Tag Archive for artikel 12

Kader: vervang wethouder financiën

Structureel te kort, hoge lokale lasten, negatief eigen vermogen, schuldenlast, preventief toezicht Provincie, mogelijk artikel 12…….’maar met de stad gaat het goed’, aldus wethouder de Prez in een artikel in DoZ.
Lees verder

Art.12 Delft luilekkerland?

De afgelopen tijd horen wij diverse reacties van inwoners en ook enkele raadsleden, dat Delft maar het beste artikel 12 gemeente kan worden. Want zo stellen zij: ‘dan zijn we snel uit de problemen’. Alsof de artikel 12 status luilekkerland is. Het tegendeel is het geval.
Lees verder

College Delft Creating History

delft (512x512)Dit college heeft het voor elkaar. Al zo snel na haar aantreden invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history’! Ik kan mij niet herinneren dat in de historie van Delft er een college is geweest, dat niet in staat was een sluitende begroting te presenteren.

Lees verder

Webcolumn: ‘Delft failliet?’

De presentatie van de Programmabegroting 2015 en de uitkomst van de stresstest heeft tot grote verbijstering geleid bij Stadsbelangen Delft. Zo langzamerhand wordt pijnlijk duidelijk waarom de voormalige wethouders Vokurka (D66) en Guldemond (STIP) het Delftse zinkende schip vroegtijdig als eersten hebben verlaten.
Lees verder

Schuiven met cijfertjes

bezuinigingDe Kaderbrief is een heel algemeen verhaal geworden, waarin geschoven wordt met cijfers om doelstellingen te halen. Wethouder Vokurka herkende zich daar niet in, maar als je de Kaderbrief leest, dan wordt er geschoven van de ene naar de andere reserve, om het beeld zo gunstig mogelijk bij te stellen. Hoezo niet schuiven met cijfertjes? 

En als de doelstellingen niet gehaald worden, wordt er weer wat heen en weer geschoven. Feit is dat we de laatste drie jaren onderaan de streep ruim negatief uitkomen. Er moet dus bezuinigd worden, maar waarop nu precies wordt bezuinigd en wat dit voor consequenties heeft, blijft vooralsnog onduidelijk.  Hoe verhouden de bezuinigingen zich  met de aangegeven (te) hoge ambities. Wel bijzonder dat in deze tijd van bezuinigingen de etage van het college in de Torenhoven voor 138.000,– euro wordt verbouwd en betaald vanuit de reserves. Dat valt niet echt te rijmen met elkaar. Stadsbelangen vindt dat deze kosten maar vanuit het budget van het college moeten worden gedekt. 

Met wederom een negatief resultaat jaarrekening 2010 (7,7 miljoen) en het teruglopen van de weerstandscapaciteit gecombineerd met toename van de risico’s, staat het financiële beeld van Delft onder druk. Delft moet uitkijken om geen artikel 12 gemeente te worden. In de Kaderbrief worden de risico’s mbt de Spoorzone buiten beschouwing gelaten, omdat dat apart is ondergebracht bij OBS. Maar Delft draagt, als enig aandeelhouder, deze risico’s wel degelijk en eventuele negatieve resultaten die daaruit voortvloeien, zullen ook hun weerslag hebben op al het andere. 

De bezuinigingstaakstelling in 2011 is voor 80% is ingevuld, maar of het haalbaar is, wordt door het college zelf in twijfel getrokken. En dan die overige 20% nog. En als blijkt dat we het weer niet halen?  In de Kaderbrief wordt gemeld, dat bestaande bezuinigingstaakstellingen onvoldoende geconcretiseerd zijn dan wel niet haalbaar zijn gebleken. Een reden hiervoor wordt niet aangegeven. Welke garanties zijn er dat de nu aangekondigde bezuinigingen wel worden gehaald? 

Met iedere keer een discussie over een paar tonnetjes hier en daar, zet volgens ons geen zoden aan de dijk. Stadsbelangen blijft nog steeds voorstander van het schrappen of aanpassen van het Nieuwe Kantoor. Dat zet zoden aan de dijk en levert een buffer op waar je wat aan hebt. De burger kan gespaard worden van bezuinigingen die wel grote invloed hebben op ieders persoonlijk leven.

Destijds gaf het college aan dat het noodzakelijk was het Nieuwe Kantoor zoals gepland te moeten bouwen. Dit ivm het dak van de tunnel en de opdrijfveiligheid.  In het Technisch weekblad van 21 december 2010 lezen wij dat bij Spoorzone Delft de opdrijfveiligheid ook zonder het nieuwe stadskantoor kan worden gewaarborgd. Je vraagt je dus af of de raad destijds niet eenzijdig werd voorgelicht. Wat moet de raad nu wel of niet geloven? Het is verstandig als de raad nu een rem zet op de plannen van het Nieuwe Kantoor. Er is wel haast bij geboden want in de jaarrekening van OBS die sinds kort op het RIS staat, kun je lezen dat er toch spoedig eerste stappen gezet gaan worden en dan is er geen weg meer terug.

Onze fractie blijft, zoals ook aangeven bij de behandeling van de programmabegroting in november 2010, vasthouden aan het voorkomen van bezuinigingen op het gebied van het schoonhouden van onze stad, de bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van afvalinzameling.

De discussie over de Kaderbrief krijgt nog een vervolg in een volgende commissievergadering. 

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk
Aad Meuleman