Tag Archive for Algemene Beschouwingen

Voor de troepen uit….!

Het is al jaren gebruikelijk dat aan fracties wordt gevraagd, voordat de Algemene Beschouwingen worden gehouden, alvast een reactie te geven in de stadskrant op Begrotingen en Kaderbrief.
Lees verder

Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft

Zijn lessen echt geleerd? Vergeet de lessen vanuit het verleden niet, want een ervaring is pas een ervaring als je er iets mee doet. Anders heb je het alleen meegemaakt.

Lees verder

Geen Kerstboom op markt Delft?

boom (3)kopieIn het Algemeen Dagblad meldde Herman Weijers dat de Kerstboom op de markt er waarschijnlijk dit jaar niet komt. De heer Weijers gehuld in feestverlichting stelt in hetzelfde artikel, dat hij kan begrijpen dat de gemeente geen geld heeft. Hij vindt daarom dat de ondernemers de knip extra moeten trekken. Weijers lijkt het probleem dus bij de ondernemers te willen neerleggen.
Lees verder

Lenen van Delftse burger

De komende maand staat de Programmabegroting en de uitkomst van de stresstest Spoorzone op de agenda. Een begroting die niet sluitend is en een stad met forse financiële risico’s. En dat terwijl Lucas Vokurka (D66), die als eerste het zinkend Delftse schip verliet, bij zijn afscheid vlak voor de verkiezingen liet weten, dat Delft haar zaken op orde had. Dit lijkt op pure kiezersbedrog van D66.
Lees verder

Westerpop moet blijven!

Westerpop (800x450)Een noodkreet deze dagen van Westerpop. Dit jaar kan Westerpop nog eenmaal worden georganiseerd op het bekende terrein in het Westerkwartier. Hierna is dat niet meer mogelijk. Het is volkomen terecht dat Westerpop met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht aan de bel trekt, want er is nog geen alternatief voor 2015.

Lees verder

Vraag China reis Junius

chinaTijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen uit haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 19 oktober 2012

Betreft              : vraag China reis wethouder Junius

Geacht college,

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen in haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Onze fractie wil na terugkeer van de wethouder graag geïnformeerd worden over de reden van de reis naar China, welke betekenis haar aanwezigheid in China had en wat haar aanwezigheid voor onze stad heeft opgeleverd.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Algemene Beschouwingen

syntensmegafoonToen ik enkele weken geleden na een commissievergadering thuis kwam, liep ik Bertus tegen het lijf. Bertus laat elke avond zijn hondje uit bij het Uilenbosje bij mij in de buurt. Bertus, bijna 78 jaar, sprak mij aan. Wat hoorde ik Aad, vroeg hij? Hebben jullie in de commissie gesproken over een gedragscode? Ja, antwoordde ik. Wat is dat Aad? Nou Bertus dat is een code waarin de raad afspreekt hoe met elkaar om te gaan. Vreemd, antwoordde Bertus. Dat hoef je toch niet af te spreken? Ja Bertus, dat is wettelijk verplicht. Oh, zei Bertus. Maar als iemand zich niet aan de gedragscode houdt, wat gebeurt er dan? Nou dan hebben we het wel met elkaar er over en vaak wordt er dan een motie ingediend. Helpt dat, vroeg Bertus? Bertus begreep er niets van, want volgens hem is het normaal dat iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaat. Zeker in een gemeenteraad. Het gedoe rond een gedragscode zorgt er volgens Bertus zeker niet voor dat de financiën van de gemeente op orde komen, of de grondprijzen stijgen, of de armoede wordt opgelost of de wijken leefbaarder worden of de stad veiliger. Hoofdschuddend liep Bertus verder. Gelukkig, want ik kon het Bertus niet uitleggen waarom de raad zoveel verloren energie besteed aan een wettelijke tandeloze tijger als de gedragscode.

Voorzitter, gelukkig blijft er nog wel energie en tijd over voor andere zaken. Ondanks stevige inspanningen van het college ten behoeve van de financiële situatie in onze stad, waarvoor onze waardering, blijft deze situatie en de daarbij behorende risico’s zorgelijk. De 10 miljoen extra bezuinigingen, in deze raadsperiode nu totaal 45 miljoen, is noodzakelijk, maar daarmee is Delft nog niet uit de gevarenzone. Bovendien is het afwachten wat het nieuwe kabinet voor ons land en dus onze stad in petto heeft. Extra bezuinigingen zijn zeker niet uitgesloten. Overigens waren de verschuivingen in de landelijke politiek wonderlijk te noemen en laat maar weer eens zien hoe grillig het kiezersgedrag kan zijn. Hebben we over twee jaar nog wel een Groen Links of een CDA? Wie het weet, mag het zeggen.

