Serieuze bespiegeling behandeling Kaderbrief?

Hoe serieus moet onze fractie de behandeling van deze Kaderbrief nog nemen? We mochten in 5 minuten vertellen wat we ervan vinden en nu na heel veel gedoe is dat 7 minuten geworden. Twee minuten erbij  lijkt lang en dat is ook zo, als je aan een touwtje hangt, maar niet als je serieus de Kaderbrief wilt behandelen. Het is weer het oude liedje. De coalitiepartijen maken de dienst uit in onze stad en hebben zoals gewoonlijk weer lak aan de oppositiepartijen in onze gemeenteraad. Onze fractie is hier dus klaar mee. Wij zijn ervan overtuigd dat hier over ruim 1 ½ jaar verandering in komt, want ook onze inwoners zijn het zat bestuurd te worden door partijen die geen enkele interesse hebben in de mening van anderen en hun eigen zin doordrijven. Dat is niet de samenleving waar wij voor staan, want samenwerken doe je met elkaar! Altijd! Onderstaand onze uitgebreide Bespiegeling over de Kaderbrief 2020.

Voorzitter, leden van de gemeenteraad,

We leven in een bizarre tijd als gevolg van de Coronacrisis. Het heeft tot veel leed en verdriet geleid in onze samenleving. Mensen die afscheid moesten nemen van familieleden, hoewel afscheid nemen vaak niet eens mogelijk was. Maar ook ondernemers die niet meer in staat zijn hun hoofd boven water te houden en mensen die gedwongen werkloos werden en nog steeds worden. Deze crisis heeft ook laten zien, dat mensen in onze stad ontzettend creatieve activiteiten hebben ontwikkeld en ondanks de crisis proberen vooruit te kijken. Dat is belangrijk en ook noodzakelijk. Wij waarderen dat zeer als fractie

Helaas zien wij ook een tendens ontstaan, waarbij mensen hun geduld dreigen te verliezen en vinden dat de crisis lang genoeg heeft geduurd en onze vrijheid aantast. Geluiden van…he t kan nu wel weer normaal worden. Wij begrijpen die reacties wel, maar voor Stadsbelangen Delft geldt dat dit dodelijke virus er nog steeds is, er nog geen vaccin is en wij dus nog even moeten volhouden om onze vrijheid nu te beperken, en accent te geven aan onze gezondheid, zodat wij straks, als dit virus echt bedwongen is, wij nog heel lang in gezondheid volledig van onze vrijheid kunnen genieten zoals we dat gewend waren.

Voorzitter, deze Coronacrisis heeft uiteraard invloed op onze stad en haar inwoners en zorgt voor een zorgelijke situaties als het gaat om de financiële huishouding van Delft. Er wordt nu al gesproken over een tekort van ca. 13 miljoen euro in 2020 en dat terwijl de crisis nog lang niet voorbij is. Overigens kwam het zogenaamde mooie resultaat van de jaarrekening 2019 van 4,1 miljoen vooral door een aanvulling vanuit de reserves. Het werkelijk resultaat van de rekening is 0,8 miljoen. Het resultaat van 4,1 miljoen geeft wel een heel rooskleurig beeld. En dan hebben wij naast Corona nog niet eens gehad over de forse stadsschuld die Delft nog heeft.

Daarom begrijpen we ook niet de optimistische toonzetting van deze Kaderbrief. Het college gaat gewoon door met hun plannen, zonder rekening te houden met de echte financiële staat van Delft. Juist in deze corona tijd. Wat in gang gezet is, kun je vaak niet stoppen, maar misschien wel wat langzamer uitvoeren. Het college stelt dat we de kosten van Corona vergoed krijgen van het rijk. Op dit moment is er ca. 13 miljoen uitgegeven als gevolg van Corona. Het college denkt dit in het geheel van het rijk terug te krijgen. Wij vragen ons af hoe realistisch deze veronderstelling in werkelijkheid is.

In deze Kaderbrief zien wij voor dit tekort nog geen oplossing of een richting naar deze oplossing. De oude truc zal het college als antwoord straks wel weer opvoeren van: ‘dat regelen we in de Begroting voor 2021’. Kortom we lezen nog niet hoe het college denkt het tekort te kunnen oplossen. Graag horen wij of het college hierover al ideeën heeft en zo ja, welke.

In ieder geval wil Stadsbelangen Delft wel alvast een piketpaaltje slaan voor een mogelijke oplossing. Wij willen dat het college alle toekomstige plannen met daarbij behorende budgetten eerst kritisch tegen het licht houdt en budgetten naar beneden bijstelt dan wel afziet van plannen of deze uitstelt. Het kan niet zo zijn dat het college vrolijk doorgaat met dure plannetjes en de rekening van het tekort neerlegt bij onze inwoners.

Wat onze fractie betreft moet dekking van de geschatte tekorten op dit moment vooral gevonden worden bij alle dure projecten die het college in petto heeft tot aan 2040. Minder geld uitgeven op dit moment voor de energietransitie en voorlopig bevriezen investeringen, zoals bijvoorbeeld bij het Rietveldtheater. Ook de plannen rond het Prinsenhof kunnen wat onze fractie betreft herzien worden. We lazen dat de tentoonstelling Pieter de Hooch succesvol was en 90.000 bezoekers trok. En deze bezoekers wisten allemaal, zonder verbouwing, de ingang te vinden.

Dus nu eerst even pas op de plaats maken met voorgenomen uitgaven. Wij willen graag een totaal overzicht ontvangen van voorgenomen investeringen en uitgaven. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan bepalen wat wel of niet kan doorgaan of wat wel of niet uitgeven kan worden in de toekomst. Bovendien zou gedeeltelijk het tekort gedekt kunnen worden uit de opbrengst van de verkoop van Eneco aandelen.

