Algemene Beschouwingen coalitieakkoord

Diverse quotes uit Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft:

* wij vinden dat de burgemeester alle ruime moet krijgen om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid on onze stad optimaal te realiseren en te waarborgen.
* dat je (Groen Links) de grootste fractie bent in deze raad betekent nog niet dat je de daadkrachtigste fractie bent.
* jarenlang mocht Groen Links als aanhangwagen van de PvdA diverse colleges in en nu zien we een omgekeerde beweging. Voor wat, hoort wat dus.
* het voortdurend buitenspel zetten van stadspartijen kan de realisatie van een grote stadspartij wel eens dichterbij brengen.
* het zou ons niet verbazen als wij over enige tijd een voorstel langs zien komen om een verdiepinkje boven op het stadskantoor bij te bouwen.
* de kosten van het woonlastenmandje mogen niet hoger worden dan het landelijke inflatiecijfers stijgen, maar feitelijk zeggen deze coalitiepartijen dat Delft de duurste stad blijft.

Voorzitter, leden van de raad en aanwezigen op de publieke tribune. Ik wil graag ingaan op het proces om tot een nieuwe coalitie te komen en vervolgens op het coalitieakkoord.

Maar eerst wil onze fractie een opmerking maken over de veiligheid in onze stad. De schiet- en granaat incidenten, ook deze week weer, baart ons ernstige zorgen. Wij vinden dat de burgemeester alle ruime moet krijgen om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid on onze stad optimaal te realiseren en te waarborgen.

Proces
Voorzitter, Groen Links verdient een extra felicitatie. Zij hebben als grootste partij in de historie van onze stad het record coalitievorming gebroken en op 84 dagen gebracht. Gerekend vanaf de verkiezingsdatum tot de installatie vanavond van de wethouders. Ja voorzitter, dat je de grootste fractie bent in deze raad betekent nog niet dat je de daadkrachtigste fractie bent. Dat heeft het gevolgde proces wel bewezen. Een totaal mislukte verkenner met slecht geleverd werk. Het is goed dat D66 het lef had om hiermee niet akkoord te gaan. Het leverde veel tijdverlies op. Waarom zou je het gemakkelijk doen als het ook moeilijk kan?

Groen Links stuurde bij aanvang van de coalitieonderhandelingen de volgende opdracht de wereld in: We gaan voor een coalitie met een breed draagvlak in de raad en in de stad. Voorzitter, ik constateer dat, gezien de verhoudingen in de raad, er inderdaad sprake is van een breed draagvlak in de raad. Maar dat betekent niet automatisch breed draagvlak in de stad. De PvdA heeft inmiddels tijdens drie verkiezingen op rij fors verloren. Volgens ons betekent dit dat de stad de PvdA helemaal niet in een nieuw college wil. Maar ja, jarenlang mocht Groen Links als aanhangwagen van de PvdA diverse colleges in en nu zien we een omgekeerde beweging. Voor wat, hoort wat dus.

Opnieuw worden stadspartijen voor de zoveelste keer buitenspel gezet. Alsof deze partijen geen draagvlak in de stad hebben. Ik wijs erop dat Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft gezamenlijk 749 stemmen meer hadden dan Groen Links. Het voortdurend buitenspel zetten van stadspartijen kan de realisatie van een grote stadspartij wel eens dichterbij brengen. De conclusie is dat dezelfde coalitiepartijen weer gezamenlijk een glas drinken, een plas doen, een beetje accenten verschuiven en doorgaan zoals het was.

Coalitieakkoord
Voorzitter, de titel van het coalitieakkoord ‘De toekomst in uitvoering’ komt ons wat vreemd voor. Volgens onze fractie hou je je dagelijks bezig met de uitvoering en de toekomst??????….die bereid je voor. Wij nemen kennis van de uitgestoken hand van de coalitiepartijen richting oppositiepartijen, maar wij vinden het wel een gemiste kans dat de coalitie niet aan het begin van hun onderhandelingen met alle fracties in gesprek zijn gegaan, zoals het vorige college dat vorig jaar deed in de aanloop naar de kadernota.

De uitgestoken hand pakt onze fractie kritisch en constructief op, maar voorwaarde is wel dat het college en de coalitie lef en durf tonen om niet alleen naar de oppositie te luisteren, maar ook dat oppositiewensen worden gerealiseerd. Wij zien graag dat het college alle partijen betrekt bij de verdere uitwerking van het bestuur programma. Tenslotte hebben ook oppositiepartijen draagvlak in de stad, dat niet weggepoetst mag worden. U geeft zelf al aan in het coalitieakkoord: ‘Iedereen telt mee’. Maak er dan ook werk van.

Dit geldt vooral voor het voornemen van het college om samen de stad te maken in gesprek met bewoners, ondernemers en partners. In gesprek gaan betekent niet alleen luisteren, maar daarna ook aangeven waarom wensen wel of niet zijn overgenomen. Dan pas voelt men zich ook gehoord.

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen bevat zeker goede zaken op het gebied van sport, armoedebestrijding en duurzaamheid en energietransitie. Zeker het voornemen om, als de Eneco aandelen worden verkocht, een belangrijk deel van de opbrengst hiervoor in te zetten. Toch moeten we oppassen dat duurzaamheidsdoelstellingen vooral realistisch blijven en het forse kostenplaatje wat hierbij ongetwijfeld hoort niet duurzaam de afvalbak in verdwijnt. We zagen het al bij de gemeenschappelijke regeling Avalex. Alle mooie woorden ten spijt, heeft dat onze inwoners meer geld gekost en minder service opgeleverd en nog steeds is onze fractie ervan overtuigd dat nascheiding effectiever, milieu vriendelijker, goedkoper is en meer service oplevert.

En ja, zoals verwacht wordt de automobilist de sjaak en de fietser mag alles in onze stad. De voetganger wordt helemaal niet genoemd in het coalitieakkoord en die mag dus als vrij wild in de binnenstad lopen met alle risico’s vandien. Hoe zat het ook alweer bij het rapport Deetman als het ging om de bereikbaarheid van de laatste kilometer in onze stad als belangrijk aandachtspunt? Wij ondersteunen de ambitie om de parkeergarages optimaal te benutten en onze fractie is niet tegen uitbreiding van het autoluw gebied in de binnenstad waar het kan.

Stadsbelangen Delft wil ook het fietsen stimuleren en zorgen voor fietsvoorzieningen maar waarom mag van fietsers geen financiële bijdrage worden verwacht? Gratis bestaat niet. Weinig aandacht zien wij voor maatregelen om fietsoverlast en het fietsgedrag tegen te gaan. Meer fietsen betekent toch ook een toename van fietsoverlast in onze stad? Daar doen de coalitiepartijen niets tegen.

Het blijft bijzonder dat ook deze coalitie blijft inzetten op realisatie van 15.000 woningen in combinatie met nog meer groen. Voorzitter het is zo simpel als wat. Delft heeft weinig ruimte en allebei kan niet. Stadsbelangen Delft kiest voor minder woningen en meer groen. Dat komt de leefbaarheid ten goede.

Voorzitter, de mislukte inburgering van statushouders en de ouderen in onze stad worden onderbelicht in dit coalitieakkoord, terwijl studenten volop aandacht krijgen. Ja, voor studenten moeten ook de nodige voorzieningen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is het onverteerbaar dat tijdelijke passanten in onze stad, want dat zijn studenten doorgaans, ogenschijnlijk belangrijker zijn dan alle andere inwoners in onze stad.

Dat financiën ondergebracht worden bij Groen Links als grootste partij begrijpen wij wel, maar daar maken wij ons wel zorgen over. Wethouder Brandligt kan dan wel zeggen dat hij in één van de vorige raasperioden drie maanden voor de verkiezingen deze post tijdelijk heeft gehad, maar dat was toen op de winkel passen.

De coalitie wil een gedegen financieel beleid. Het zou raar zijn als er iets anders in het coalitieakkoord had gestaan. Maar verdekt wordt in dit coalitieakkoord eigenlijk al aangekondigd dat miljoenen euro’s besteed gaan worden aan het Prinsenhof ongeacht de uitkomst van het lopend onderzoek. En hoe vaak heeft onze fractie in de afgelopen jaren niet gewaarschuwd dat het terugbrengen van het aantal fte’s binnen onze ambtelijke organisatie veel te fors was ingezet? Nu lezen we dat er weer fte’s bij moeten. Het zou ons niet verbazen als wij over enige tijd een voorstel langs zien komen om een verdiepinkje boven op het stadskantoor bij te bouwen.

Inmiddels is het onze fractie wel duidelijk dat het terugbrengen van lokale lasten boterzacht in het coalitieakkoord staat beschreven. De kosten van het woonlastenmandje mogen niet hoger worden dan het landelijke inflatiecijfers stijgen, maar feitelijk zeggen deze coalitiepartijen dat Delft de duurste stad blijft. Ook de komende vier jaar. Was de VVD niet voor kostenverlaging voor onze inwoners?

Voorzitter, tot slot nog iets over de portefeuilleverdeling, Deze komt ons rommelig voor.

Zeker de verdeling van de wijken tussen de portefeuillehouders. Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe gaat u dat invullen? Delft bestaat niet uit eilandjes.

Onze fractie beseft dat je bij de start het nieuwe college een kans moet geven. Dat zal Stadsbelangen Delft ook doen. Dat neemt niet weg dat het college en de functie van wethouder geen uitprobeersel is of iemand in een dergelijke functie kwaliteiten kan laten zien of kan presteren. Die moet je duidelijk al hebben voordat je in een dergelijke functie benoemd kan worden. De functie van wethouder is een zware baan en dat heeft helemaal niets met leeftijd discriminatie te maken.

We hadden kritiek toen de naam van de STIP wethouder de heer Vollebregt bekend werd gemaakt. Hij heeft onze vraag met betrekking tot behaalde successen in zijn raads-/commissieperiode en wat zijn rol daarbij was vaag beantwoord. Wij blijven dan ook kritisch over zijn benoeming, maar hebben hem ook gehoord tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor kandidaat wethouders. Wij zullen hem dan ook het voordeel van de twijfel geven. Overigens was dat een nuttige bijeenkomst en terecht dat onze fractie destijds hiervoor het initiatief nam.

Het spreek voor zich dat onze fractie het college sterkte en wijsheid toewenst bij het besturen van onze mooie stad!

fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.