Tag Archive for voorzitter

Installatie nieuwe raadsleden

Op 29 maart 2018 worden de nieuwe raadsleden in Delft geïnstalleerd. De politieke groepering Stadsbelangen Delft wenst de nieuwe raad veel wijsheid om samen het mooie werk voor onze stad te gaan doen. In het bijzonder onze nieuwe raadsleden Bram Stoop en Coby de Koning en onze vernieuwde fractie.

Zie onderstaande link:

https://www.stadsbelangendelft.nl/?page_id=1259

Bestuur Politieke groepering Stadsbelangen Delft
Hans Haakman / voorzitter

Verpakt gelijk oppositie

jij-hebt-gelijkBijzonder was de mededeling van het college dat wethouder Vokurka de taak van voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex van wethouder de Prez gaat overnemen. Het college stelt dat het beter is om iemand met een financiële achtergrond en kennis deze taak te laten doen. 

Enkele maanden geleden heeft de oppositie tijdens de gemeenteraadsvergadering al dergelijke geluiden laten horen tijdens de discussie over de financiële wanorde bij Avalex, waarvoor wethouder de Prez mede verantwoordelijk werd gehouden. Wethouder de Prez kreeg toen alle lof van de coalitiepartijen toegezwaaid voor de maatregelen die hij had genomen om de problemen bij Avalex op te lossen. Geen woord van kritiek over het ontstaan van deze problemen, waarvoor hij mede verantwoordelijk was. 

Nu enkele maanden later wordt nu de terechte kritiek, die de oppositie had op wethouder de Prez, door middel van een verpakt bericht feitelijk toegegeven. Op zichzelf is deze verandering van het voorzitterschap begrijpelijk en logisch, maar het kost de coalitie en het college kennelijk moeite signalen vanuit de oppositie direct te erkennen. De mededeling nu oogt de sfeer van ‘hoe kunnen we dit op een nette manier oplossen’. 

Nadat wethouder Vokurka ook al toegevoegd was aan de Spoorzone portefeuille ter ondersteuning van wethouder Junius, krijgt hij nu wederom een taak erbij. Nog even en wethouder Vokurka is verantwoordelijk voor alle portefeuilles binnen het college. Dat geeft te denken.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Oppositie monddood gemaakt

De geschiedenis herhaalde zich gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering.  Net zoals destijds bij onze geagendeerde motie Dagopvang, werd in een  ordedebat de motie van het CDA, die mede namens onze fractie en anderen werd  ingediend,  door de coalitie van de agenda weggestemd.   

In de motie werd het college gevraagd om een voorstel te doen aan de raad over de keuze van de architect voor de bouw van het station/stadskantoor. De raad zou hierover dan een besluit kunnen nemen.  De actie van de coalitiepartijen heeft veel weg van het standpunt van  oud wethouder Torenstra die bij zijn afscheid in een interview zei:  “Ik heb niks te maken met de oppositie”.   

Destijds had onze fractie al laten uitzoeken bij de gemeentejurist dat volgens het reglement van orde raadsleden het recht hebben om moties te agenderen en  hierover het woord te voeren. Hierbij worden geen uitsluitinggronden genoemd  zoals de coalitie betoogde.   

De voorzitter, die tijdens het fractievoorzittersoverleg door de  vice-voorzitter  van de raad op het verkeerde been was gezet, bleef in eerste instantie  halsstarrig  betogen dat de motie niet geagendeerd kon worden. Ook het verzoek om een ordedebat wees hij eerst af. Naar onze mening ten onrechte. Gelukkig kwam de voorzitter na overleg met het presidium hierop terug.   

Dat enkele raadsleden als gevolg van de houding van de coalitie kwaad de vergadering verlieten, is op zichzelf te begrijpen, maar in onze ogen  niet  juist. Maar vooral zouden de coalitiepartijen eindelijk eens moeten  beseffen dat  volksvertegenwoordigers onder geen enkele voorwaarde monddood mogen  worden gemaakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze  democratisch verworven rechten.  Fractie Stadsbelangen-Delft