Tag Archive for argument

Delfts college mist politieke antenne!

Het idee van het college om op de Kruisstraat 61 een Lidl pand toe te staan is niet alleen een beetje dom, nee…het is oerstom.
Lees verder

Commissie RVW proactief

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-crossing-out-reactive-writing-proactive-image11479925In een bijzonder en rommelig geleide commissievergadering RVW afgelopen dinsdag, kwamen diverse onderwerpen aan de orde waarover formeel de raad nog geen beslissing neemt. Wel was de winst bij alle onderwerpen, dat de raad niet pas bij de definitieve besluitvorming wordt geconfronteerd, maar in een eerder stadium meepraat over voorgenomen plannen van het college. Proactief dus. Lees verder

Raad 26 mei 2011

raadzaalBij aanvang van de raadsvergadering werd oud raadslid en wethouder
de heer B.J. Boelens herdacht. Hij overleed op 22 april 2011. Burgemeester Verkerk sprak over een markante persoonlijkheid en vooral over de verdiensten die hij heeft gehad voor onze stad. Verkerk eindigde deze herdenking met de woorden die Boudewijn bij zijn afscheid van de Delftse raad in 2000 zei: ‘Dank voor de goede samenwerking, ik denk dat wij bij tijd en wijlen mooie dingen voor Delft hebben gedaan’.

Bestemmingsplan Rietveld 109
In de commissievergadering heeft Stadsbelangen de nodige kritiek gehad op het bestemmingsplan en de plannen van de ontwikkelaar. Het probleem lag vooral bij het realiseren van de Poortwoning. Dit nog los van de procedure die vanaf 2008 was toegepast. Bewoners hebben vrijwel geen inspraak gehad bij het tot stand komen van dit plan. Inmiddels heeft de ontwikkelaar na de commissievergadering het plan nogmaals aangepast ten gunste van de bewoner op Rietveld 111.

Reden voor onze fractie om het amendement van de PvdA mee in te dienen. Daarnaast was er nog een amendement van Groen Links, die ook moeite had met de andere geplande woningen (onder andere qua hoogte) en een amendement van Leefbaar Delft, die vindt dat in de binnenstad alleen nog maar inwoners mogen wonen die geen auto hebben. Men vindt dat de geplande parkeerplaatsen uit het plan moeten worden geschrapt.

In ieder geval besloot de raad de besluitvorming van dit bestemmingsplan aan te houden en de ingediende amendementen te bespreken in de commissievergadering, zodat de bewoners ook nog een extra kans hebben om op deze amendementen te reageren.

Bestuursakkoord
Stadsbelangen heeft ook een motie mee ingediend over de nadelige gevolgen van het bestuursakkoord voor onze stad als het gaat om het financieel kader van de Wet Werken naar Vermogen (Wvnv/ sociale werkvoorziening). De motie was een extra ondersteuning van de brief die het college naar het bestuur van de VNG stuurt over het bestuursakkoord. Hierin geeft het college aan met de term ‘nee, tenzij’ niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord als er geen aanpassing plaatsvindt van genoemd financieel kader. Stadsbelangen is het, evenals de meerderheid van de raad, eens met het college op dit punt.

Motie Leefbaar Delft inzake portefeuille wethouder Junius
Leefbaar Delft vindt dat de portefeuille van wethouder Junius opnieuw bezien moet worden nu Jeroen van Oort uit de CDA fractie is getreden en als onafhankelijk raadslid verder gaat. Leefbaar Delft vindt dat de zware portefeuille die wethouder Junius heeft niet meer in verhouding staat met het zetelaantal van het CDA (drie zetels) na het vertrek van van Oort. Stadsbelangen heeft deze motie niet gesteund, omdat de wethouder nog steeds het vertrouwen heeft van haar eigen CDA fractie, van Jeroen van Oort zelf en de overige coalitiepartijen.

Overigens is deze week wel duidelijk geworden dat de argumentatie van de CDA fractie over het rouleren van het fractievoorzitterschap destijds een verzonnen argument is geweest.

Fractie Stadsbelangen Delft

Adviezen Adviescommissie van bezwaar blijven geheim

De meerderheid van de gemeenteraad volgt het standpunt van  burgemeester Verkerk om de geheimhouding van de adviezen van  de Adviescommissie van bezwaar te handhaven.   

Stadsbelangen is hierover verbaast. Immers de burgemeester stuurde  de uitspraken van de rechter inzake café De Sport en Taveerne wel  naar de gemeenteraad. Deze stukken zijn dus openbaar. Bovendien lazen wij in de uitspraken van de rechter vrijwel dezelfde informatie als wij hebben gelezen in de adviezen van de Adviescommissie van bezwaar. Geen enkele reden dus om de geheimhouding te handhaven.   

