Brandbrief aan Provincie


– Als je bewust als truc een niet sluitende begroting presenteert met een miljoenen tekort,
– Als hiervoor geen enkele aanleiding is,
– Als je vervolgens wel voornemens blijft miljoenen te gaan uitgeven,
– Als die miljoenen uitgaven worden gesteund door de coalitie Groen Links, STIP, D66, de VVD en het college,
– Als het college NA de Begrotingsraad ineens bezuinigingen gaat aankondigen,
– Als je bewust het risico loop dat de Provincie preventief toezicht gaat aankondigen,
dan kan dit op korte termijn onnodige lastenverzwaring voor onze Delftse inwoners betekenen en moet je constateren dat de huidige coalitie en het college financieel wanbeleid voeren. Dan is het volstrekt logisch dat twee lokale partijen Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga (wordt Stadspartij Delft, met Hart voor Delft) een brandbrief sturen naar de Provincie Zuid Holland over het financiële wanbeleid van dit college. Wij willen dat onze inwoners hiervan niet de dupe worden.

Aan Gedeputeerde Staten
Afdeling Bestuur Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht Kenmerk PZH-2020-753894377

 

Datum 19 november 2020 Delft

 

Geachte drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot,

De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft op 5 november de Begroting 2021 – 2024 vastgesteld. Deze begroting is niet sluitend en kent een tekort van 6,5 miljoen euro voor 2021. Maar ook de daaropvolgende jaren 2022 en 2023 laten een begrotingstekort zien.

Deze Begroting is expres niet reëel en structureel uit evenwicht gemaakt om bij het Rijk extra geld via het gemeentefonds af te dwingen. Blijkbaar met andere gemeenten in Nederland. Wij kwalificeren deze actie als ‘meehuilen met een hongerige troep wolven in het bos’ terwijl dat voor Delft helemaal niet nodig is. Het is onbehoorlijk bestuur om een Begroting als politiek pressiemiddel te gebruiken daar er al acties richting het Rijk zijn opgezet door de Provincie, het VNG en verzamelde gemeenteraden. Het misbruiken van de Begroting tot een politiek pamflet zet de financiële geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur in zijn hemd. Als het bedrijfsleven dit zou doen dan noemen we dat bedrog.

Het komt dit college ook politiek heel goed uit om de noodzakelijke harde bezuinigingen uit te stellen naar volgend jaar om daarmee een volgend college grotendeels met de uitvoering op te zadelen.

Wij staan voor een sluitende Begroting die naar ons inzicht mogelijk zou zijn als er de politieke wil voor was geweest. Delft heeft nota bene ruim voor het opstellen van deze begroting een bedrag van  € 99.384.754 op haar rekening bijgeschreven gekregen vanwege de verkoop van Eneco aandelen. Delft heeft daardoor een ongehoord goed financieel jaar achter de rug.

In plaats van echte bezuinigingen heeft dit college wel besloten 10 miljoen euro te bestemmen voor nieuwe plannen zoals de duurzaamheidsambities. Verder is 45 miljoen euro al aan nieuwe investeringen in de pijplijn opgenomen. Daarmee kunnen wij stellen dat Delft niet armlastig is. Daarentegen heeft dit college ook geen enkel voorstel gedaan hoe de Eneco dividendinkomsten van 1,6 miljoen euro gecompenseerd zullen worden. Terwijl toch de groot orde van dit Eneco dividend structureel onderdeel was van onze begroting.
Hetzelfde geldt voor de toekomstige derving van 2 miljoen per jaar vanaf 2022 door het afschaffen van precariobelasting op ondergrondse leidingen van Stedin.

De reden die gebruikt wordt door het college voor de actie jegens het Rijk is die van de jaarlijkse tekorten in het sociale domein. Ook dat kunnen we met een korreltje zout nemen. Immers deze tekorten bestaan al jaren en zijn vooral ontstaan vlak voor het aantreden van dit college in 2017. Het huidige college is qua samenstelling hetzelfde als het vorige. Dit tekort van 20 miljoen euro trad al in 2017 op en er is door dit college sindsdien niet echt veel aan gedaan om dit fors omlaag te krijgen.

De Rijksuitgaven in het sociaal domein lopen sindsdien jaarlijks wel mee op met de realisatie van het Delftse sociaal domein. Het actieplan Sociaal Domein uit 2017 heeft geen substantieel ombuiging naar lagere uitgaven tot gevolg gehad. En de nu voorgenomen bezuinigen die in 2024 moeten leiden tot een afname in de uitgaven met 4,5 miljoen euro zijn volstrekt ontoereikend.

Onze conclusie is dan ook dat dit college in het sociaal domein te lang op hun handen is blijven zitten en te bang is om te bezuinigen. De niet-sluitende begroting komt goed uit om het eigen falen te maskeren. Nu wordt de uit de hand gelopen rekening eenvoudig bij het Rijk gelegd zonder duidelijk aan te geven waar de onoplosbare knelpunten zitten.

Wethouder financiën Brandligt kondigde als mosterd na de maaltijd de maatregel aan, volgend jaar bij de volgende begroting met een ombuigingspakket te komen. Dit doorschuiven van structurele financiële tekorten en ondertussen mooi weer spelen met een mega jackpot miljoenen is historisch kenmerkend voor de cultuur die helaas weer na het Spoorzone-debacle is teruggekeerd in het Delftse Stadhuis.

Vooral in deze corona tijd waar het Rijk wel andere zaken aan het hoofd heeft dan de politiek ingestoken nepbegroting van de gemeente Delft. Het Rijk geeft de Delftse noodlijdende bedrijven vele tientallen miljoenen ondersteuning om te overleven. Het Rijk is terecht druk met bestrijding van de coronacrisis. Wij grijpen als constructieve oppositie dit moment aan u op de hoogte stellen dat wij ons distantiëren van deze niet sluitende Programma Begroting 2021 -2024 en hebben onze afkeuring hierover uitgesproken in de raadsvergadering van 5 november 2020. Wij zijn tevens gaarne bereid om u verdere inlichtingen te verschaffen indien nodig.

Hoogachtend,
De fractievoorzitters van:

Hart voor Delft / Groep Stoelinga, de heer M.H.J.M. Stoelinga

Stadsbelangen Delft, de heer B. Stoop

 

Cc Minister K. Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Bijlage: Beantwoording raadsvraag JP de Wit jaarlijkse wmo jeugdhulp participatiewet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.