe Kerk, Integraal zorgbeleid, Crisisopvang jongeren, Veilig uitgaan, Bouwen met je buren, Openbaar vervoer (motie door ons mede ingediend met ChristenUnie), beginspraak, Regeldruk ‘Kil de paarse krokodil’, Internationaal solidariteitsbeleid. 

Fractie Stadsbelangen Delft

Niet over praten

bijeenkomstMaandag 1 november jl. was bij Lijm en Cultuur door de gemeente een informatieavond georganiseerd over het TU gebied, de MER rapportage en wat er zoal de komende jaren  gaat veranderen. Wethouder Guldemond sprak vol trots de ruim honderd aanwezigen toe. De wethouder kwam uitsluitend om te luisteren. Het was in ieder geval een mooi en vooral positief verhaal. 

Veel bewoners wilden vooral weten welke gevolgen de parkeerplannen in het TU gebied hebben voor de omliggende wijken. Toen Theo Laros van bewonersorganisatie Wippolder Zuid hier naar vroeg, kreeg hij te horen dat dit nu niet werd besproken. Wel bleek dat de studenten € 1,– per dag gaan betalen aan parkeergeld als de campus met slagbomen af gezet gaat worden. Overigens moet de gemeenteraad daar een besluit over nemen. De burgers kunnen dan nog inspreken bij de commissievergadering voorafgaande aan de desbetreffende raadsvergadering. De voorzitter kapte de discussie wijselijk af toen er uit het publiek toch wel rumoer ontstond over de consequenties die de parkeerplannen hebben voor de omliggende wijken.

De opzet van deze avond was wellicht goed bedoeld, maar had veel weg van een groot toneelspel. De bewoners uit de omliggende wijken zullen zeker de dupe worden van de parkeerplannen op de campus van de TU. Het is niet te hopen, dat deze plannen doorgaan. Wij zijn dan ook benieuwd naar de plannen die het college over dit onderwerp zal voorleggen aan de gemeenteraad. Het zou vreemd zijn dat een campus voor overlast gaat zorgen voor omliggende wijken en de bewoners wellicht geconfronteerd gaan worden met vergunningparkeren.

Eén ding werd deze avond wel duidelijk. Het TU gebied dreigt een dorp binnen onze stad te worden en dat is niet acceptabel. We hebben al een binnenstad met pollers afgesloten en dan straks ook nog een TU gebied met slagbomen?  Of je hier als geboren en getogen Delftenaar op zit te wachten is de vraag. In de Wippolder in ieder geval niet.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop