Extra ruimte stimuleringssubsidie

Nadat de meerderheid van de gemeenteraad tijdens de Begrotingsbehandeling in november 2018 een motie voor extra stimuleringssubsidie van onze fractie afwees, heeft Stadsbelangen Delft bij de behandeling van het Bestuursprogamma gemeend wederom een motie in te dienen. Dit keer met succes! Een grote meerderheid van de raad diende onze motie mee in of steunde deze.

In de afgelopen jaren was gebleken, dat er te weinig budget voor stimuleringssubsidie beschikbaar was en moest steeds € 100.000,– extra uit de reserves Sociaal Domein gehaald worden om alle aanvragen, die aan de voorwaarden voor deze subsidie voldeden, te voldoen. Ook voor 2019 werd oorspronkelijk een te laag budget vastgesteld.

Stadsbelangen Delft vindt dat je initiatieven van onze inwoners (meestal vrijwilligers) moet ondersteunen. Inwoners/vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun wijk en dus voor onze stad willen inzetten. Zeker in een jaar waarin de gemeente onze inwoners oproept in te stappen in de Gouden eeuw van Delft.

Bijzonder dat D66 en de VVD onze motie niet wilde steunen. Hierbij viel vooral het inconsequente gedrag van D66 op. Deze fractie vond dat Stadsbelangen Delft dan maar dekking moest aangeven in plaats van deze opdracht te geven aan het college extra budget te vinden. Met het grootste gemak ging D66 akkoord met het voorstel van het college over de Energietransitie zonder dat er maar enige vorm van financiële onderbouwing was. Kennelijk nemen D66 en de VVD de initiatieven van onze inwoners en vrijwilligers niet zo serieus.

De stimuleringssubsidie is een subsidie die bijdraagt aan het stimuleren van participatie en innovatie. De twee hoofddoelstellingen van de gemeente Delft op dit terrein. Hierdoor wordt:

  1. de participatie van inwoners van Delft bevorderd,
  2. en de eigen en gezamenlijke kracht van inwoners van Delft,
  3. het draagt bij aan een goed sociaal klimaat en veiligheid,
  4. bevordert duurzaamheid en het Delftse milieu.

Gelukkig was een grote meerderheid van de gemeenteraad het met ons eens. Inwoners die zich inzetten voor onze stad moet je koesteren. Altijd!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Motie
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 31 januari 2019

Constaterende dat,

 • er stimuleringssubsidie beschikbaar is voor initiatieven om organisaties en/of vrijwilligers te versterken bij het organiseren van activiteiten in onze stad,
 • dat het jaarlijkse structurele budget voor stimuleringssubsidies € 309.885,- is,
 • dat voor de jaren 2017 en 2018 eenmalig € 100.000 per jaar extra beschikbaar is gesteld voor stimuleringssubsidies, met als doel innovaties in het sociaal domein te stimuleren,
 • dat uit de jaarstukken 2017 naar voren komt dat voor € 485.000,- aan stimuleringssubsidies is verstrekt en dat het centrale beschikbare budget daarmee niet toereikend was,
 • dat hiervoor aanvullend dekking uit andere doelstellingen nodig was om de gewenste activiteiten te kunnen realiseren,
 • dit betekent dat veel gebruik wordt gemaakt van deze subsidie voor activiteiten die aan de gestelde normen voldoen,
 • dat, gezien de aanvragen in de afgelopen periode,  het centrale beschikbare budget en de juist in 2019 te verwachten extra aanvragen in het kader van het themajaar ‘Delft en de gouden Eeuw’,  het te verwachten valt dat het budget ontoereikend is om deze initiatieven te kunnen faciliteren,
 • in het coalitieakkoord 2018-2022 op diverse plekken aandacht wordt geschonken aan het ruimte geven voor initiatieven uit de stad waaronder: “We zien veel bewoners en organisaties die zich inzetten voor een stad die samenwerkt en die Delftenaren met verschillende achtergronden bij elkaar brengen. Die mensen en hun initiatieven juichen we toe en willen we versterken.”

Overwegende dat,

 • een lager beschikbaar budget voor stimuleringssubsidies vanaf 2019 niet in lijn is met de beoogde doelen omdat dit zou leiden tot minder ondersteunde (kleinere) activiteiten terwijl deze initiatieven juist waardevol zijn voor onze stad,
 • ondersteuning van initiatieven van vrijwilligers, andere betrokken burgers en organisaties hiermee onder druk zou komen te staan en daarmee afbreuk wordt gedaan aan de slogan: ‘stap in de Gouden Eeuw van Delft.’

Draagt het college op,

 • extra ruimte voor stimuleringssubsidies te vinden voor 2019, zodat ten opzichte van de middelen voor 2018 geen verschraling plaatsvindt op de ondersteuningsmogelijkheden via stimuleringssubsidies.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bram Stoop
Stadsbelangen Delft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.