Archive for Archief 2010

Solidarideit Stedenbanden – 52%?

schilderHet college heeft aangekondigd het budget voor de stedenbanden Estelí en Mamelodi met 52% te verminderen. Hiervoor werd tot nu toe 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Beide Stichtingen hebben tijdens de inspraakavond aangegeven ook een bijdrage te willen leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Maar een bezuiniging van maar liefst 52% is toch onredelijk fors te noemen en zet de activiteiten van beide Stichtingen onder druk.

Jaarlijks komt er uit Estelí een muurschilder om in Delft bekendheid te geven aan de stedenband die Delft heeft met deze Nicaraguaanse stad. Zo hebben in 2007 de kunstenaars Coralia Garcia Peralta & Jafeth Escalante Morales een muurschildering bij de Freinetschool gemaakt. En zo zullen de bezoekers van parkeergarage Phoenix, bij de entree aan de Oude Delft, ook een dergelijke muurschildering aantreffen met hetzelfde gedachtegoed.

De stedenband Delft-Estelí biedt de mogelijkheid om in of nabij een school in Delft een muurschildering te laten aanbrengen. Dit jaar is gekozen voor basisschool De Regenboog in Tanthof-Oost. De Nicaraguaanse muurschilder Freddy Ulises Naira Aráuz zal één van de buitenmuren van de school opvrolijken met een compositie die in het teken staat van het dagelijkse leven in Nicaragua, kinderen en onderwijs, de Nicaraguaanse natuur en de geschiedenis van het land.

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van De Regenboog hebben ontwerptekeningen gemaakt en het is de taak aan de Nicaraguaanse kunstenaar om gedeeltes uit deze tekeningen samen te brengen in 1 compositie. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen p 1 en 2 november 2010 de kunstenaar assisteren bij de uitvoering van deze muurschildering, want op vrijdag 5 november 2010 zal burgemeester Bas Verkerk, samen met de kunstenaar en de kinderen dit fraaie stukje kunst onthullen.

Stadsbelangen vindt het een goede gedachte dat kinderen betrokken worden bij kunst, cultuur en de stedenband die Delft heeft met onze zustersteden. Per slot van rekening geldt ook voor solidariteit: jong geleerd, oud gedaan!

Fractie Stadsbelangen Delft

College zet raad buitenspel

stadskantoorMet verbazing heeft Stadsbelangen kennis genomen van het persbericht van het college over de volgende fase en ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor met stationshal. 

Het college van Delft is akkoord gegaan met de uitkomsten van de toets van het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadskantoor in het Spoorzonegebied. Hierdoor kan de volgende fase van start gaan in de ontwikkeling van dit gebouw.

Het college heeft recentelijk een brief naar de raad gestuurd, waarin zij diverse varianten heeft beschreven over het stadskantoor. Dit in verband met suggesties vanuit diverse fracties om kritisch te bezien of in het kader van noodzakelijke bezuinigingen doorgegaan moet worden met het voornemen het Nieuwe Stadskantoor te gaan bouwen. Of wellicht te bezien of de bouw goedkoper kan.

Hoewel het college al heeft aangegeven door te willen gaan, met enige nuance, met de plannen voor het bouwen van een nieuw stadskantoor, heeft de raad besloten de brief van het college te bespreken in de commissie SVR van 11 november as. Mogelijk komt hierna nog een afrondend debat in de raadsvergadering van eind november 2010.

Het persbericht van het college geeft in feite aan, dat het college niet geinteresseerd is in wat er leeft bij een aantal fracties in de gemeenteraad. In dat kader moet afgevraagd worden of de gemeenteraad nog wel geinteresseerd moet zijn in dit college. Van een fatsoenlijk college had verwacht mogen worden, dat men eerst de discussie van
11 november had afgewacht alvorens met bedoeld persbericht naar buiten te komen.

Stadsbelangen zal deze kwestie bij de tweede termijn as donderdag in het kader van de Programmabegroting
2011-2014 aan de orde stellen.

Fractie Stadsbelangen Delft  

     

Andere keuzes

42-16214754De aangekondigde noodzakelijke bezuiniging van 30 miljoen vraagt in principe van iedereen in onze stad een bijdrage. Een lastige boodschap. Maar bij de pakken neerzitten heeft geen zin. Ondanks de bezuinigingen, blijven investeringen noodzakelijk en is lef nodig om plannen te herzien. Voor een belangrijk gedeelte voorziet deze Programmabegroting  daar ook in. Overigens lijkt het college zelf al niet geloven de voorgestelde bezuinigingen te zullen halen gezien de risico buffers die men heeft ingebouwd.

Op een aantal onderdelen vindt Stadsbelangen dat bezuinigingen anders ingevuld moeten worden. Wij maken daarbij andere keuzes. Daarnaast blijven consequenties van ingeboekte bezuinigingen vooralsnog onduidelijk. We zien bijvoorbeeld dat het college de komende jaren fors wil bezuinigen op de WMO, maar wat dit concreet voor de burger betekent, is onduidelijk. Akkoord gaan met de Programmabegroting is dus in feite ‘in the blind’ ja zeggen tegen de aangekondigde bezuinigingen zonder de consequenties te kunnen overzien. Stadsbelangen gaat er vanuit dat daadwerkelijke invullingen van de aangekondigde bezuinigingen eerst aan de raad worden voorgelegd, zodat de raad kan beoordelen welke consequenties een ingevulde bezuiniging heeft. Kan het college dit toezeggen?

Stadsbelangen kiest niet voor vermindering van de dienstverlening en versobering van het onderhoud van de stad. Juist in deze tijd  moet je kiezen voor minimaal handhaving van de dienstverlening en handhaving onderhoud van de stad.  Met de Spoorbouwput moet je niet willen bezuinigen op een schone stad. Onze stad moet aantrekkelijk blijven voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Een schone stad draagt daar aan bij. Bezuinigen op onderhoud nu, betekent op zeker extra kosten in de toekomst. Dat is niet verstandig.

Stadsbelangen heeft een aantal jaren geleden uitdrukkelijk gewezen op de bezetting van de ambtelijke organisatie. Delft zit ruim in het jasje qua bezetting. Dat zeiden wij in 2008 al op basis van landelijk cijfermateriaal, de VVD liet deze cijfers vanavond opnieuw zien, en dat is nu nog steeds het geval. In de plannen van het college zien wij dat een kleinere ambtelijke organisatie is voorzien, maar wat Stadbelangen betreft, doet Delft er een tandje bij. Dat moet en kan ambitieuzer met behoud van kwaliteit, waardoor extra bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd op dit onderdeel.

Stadsbelangen gaf bij de behandeling van het Bestuursprogramma al aan dat het college te weinig lef toont als het gaat om het herzien van plannen. Op dit onderdeel moeten meer bezuinigingen haalbaar zijn. Het college heeft vorige week de raad geïnformeerd over de (on)mogelijkheden inzake het Nieuwe Stadskantoor. Het college kiest met enige nuance voor doorgaan op de ingeslagen weg. Wij zijn hiervan nog niet overtuigd, maar vinden het verstandiger dit onderwerp apart te bespreken in de commissie SVR van 11 november as. met mogelijk een afrondende discussie in de raad van eind november. 

Stadsbelangen kiest niet voor lastenverzwaring voor sportverenigingen. Wij vinden deze keuze tegenstrijdig in relatie tot de nota Bewegen, Sporten en Spelen. Juist in deze nota werd onder andere een beroep gedaan op de sportverenigingen, waar dagelijks ca. 10.000 vrijwilligers werkzaam zijn, als het gaat om het tegengaan van bewegingsarmoede en gezondheidsproblemen. De voorgestelde lastenverzwaring vinden wij dan ook een verkeerd signaal.

Ook op het gebied van cultuur zien wij forse bezuinigingen richting theater de Veste en DOK. Twee belangrijke culturele pijlers in onze stad. Dat ook deze instanties een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen, vinden wij logisch, maar de nu voorgestelde bedragen vinden wij te fors ingezet door het college. DOK is het buurthuis van Delft geworden waar vele Delftenaren, jong en oud, terecht kunnen. Al  eerder hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat het geld voor DOK alleen uit de cultuurpot komt. Dit terwijl hun activiteiten over diverse terreinen zijn verspreid. Een discussie die wat ons betreft nog steeds niet tot een afronding is gekomen.

Theater de Veste zou een mogelijkheid moeten worden geboden om zich meer commercieel te mogen profileren. Hierdoor zou het theater een bezuiniging, die wat ons betreft  lager is dan het college nu voorstelt, kunnen opvangen.

Eén van de belangrijkste historische publiekstrekker in onze stad, de Nieuwe Kerk, moet niet worden geconfronteerd met halvering van de bijdrage in verband met de noodzakelijke renovatie. Stadsbelangen vindt dat Delft deze waardevolle publiekstrekker moet koesteren. Deze bezuiniging moet worden geschrapt.

Tijdens de behandeling van het Bestuursprogramma hebben wij het college vragen gesteld over de voorgenomen sluiting van enkele buurthuizen en de gang van zaken rond het buurt- en wijkwerk. Wethouder Vokurka wilde daar nog geen mededeling over doen. Er moest eerst nog onderzoek worden gedaan. Er is de afgelopen jaren al zoveel onderzocht, veel geld besteed aan deze onderzoeken en steeds nieuw beleid geformuleerd  op het buurt- en wijkwerk. Wij vragen ons af wat er nu nog onderzocht moet worden gezien alle aanwezige informatie. Wij vragen het college nogmaals de stad vanavond duidelijk te maken welke buurthuizen u voornemens bent te sluiten.

Nog steeds is Stadsbelangen van mening dat de nodige winst te behalen valt door het gebruik en de verantwoording van het Persoons Gebonden Budget kritisch tegen het licht te houden. De overschrijding op dit onderdeel is enorm en er is geen enkele controle hierop. Het is bijzonder dat het mogelijk is om via de PGB  een uurloon van 22,– euro te realiseren voor  schoonmaakwerk. Dat lijkt ons fors betaald. Op dit onderdeel valt een extra bezuiniging te behalen.

Het college zet flinke bedragen in op het gebied van kenniseconomie en vooral op het gebied van starters. Voor 2011 1,3 miljoen euro. Niets mis mee, maar tegelijkertijd wordt voorgesteld de bijdrage aan WFIA met 20.000,– euro te verminderen. De activiteiten van WFIA heeft voor Delft in de afgelopen jaren geleid tot ruim 300 extra banen. Een belangrijk gegeven en het lijkt ons onverstandig deze voorgestelde bezuiniging door te zetten. Dit kan worden gecompenseerd door het budget dat uitgetrokken is voor kenniseconomie en starters, hierin is de afgelopen jaren al ruim geïnvesteerd,  enigszins te verminderen. 

Vooralsnog kan Stadsbelangen akkoord gaan met de aangekondigde CPI inflatiepercentage van 1,5%. Dat is ook in lijn met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben geschreven.  Zoals eerder aangegeven, moet in principe iedereen een bijdrage leveren aan deze noodzakelijke bezuinigingen. Wel willen wij erop wijzen, dat bij de nieuwe vaststelling van de OZB waarde dit naar verwachting zal leiden tot lagere waardes. Hierdoor zullen de OZB inkomsten ook lager worden. Stadsbelangen wil  in dat geval,  dat het te verwachte voordeel voor de burger dan ook daadwerkelijk ten goede komt aan de burger en niet teniet wordt gedaan door extra verhogingen.

Stadsbelangen kondigt alvast een motie aan over een ander vorm van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen. Momenteel kunnen burgers over een niet geagendeerd onderwerp bij elke commissie inspreken. Dat is tot nu toe geen succes gebleken. De burger spreekt in en de commissie gaat over tot de orde van de avond. Er moet immers een agenda worden afgewerkt. Daarvoor in de plaats zou de raad maandelijks een avond kunnen beleggen, waarbij burgers de mogelijkheid hebben met de raad in discussie te gaan over allerlei onderwerpen en dat zal meer bijdragen  aan het verkleinen van de kloof tussen burger en politiek. 

Afhankelijk van de discussie in de commissies van aanstaande donderdag zullen wij daarna bezien welke moties/amendementen zinvol zijn om en eventueel in samenwerking met andere fracties in te dienen dan wel te steunen. Uiteraard voorzien van alternatieve dekkingsvoorstellen.

Stadsbelangen maakt op een  aantal onderdelen andere keuzes, maar uiteindelijk zullen deze wel leiden tot hetzelfde eindresultaat.  

Fractie Stadsbelangen Delft


Watertoren wint prijs 2010

WatertorenHet bestuur van de Nederlandse Watertoren Stichting heeft de Watertorenprijs 2010 toegekend aan de Delftse Watertoren in het Kalverbos. Hiermee brengt het bestuur tot uiting dat de eigenaren van de Watertoren erin geslaagd zijn om de Watertoren in de afgelopen jaren een schitterende herbestemming te geven.

