Tag Archive for Junius

Webcolumn: ‘Delft failliet?’

De presentatie van de Programmabegroting 2015 en de uitkomst van de stresstest heeft tot grote verbijstering geleid bij Stadsbelangen Delft. Zo langzamerhand wordt pijnlijk duidelijk waarom de voormalige wethouders Vokurka (D66) en Guldemond (STIP) het Delftse zinkende schip vroegtijdig als eersten hebben verlaten.
Lees verder

Verpakt gelijk oppositie

jij-hebt-gelijkBijzonder was de mededeling van het college dat wethouder Vokurka de taak van voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex van wethouder de Prez gaat overnemen. Het college stelt dat het beter is om iemand met een financiële achtergrond en kennis deze taak te laten doen. 

Enkele maanden geleden heeft de oppositie tijdens de gemeenteraadsvergadering al dergelijke geluiden laten horen tijdens de discussie over de financiële wanorde bij Avalex, waarvoor wethouder de Prez mede verantwoordelijk werd gehouden. Wethouder de Prez kreeg toen alle lof van de coalitiepartijen toegezwaaid voor de maatregelen die hij had genomen om de problemen bij Avalex op te lossen. Geen woord van kritiek over het ontstaan van deze problemen, waarvoor hij mede verantwoordelijk was. 

Nu enkele maanden later wordt nu de terechte kritiek, die de oppositie had op wethouder de Prez, door middel van een verpakt bericht feitelijk toegegeven. Op zichzelf is deze verandering van het voorzitterschap begrijpelijk en logisch, maar het kost de coalitie en het college kennelijk moeite signalen vanuit de oppositie direct te erkennen. De mededeling nu oogt de sfeer van ‘hoe kunnen we dit op een nette manier oplossen’. 

Nadat wethouder Vokurka ook al toegevoegd was aan de Spoorzone portefeuille ter ondersteuning van wethouder Junius, krijgt hij nu wederom een taak erbij. Nog even en wethouder Vokurka is verantwoordelijk voor alle portefeuilles binnen het college. Dat geeft te denken.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Vraag China reis Junius

chinaTijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen uit haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 19 oktober 2012

Betreft              : vraag China reis wethouder Junius

Geacht college,

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen in haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Onze fractie wil na terugkeer van de wethouder graag geïnformeerd worden over de reden van de reis naar China, welke betekenis haar aanwezigheid in China had en wat haar aanwezigheid voor onze stad heeft opgeleverd.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Weinig enthousiasme parkeren

parkeerRuim 60 bewoners waren vanavond aanwezig bij een informatieavond in DOK, waarbij wethouder Junius het parkeerbeleidskader presenteerde  Een parkeerbeleid dat, als de gemeenteraad in december 2012 hiermee instemt, moet zorgen voor verdere digitalisering, klantvriendelijk voor bewoners, ondernemers, bezoekers en efficiëntie. 

Het college wil dat bereiken door:
– maximaal twee bewonersvergunningen, 2e aanmerkelijk
– bewonersvergunning met standaard bewonersabonnement parkeergarage (extra
   kosten)
– bezoekers in garage, flitsparkeren op straat
– één bedrijfsvergunning, geen bezoekersregeling
– uitbreiding reguleringstijden ma t/m za 09.00 tot 24.00 uur en zo 12.00 tot 24.00
   uur
 
Opvallend hierbij dat op vragen van de aanwezige bewoners geen duidelijke onderbouwing kon worden gegeven voor de plannen. De beantwoording vanuit de gemeente was redelijk vaag en uit de gestelde vragen kwam naar voren dat  bewoners vooral oplossingen willen zien voor de huidige parkeerproblematiek in de binnenstad. Niet in 2020, maar nu! 

Waarom mix parkeren, bijvoorbeeld op de Nieuwe Langendijk, als de Marktgarage onvoldoende wordt gebruikt? Waarom niet regelen dat vergunninghouders ’s nachts gratis in de parkeergarages mogen staan als die toch al vrijwel leeg zijn? Bewoners hebben toch betaald voor hun vergunning? Duidelijk werd ook dat vooral voor (buitenlandse) bezoekers van onze stad de informatievoorziening over waar men kan parkeren, moet worden verbeterd. De onduidelijke communicatie hierover leidt regelmatig tot ongewenst zoekverkeer door de binnenstad. 

Bewoners vroegen ook aandacht voor de touringcars. Waarom blijven die door de binnenstad richting markt rijden en wordt niet de definitieve keuze gemaakt om de touringcars verplicht te laten parkeren bij het Hampshire hotel? Overigens een onderwerp dat Stadsbelangen Delft in de afgelopen jaren al vaker aan de orde heeft gesteld. Het college is hiervoor kennelijk niet tot actie te bewegen. 

Vanuit de gemeente werden drie vragen aan de bewoners voorgelegd naar aanleiding van de presentatie over het nieuwe parkeerbeleidskader. Op de vraag of men van mening is, dat de voorgestelde maatregelen tot meer parkeerplaatsen zullen leiden voor bewoners, was het antwoord van de bewoners vrijwel unaniem ‘nee’. Hetzelfde gold voor de vraag of het voorgestelde beleid zal leiden tot meer duidelijkheid bij bezoekers. Ook hier was een duidelijk ‘nee’ zichtbaar. De vraag om de reguleringstijden te verruimen werd wel redelijk positief ontvangen.    

In ieder geval was het onbegrip bij de bewoners over het voorgestelde beleidskader duidelijk merkbaar. Vooral omdat hiervoor een deugdelijke onderbouwing ontbrak. Genoeg werk aan de winkel voor wethouder Junius om een zodanig beleidskaderplan aan de gemeenteraad te presenteren, met deugdelijke onderbouwing in plaats van aannames, dat op voldoende steun kan rekenen van de bewoners en de gemeenteraad. Dat lijkt nu nog ver weg.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Nee, hetzelfde!

VERANDERINGVijf lange avonden vergaderen, veel energie in onderlinge contacten over diverse amendementen en moties, geen enkele beweging van het college richting raad en uiteindelijk werd de Programmabegroting 2011-2014 met geen enkele wijziging vastgesteld. De toon is gezet door dit college. In april jl. sprak dit college bij de installatie nog van samenwerking met de hele raad. De conclusie lijkt dat dit een voor de bühne uitspraak was. Niet ‘Ja, anders’, maar gewoon ‘Nee, hetzelfde’.

Stadsbelangen is niet akkoord gegaan met deze Programmabegroting. Niet omdat wij het oneens waren met het eindresultaat van deze Programmabegroting. 30 miljoen bezuinigen is noodzakelijk, maar Stadsbelangen maakte andere keuzes. Stadsbelangen koos onder andere voor:

– een schone stad (geen bezuinigingen op het schoonmaken van de stad, oa graffiti,hondenpoep, zwervuil, ophaalfrequentie vuilnis)
– geen forse bezuinigingen op DOK en theater de Veste (cultuur blijft belangrijk en zeker DOK en theater de Veste zijn belangrijke culturele pijlers)
– het nakomen van eerdere toezeggingen over de bijdrage van de gemeente in verband met de renovatie van de Nieuwe Kerk (een geweldige publiekstrekker)
– geen lastenverzwaring voor onze sportverenigingen
– een extra ambitie voor het verkleinen van de ambtelijke organisatie
– schrappen bezuinigingen WFIA (zij realiseerden de afgelopen jaren ruim 300 banen voor onze stad en Stadsbelangen vindt werkgelegenheid belangrijk)

Het mocht allemaal niet helpen. De coalitie had de rijen, zoals vanouds, gesloten. De oppositie werd geen succes gegund. Al met al moet afgevraagd worden of op deze manier, gezien de houding van het college en de coalitiepartijen, wel zoveel tijd moet worden besteed aan de behandeling van de Programmabegroting. Als deze houding de komende jaren niet verandert, dan kan wat Stadsbelangen betreft de behandeling van de Programmabegroting voortaan in één avond worden afgedaan. Dat scheelt een hoop energie en levert bovendien nog een extra besparing op. 

In het kader van deze bezuinigingen hadden diverse fracties, bij de behandeling van het Bestuursprogramma tijdens de raadsvergadering van 14 oktober jl., zich afgevraagd of de bouw van het nieuwe Stadskantoor wel door moet gaan dan wel of er mogelijkheden zijn de kosten voor dit nieuwe kantoor naar beneden bij te stellen. Het college heeft de raad recentelijk via een uitgebreide brief over diverse opties geïnformeerd en hierbij aangegeven door te willen gaan op de ingeslagen weg. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten de brief van het college te willen bespreken in de commissie SVR van 11 november as.

Gisteren bleek dat het college op 12 oktober jl. al een positieve beslissing had genomen over de toets van het definitieve ontwerp van het Nieuwe Stadskantoor. De volgende fase kon van start gaan in de ontwikkeling van dit gebouw. En juist deze belangrijke informatie vertelde de wethouder op 14 oktober 2010 niet aan de raad. De wethouder hield braaf haar mond, terwijl zij deze informatie juist toen had moeten verstrekken. Een beginners blunder? Wij hopen voor de wethouder dat dit dan eenmalig was. 

Toch kon Stadsbelangen door middel van moties een aantal zaken wel binnenhalen, maar deze stonden los van de Programmabegroting. Onze motie ‘Praat met de raad’ werd aangenomen. Een nieuwe manier vinden van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, waardoor burgers zich serieus genomen moeten voelen. De strekking van onze motie over het Persoons Gebonden Budget werd door de wethouder overgenomen en ook onze motie, samen de SP, over de slaagkans van sociale huurwoningen werd aangenomen. 

Verder steunde Stadsbelangen onder andere  moties over de Nieuwe Kerk, Integraal zorgbeleid, Crisisopvang jongeren, Veilig uitgaan, Bouwen met je buren, Openbaar vervoer (motie door ons mede ingediend met ChristenUnie), beginspraak, Regeldruk ‘Kil de paarse krokodil’, Internationaal solidariteitsbeleid. 

Fractie Stadsbelangen Delft