Tag Archive for HTM

Nog steeds geluidsoverlast

tramOndanks het positieve bericht dat er op 7 mei jl. acties zijn afgesproken tussen Haaglanden, de gemeente en HTM om de geluidsoverlast van de trams op te lossen, blijkt ruim twee weken later dat er nog niet echt vorderingen te melden zijn. De overlast is er nog steeds. Wij ontvingen onderstaand bericht van een bewoner die langs de tramrails woont.

Beste mensen, nu inmiddels een aantal slapeloze nachten verder nog steeds geen afdoende oplossing kunnen constateren. Na een aantal keren het slijpen ‘s nachts te hebben aangehoord dacht ik dat de oplossing er was. Echter dit was van korte duur. Nu rijden er weer trams voorbij met slechte onderstellen en geloof mij het is oorverdovend.

Mijn oproep is nogmaals: repareer de slechte onderstellen. Er rijden trams voorbij die geen herrie maken ????????zelfs als deze behoorlijk hard gaan……

Er rijden trams voorbij waar het geluid oorverdovend is en met vierkante wielen en  waarbij de bestuurders nog steeds veel te hard gaan voor het geluid dat zij produceren. Het lijkt wel of ze zo snel mogelijk aan de koffie willen bij de keerlus. 

Ik hoor geluiden van mensen uit Tanthof Oost die de tram kunnen horen. Ik hoor de tram draaien bij de keerlus, de bocht bij de Soedanhof, bij de bocht Japanlaan en de bocht van de Israellaan. Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. Zelf gemaakt.  http://youtu.be/bKawjwGpnw8

Ik en met mij vele omwonenden worden het nu toch echt zat!!!!!!!!!!! (naam en adres bewoner bekend bij Stadsbelangen Delft)

Stadsbelangen Delft zal deze kwestie net zo lang onder de aandacht blijven brengen bij het college tot het probleem volledig is opgelost.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Oplossing in zicht tramsoap

railsDeze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente en HTM.

Omdat dit niet tot een oplossing leidde, benaderden enkele bewoners onze fractie begin maart 2012. In de commissie SVR van 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen deze kwestie aan de orde gesteld en het college zou actie ondernemen. Toen ons informatie bereikte dat HTM en de gemeente tegenstrijdige informatie verstrekte over het al dan niet terugbrengen van het gras tussen de rails, heeft Stadsbelangen Delft in de commissie SVR van april 2012 deze kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht en wethouder Junius gevraagd nu op korte termijn met een oplossing te komen.

Zie ook:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839

Uiteindelijk heeft op 7 mei 2012 een gesprek tussen de gemeente, Haaglanden en HTM plaatsgevonden. Gebleken was dat ook Haaglanden een belangrijke rol had in de oplossing van dit probleem. Gelukkig wordt nu op korte en langere termijn maatregelen genomen om de geluidsoverlast op te lossen. Het werd overigens tijd!

Het gras tussen de rails komt terug en er is gekozen voor nog een viertal oplossingen, te weten: 
– het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 kmlu,
– het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking.
En:
– het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.
– het aanbrengen van een smeerinstallatie. Hier heeft men goede ervaringen mee. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt. Je zou haast zeggen als de gemeente direct in januari 2012 al tot de juiste actie was overgegaan, had de laatste oplossing al lang uitgevoerd kunnen worden.

De slogan: spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuwsberichten/HTeMn Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams is mooi bedacht, maar het is in feite onvoorstelbaar dat bewoners eerst zo veel energie moeten steken om hun terechte probleem opgelost te krijgen. En dat, terwijl het probleem voor iedereen van begin af aan met het ‘blote’ oor duidelijk hoorbaar was.

Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Trage soap overlast tramrails

railsOndanks aandringen van onze fractie in de commissie SVR van maart en april 2012 is er nog steeds geen enkel teken te bespeuren dat leidt tot het oplossen van de geluidsoverlast van de nieuwe tramrails die is aangelegd in Tanthof West.

Uiteindelijk verscheen op 3 mei 2012 een uitgebreid artikel in het AD. De bewoners zijn het zat en volkomen terecht. Het wordt tijd dat er iemand binnen HTM, de gemeente en Haaglanden wakker wordt en tot actie overgaat om het probleem op te lossen. Inmiddels heeft het artikel in AD ook geleid tot reactie van een bewoner in de omgeving van de Westvest bij de Irene tunnel. Ook daar dezelfde overlast en geen adequate actie aan de kant van de gemeente.

Al maanden proberen de bewoners, zowel in contacten met HTM en de gemeente als ook Haaglanden, de verantwoordelijke bestuurders ervan te overtuigen, dat dit probleem moet worden opgelost en wel zo snel mogelijk. Zij deden dat op een manier waarop je dat doorgaans doet. Simpel door met elkaar tot overleg proberen te komen om het probleem opgelost te krijgen. Dat blijkt dus niet te werken. 

Instanties die elkaar tegenspreken; HTM zegt: ‘het gras tussen de rails komt vanwege bezuinigingen niet meer terug’;  de gemeente zegt: ‘met HTM is afgesproken dat het gras terugkomt’. De geloofwaardigheid is dan ook ver te zoeken.

Inmiddels blijkt ook dat Haaglanden een rol speelt voor wat betreft bezuinigingen, die richting HTM zullen worden opgelegd. Het ziet er naar uit dat het onderlinge gekonkel over wie waar verantwoordelijk voor is nog enige tijd zal gaan duren. Over de rug van inwoners die al maandenlang geconfronteerd worden met geluidsoverlast en dat is niet meer te accepteren. 

Stadsbelangen Delft wil dat op een zo kort mogelijke termijn de overlast wordt opgelost. Wij hebben deze week wethouder Junius nogmaals verzocht tot actie over te gaan. Het college moet nu als eerste de verantwoordelijkheid op zich nemen om dit probleem op te lossen, ook al kost het de gemeente geld. Het gaat tenslotte om onze Delftse inwoners.

Pas daarna moet men maar onderling gaan uitmaken waar de rekening wordt neergelegd en vooral uitzoeken wie het onzalige idee heeft gehad om meer geluidsoverlast te creëren. Wellicht kan de rekening voor het oplossen van dit probleem bij de bedenkers ervan worden neergelegd. 

Stadsbelangen Delft zal in de commissie SVR van mei as. wederom dit onderwerp aan de orde stellen en druk blijven uitoefenen op de wethouder en het college om dit probleem opgelost te krijgen. 

Zie ook:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839  en https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Verder uitleg niet nodig

railsVoorbeeld van het geluid, dit is 4 maal per 15 minuten.
vanaf 05:30 tot en met 01:00.

Zie link: http://youtu.be/bKawjwGpnw8


Gras of Stenen?

GrasIn de commissie SVR van heeft 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen vragen gesteld aan wethouder de Prez over geluidsoverlast van de trambaan in Tanthof West. De geluidsoverlast zou zijn ontstaan omdat het gras, dat voorheen tussen de rails aanwezig was, is vervangen door stenen. Wethouder de Prez heeft toen aangegeven, dat het volgens hem de bedoeling was, dat het gras weer zou terugkomen. Hij zou de commissie hierover nader informeren.

Inmiddels heeft onze fractie nadere tegengestelde informatie ontvangen. Reden om de wethouder te vragen deze informatie te betrekken bij zijn beantwoording aan de commissie.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 31 maart 2012

Betreft: geluidsoverlast trambaan Tanthof West

Geacht college,

In de commissie SVR van heeft 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen vragen gesteld aan wethouder de Prez over geluidsoverlast van de trambaan in Tanthof West. De geluidsoverlast zou zijn ontstaan omdat het gras, dat voorheen tussen de rails aanwezig was, is vervangen door stenen. Wethouder de Prez heeft toen aangegeven, dat het volgens hem de bedoeling was, dat het gras weer zou terugkomen. Hij zou de commissie hierover nader informeren.

Inmiddels hebben bewoners zowel van de gemeente als van HTM antwoord gekregen op hun klachten over geluidsoverlast. Dat heeft geleid tot een bijzondere tegenstelling.

De gemeente schrijft (citaat): ‘Er is geen sprake van dat de gemeente zou hebben besloten tot het niet terugbrengen van het gras. Wij hechten als gemeente veel waarde aan deze groenstrook. Daarbij is de HOB in eigendom van HTM. Een dergelijk besluit ligt dan ook niet bij de gemeente. De gemeente voert wel het onderhoud uit. HTM heeft voor de start van de werkzaamheden aan de trambaan aangegeven het gras te zullen terugbrengen. Wij gaan er dan ook nog steeds vanuit dat dit zal gebeuren.’ (einde citaat)

HTM geeft bewoners het volgende antwoord (citaat): ‘De grasbaan zoals in het verleden komt op deze locatie niet meer terug. U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat HTM fors moet bezuinigen en er is geen budget meer voor. Aan de projectleider van dit project is verzocht ervoor zorg te dragen dat deze locatie de komende weken gesmeerd wordt totdat het nieuwe spoor enigszins is ingesleten. ‘(einde citaat)

Wij vragen de wethouder bij de beantwoording aan de commissie in te gaan op bovenstaande tegenstelling en welke mogelijkheden de gemeente heeft om deze kwestie op te lossen.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Vernieuwing = geluidsoverlast!

railsIn de periode dat de tram tijdelijk buiten dienst is geweest, in verband met werkzaamheden bij de Irenetunnel, heeft HTM aangegrepen om de trambaan, die door loopt naar het Tanthof, te vernieuwen. Dat vernieuwing niet altijd een verbetering is, blijkt uit signalen die wij ontvingen van bewoners uit Tanthof West. 

Destijds werd de trambaan gepresenteerd als een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan’ waarbij het aangezicht een grasbaan zou zijn. Het voordeel hiervan was dat het geluid van de tram tot een minimum zou worden beperkt. Dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn. Nu blijkt volgens de bewoners, die dat vervolgens te horen hebben gekregen van HTM, dat de gemeente heeft besloten om de grasstrook tussen de rails niet meer terug te laten komen en te vervangen door stenen. 

Het gevolg hiervan is dat de geluidoverlast van de tram voor de bewoners aanmerkelijk is toegenomen. Men hoort de tram nu nadrukkelijk over de rails rijden. Men wordt nu wakker gehouden tot dat de tram niet meer rijdt. (01:00 uur). Daarnaast worden de stenen, die tussen de rails liggen, ook op straat aangetroffen. Bewoners hebben geprobeerd hierover contact op te nemen met de HTM, maar HTM verwijst weer naar de gemeente en op emailberichten wordt volgens bewoners nauwelijks of niet gereageerd.

Stadsbelangen heeft in de commissie SVR van 8 maart 2012 hierover vragen gesteld aan wethouder de Prez. Deze heeft toegezegd dit na te gaan en de commissie hierover te zullen informeren. De bewoners stellen dat deze ‘vernieuwing’ geen verbetering is, maar een sprong terug van de leefbaarheid in dit gebied. Stadsbelangen wacht de reactie van de wethouder af en zal afhankelijk daarvan bezien of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman