Tag Archive for debat

Geheimhouding is niet transparant!

Van een lokale overheid mag transparantie worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Dat is naar onze mening ook het geval inzake de kwestie Sjoerd S. Vandaar dat onze fractie hierover vandaag schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren.
Lees verder

Sport belangrijk en gezond!

Op maandag 5 maart was het ‘sportpolitiek forum’, georganiseerd door de Sportraad van Delft. Een thema bijeenkomst met alle Delftse politieke partijen bij DSV Full Speed in Kerkpolder. Onze lijsttrekker Bram Stoop nam deel aan het debat.
Lees verder

Bram Stoop niet naar TOP-debat

Ik heb de organisatie van het lijsttrekkersdebat, dat op woensdag 21 februari 2018 wordt gehouden bij TOP, laten weten niet aanwezig te zullen zijn.
Lees verder

Met Delftse raadsbenen op tafel!

Op 21 maart 2017 werd een raadsmarkt gehouden, waarbij alle fracties (voor zover aanwezig) hun wensen kenbaar konden maken. Dit als opmaat voor de Kadernota die eind volgende maand door het college aan de raad wordt gepresenteerd.

Lees verder

Programmabegroting Hamerstuk

Ondanks de vele complimenten en waardering van het college en coalitiepartijen voor de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft, is de pijnlijke conclusie dat het dualisme in Delft nog steeds op monistische wijze vorm wordt uitgevoerd. De coalitiepartijen weigerden niet één van de 18 voorstellen uit de meedenkbegroting over te nemen. En dat, zonder dat het overnemen van ook maar één voorstel, tot negatieve consequenties zou hebben geleid voor de begroting.
Lees verder

Beweging raad integriteitsonderzoek

Bewegen (800x300)Bij het afleggen van de eed of belofte beloven bestuurders en raadsleden het algemeen belang te zullen dienen. Geen persoonlijke belangen, maar het belang van de stad of te wel het stadsbelang! En hoewel in aanvang deze affaire te maken had met de vraag of een oud wethouder al dan niet onbehoorlijk gedrag vertoonde, het gaat hier dus om het belang van de stad, is deze kwestie als je deze analyseert in feite een simpele aangelegenheid, waarin een oud wethouder onacceptabel opereert en die politiek Delft de afgelopen jaren onnodig heeft bezig gehouden. Stadsbelangen Delft heeft vanavond geen enkele behoefte deze hele affaire vanavond nog eens de revue te laten passeren. In de raadsvergadering van 24 februari 2011 heeft onze fractie in het afrondende debat over deze affaire politiek een streep gezet en die streep staat nog steeds! Vanavond ligt het integriteitonderzoek voor. Wij zullen ingaan op het rapport, de conclusies van het onderzoek en de toekomst. 

Algemeen
Een affaire, waarbij in aanvang een restauranthouder het doel had een bestuurder bewust te chanteren, gekenmerkt werd door snelle juridisering voordat de raad hierover voor het eerst kon spreken, door het gebruik van vooral berichtgeving via websites en andere media, waarbij meestal geen moeite werd gedaan beweringen met feiten te onderbouwen, de beeldvorming enorm werd opgeblazen, een affaire dat veel geld heeft gekost, stapels papier heeft opgeleverd en vanuit menselijk oogpunt bezien alleen maar verliezers kent. Beschadiging van personen en hun gezinnen. Recentelijk hebben we gezien dat discussies en publicaties, die vooral via websites en social media onder de vlag van vrijheid van meningsuiting worden gevoerd zelfs kan leiden tot zelfmoord. Bedoelde zelfmoord van een jongeman leidde zelfs tot een scherpe en terechte kritische reactie van, zo werd bedoelde reactie ondertekend door, ‘een verdrietige moeder’.

Het sterkt ons in de gedachten, zoals ook aangegeven in het onderzoeksrapport, dat dit soort kwesties vooral politiek bestuurlijk op basis van feiten moeten worden opgelost in plaats van de weg van juridisering te volgen. Onze opvatting was en is, dat een politiek bestuurlijke oplossing sneller en goedkoper werkt, met positieve credits voor de boodschapper, dan nu in deze situatie het geval is geweest. Dat was en is ook altijd de kern van onze kritiek geweest over deze, zoals ik al aangaf, in de kern simpele en ook onacceptabele situatie. Overigens een situatie die volgens de onderzoekers een novum was dan wel is geworden in gemeenteland. 

Onderzoek
Voorzitter, Uiteindelijk heeft de burgemeester aan de CvK gevraagd naar een extern onafhankelijk onderzoek over zijn integriteit. Daar is moed en lef voor nodig, maar gedwongen door gekleurde publicaties en TV uitzendingen was dit de enige juiste keuze. Voor zover ons bekend de enige inwoner in onze stad die om een dergelijk onderzoek vraagt en waarbij de persoonlijke integriteit positief wordt beoordeeld. De CvK is niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft zich nadrukkelijk laten adviseren over de vraag of een dergelijk onderzoek zinvol zou zijn en vervolgens in overleg met externe deskundigen een concept onderzoekmethode met vijf onderzoeksvragen voorgesteld, waarin alleen de rol van de heer Verkerk werd onderzocht. 

Hierbij heeft hij aan alle fractievoorzitters, behalve de heer van Koppen, die niet aanwezig kon zijn, de heer Stoelinga was wel aanwezig, gevraagd of men steun kon geven aan het voorgestelde onderzoek en de opzet daarvan.  Vervolgens heeft hij ook de vraag gesteld of iedereen bereid was de resultaten van het onderzoek objectief te willen meewegen bij het politieke oordeel over het onderzoeksrapport. Unaniem werden  deze vragen volmondig met ja beantwoord.  Daarnaast heeft de CvK in het gesprek met de fractievoorzitters in juni 2012 aangegeven, dat hij uiteindelijk op basis van het rapport zijn conclusie hierover aan de heer Verkerk en de gemeenteraad zou geven.

Wij moeten helaas constateren dat zowel de heer Stoelinga als de heer de Wit, ondanks hun ja-woord tegenover der CvK, ruim voordat het eindrapport werd gepresenteerd, al hun definitieve conclusie over de persoon Verkerk hadden ingenomen en dat welke conclusie dan ook uit welk onderzoek daarop geen enkel verschil had gemaakt. Dat is jammer.  Het trieste is, zoals ik in het begin van mijn betoog al aangaf, dat, nu na alle wolken zijn opgetrokken, mensen zijn beschadigd, deze affaire onnodig veel geld heeft gekost, in feite overblijft dat er een wethouder was, waarvan de wijze van opereren als bestuurder onacceptabel was. Niets meer en niets minder. Stadsbelangen Delft durft te stelling aan dat geen enkel ander extern onafhankelijk onderzoek tot een andere uitkomst zou hebben geleid.

De Cvk heeft zich tijdens het onderzoek niet bemoeid met het onderzoek zelf en een volstrekt onafhankelijke houding ingenomen. Hoewel opdrachtgever heeft hij deze opdracht gedelegeerd aan een begeleidingscommissie van onafhankelijke externe deskundigen en een onafhankelijk extern bureau die het onderzoek deed met instemming van de fractievoorzitters en de heer Stoelinga . Maar liefst 173 documenten werden bij dit onderzoek betrokken en diverse mensen werden gehoord. Hierbij zij nog opgemerkt dat het onderzoek uitgebreider werd dan wellicht was bedoeld door de burgemeester toen hij om een onderzoek naar zijn integriteit vroeg. Stadsbelangen Delft kan niet anders dan waardering uitspreken voor de wijze waarop dit onderzoek is voorbereid en verricht.

Conclusies
Bij de eerste drie onderzoeksvragen toont het onderzoek aan dat de geuite en aangedikte niet op feite beruste jarenlange verdachtmakingen in relatie tot de heer Verkerk over de grondactie met Zegwaard en het telefoongesprek tussen Balje en Verkerk naar onze mening op basis van feiten in dit rapport duidelijk zijn weerlegd. 

Ook waar het gaat over de wijze waarop de burgemeester door zowel Daga als Stoelinga geattendeerd zou zijn op de kwestie Balje. Het rapport geeft hierbij op basis van feiten aan dat de heer Daga hierover tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd en de heer Stoelinga bij de rijksrecherche heeft verklaard dat hij de heer Verkerk niet inhoudelijk heeft geïnformeerd over wat hij op de band had gezien.  De burgemeester heeft volgens het onderzoek hierbij correct gehandeld door beiden te verwijzen naar wethouder Balje. Stadsbelangen Delft onderschrijft de conclusies over de eerste drie onderzoeksvragen en vindt dat dit onafhankelijke externe onderzoeksrapport op basis van feiten heeft aangetoond dat er geen twijfels zijn over de wijze waarop de burgemeester in deze drie situaties heeft gehandeld.