De beginspraak lijkt nog steeds een soort ver m’n bed show. Dat werd recentelijk nog eens duidelijk bij de gang van zaken rond de vestiging van de praktijkschool op de Brasserskade. Maar ook de communicatie over het voornemen van het college om een nieuw zwembad te realiseren en twee andere zwembaden te sluiten. Je zou toch denken, dat dit soort belangrijke beslissingen aan het begin van een proces worden besproken met alle belanghebbende partijen. In ieder geval betekent beginspraak voor onze fractie niet: ‘beste burgers, we gaan graag met u praten, maar het eindresultaat staat al vast.’ Ook niet: ‘wij zorgen dat de overlast wordt opgelost, maar dan moet u wel akkoord gaan met wat wij hebben bedacht in uw wijk. Als dat de invulling van beginspraak zou zijn, dan kunnen we daar net zo goed mee stoppen. Overigens moet overlast zo wie zo worden opgelost. Tijd om nu echt werk van het toepassen van beginspraak te maken en geen miskleun op dit gebied meer te accepteren. 

Het college heeft de discussie over herijking parkeerbeleid nu uitgesteld tot begin 2013. Onontkoombaar! Het gevolg van het presenteren van onvoldoende doordachte plannen en het niet tijdig willen luisteren naar signalen vanuit de stad. Wij zijn het met de VVD eens, dat de parkeertarieven voor 2013 vooralsnog niet moeten worden verhoogd in afwachting van de discussie over herijking parkeerbeleid. Voorzitter, het was een bijzondere constatering, dat de verhoging van de parkeertarieven onder andere noodzakelijk was, omdat de kosten hoger waren geworden als gevolg van handhaving. In plaats daarvan zou de ambitie moeten zijn om de kosten naar beneden bij te stellen, waardoor parkeertarieven niet verhoogd hoeven te worden. Wij geven maar alvast mee, dat de exploitatie van de parkeergarages wat Stadsbelangen Delft betreft geen deel uit moet maken van het gesloten circuit. Tenslotte zijn parkeergarages bedoeld als gastvrije voorzieningen voor bezoekers van Delft. Dus een investering voor de hele stad, die niet mede door parkeervergunninghouders hoeft te worden betaald.

Ook verontrustend dat 40% van de bezwaarschriften gegrond werden verklaard. Niet echt een signaal van onze stad om gastvrij te willen zijn. Mooi voor de bekeurde mensen, die hun bezwaar alsnog gegrond verklaard zagen, maar wij brengen graag dringend een cursus gastvrij handhaven onder uw aandacht. Scheelt onnodige kosten. Op zeker!

Hoewel het om een bescheiden bedrag gaat, vraagt het college de gemeenteraad extra budget voor taxivervoer. Bijzonder! Het beleid voor onze inwoners is er op gericht om minder de auto te gebruiken, maar het college gaat zelfs meer van de auto gebruik maken. Dat valt niet met elkaar te rijmen.

De afgelopen tijd heeft Stadsbelangen Delft ook opmerkingen gemaakt over fietsvoorzieningen en fietsoverlast. Sommigen leggen dit uit al zou Stadsbelangen Delft tegen het fietsen zijn. Het tegendeel is waar. Maar zo langzamerheid mag best de conclusie zijn, dat een adequate oplossing voor het fiets parkeren en maatregelen om fietsoverlast tegen te gaan de nodige onkosten met zich meebrengen. En voorzitter, om met mevr. Van Holst van de PvdA te spreken: ‘gratis bestaat niet.’ Het is dus niet onredelijk de discussie te voeren over hoe en door wie de kosten voor fietsvoorzieningen en fietsoverlast betaald zouden moeten worden.

Voorzitter, het is goed te constateren, dat de bouw van de ondergrondse spoortunnel nu, na twee jaar vertraging, onder gecompliceerde omstandigheden op schema ligt. Een mega klus en een woord van waardering hiervoor is zeker op zijn plaats. Dit betekent nog niet dat we er zijn. De bovengrondse ontwikkeling, waarvan de gemeente nu regiehouder is, vraagt alle aandacht. Niet in de laatste plaats vanwege het feit, dat de financiële opbrengst alles bepalend zal zijn voor wat uiteindelijk wordt gerealiseerd. Alle interessante ideeën ten spijt. Wat Stadsbelangen Delft betreft ideeën die de
binnenstad versterken. Daarnaast blijft het onderwerp nadeelcompensatie ons bezig houden. Vooral het feit, dat zo weinig claims worden toegekend. Een discussie die we in samenwerking met de VVD en de SP binnenkort willen voeren in commissie en raad. 

Hoewel bereikbaarheid en verkeersveiligheid voortdurend onderwerp van gesprek zijn in commissie en raad, blijven beide onderwerpen onze aandacht vragen. Stil blijft het rond bereikbaarheidsmaatregelen als straks wordt begonnen met de werkzaamheden bij de Sint Sebastiaansbrug. Het wordt zo langzamerhand tijd dat de discussie op gang komt over hoe de bereikbaarheid van de binnenstad via die kant tijdens de sluiting van de Sint Sebastiaansbrug straks vorm gegeven gaat worden. Kan het college hierover al iets aangeven?

Voorzitter, ook de raad ontkomt niet aan digitale ontwikkelingen. Binnenkort papierloos vergaderen. Ook de TU is al met een experiment bezig om thuis studeren mogelijk te maken. Op het gebied van e-learning zullen naar verwachting ook de nodige ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Het kan geen kwaad om in verband daarmee nog eens kritisch te kijken naar het aantal geplande te bouwen studentenwoningen. Wellicht heeft Delft in de toekomst minder studentenwoningen nodig dan nu gedacht en dat kan weer ten gunste komen voor jongeren, starters, kenniswerkers en ouderen.

Voorzitter, in een jaar, waarin Het Steen definitief een succesvol bezienswaardigheid werd, de problematiek rond piepende trams werd aangepakt, uiteindelijk niet alle doelpaaltjes op speelplekken in de wijken werden verwijderd, de studieregeling voor oud wethouders werd aangepakt, Taptoe Delft, de Mooi Weer Spelen en Westerpop prima evenementen waren, waar fietsen nog steeds worden gestolen, wat niet mag (van de burgemeester), rijden er nog steeds touringcars op de Nieuwe Langendijk, waarin we geleerd hebben dat fietscomfort boven verkeersveiligheid gaat, Avalex en GGD Zuid Holland de gemeenschap veel geld heeft gekost, wensen wij zowel het college als de ambtelijke organisatie alle wijsheid en sterkte toe! Als advies geven wij mee: blijf alle hens aan dek houden! 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Ook verontrustend dat 40% van de bezwaarschriften gegrond werden verklaard. Niet echt een signaal van onze stad om gastvrij te willen zijn. Mooi voor de bekeurde mensen, die hun bezwaar alsnog gegrond verklaard zagen, maar wij brengen graag dringend een cursus gastvrij handhaven onder uw aandacht. Scheelt onnodige kosten. Op zeker!

 

Hoewel het om een bescheiden bedrag gaat, vraagt het college de gemeenteraad extra budget voor taxivervoer. Bijzonder! Het beleid voor onze inwoners is er op gericht om minder de auto te gebruiken, maar het college gaat zelfs meer van de auto gebruik maken. Dat valt niet met elkaar te rijmen.

 

De afgelopen tijd heeft Stadsbelangen Delft ook opmerkingen gemaakt over fietsvoorzieningen en fietsoverlast. Sommigen leggen dit uit al zou Stadsbelangen Delft tegen het fietsen zijn. Het tegendeel is waar. Maar zo langzamerheid mag best de conclusie zijn, dat een adequate oplossing voor het fiets parkeren en maatregelen om fietsoverlast tegen te gaan de nodige onkosten met zich meebrengen. En voorzitter, om met mevr. Van Holst van de PvdA te spreken: ‘gratis bestaat niet.’ Het is dus niet onredelijk de discussie te voeren over hoe en door wie de kosten voor fietsvoorzieningen en fietsoverlast betaald zouden moeten worden.

 

Voorzitter, het is goed te constateren, dat de bouw van de ondergrondse spoortunnel nu, na twee
jaar vertraging, onder gecompliceerde omstandigheden op schema ligt. Een mega klus en een woord van waardering hiervoor is zeker op zijn plaats. Dit betekent nog niet dat we er zijn. De bovengrondse ontwikkeling, waarvan de gemeente nu regiehouder is, vraagt alle aandacht. Niet in de laatste plaats vanwege het feit, dat de financiële opbrengst alles bepalend zal zijn voor wat uiteindelijk wordt gerealiseerd. Alle interessante ideeën ten spijt. Wat Stadsbelangen Delft betreft ideeën die de
binnenstad versterken. Daarnaast blijft het onderwerp nadeelcompensatie ons bezig houden. Vooral het feit, dat zo weinig claims worden toegekend. Een discussie die we in samenwerking met de VVD en de SP binnenkort willen voeren in commissie en raad.

 

Hoewel bereikbaarheid en verkeersveiligheid voortdurend onderwerp van gesprek zijn in commissie
en raad, blijven beide onderwerpen onze aandacht vragen. Stil blijft het rond
bereikbaarheidsmaatregelen als straks wordt begonnen met de werkzaamheden bij de
Sint Sebastiaansbrug. Het wordt zo langzamerhand tijd dat de discussie op gang komt over hoe de
bereikbaarheid van de binnenstad via die kant tijdens de sluiting van de Sint Sebastiaansbrug straks
vorm gegeven gaat worden. Kan het college hierover al iets aangeven?

 

Voorzitter, ook de raad ontkomt niet aan digitale ontwikkelingen. Binnenkort papierloos vergaderen. Ook de TU is al met een experiment bezig om thuis studeren mogelijk te maken. Op het gebied van
e-learning zullen naar verwachting ook de nodige ontwikkelingen vorm gaan krijgen. Het kan geen
kwaad om in verband daarmee nog eens kritisch te kijken naar het aantal geplande te bouwen
studentenwoningen. Wellicht heeft Delft in de toekomst minder studentenwoningen nodig dan
nu gedacht en dat kan weer ten gunste komen voor jongeren, starters, kenniswerkers en ouderen.

 

Voorzitter, in een jaar, waarin Het Steen definitief een succesvol bezienswaardigheid werd, de problematiek rond piepende trams werd aangepakt, uiteindelijk niet alle doelpaaltjes op speelplekken in de wijken werden verwijderd, de studieregeling voor oud wethouders werd aangepakt, Taptoe Delft, de Mooi Weer Spelen en Westerpop prima evenementen waren, waar fietsen nog steeds worden gestolen, wat niet mag (van de burgemeester), rijden er nog steeds touringcars op de Nieuwe Langendijk, waarin we geleerd hebben dat fietscomfort boven verkeersveiligheid gaat, Avalex en GGD Zuid Holland de gemeenschap veel geld heeft gekost, wensen wij zowel het college als de ambtelijke organisatie alle wijsheid en sterkte toe! Als advies geven wij mee: blijf alle hens aan dek houden!

Stadsbelangen houdt spoor recht!

dwarsliggersAlgemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft Programmabegroting 2012-2015 tijdens de Gemeenteraadsvergadering 25 oktober 2011.

Mensen maken de stad, Samen met de stad, Anders…ja, Delft in beweging, stad terug aan de mensen en Wij maken Delft. De verkiezingsslogans van de coalitiepartijen achter elkaar geplaatst. Hoopvolle slogans, maar wat is er tot op heden van terecht gekomen? Wie moest het nu eigenlijk anders gaan doen? De mensen, de coalitiepartijen, het college? En vooral.., wat zouden ze ook al weer anders gaan doen?

Beginspraak
De dingen gaan inderdaad anders. Inmiddels weten onze inwoners hoe serieus de coalitiepartijen en met name D66 en Groen Links het instrument referendum nemen. Om nog maar te zwijgen over het mooie modewoord ‘beginspraak’. Bewoners krijgen ruimte om mee te praten over de toekomst van de stad, zo stelt het college, maar de ruimte, voor zover die er is, is zeer beperkt. De politiek geeft de kaders aan wanneer dat wordt toegestaan. Beginspraak dus, maar dan alleen als het mag van de politiek en ….. als het hen uitkomt. Niet echt motiverend.

Met beginspraak bedoelt dit college in feite ‘eindspraak’. Wij hebben dat gezien bij de discussie rond het accommodatiebeleid. Niet vooraf met de gebruikers van de buurtaccommodaties in gesprek, maar achteraf nadat is besloten. Ouderwets gaan uitleggen hoe goed het is, wat besloten is en dat noemt het college in gesprek gaan met bewoners. Stadsbelangen heeft toch een ander beeld als het gaat om beginspraak.

Mensen
Juist op het thema ‘mensen en samen doen’ waren de verwachtingen hoog gespannen. De werkelijkheid is dat dit college en de coalitiepartijen op dit onderdeel een dikke onvoldoende scoren. ‘Mensen maken de stad’, zegt de PvdA. Dat hebben we gezien bij de discussie over het referendumverzoek. De PvdA is bij hun verkiezingsslogan vergeten aan te geven, dat met ‘mensen’ niet de inwoners van onze stad, maar de zes fractieleden en de eigen PvdA wethouder worden bedoeld.

De mensen die de bibliotheek in het Tanthof open wilden houden, kregen nul op rekest. De mensen die diverse buurtaccommodaties open wilden houden visten achter de PvdA huiskamer. Inwoners die wij dagelijks spreken en het oneens zijn met het voornemen om het vuilnis eenmaal in de twee weken op te halen, zullen het nakijken krijgen. Nu weer plannen om vergunning parkeren in het Poptahof en Voorhof te gaan invoeren. Dan toch de parkeerolievlek? De inwoners willen dat niet. Als je werkelijk meent dat mensen de stad maken, dan zou je juist de mensen de kans moeten geven om de stad te maken. Om samen met de mensen in onze stad de noodzakelijke bezuinigingsklus te klaren. Niet door achteraf beslissingen op te leggen, maar door vooraf in gesprek te gaan. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, maar vooral voor creatieve oplossingen die bovendien de betrokkenheid van álle inwoners van onze stad kunnen vergroten. Oplossingen bedacht door mensen, die graag met de politiek samen de stad willen maken.

Poppodium
Al vanaf december 2009 wordt gesproken over de ontwikkeling van een goed pop podium. Er is nu een ‘pop kwartiermaker’ aangesteld. Wij zien nog weinig resultaat. Speakers was en is hiervoor bij uitstek een geschikte locatie. Nu worden daar baya-beach club feesten gegeven met elk weekend politiewagens rond de Burgwal om de orde te handhaven. Meisjes in bikini achter de bar. Daar zal best een markt voor zijn, maar waar blijft het nieuwe poppodium? In 2011 heeft Speakers nog subsidie gekregen en voor 2012 krijgt men ook nog een gedeelte. Dat vinden wij onder deze omstandigheden niet terecht. Stadsbelangen zal met een amendement komen om de subsidie voor 2012 voor Speakers te wijzigen in een extra subsidie voor Westerpop. Het enige poppodium dat er nog is. Het popbeleid is nu letterlijk weg evenals de live (pop) muziek. Dat past niet in een stad als Delft. Wij zijn overigens benieuwd naar de nota die in november as. naar de raad wordt gestuurd over dit onderwerp.

Bereikbaarheid
En ja, Delft beschikt ook over een bereikbaarheidsregisseur. De centrale vraag van Stadsbelangen is: Hoe komt het toch dat plannenmakers (verkeersdeskundigen) niet gewoon voor de meest voor de hand liggende oplossingen kiezen? Het lijkt wel of er bij elk nieuw verkeersvraagstuk een prijsvraag uitgeschreven wordt voor de ingewikkeldste oplossing waarbij verkeersveiligheid een ondergeschikte rol lijkt te spelen. Als je kijkt naar het Delflandplein of naar tijdelijke oplossingen bijvoorbeeld in het Spoorzone-gebied, maar ook de omleidingsroute voor (zwaar vracht-) verkeer, onnodig langs een school aan ’t Verlaat, dan vraag je je werkelijk af wie dit bedenkt. Maar óók, waarom ook in dit geval zo slecht wordt geluisterd naar de inbreng van betrokken inwoners. Er wordt steeds weer in specialisten geïnvesteerd (het moet inmiddels wemelen van de bereikbaarheidsmanagers en –coördinatoren of welke naam zij dan ook hebben), maar het wordt er op straat niet veiliger op en zeker niet duidelijker.

Naar kritische en oplossingsgerichte geluiden van onze fractie en de overige oppositiepartijen wordt tot nu toe niet geluisterd. En …. daar is dit college dan wel consistent in, ook geluiden uit de stad worden genegeerd. Nu is er weer opdracht gegeven aan een verkeerspsycholoog, die moet onderzoeken waarom Delftenaren zich op een aantal plekken in het verkeer niet veilig voelen. Wat onze fractie betreft hoeft het college dit niet te onderzoeken. Het onveilig gevoel ontstaat namelijk door onveilig gecreëerde situaties. Het lijkt ons effectiever om iedereen die verantwoordelijk is voor het Delftse verkeersbeleid verplicht in vrije tijd een dag per maand actief deel te laten nemen aan het verkeer in en rond onze stad. Wie het dan nog niet begrijpt, kun je altijd nog naar de verkeerspsycholoog sturen.

Financiën
Delft beweegt, inderdaad! Financieel nog steeds in een neerwaartse spiraal. Als achter de verkiezingsleuze: ‘Wij maken Delft’ de toevoeging ‘armer’ had gestaan, dan had deze leuze nog geklopt ook. De weerstandscapaciteit is, net nadat deze Programmabegroting gedrukt was, al weer afgenomen met het nadelige resultaat tot nu toe over 2011 van bijna 2 miljoen.

Natuurlijk mag en kan niet worden verwacht dat dit college na 1 ½ jaar alle financiële problemen heeft opgelost, maar de positieve uitleg dat Delft het beter doet dan andere gemeenten, vindt Stadsbelangen niet interessant. Wij hebben met Delft te maken en Stadsbelangen constateert dat het financieel nog steeds niet de goede kant op gaat met onze stad.

Mevrouw Norbruis stelde in de stadskrant (citaat): ‘Waar eerst nog vet zat, verdwijnt dit snel- oppassen dat we het bot niet raken.’ Als wij zien wat het college schrijft over het risicoprofiel, dan constateert onze fractie dat alle risico’s midden of hoog zijn, waardoor het dweilen met de kraan open zal blijven in Delft. Tot het geld op is. En dat duurt, is onze inschatting, nog maar heel even. Het bot is dus al te zien.

Stadsbelangen heeft hiervoor tijdens de discussie rond het wel of niet bouwen van Het Nieuwe Kantoor gewaarschuwd. Is dat bangmakerij, zoals de heer Damen ons toen verweet? Nee voorzitter, dat is gewoon de keiharde realiteit. Overigens was de heer Damen het enige raadslid dat sprak over het faillissement van Delft. Hoezo bangmakerij? Is de PvdA dan bang voor de realiteit? Is het angst voor draagvlak onder de bevolking van onze stad? Maar het waren toch de mensen die de stad maakten?

Alternatieven
Een alternatief is natuurlijk dat Delft aan het rijk vraagt om artikel 12 gemeente te mogen worden. We leveren dan wel wat vrijheid in om financiële beslissingen te mogen nemen, maar Delft kan dan wel extra geld vragen uit het gemeentefonds. En voor grotere uitgaven moet de gemeente toestemming aan het Rijk vragen. Dat scheelt weer een hoop lokaal gedoe. Een dergelijk alternatief heeft weliswaar niet onze voorkeur, maar het blijft wel een alternatief.

Zijn er dan geen andere alternatieven? Jazeker, Stadsbelangen heeft op onderdelen vorig jaar bij de behandeling van de Programmabegroting 2011-2014 met de VVD en de ChristenUnie een alternatieve begroting ingediend. Een alternatieve begroting die volledig werd weggestemd door het college en de coalitiepartijen. Schoon, heel, bereikbaar, cultuur en veilig. Dat waren de voornaamste thema’s waarop wij niet of minder wilden bezuinigen en waarvoor door genoemde partijen alternatieve dekkingen werden aangereikt. Wethouder Vokurka gaf laatst in de commissie M&E al aan, dat het college bij de behandeling van de Programmabegroting geen enkele motie of amendement zal accepteren zonder dekking. Zelfs met dekking deed het college dat vorig jaar al niet. Waarom zouden oppositiepartijen zich dan nog druk maken?

De huidige opstelling van de coalitiepartijen lijkt vooral te zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de huidige collegesamenstelling overeind moet worden gehouden. Zo’n opstelling dateert nog uit de monistische periode en hoort niet meer thuis in de huidige dualistische wereld van – ook!! – de gemeentepolitiek. En zeker in deze tijd, waarin de ‘stadsportemonnee’ zoveel aanslagen krijgt te verduren en de ‘rode cijfers’ zijn bereikt!

Kritische geluiden van onze kant, maar wel vanuit terechte zorgen over vooral de financiële situatie in onze stad en over de belangen van haar inwoners. Die zorgen motiveren ons.

U mag ons wellicht als dwarsliggers beschouwen, maar uiteindelijk zijn het wel de dwarsliggers die het spoor recht doen lopen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Algemene Beschouwingen “Trots op Delft”

Voorzitter, leden van de raad en aanwezigen op de publieke tribune, Voor u staat een fractievoorzitter die trots is op Delft. Niet omdat één van de wethouders recentelijk een oproep deed om toch vooral trots  op Delft te zijn, maar ik ben dat al m’n hele leven. Trots op onze mooie  stad en gelukkig vele inwoners met mij.   

De fractie van Stadsbelangen-Delft is minder trots op dit college. Wij adviseren dan ook het college te overwegen op te stappen, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor een nieuwe collegeploeg. Dat ligt  volgens ons helemaal in de lijn van de titel van het collegeprogramma  “ruimte zien en ruimte maken”. Stadbelangen ziet die ruimte en wij vragen het college te overwegen die ruimte nu te maken. Het is voor iedereen zichtbaar, dat dit college geen hechte ploeg is, er  is geen verbindend vermogen aanwezig binnen deze ploeg en het ontbreekt  dit college vooral aan daadkracht. De echte onderlinge klik is er gewoonweg niet. Als de één de koffie niet lekker vindt, vindt de ander  de koffie wel lekker. Als de één de hele avond zit te wachten om een vraag van de commissie te kunnen beantwoorden, doet de ander dat  ineens ongevraagd. Het zijn simpele, maar veelzeggende voorbeelden.   