Bij de beoordeling om de geheimhouding al dan niet op te heffen was voor onze fractie uitgangspunt of het op dit moment zin heeft de  geheimhouding nog te handhaven. Immers de rechtzaken zijn afgehandeld  en er is bovendien al veel informatie in de openbaarheid gekomen. Nog  afgezien van het feit dat de behandeling van het bezwaar bij de  Adviescommissie van bezwaar openbaar is.   

Op zichzelf is het begrijpelijk en verstandig om geheimhouding op te  leggen  op het moment dat er nog juridische procedures lopen. Maar dat is nu niet  meer het geval. Verkerk verdedigde dat het hier vooral gaat om de  eerbiediging  van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Bovendien hadden  zijn adviseurs hem geadviseerd de geheimhouding te handhaven. Verder  verwees hij in een brief aan de raad naar artikelen in de wet zonder echt  te motiveren waarom handhaving van de geheimhouding op dit moment  nog echt noodzakelijk is.   

Bijzonder was bijdrage van de PvdA fractie. De heer Blinker betoogde dat  alle stukken geheim moeten zijn, tenzij. Volgens onze fractie is het net  andersom, namelijk alle stukken zijn openbaar, tenzij. De eerbiediging van de politieke levenssfeer is uiteraard een sterk  argument,  maar is in deze kwestie op dit moment niet meer aan de orde gezien de vele  details die op dit moment publiekelijk bekend zijn. Onze fractie vroeg  Verkerk naar zijn uitspraak destijds toen hij de betrokken cafés  harddrugcafés noemde. “Hoe zit het dan met de eerbiediging van de  persoonlijke  levenssfeer van de eigenaren, die nota bene geen verdachten zijn?” Dat is volgens de burgemeester niet altijd te vermijden. Hoe bijzonder  wordt  omgegaan met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in deze  kwestie,  blijkt hier wel uit.   

Stadsbelangen is van mening dat geheimhouding in deze zaak geen enkel  doel meer dient en stemde, samen het CDA, SP, Onafhankelijk Delft en  Leefbaar-Delft, voor opheffing van de geheimhouding. De meerderheid van  de raad gaf helaas niet de voorkeur aan transparantie naar de burger en volgde de stellingname van Verkerk.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Mecanoo bouwt stadshal

Na een procedure die niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, is dan eindelijk de keuze gemaakt. Het Delftse architectenbureau  Mecanoo heeft de opdracht gekregen om het nieuwe stadskantoor station te gaan bouwen.   

Stadsbelangen kan deze keuze van harte ondersteunen, hoewel uit  het DIP onderzoek Mecanoo niet als eerste scoorde. De beoordeling van dergelijke ontwerpen blijft altijd lastig, omdat een dergelijke  beoordeling vooral wordt gevormd aan de hand van beeldmateriaal. Dat geldt voor zowel raadsleden als inwoners.   

Bij dit nieuwe gebouw spelen veel meer zaken dan alleen beelden een belangrijke rol, zoals inrichting en het gebruik van het gebouw.  Tijdens het gedeelte van de eerste mislukte procedure in oktober  vorig jaar mochten de fracties in de Delftse raad er nog wat van  vinden. (later niet meer) Er was toen al een lichte voorkeur voor het  ontwerp van Mecanoo.   

Stadsbelangen vond dat onderstaande uitgangspunten belangrijk  waren: * het gebouw moet duidelijk herkenbaar zijn en inpasbaar in de nieuwe omgeving 
* het gebouw moet over ruim 70 jaar nog steeds een gebouw zijn waar men in Delft trots op is (een duurzaam gebouw dus) * het gebouw moet Delftse elementen in zich hebben * het gebouw moet zeker vanaf het gezichtsveld aan de  Coenderstraat een prettige uitstraling hebben * het gebouw moet een plek zijn waar reizigers en burgers graag  willen komen   

Van de vier ontwerpen vonden wij de ontwerpen van Mecanoo en  Dirk Jan Postel hieraan het meeste voldoen. Je zag dat beide architecten een binding met Delft hebben dan wel hebben gehad. Stadsbelangen had voor Mecanoo uiteindelijk de meeste voorkeur. Aansprekend vonden wij de ideeën over de inrichting van het stationshal  met Delftse thema’s als Delft Blauw en Delft Kennisstad, het inspringende  karakter en vooral de flexibele mogelijkheden bij de verdere uitwerking.  Het accent bij de presentatie werd gelegd op kostenbeheersing van dit  project  en de mogelijkheden om in de stadshal tot activiteiten te kunnen komen, zoals tentoonstellingen. Ook vanuit de Coenderstraat bezien leek ons toen dit ontwerp het meest aantrekkelijk.   

Hoewel dat voor onze fractie niet van doorslaggevende betekenis was, was  het  feit dat Mecanoo een Delftse architect is, een bijkomend argument. Dat is  ook  niet vreemd uit de mond van een Delftse lokale partij. Wij wensen Mecanoo succes met de verdere uitwerking van dit voor onze  stad zo belangrijke project. Fractie Stadsbelangen-Delft