Bij de laatste twee onderzoeksvragen wordt door de onderzoekscommissie kritische kanttekeningen gemaakt over de handelwijze van het college en de gemeenteraad en over het feit dat de burgemeester meer zijn onafhankelijke rol als burgemeester in deze kwestie had kunnen innemen.

Hierbij zij opgemerkt, dat de gemeenteraad en het college, zij het in andere bewoordingen, naar aanleiding van het enquêteverzoek van de heer Stoelinga, in begin 2011 zelf al de conclusie had getrokken en voor de toekomst zaken heeft vastgelegd, hoe te handelen mocht zich weer een dergelijke situatie voor doen. Wat dat betreft heeft de gemeenteraad, maar ook het college en de heer Verkerk hun les geleerd uit deze casus……… mede dankzij de heer Stoelinga.

Overigens troffen wij in het rapport op blz. 52 nog een belangrijke alinea aan. Het rapport zegt oa.(citaat): ‘In het algemeen zegt een integriteitvraagstuk als het onderhavige iets over het functioneren van het systeem (raad-college en ambtelijke top) in zijn geheel, niet louter over het functioneren van één functionaris in dat systeem.’ (einde citaat) Het gaat dus niet alleen over de heer Verkerk, maar over iedereen, die hierbij betrokken is geweest. Dit betekent naar onze mening dat ieders rol onderzocht had moeten worden om tot een zuivere afweging te kunnen komen. Wij hebben dit in februari jl. ook voorgesteld, maar hiervoor bleek in de raad geen draagvlak.

Het rapport geeft aan, dat de rol van de burgemeester zorgvuldiger en onafhankelijker had gekund. De stellende trap van deze woorden is nog altijd zorgvuldig en onafhankelijk. Het blijkt maar weer eens, dat achteraf oordelen een stuk gemakkelijker is, dan vooraf de juiste beslissingen nemen in een situatie die werd gekenmerkt door de volgorde der dingen en de vele, ook onvoorspelbare, nuances, die hierbij een rol hebben gespeeld. De vraag is of de terechte kritische kanttekening consequenties moet hebben voor de burgemeester in zijn tweede en wellicht laatste ambtstermijn. Onze fractie is van mening, ook op basis van wat ik zojuist uit het onderzoeksrapport heb geciteerd, dat dit nu niet aan de orde is. Bij een eventuele herhaling wordt dit lastiger.

Toekomst
Hoe verder? De onderzoekscommissie spreekt van verstoorde politieke verhoudingen in het Delftse bestuur en gemeenteraad onderling. Stadsbelangen Delft kan deze conclusie volgen daar waar het gaat om de gondelaffaire. Wij vinden de aanbeveling van de onderzoekscommissie en de CvK op dit punt te zwaar aangezet. Dat neemt niet weg, dat wij deze opmerking van de onderzoekscommissie en de CvK wel begrijpen.

Wij schatten in dat het niet eenvoudig zal zijn de verhoudingen te herstellen als niet iedereen de wil heeft om te bewegen. De Cvk heeft laten weten dat hij de Delftse gemeenteraad hinderlijk zal blijven volgen. Wij zijn benieuwd of hij daarmee al is begonnen gezien de diverse publicaties, inclusief toonzetting, die nu al weer op een ander speelveld zijn verschenen na de presentatie van het rapport. Dat draagt niet bij aan het herstellen van politieke verhoudingen. Eerder verwijdering en dat is niet wat Delft nodig heeft.  Nodig is om in gesprek met elkaar te gaan en vooral te blijven. Stadsbelangen Delft is bereid die beweging te maken. Het ligt voor de hand dat er ook gesprekken worden aangegaan met de heer Stoelinga. De burgemeester heeft aangegeven gesprekken te willen voeren met alle fractievoorzitters en dat hij met een Plan van Aanpak zal komen.

Conclusie
Stadsbelangen Delft onderschrijft de conclusies van dit rapport. Het wordt nu tijd zaken die nog moeten worden opgelost zo snel mogelijk op te lossen en deze kwestie achter ons te laten. Wij roepen alle raadsleden op zich bezig te houden met waarvoor de kiezer hen mandaat heeft gegeven, namelijk het besturen van onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Toon van het debat

MuzieknootDe commissie Algemeen van 19 augustus jl. stond in het teken van de komende bezuinigingen van 30 miljoen euro, hervormingen en investeringen. Het college wilde van de gemeenteraad horen welke ideeën er bij de raad leefden over hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het bestuursprogramma. Het college is voornemens om op 17 september 2010 het bestuursprogramma te presenteren. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om als raad met elkaar het debat te voeren over de invulling van het bestuursprogramma.

De grootste partij in onze stad (D66) nam het voortouw in de discussie en verbaasde met een korte algemene verklaring verwijzend naar het coaltieakkoord met als afsluiting dat men benieuwd was naar de inbreng van de oppositie. De oppositiepartijen waren immers niet betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen?

Een vreemde gang van zaken. Het college wil van de raad horen welke ideeën er leven en vervolgens zegt de grootste coalitiepartij: ‘wij wachten het bestuursprogramma af en zijn vanavond benieuwd wat de oppositie voor  ideeën heeft.’ Op zichzelf mag D66 dat vinden, maar door deze oppstelling was de toon voor het debat, dat geen debat werd, gezet.

Stadsbelangen heeft haar ongenoegen over deze opstelling laten blijken en kreeg later het verwijt van de heer Damen (PvdA) dat wij de negatieve toon voor deze avond zouden hebben gezet. Een omkering van de feitelijke situatie. Niet Stadsbelangen, maar D66 zette de toon van deze avond. De coalitiepartijen wilden hun kruit droog houden tot 17 september a.s. en waren kennelijk alleen naar de algemene commissie gekomen om te horen wat de oppositiepartijen willen. Hoezo dualisme in Delft?

Stadsbelangen heeft het college meegegeven dat de bezetting van de ambtelijke organisatie onderdeel moet worden van de bezuinigingsoperatie. Wij zijn er nog steeds van overtuigd, dat Delft qua bezetting veel vlees op het bot heeft. In het verlengde daarvan kan dan ook worden bezien of de kosten, die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe stadskantoor, een tandje lager kunnen. De geplande versmalling aan de Voorhofdreef zou heroverwogen en voorlopig uitgesteld kunnen worden. Gemeentelijke taken zouden afgestoten kunnen worden, het afschaffen van zinloze uitgaven zoals bijvoorbeeld subsidies voor straatfeestjes, scherper en vooral realistischer begroten, herijken van bestemmingsreserves waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Allemaal zaken die kunnen leiden tot de noodzakelijke bezuinigingen van 30 miljoen euro in de komende jaren. Maar ook een voorzichtige pas op de plaats met het bedenken van nieuwe investeringen. Eerst maar zorgen dat de lopende bouwprojecten succesvol en binnen de vastgestelde financiële kaders worden afgerond. 

Stadsbelangen wil in ieder geval niet dat er bezuinigd wordt op de bereikbaarheid van onze stad, niet op de portefeuille Veiligheid en ook niet op aansprekende culturele evenementen zoals bijvoorbeeld de Mooi Weer Spelen en de Delftse Taptoe.

Na de teleurstellende commissieavond, waarbij niet de oppositie, maar vooral de coalitiepartijen de negatieve toon zetten, is Stadsbelangen benieuwd naar wat terug gevonden kan worden van de inbreng van de oppositiepartijen in het bestuursprogramma. Wordt vervolgd op en na 17 september as. 

Fractie Stadsbelangen Delft    


Nog veel te doen!

moskee 016De Marokkaanse Sociale Culturele vereniging Delft organiseerde op 25 februari 2010 een verkiezingsdebat, vooral bedoeld met en voor jongeren. Dit debat vond plaats in de Moskee aan de Vulcanisweg.  Het werd een levendige discussie waar helaas  niet veel  jongeren op af waren gekomen.

Bram Stoop nam namens Stadsbelangen deel aan het debat en bracht duidelijk de standpunten van Stadsbelangen voor het voetlicht. Ook in deze discussie dreigde het onderwerp ‘probleem jongeren’ de overhand te krijgen, terwijl er heel veel jongeren zijn die op een positieve  manier participeren in onze samenleving. Toch ondervinden ook de jongeren  problemen op het gebied van onderwijs, het vinden van werk en ook bij het integreren in onze samenleving.

De jongeren die er waren gaven aan zich thuis te voelen in onze stad, maar hebben wel het gevoel dat zij op hun nek worden gezeten door de politie als zij zich bijvoorbeeld begeven in het gebied rond de Chopinlaan. Gesproken werd over onderwijs, integratie en inburgering en of je 65-plussers van niet Nederlandse afkomst nu nog zou moeten verplichten om de Nederlandse taal te leren dan wel  mee te doen aan een inburgeringcursus.     

Duidelijk werd dat de jongeren graag willen meedenken met de lokale politiek. Het is dan ook niet voor niets dat Stadsbelangen al jaren pleit voor het instellen van een jongerenraad als gesprekspartner van de politiek. Ook nu weer een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma.

Het verhaal  is voor Stadsbelangen in feite simpel. Iedereen van welke afkomst of etniciteit wordt door Stadsbelangen geaccepteerd. Alleen als het gaat om gedrag trekken wij een duidelijke grens. Dat je ontspanning zoekt in eigen kring is prima, maar verwacht mag worden dat je ook buiten deze eigen kring meedoet in de Delftse samenleving. Jong en oud!

Het was goed om deze discussie met elkaar te hebben en je zou wensen dat dergelijke debatten niet alleen in verkiezingstijd worden georganiseerd.

Bram Stoop/Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

SP zet vrijwilligers in kou

vrijwilligersOp initiatief van Stadsbelangen is in november 2009 met alle fracties een externe oriëntatie afgesproken met Breed Welzijn Delft. Vrijwel alle fracties hebben hiervoor input geleverd. Vooral over de positie van de vrijwilligers in de buurthuizen. Deze presentatie vindt door omstandigheden pas as dinsdag (2 februari 2010) voorafgaande aan de commissie Samenleving & Volkshuisvesting plaats.

In de commissie S&V van januari jl. hebben alle aanwezige fracties aangegeven serieus over de motie van de SP te willen spreken, maar het reëel te vinden om ook eerst de presentatie van de BWD af te wachten. Op basis van de verkregen informatie zou de motie van de SP voor de gemeenteraadsvergadering van februari as. alsnog kunnen worden geagendeerd, mogelijk zelfs aangescherpt en mede ondertekend door meerdere fracties in de raad. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat, waarin de belangen van de vrijwilligers, waarvoor de SP zegt op te komen, zo optimaal mogelijk worden behartigd. Dat zou de SP toch moeten aanspreken. 

Niets was tijdens de gemeenteraadsvergadering minder waar. De uitgestoken handen van de meeste fracties werd door de SP geweigerd. Daarbij is het ongeloofwaardig dat de SP vragen stelt met betrekking tot het overleg met Breed Welzijn Delft a.s. dinsdag in de commissie en geen behoefte heeft aan de beantwoording van deze vragen. In feite wilde de SP het onderwerp vrijwilligers alleen voor de bühne opvoeren, maar resultaat halen wilde de SP fractie niet.

De motie van de SP bevat overigens wel degelijk elementen die Stadsbelangen wil ondersteunen. Ook uit de beantwoording van de wethouder bleek dat er zaken ten behoeve van de vrijwilligers zijn binnen te halen. Maar eerst hoor en wederhoor. Dan kan je als politieke partij een zuivere afweging maken en echt iets realiseren voor de vrijwilligers. De simpele conclusie van het debat gisteren was dan ook, dat de SP de vrijwilligers, waarvoor zij zeggen op te komen, in de kou heeft laten staan. Een gemiste kans.

Fractie Stadsbelangen Delft 


Hoog draaitolgehalte PvdA fractie tijdens interpellatie

Stadsbelangen heeft in een interpellatie tijdens de  gemeenteraadsvergadering  van 1 juni jl. de maatregelen die de burgemeester heeft genomen met het  oog op de wedstrijden van het Nederlands elftal ter discussie gesteld.   

Tijdens het debat kreeg onze fractie in eerste termijn steun van een groot  deel van de raad, vooral waar het ging om het verbod om op TV schermen  in de openlucht naar de wedstrijden van het Nederlands elftal te mogen  kijken. De heer de Prez van de PvdA verwees naar de mogelijkheden die  in Amsterdam wel zijn toegestaan. Hierop heeft onze fractie de ingediende motie aangepast. Tot onze  verbazing bleek de PvdA in de tweede termijn als een draaitol 180 graden  te zijn gedraaid. Hoe betrouwbaar is de grootste fractie in de Delftse  raad?    Helaas staakte de stemmen zodat de motie opnieuw in de raad van  29 juni as. geagendeerd zou moeten worden. Omdat het WK voetbal  dan al bijna voorbij is, heeft onze fractie aangeven dat het dan geen  zin meer heef de motie weer opnieuw te agenderen.   

Al eerder heeft onze fractie vraagtekens gezet bij de Vrijheid die de  VVD nastreeft. Ook deze partij kiest liever voor betutteling van onze  inwoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld bij het woord  “vrijheid”. Onderstaand de inbreng van onze fractie. Interpellatie maatregelen openbare orde tijden WK voetbal.

Voorzitter, ondanks uw brief van 31 mei jl. naar aanleiding van ons  interpellatieverzoek van 30 mei jl. vindt onze fractie het toch noodzakelijk om dit debat vanavond  met u  en de raad te voeren. Overigens leek ons een interpellatie het juiste instrument, omdat wij  niet hadden voorzien dat u binnen een dag snel en adequaat onze vragen zou  beantwoorden. Normaliter heeft het college 6 weken de tijd om schriftelijke vragen van  fracties  te beantwoorden en deze tijd gebruikt het college vaak ook. De  beantwoording van schriftelijke vragen kan dus wel degelijk sneller. Wellicht kunt u uw  collega’s  in het college nog eens aansporen om zich uw snelheid op dit punt aan te  meten. De aangekondigde maatregelen komen onze fractie zeer betuttelend voor. Dat staat  toch haaks op een college dat een progressieve uitstraling wenst na te streven. U geeft ook aan, dat er geen ordeverstoringen worden verwacht of dat  daarvoor  aanwijzingen zouden zijn, maar dat wel grote concentraties van publiek  worden  verwacht, zeker op de Beestenmarkt. Nou is dat laatste niet uniek, want de  grote concentratie van publiek op de Beestenmarkt is er bij mooi weer  altijd al.  Dat is niets nieuws. Wij zien dan ook geen enkele reden om bijvoorbeeld een maatregel te  treffen dat  een uur voor een wedstrijd van het Nederlands elftal de Beestenmarkt en  de Burgwal voor verkeer moet worden afgesloten. (we hebben het nota bene over TV  uitzendingen en geen risicowedstrijden die in onze stad worden gespeeld)  Dat gaat onze fractie veel te ver. Ook daar waar het gaat om het gebruik maken van  grote  schermen in de openbare ruimte. We hebben het hier over een evenement waar heel veel inwoners  (wereldwijd miljoenen mensen) veel plezier aan beleven, een evenement dat  mensen  ook bindt en over het algemeen zorgt voor een gezellige “oranje” sfeer  met zeker ook een stuk spontaniteit. Dat moet je niet bij voorbaat onder de noemer  pro-actief beleid met betuttelende maatregelen willen beperken. Zeker als  daar  geen aanleiding voor is. We begrijpen best dat het vervelend is voor de Mooi Weer Spelen dat de  eerste  wedstrijd van het Nederlands elftal samenvalt met hun activiteiten. Maar  ook  hiervoor geldt dat de aangekondigde maatregelen ons overdreven voorkomen. Daarbij  komt nog dat doorgaans bij wedstrijden van het Nederlands elftal, zeker  als daarbij  een WK etiket hoort, mensen normaliter thuis voor de TV zitten en het op  straat  tijdens de wedstrijd zeer rustig is. Het zou wel eens voor de Mooi Weer  Spelen  een voordeel kunnen zijn als er in de binnenstad buiten mogelijkheden  worden  gecreëerd om naar voetbal te kunnen kijken.   

De organisatie van de Mooi Weer Spelen heeft inmiddels ook bekend gemaakt  dat zij niet om dit beleid hebben gevraagd en het juist prachtig zouden vinden als  zoveel mogelijk mensen in oranje outfit naar de stad komen. Men heeft daar  creatief op ingespeeld. In ieder geval vragen wij u in een motie de genomen maatregelen te  heroverwegen,  waarbij u, wat ons betreft, na evaluatie van elke wedstrijd alsnog kan  bepalen of  het noodzakelijk is aanvullende maatregelen te nemen in het kader van de  openbare veiligheid. Hierbij verwijzen wij naar Amsterdam waar wel wordt  toegestaan dat inwoners op schermen in de buitenlucht de wedstrijden kunnen volgen.   

Fractie Stadsbelangen-Delft