Het bestuur hanteerde de volgende vier criteria bij hun beoordeling. De kwaliteit van de herbestemming, het respecteren van de bestaande kwaliteiten, een toegevoegde kwaliteit die berust op de combinatie van oud en nieuw en de functionaliteit van de herbestemming. Hiermee werd bezien of er sprake was van een passende huisvesting voor de nieuwe functie in het herbestemde bouwwerk en de duurzaamheid van deze herbestemming. 

Het bestuur was van oordeel dat de Watertoren op alle criteria hoog scoorde. Een geweldige waardering voor dit mooie rijksmonument in onze stad. Zeker een bezoek waard. De politieke groepering Stadsbelangen Delft feliciteert de Watertoren met deze terechte Watertorenprijs 2010. 

Stadsbelangen Delft 

Op bezoek bij belangenvereniging

1Aad1Fractievoorzitter Aad Meuleman bezocht samen met fractiesecretaris Koos den Haan op 12 oktober 2010 het actieve ledenoverleg van de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. Het overleg vond plaats in buurthuis de Wending.

Er is veel te doen in deze wijken en het is mooi om te zien dat buurtbewoners betrokken willen zijn bij hun wijk. Diverse zaken kwamen aan de orde, zoals:

* de wens voor cameratoezicht op de Buitenwatersloot (autospiegels worden ‘s avonds
   vernield)
* te hard rijden politie zonder sirene of zwaailicht
* fietsprobleem op de Coenderstraat; er blijkt bij TOR onvoldoende capaciteit te zijn om
   weesfietsen te verwijderen
* mixparkeren Spoorsingel/Phoenixstraat
* uitbreiding vergunning parkeren tot aan provinciale weg
* stoepparkeren in de Heemstrastraat zou eerder (vanaf 18.00 uur) toegestaan moeten
   worden
* de wens om het convenant met de gemeente dat binnenkort afloopt met vier jaar te
   verlengen
* grote zorgen over de verpaupering van het Wilhelminapark (binnenkort gaat de
   wijk daarover een aparte avond beleggen)
* platform Spoor
* onvoldoende informatie over verlenen van vergunningen in de Stadskrant
* ontevreden over het feit dat politie Haaglanden in Delft dit jaar geen medewerking
   wilde verlenen aan de succesvolle actie dag ‘slinger in de wijk’
* onvoldoende handhaving

Kortom veel informatie waar Stadsbelangen mee aan de slag kan. Met de belangenvereniging werd afgesproken om elkaar jaarlijks bij te praten over de gang van zaken in de betreffende wijken.

Fractie Stadsbelangen Delft
SIDDER 2010

aad1Eenmaal per jaar strijden scholieren van het Stanislas college en het CLD om de SIDDER bokaal. SIDDER staat voor Scholieren in de Delftse raad. Dat doen zij door een raadsvergadering na te spelen. STIP is initiatiefnemer van deze raadsvergadering voor scholieren. De scholieren gaan in debat met elkaar in de Delftse raadszaal. Zij bepalen zelf welke politieke partij zij willen vertegenwoordigen.

De afgelopen jaren heeft STIP samen met Stadsbelangen voorafgaande aan deze raadsvergaderingen een presentatie verzorgd. Vanmiddag werd de presentatie gehouden op het Stanislas college.

Aad Meuleman vertelde de scholieren over hoe de gemeenteraad te werk gaat en 
Ferrie Förster vertelde over de onderwerpen die tijdens het scholieren raadsdebat aan de orde zullen komen. De scholieren gaan zich uitspreken over de vraag of alle coffeeshops uit Delft moeten verdwijnen en of het Spoorzoneproject alsnog moet worden afgeblazen.

De komende periode zullen de scholieren contact opnemen met de diverse fracties in de gemeenteraad om zich te laten bijpraten over deze onderwerpen. Het is goed om jonge mensen nu al kennis te laten maken en te interesseren voor de Delftse politiek. Het belooft een spannende strijd te worden op 10 december 2010 om 13.00 uur in het stadhuis.

Aad Meuleman 

Brandweer stuit op poller

brandweerAlarm rond 24.00 uur afgelopen zaterdagavond in de Mustsee bioscoop. Iedereen werd verzocht het pand te verlaten. Buiten gekomen kwam net de brandweer met sirene aangereden. Tot mijn verbazing bleef de poller voor theater de Veste omhoog staan, waardoor de brandweerauto niet verder kon rijden. 

Enkele brandweerlieden vervolgden dan maar lopend hun weg naar de bioscoop. Gelukkig bleek het loos alarm te zijn. Toch geeft het te denken, dat hulpdiensten afhankelijk zijn van pollers als je weet dat elke seconde van belang kan zijn.

Misschien was het toevallig, maar bij dit soort situaties zouden pollers al naar beneden moeten zijn voordat hulpdiensten arriveren en daardoor direct naar de plek van bestemming kunnen doorrijden zonder oponthoud. Een kwestie van snelle communicatie. De foto laat zien dat verbeteringen als het gaat om veiligheid nog steeds noodzakelijk zijn.

Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft  

Webcolumn: ‘Nederlander zijn’

vlagNa het CDA congres ziet het er naar uit dat het kabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV er toch komt. Juist van het CDA, en eigenlijk ook van de VVD, had verwacht mogen worden, dat partijen trouw blijven aan de principes van onze grondwet. Een twee derde deel van de aanwezige leden op het CDA congres vond het belangrijker de CDA principes en die van onze grondwet overboord te gooien ten gunste van het regeringspluche. Hiermee volledig voorbijgaand aan wat dit betekent voor de toekomst van ons land. Zowel nationaal, maar vooral ook internationaal.

Nederland en haar inwoners zullen vanaf nu met andere ogen worden bekeken door het buitenland. Wat dit voor ons land en onze veiligheid betekent, zal moeten blijken, maar ik maak mij daar grote zorgen over. Een aantal veranderingen, die in het regeerakkoord wordt aangekondigd, zullen nooit gerealiseerd kunnen worden. Simpelweg omdat hiervoor Europese wijzigingen noodzakelijk zijn en die liggen niet voor de hand. Boterzacht , onrealistisch en dus alleen voor de bühne.

Ernst Hirsch Ballin kon het niet treffender zeggen tijdens het congres. Hij zei (citaat): ‘Doe dit mensen in ons land niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit ons land niet aan.’  In het programma Buitenhof zei hij vanmiddag: ‘Wilders gedoogt niet het beoogde kabinet, maar het kabinet gedoogt het gedachtengoed van Wilders.’ Een verwerpelijk gedachtengoed, waarbij mensen die in ons land wonen en dus Nederlander zijn als tweederangs burgers worden weg gezet. En dat alleen vanwege hun geloof.

Dat een meerderheid van het CDA Wilders gedoogt is dan ook zeer bedenkelijk. Evenals het betoog van demissionair minister Eurlings. Met een fanatieke schrikwekkende blik in zijn ogen, riep bij mij beelden op vanuit het verleden, en met het Pim Fortuyn’s ‘at your service’ gebaar. Dat zal toch geen voorbode zijn van het echte gezicht van het CDA?  

Stadsbelangen Delft heeft in haar verkiezingsprogramma 2010-2014 het volgende staan:
‘Iedereen, van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse gemeenschap, en heeft gelijke rechten en plichten. Respect voor de wet en voor elkaar zijn de belangrijkste spelregels.’

Vanuit deze basisgedachten wil ik Nederlander zijn en met iedereen die in Nederland woont samenwerken en samenleven.  Niet mensen tegen elkaar opzetten, maar juist de discussie aangaan, bruggen slaan en vooral respect hebben voor de wijze waarop een ieder invulling wil geven aan zijn of haar leven.

Aad Meuleman

Vragen ontmoetingsplekken

bankHet college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 29 september 2010
Betreft: schriftelijke vragen ontmoetingsplekken

Geacht college,

Uit de pers vernamen wij dat er problemen zouden zijn rond de ontmoetingsplek voor kinderen bij de scholen in Tanthof Oost.  Kern van het probleem is dat de ontmoetingsplek (Kasteelbankje), ontworpen door en bedoeld voor kinderen, niet door hen kan worden gebruikt omdat het nieuwe bankje door ongewenste personen wordt gebruikt. Voor zover wij hebben begrepen waarschuwt de schoolleiding van de Regenboogschool de kinderen en hun ouders voor deze ontmoetingsplek.

Recentelijk heeft wethouder de Prez een ontmoetingsplek voor ouderen geopend in de Buitenhof, Hij sprak toen de mooie woorden (citaat): ‘De kwaliteit van het leven stijgt als mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook als je ouder wordt. Dit mooie bankje is daar een prima plek voor.’ Hoewel dit een mooie gedachte is, komt een dergelijke gedachte ons enigszins naïef voor. Zeker als het college er vanuit gaat dat alleen ouderen van het bedoelde bankje gebruik gaan maken.  De situatie rond de ontmoetingsplek in Tanthof Oost op dit moment geeft ons wat dat betreft een realistischer beeld te zien. Nog afgezien van vervuiling van deze plekken als gevolg van graffiti. Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van onderstaande vragen.

1. Is de situatie rond de ontmoetingsplek voor kinderen in Tanthof Oost bekend bij uw college? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen om te zorgen dat de kinderen weer gebruik kunnen maken van deze door hen bedachte ontmoetingsplek?

2. Kan het college aangeven of de pas geopende ontmoetingsplek in het Buitenhof inderdaad wordt gebruikt door de doelgroep waarvoor deze plek is bestemd? Zo ja, waaruit blijkt dat?

3. Worden in onze stad nog meer van deze ontmoetingsplekken voorzien?

4. Als de doelstelling van dit soort bankjes/ontmoetingsplaatsen hun doel voorbij schiet, moeten we dit soort plekken dan nog wel willen creëren in wijken? Zeker als deze voor overlast zorgen. Of denkt het college de beoogde doelstelling wel te kunnen realiseren? Zo ja, hoe?

5. Graag wil onze fractie worden geïnformeerd over de kosten van het realiseren van genoemde ontmoetingsplekken. (Tanthof Oost en Buitenhof)

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Linkse “Bal”

Een regenachtige zondagmiddag. Delft – Full Speed is afgekeurd. Feijenoord heeft weer eens verloren. Gelukkig is er de krant “Delft op Zondag” met deze week een speciale bijlage, namelijk De PvdA – Delft Krant, die ik met plezier doorneem. Een goed initiatief om de burger op deze manier te benaderen. Tijdens het lezen realiseer ik mij dat mijn kennis over de personele bezetting van de Gemeenteraad minimaal is. Dit overkwam mij ook al toen ik een aantal maanden geleden eens een vergadering van de Gemeenteraad via het Internet volgde. Delft wordt bestuurd door een groot aantal, althans voor mij, onbekende jonge mensen. Maar gelukkig verschijnt op de achterpagina een gezicht van een voor mij uit die goede “oude tijd” bekend raadslid. Mijnheer Raimond de Prez, die bijna tot zijn eigen verbazing, meldt: “En toen was ik ineens wethouder”.

In het vervolg legt hij goed uit, en dat weet ik uit eigen ervaring, wat er dan in je leven verandert. In je werkzaamheden, in de relationele sfeer en in de besteding van je (geringe) vrije tijd. Mijnheer de Prez deelt zelfs door middel van “petje af voor alle bestuurders van Nederland” complimenten uit. (onder bestuurders reken ik dan ook de raadsleden)

En toen gingen mijn gedachten uit naar de periode 1994 – 1998 als wethouder en de jaren erna als raadslid. Zijn gedachten, nu zo mooi verwoord in zijn column staan lijnrecht tegenover zijn optreden naar de toenmalige raadsleden. Deze leden van de raad, waarvan de partij niet was vertegenwoordigd in het college, werden door deze arrogante man op een schofferende manier behandeld, terwijl zij toch hetzelfde meemaakten en probeerden op te lossen als hij nu. De problemen waren niet anders, ook bezuinigingen, ook problemen met buurthuizen, ook twijfels over de subsidies voor culturele en sportieve verenigingen. Vrij vertaald en voorzichtig genoteerd waren zijn opmerkingen dan ook dat het niets voorstelde en dat de zogenaamde oppositie met andere voorstellen moest komen. Ik ben benieuwd in het komende jaar naar zijn voorstellen nu hij zijn plek heeft gevonden.

Ik ben blij met de inhoud van zijn column en dat linkse “ballen” na vele jaren tot het inzicht komen om bestuurders anders te benaderen.

Ik wens Raimond daarbij veel succes en veel geluk met zijn nieuwe baan en met zijn gezin.

Aad Bonthuis