Tag Archive for wachtgeldregeling

Kader: vervang wethouder financiën

Structureel te kort, hoge lokale lasten, negatief eigen vermogen, schuldenlast, preventief toezicht Provincie, mogelijk artikel 12…….’maar met de stad gaat het goed’, aldus wethouder de Prez in een artikel in DoZ.
Lees verder

Webcolumn ‘Afwachten’

WachtenDe kiezer heeft gesproken en de conclusie is dat de tweedeling in Nederland zichtbaar is geworden. Zowel aan de linker- als rechter kant. De stoere taal van beide lijsttrekkers ‘Samson: kiezer vindt dat het roer moet om’ en Rutten: ‘kiezer vindt dat het bestaande beleid moet worden voortgezet’ is vanuit de positie van de PvdA en VVD allebei waar, maar kan door beiden niet worden waargemaakt.

Beiden zijn door de kiezer veroordeeld tot het samenwerken met elkaar en dat betekent ook dat beiden zullen moeten inleveren en compromissen moeten sluiten.  Het is verstandig een derde partij toe te voegen aan deze twee partijen. D66 ligt daarbij het meest voor de hand en zou een verbindende rol kunnen spelen. Pechtold is daartoe in staat. Dat geldt niet voor het CDA. Een partij die de laatste twee jaar zo waanzinnig heeft verloren, mag geen deel uitmaken van een nieuwe regering. Dat is ongeloofwaardig. 

Groen Links heeft een flinke klap te verduren gekregen. De Dibi aanval, gesteund door mevrouw van Gent (55), die na haar afscheid als Tweede Kamerlid, gebruik kan gaan maken van een wachtgeldregeling tot haar 65e, heeft deze partij geen goed gedaan. 

Wilders is met zijn PVV uitgespeeld en deze verkiezingen geven aan dat het populisme zijn beste tijd heeft gehad. In ieder geval bij deze landelijke verkiezingen. Nu nog op lokaal niveau en dat biedt uitzicht voor een lokale partij als Stadsbelangen Delft die niet achter landelijke populistische partijen aanloopt om stemmen te winnen, maar altijd gaat voor de inhoud en standpunten inneemt op basis van aantoonbare feiten in plaats van fantasieën. 

Het vormen van een regering zal nog lastig genoeg worden. Wat Delft betreft staat de begrotingsbehandeling 2013-2016 de komende tijd op de agenda, waarbij onder andere extra bezuinigingen onderwerp van discussie zullen zijn. Genoeg werk aan de winkel voor onze mooie stad! 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Wachtgeldregeling politici

wachtgeldMinister Spies van Binnenlandse Zaken is bezig met een nieuwe wetgeving wachtgeldregeling politici. Een belangrijke wijziging wordt de duur van de wachtgeldregeling. Deze wordt gelijk getrokken met de duur van de werkloosheidswet zoals dat geldt voor alle mensen die werkloos zijn dan wel worden. Een terecht voornemen om deze regeling wettelijk te veranderen. 

Of dat lukt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 is de vraag. Uit nieuwsgierigheid de wachtgeldregeling APPA (Agemene Pensioenwet Politieke  Ambtsdragers) maar eens opgezocht.

In artikel 52 lid 3 lees ik:
Indien de belanghebbende ten tijde van zijn aftreden de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en hij in het tijdvak van twaalf jaren dat direct aan zijn aftreden voorafgaat ten minste tien jaren kamerlid is geweest, wordt de uitkering voortgezet tot het tijdstip waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

Een aantal Tweede Kamerleden hebben inmiddels kenbaar gemaakt, dat zij zich niet meer beschikbaar stellen. Of zij aan de voorwaarden voldoen, zoals nu is vastgelegd in de huidige regeling, weet ik niet. Wel vind ik dat de Tweede Kamer nu snel deze regeling en het liefst voor 12 september 2012 dient aan te passen. Een wachtgeldregeling van 10 jaar is niet meer van deze tijd. Zeker gezien de financiële crisis waar we mee te maken hebben. 

Aad Meuleman

Regeling bestuurders oud nieuws

wachtkamerDe zogenaamde ophef die is ontstaan tegen voormalige wethouders over de wachtgeldregeling kan onder de noemer ‘voor de bühne ophef’ worden ondergebracht. Deze verplichte wettelijke wachtgeldregeling voor bestuurders is landelijk geregeld. Als voormalige bestuurders uit hun functie worden ontheven (vrijwillig of verplicht), dan hebben zij het recht om aanspraak te maken op deze regeling. In feite hetzelfde als iemand die ziek wordt of werkloos en recht heeft op een uitkering.

Deze wachtgeldregeling voor voormalige bestuurders is niet nieuw en zeker niet geheim. Elk raadslid en burger kan altijd kennis nemen van deze regeling. De hoogte van het uit te keren bedrag staat netjes in deze regeling vermeld. De gemeenten zijn verplicht hieraan uitvoering te geven.

Het feit dat voormalige bestuurders gebruik maken van deze regeling kan hen niet worden verweten, los van de vraag of je vindt dat deze regeling moet worden veranderd of dat er andere voorwaarden aan deze regeling moeten worden gesteld. (bijvoorbeeld sollicitatieplicht en duur van de uitkering)

Maar een discussie om deze wachtgeldregeling te veranderen, is vooral een discussie die in het Kabinet en de Tweede Kamer moet worden gevoerd. Een gemeenteraad heeft daar geen invloed op, behalve lokale partijen die ook in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Zij kunnen dit onderwerp onder de aandacht brengen van hun Tweede Kamerleden. 

Als het Kabinet en de Tweede Kamer geen aanleiding zien dit onderwerp te bespreken, zal deze wachtgeldregeling niet worden veranderd. 

Er is vandaag de dag best aanleiding om weer eens kritisch deze regeling tegen het licht te houden, maar zo lang deze regelgeving van toepassing is, mogen en kunnen voormalige bestuurders daar gebruik van maken. Net zoals vrijwel iedereen in ons land gebruik maakt van zijn of haar recht. 

Over de wachtgeldregeling van raadsleden gaat de gemeenteraad wel. Er was tot december 2006 al jarenlang een wachtgeldregeling voor raadsleden van toepassing. Daarin was opgenomen dat raadsleden bij het beëindigen van hun raadslidmaatschap op aanvraag een financiële vergoeding konden krijgen als zij ten gevolge van het raadswerk andere betaalde werkzaamheden hadden verminderd of beëindigd.

In december 2006 werd voorgesteld deze regeling af te schaffen. Het argument daarvoor was dat er nimmer van deze regeling gebruik was gemaakt. Van een aantal raadsleden was bekend dat zij met het oog op deze afbouwregeling betaalde werkzaamheden hadden verminderd dan wel beëindigd. Stadsbelangen was het eens met het voorstel deze regeling af te schaffen, maar vond het onredelijk dat de zittende raadsleden door deze nieuwe regeling geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een tegemoetkoming. Doordat deze wachtgeldregeling aan het begin van de raadsperiode er was, hadden sommige raadsleden betaalde werkzaamheden verminderd dan wel beëindigd. Daarnaast is het niet netjes om tijdens een raadsperiode de spelregels ineens te veranderen.

Daarom dienden wij met andere fracties een amendement in waarin werd voorgesteld om in de nieuwe verordening een overgangsbepaling op te nemen die alleen van toepassing was voor raadsleden die op 1 december 2006 deel uitmaakten van de gemeenteraad. De regeling zelf werd, met instemming van onze fractie, 
per 1 december 2006 afgeschaft.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman