Geheimhouding is niet transparant!

Van een lokale overheid mag transparantie worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Dat is naar onze mening ook het geval inzake de kwestie Sjoerd S. Vandaar dat onze fractie hierover vandaag schriftelijke vragen heeft gesteld. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 21 mei 2019

Betreft: geheimhouding brieven nummer 1913226 en 1912227 inzake de situatie rond Sjoerd S.

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2019 werd geheimhouding van een tweetal brieven (nummers 1913226 en 1912227) inzake de kwestie Sjoerd S. door de gemeenteraad bekrachtigd.

Onze fractie heeft, net als de D66 fractie, in genoemd raadsvergadering door middel van een stemverklaring aangegeven tegen geheimhouding te zijn van genoemde brieven. Deze kwestie vraagt om een open publiekelijk debat, omdat gevolgen van besluiten van het college, ook vanuit het verleden, daarin thuishoren. Daarnaast gaat het hierbij niet zozeer om de individuele casus op zichzelf te bespreken, maar wel om duidelijkheid te krijgen over de handelswijze van het college in de afgelopen jaren bij deze situatie.

Onze fractie heeft contact opgenomen met de advocaat van cliënte en de advocaat heeft ons per e-mail het volgende laten weten:

Van:
Dinove Advocaten
Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:35:40
Aan: bram.delft@outlook.com
Onderwerp: inzake mevrouw – geschil met het college van B&W; aansprakelijkheidskwestie

Geachte heer Stoop,

Hierbij bericht ik u namens cliënte dat zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de volgende stukken: 

  • de aansprakelijkstelling van de zijde van cliënte d.d. 25 februari 2019;
  • het e-mailbericht van de advocaat van de Gemeente Delft,
    d.d. 17 april 2019;
  • de brief van , werkzaam bij Centraal Beheer, van 2 mei 2019.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Advocaat

Onze fractie heeft bedoelde brieven inmiddels van de advocaat van cliënte toegestuurd gekregen. Dat neemt niet weg dat wij ons vooralsnog zullen houden aan het besluit van de gemeenteraad inzake de geheimhouding. Graag zien wij echter dat het college de geheimhouding opheft en de gemeenteraad de bekrachtiging in de komende raadsvergadering herroept. Dit maakt een open publiekelijk debat mogelijk.

Wij hebben wij de volgende vragen:

  1. Waarom meent het college geheimhouding te moeten opleggen op bedoelde brieven?
  2. Nu de advocaat van en namens cliënte aangeeft geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van genoemde brieven, vragen wij u de geheimhouding van deze brieven met spoed op te heffen, zodat er een publiekelijk debat kan plaatsvinden over deze kwestie.
    Bent u hiertoe bereid?
  3. Zo nee, waarom niet?

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat van een lokale overheid transparantie mag worden verwacht. Het onnodig opleggen van geheimhouding helpt daar niet bij. Graag vernemen wij met spoed uw reactie.

Dan de werkwijze van de bekrachtiging in het algemeen. Het blijft vreemd dat het Presidium het voorstel voor de bekrachtiging aan de raad doet, terwijl daaraan voorafgaande de geheimhouding door het college wordt opgelegd. Dit is gebruikelijk in Delft, maar ik wil voorstellen dat in de toekomst het college het concept-raadsvoorstel voor bekrachtiging maakt (in afstemming met de griffie). Dit voorstel graag inbrengen in het Presidium en fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.