Onze inwoners zijn tijdens de financiële crisis al extra aangepakt door een torenhoge OZB-verhoging, waarvan onze inwoners nog niets terug gezien hebben toen het financieel beter ging met onze stad. Het college kan weliswaar vol trots roepen dat de OZB nu 109% van het landelijk gemiddelde is, in 2019 was dat nog 113%, maar het college vertelt niet dat de waarde van de huizen enorm zijn gestegen, waardoor inwoners uiteindelijk toch meer OZB betalen. Kortom: wij willen graag in de toekomstige Begroting terugzien hoe het financieel tekort voor onze stad wordt opgelost zonder lastenverzwaring voor onze inwoners. Wij hebben zojuist het college hiervoor al een aantal suggesties meegegeven.

We maken ons zorgen over de jeugd waaruit blijkt dat op jongere leeftijd jeugdigen delicten plegen. Kennelijk werkt de prestatiegerichte aanpak onvoldoende. Vindt het college dat ook en zo, ja welke oplossing ziet het college? Wat armoedebeleid betreft hebben wij bij wethouder al aangegeven dat onze fractie zich ernstige zorgen maakt over het aantal inwoners in onze stad die door het Corona virus in een uitkeringssituatie zijn beland. Graag willen wij op korte termijn hiervan een overzicht krijgen zodat hier een sluitende aanpak op gemaakt kan worden. Graag een toezegging van het college op dit punt.

De mobiliteitsmaatregelen die het college voor ogen heeft vatten wij samen onder de noemer automobilist pesten. We kunnen het helaas niet anders zien. Dat wethouder Huijsmans haar levenswijze met dit soort maatregelen aan anderen wil opleggen, ruikt naar dictatuur. Participatie is haar kennelijk vreemd. En dat van een D66 wethouder. Dat in de binnenstad het straat parkeren wordt teruggedrongen ten gunste van de parkeergarages, is op zichzelf een goede zaak. Al vaker hebben we gepleit om de tarieven op straat voor bezoekers te verhogen en die van de parkeergarages te verlagen, zodat de bezetting in de garages en de inkomsten toenemen. Wat dat betreft was dat eindelijk eens erkenning van wethouder Brandligt die het financiële tekort van de gemeente gedeeltelijk toewijst aan mindere inkomsten vanuit de parkeergarages. Een bevestiging dat de automobilist niet alleen de overheid het e.e.a. kost, maar zeker ook een forse bijdrage levert. 

Dit in tegenstelling tot de fietser, waarvoor alle voorzieningen gratis zijn en de fietsparkeeroverlast  alleen nog maar toeneemt. Daar lezen we niets over in deze Kaderbrief. Het blijft vreemd dat de ene weggebruiker wel voor de openbare ruimte fors moet betalen en de andere (fietser) niet. Want parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen ten gunste van doorgaans ‘studenten fietswrakken’, zoals STIP wil, maakt het aanzicht van onze stad zeker niet leefbaarder. Overigens vinden wij dat als het vergunning parkeren in de Wippolder wordt doorgezet, dat alle bewoners een gratis vergunning moeten krijgen. Men heeft daar geen parkeeroverlast, dus waarom moet men dan extra betalen? Wij deden dit voorstel, helaas tevergeefs, ook al toen betaald parkeren in de Bomenwijk werd ingevoerd.

Verkeersveiligheid rond hotspots wil dit college verbeteren. Al jarenlang is de verkeersonveilige situatie van het Delflandplein een doorn in het oog van veel inwoners. Dat was al in de tijd van oud-wethouder Junius. En nog steeds is deze kwestie niet opgelost. Kennelijk worden aan de tekentafel bedachte oplossingen van professionals belangrijker gevonden dan wat onze inwoners in de praktijk terecht ervaren en vooral als oplossing zien. Met alleen het mooi opschrijven in deze kaderbrief zonder oplossingen voor hotspots komen we geen stap verder.

Voorzitter, wij blijven tegen het doorzetten van het zogenaamde Nieuwe Inzamelen. Weggegooid geld, terwijl nascheiding van afval goedkoper (dus ook voor onze inwoners) en milieuvriendelijker is. Het lijkt wel dat bestuurders vandaag de dag bestuurkleppen op hebben. We hebben nog nooit een onderbouwing gezien dat het nieuwe inzamelen goedkoper zou zijn, ondanks toezegging van wethouder de Prez destijds, dat wij deze onderbouwing zouden krijgen. Kennelijk vinden bestuurders het lastig hun ongelijk toe te geven dan wel aan zelfreflectie te doen. Andere gemeenten zien ‘het nascheiding licht’ gelukkig wel. Nu Delft nog.

Voorzitter, weer werd een zwembad in Delft gesloten, weliswaar na opening van een nieuw sportcentrum, maar 2 zwembaden ruilen voor 1? Als je gewoon wil gaan zwemmen als inwoner, kan dat maar heel beperkt, want vrijwel alle uren zijn ingeruimd voor scholen en verenigingen. Recreatief zwemmen kan praktisch niet meer. Als inwoner in Delft heb je niet veel mogelijkheden om te kunnen zwemmen. Waarom wordt het zwembad aan de Weteringlaan niet behouden?

Tenslotte voorzitter, voor nu is onze eerste conclusie over de Kaderbrief, dat het college overdreven positief naar de toekomst kijkt, het erop lijkt dat het college de huidige situatie onderschat en ondanks forse tekorten daarvoor geen oplossingen aangeeft.

Een wijs mens zei eens: ‘geld uitgeven is mooi, maar je moet het wel hebben’.
Onze fractie wenst het college deze wijsheid toe.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.