Voorzitter, een ploeg die niet hecht kan samenwerken, is slecht voor de toekomst van onze stad, vandaar onze oproep. Stadsbelangen heeft ook sterk de indruk, dat de huidige collegeleden op een aantal terreinen  grote moeite hebben met het uitvoering geven aan het beleid dat door hun voorgangers in gang werd gezet. Maar ook met zaken zoals het  realiseren van een boekenmarkt heeft dit college grote moeite. Wij noemen verder de problematiek rond de Koepoortgarage. Bewoners die nog steeds in onzekerheid verkeren over de vraag in hoeverre de  schade nu wel of niet volledig wordt vergoed. We noemen de gang van zaken rond het Koepoorthotel. Datzelfde geldt voor de problematiek rond  de bewoners en ondernemers aan de Nieuwe Langendijk en het Noordelijk  winkelgebied. We noemen de knullige amateuristisch bedachte oplossing  inzake verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Maria Duijslaan. Inmiddels  weer verwijderd, dus onnodig geld uitgegeven.  Wij noemen de soap rond de architectenkeuze. Het college zal ongetwijfeld  gaan roepen dat dit probleem nu naar tevredenheid is opgelost, maar dat  doet ons meer denken aan de directeur die zijn manager een groot compliment gaf, omdat hij het probleem zo goed had opgelost. De directeur voegde er wel aan toe, dat hij moest vaststellen dat diezelfde manager het probleem ook had veroorzaakt.   

Het afgelopen jaar hebben wij ook gezien, dat het college steeds vaker onder de noemer “collegebevoegdheid” politiekgevoelige kwesties doordrukt en  deze  achteraf met de raad bespreekt. Wij noemen de gang van zaken rond de  architectenkeuze van het stadskantoor, Hooikade 13, het toekennen op eigen houtje van € 112.000,– voor kinderopvang en nu weer het Vermeercentrum. Dat mag dan allemaal wel het gevolg zijn van het dualisme, maar wij kunnen het onze inwoners niet meer uitleggen. Stadsbelangen vindt dat een zorgelijke ontwikkeling en vindt dat er alle aanleiding is om de bevoegdheden van het college nog eens zorgvuldig onder de loupe  te nemen. Daar waar het kan, moet de raad nog strakkere kaders aan de  bevoegdheden van het college meegeven.    De hele gang van zaken rond de regiotaxi ligt ons nog vers in het geheugen en geeft ons nog steeds een zeer bittere smaak in de mond. Nog steeds  ontvangen wij negatieve signalen en nog steeds moeten wij dat als raad  maar accepteren omwille van…..,ja omwille van wat eigenlijk?  Over het onderwerp Vermeercentrum komen we later nog te spreken, maar het moet ons van het hart dat wij gisteren in de Delftse Post in een  advertentie de naam van wethouder Vuijk zagen staan met in feite een  oproep aan de raad om een doorstart mogelijk te maken oftewel geld  beschikbaar te stellen. Wij vinden dat zeer ongepast. De raad heeft met  het college over dit onderwerp nog niet gesproken. Wethouder Vuijk roept  hierdoor het beeld op lak te hebben aan de gemeenteraad. Het heeft er  alle schijn van dat ook dit college de raad niet serieus wenst te nemen. De vraag is hoe serieus de raad dit college nog moet nemen. Vandaar onze  oproep aan het begin van dit betoog.  U schrijft in de programmabegroting dat de financiële positie van de gemeente  gezond is. Stadsbelangen stelt: voor de korte termijn nog wel. Aan de  enorme financiële risico’s die Delft in de komende jaren zal lopen, gaat  het  college, zo lijkt het, voorbij. Regelmatig worden wij geconfronteerd met  projecten die weer duurder uitvallen dan eerst waren begroot of qua kosten niet volledig aan de raad waren gepresenteerd bij de besluitvorming. Natuurlijk  horen risico’s bij het leven, ook financiële risico’s, maar als we niet  oppassen,  kan Delft binnen 10 jaar haar faillissement aanvragen.   

