Tag Archive for verkeer

Onveilige verkeerssituatie

verkeer (800x505)In de vorige raadsperiode heeft Stadsbelangen Delft met de SP en VVD regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeersituatie rond de Michiel de Ruyterweg. Moties van genoemde fracties werden ‘probleemloos’ door de meerderheid van de raad terzijde geschoven. Lees verder

Geen communicatie bewoners

Afgelopen weekend werd opnieuw weer eens duidelijk dat het College van B&W qua communicatie naar haar inwoners nog veel moet leren. De belangenvereniging TU Noord was totaal verrast om via de Gemeenteberichten te lezen dat er bouwplannen zijn voor een nieuw uitvaartcentrum aan de Schoemakerstraat – Muyskenlaan.

Lees verder

Opknapbeurt Sebatiaansbrug

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 5 juni 2006   
Betreft : opknapbeurt Sebastiaansbrug   

Geacht college,   

Onze fractie heeft kennis genomen van uw bericht over de noodzakelijke  opknapbeurt van de Sebastiaansbrug. Wij hebben begrepen dat u hiervoor nog een voorstel aan het uitwerken bent.  Hoewel wij begrijpen dat renovatie noodzakelijk is, zeker met het oog op de aanleg van tramlijn 19, vinden wij het vreemd dat er nu ineens van alles  aan de brug mankeert, waarbij zwaar verkeer over deze brug plotseling vermeden  zou  moeten worden. Onze fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat  bij deze  plotselinge aankondiging van de opknapbeurt mogelijk andere zaken een rol  spelen.   

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen. 1. Zou een opknapbeurt van de Sebastiaansbrug op dit moment ook  noodzakelijk  zijn als er geen sprake was van de aanleg van tramlijn 19?  2. Hoe verhouden zich de kosten van deze opknapbeurt in relatie tot de  aanleg  van tramlijn 19?  3. Zijn deze kosten alleen voor rekening van de gemeente Delft en zo  ja, waarom?  4. Indien u vraag 3. met ja beantwoord, zou het dan niet meer voor de  hand hebben  gelegen om de kosten van de opknapbeurt in te calculeren bij de totale  kosten die betrekking hebben op de aanleg van tramlijn 19 zelf? Zo nee, waarom niet?  5. Is het weren van zwaar verkeer over deze brug een tijdelijke maatregel totdat  de opknapbeurt is afgerond of bent u voornemens deze maatregel  definitief  in te voeren?  6. Indien dit laatste het geval is, zou dan de conclusie getrokken  kunnen worden, dat u de opknapbeurt van de brug als argument gebruikt om ook op deze  plek  (zwaar) autoverkeer in de toekomst te kunnen weren? Is deze conclusie  juist?  Zo nee, dan graag uw reactie waarom deze conclusie niet kan worden  getrokken?   

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman