Tag Archive for TenneT

‘In de kijkert’

Tanthofdreef (800x536)Recent is er langs de Tanthofdreef (Tanthof-Oost) een groot deel van de groenstrook verwijderd. De bewoners van het Libellepad en Krekelpad die achter de voormalige groenstrook wonen, zijn er alles behalve enthousiast over deze rigoureuze ingreep.

Lees verder

Unanieme steun motie

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 juni jl. unaniem een motie aangenomen, die op initiatief van Stadsbelangen was agendeerd. De fracties van de PvdA, Groen Links, het CDA, Leefbaar-Delft, D66 en  ChristenUnie/SGP dienden de motie mede in.   

Stadsbelangen vindt het belangrijk dat ook de Delftse gemeenteraad,  naast de vele protestsignalen die er al zijn vanuit diverse actiegroepen in en buiten Delft, een duidelijk signaal heeft afgegeven tegen het voornemen van TenneT om een bovengrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen dicht tegen Delftse woonwijken. Hiervoor is de gezondheid van onze  inwoners  te belangrijk.    Stadsbelangen hoopt van harte dat TenneT alsook de GS van Zuid Holland  het signaal van de Delftse gemeenteraad ter harte neemt. Wat onze fractie  betreft komt de bovengrondse verbinding er niet. Fractie Stadsbelangen   

Motie Randstad 380 kV-verbinding  De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 28 juni  2007,  constaterende dat:  * TenneT voornemens is om bovengronds een nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding aan te leggen ten westen van Delft door het  recreatiegebied Kerkpolder en ten zuiden van Delft door het  recreatiegebied Abtswoude, * GS van Zuid-Holland in haar zienswijze op het kabinetsvoornemen  planologische kernbeslissing “PKB Randstad 380 kV-verbinding” pleit voor  bovengrondse aanleg in het genoemde gebied,* het college van B&W door middel van het indienen van zienswijzen, dd. 09.01.2007 (kenmerk 20194548) met klem heeft aangedrongen om  dit tracé ondergronds aan te leggen, overwegende dat: * een bovengrondse uitvoering kan leiden tot mogelijk schadelijke  effecten  door elektro magnetische velden, * dit niet acceptabel is in de nabijheid van gevoelige bestemmingen,  zoals  recreatiegebieden, woningen, sportfaciliteiten en kinderopvang,  * het noodzakelijk is om de druk op te voeren ter ondersteuning van de  ingediende zienswijze van het college, draagt het college op:  * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve van een  ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding,  en gaat over tot de orde van de dag.