Voorzitter, wij missen in deze programmabegroting een serieuze poging om te  werken aan afslanking van de ambtelijke organisatie. Delft zit zeer ruim  in het jasje.  Een kleinere organisatie betekent minder overhead, minder werkplekkosten  en  voor onze inwoners vooral lagere leges. De landelijke norm geeft aan  gemiddeld  7 ambtenaren op 1.000 inwoners. Afgaande op de informatie uit het  statistisch  jaarboek 2006 had Delft in juni 2006 1.307 FTE. (13,6 FTE per 1.000  inwoners)  Zelfs steden met meer inwoners als Delft halen het Delftse gemiddelde nog  niet eens.  Het college stelt onze inwoners nadrukkelijker te willen betrekken bij zaken die spelen in onze stad. Daar zijn wij het mee eens en wij denken dat dit  oor de  bewoners van het Bastiaanplein en de Korvezeestraat als muziek in de  oren klinkt. Voorwaarde is wel dat we dan af moeten van oubollige methoden die nog steeds worden gehanteerd. Te vaak lezen we nog in stukken  (bijvoorbeeld bij betaald zondagparkeren in de binnenstad): “we hebben overleg  ehad met de klankbordgroep” om er dan vervolgens achter te komen dat  belangrijke spelers uit de binnenstad (bewonersverenigingen) simpel zijn overgeslagen. De heer de Bie van de PvdA schreef laatst met dank aan  Loesje: “Het klimaat verandert snel, nu de politici nog”. Wij bevelen deze  kreet standaard aan boven uitnodigingen voor elke college- en  gemeenteraadsvergadering.  In de programmabegroting streeft het college naar een kindvriendelijke  stad. Daar zijn wij niet op tegen, maar met dit thema vergeet het college dat  ook  Delft in de toekomst met de vergrijzing te maken krijgt. Of denkt het  college  dat Delft wordt overgeslagen? Stadsbelangen kiest voor een  mensvriendelijke  stad, waarin iedereen zich thuis kan voelen en respectvol met elkaar  omgaat.  In het kader van de sport zien wij, dat een aantal voetbalverenigingen aan de  Brasserskade volgend jaar in aanmerking komen voor kunstgrasvelden,  terwijl  deze verengingen in het verleden al waren bediend met wetravelden. Graag  willen wij ons sterk maken voor voetbalverengingen aan de andere kant van onze stad (Full Speed en Delfia). Deze clubs willen ook een kunstgrasveld. Graag horen wij van het college wanneer deze verenigingen kunnen  beschikken over een kunstgrasveld.    Voorzitter, dat brengt ons bij het buurt- en wijkwerk en de rol van de  dure BWD.  Een geldverslindend apparaat. Er gaat enorm veel geld naar het buurt- en  wijkwerk. Wij vragen ons af of dit nog wel in relatie staat tot het  resultaat.  Enkele jaren geleden werd een splinter nieuw jeugdhonk in de Wippolder  geopend.  Binnen enkele jaren is dit honk een krot geworden dat grote delen van de  week  niet wordt gebruikt. Wij lezen in de programmabegroting dat wij jongeren  toch vooral moeten prikkelen om mee te doen aan buurtactiviteiten. Dat geeft  te denken. Wij zien liever een college dat zich actief inzet om onze inwoners, oud  en jong,  aansluiting te laten zoeken bij verenigingen. Dat kan op allerlei gebied zijn. Wij zien veel meer in een bloeiend verenigingsleven in onze stad, dan de  organisatie van  buurtactiviteiten waar, afgezet tegen het aantal bewoners per wijk, maar een  beperkt aantal mensen aan meedoet en wat Delft ontzettend veel geld kost. Dat brengt ons bij een grote ergernis van onze inwoners, namelijk de  illegale graffiti  door de hele stad heen. Aan deze ergernis doet u te weinig. Groningen voert een adequaat beleid op de aanpak van illegale graffiti door middel van een  antigraffitisysteem. Degene die gepakt wordt, krijgt direct de rekening  gepresenteerd van alle schade die hij of zij in “zijn of haar carrière” in de stad  heeft veroorzaakt. Wij willen dat u in overleg gaat met de gemeente Groningen om een dergelijk  beleid ook voor onze stad te realiseren.    Voorzitter, verschillende gemeenten zijn bezig om het starters gemakkelijker te maken  om een woning te kunnen kopen. Daarmee wordt een poging gedaan om te voorkomen  dat starters uit de stad wegtrekken. Een mooi voorbeeld is de gemeente  Breda die  dat in samenwerking met de woningcorporaties doet. Via de stichting  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) worden  startersleningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Wij vragen u in een  motie  te onderzoeken of een dergelijk beleid ook voor Delft kan worden ingezet.  Tenslotte voorzitter. Wij beseffen dat wij forse kritiek hebben geuit  richting uw college. U verdient dat ook. Wij vragen u zich de komende periode als een hechte  ploeg te gaan  gedragen en als u dat niet kunt gehoor te geven aan onze oproep te  overwegen op te  stappen. Dit in het belang van onze stad. In beide gevallen zal Delft dan  trots zijn op u.  Fractie Stadsbelangen-Delft