Tag Archive for overleg

College en coalitie: ikke, ikke, ikke…!

Gisterenavond hebben we de laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces beleefd. Samen met Bram Stoop en Marcel Koelewijn. Een avond met een volle agenda, maar a.s. maandag (13 juli) gaan we verder met de raadsagenda. Dit omdat we de agenda niet op tijd af kregen. Het ‘hoogtepunt’ op de agenda was de parkeertransitie.

Lees verder

Jeugdige overmoed of onvoldoende verstand?

Delft wordt overspoeld door reclame bordjes van STIP. De studentenpartij die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Gele bordjes, waarop suggestieve vragen gesteld worden naar aanleiding van de voorgenomen mobiliteitsplannen van het college. De ontsierende bordjes leiden tot irritatie van inwoners.
Lees verder

Aanvullende vragen nav brief evaluatie jaarwisseling 2019-2020

Stadsbelangen Delft en groep Stoelinga hebben evaluatie jaarwisseling 2019-2020 gelezen en hebben aantal vragen hierover. Om uitgebreide discussie in commissie te voorkomen hebben we gekozen het op deze manier te doen.
Lees verder

Delft: Feuilleton Havenstraat

Even terug naar de gebeurtenissen waarop de bewoners gereageerd hebben. In de publicatie om het twee richting rijden voor fietsers mogelijk te gaan maken in de Havenstraat, werd vermeld dat er contact geweest was geweest met de buurt/Bos-D en de Belangenvereniging Olofsbuurt, Westerkwartier (BVOW). Helaas was dit niet waar en Stadsbelangen Delft heeft de wethouder hier direct op aangesproken.
Lees verder

Overleg Nusantara mager

Nas (800x449)In de raad van donderdag 27 september 2012 wordt het voorstel van het college besproken inzake besteding budget projectplan blauw. Hierin stelt het college onder andere voor het museum Nusantara te sluiten. 

In de commissie BLD deed zich een bijzonder feit voor. Twee insprekers van Nusantara gaven aan, dat zij kort daarvoor pas kennis hadden genomen van deze voorgenomen sluiting. De wethouder stelde dat dit absoluut onjuist was en de voorgenomen sluiting al langer bekend was. 

Reden voor Stadsbelangen om wethouder Junius naar alle correspondentie te vragen, die betrekking had op de beslissing om tot sluiting van Nusantara over te gaan. Dat leverde zeer beperkte informatie op. Hieruit kan onze fractie op geen enkele wijze constateren dat er goed overleg is geweest over deze beslissing. Sterker nog uit de toegezonden informatie wordt nadrukkelijk gesproken over de intentie van de wethouder om mee te denken over een oplossing. 

Citaten verslag 6 oktober 2011:
‘Erfgoed doet beroep op ons om kracht te mobiliseren (mensen & middelen) om binnen de bestaande kaders (vitrines etc.) de komende anderhalf jaar een goed concept te ontwikkelen maar heeft daar zelf weinig capaciteit (mensen, middelen) voor beschikbaar. Erfgoed wil daarvoor wel een contactpersoon zoeken. Wij hebben aangegeven, dat wij daar over willen nadenken of en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. 10 november hebben we een vervolgafspraak. Tevens wordt er door Erfgoed ook een gesprek met de wethouder (Milene Junius) en ons georganiseerd.’

In de nieuwsbrief van Nusantara van 1 december 2011 lezen wij onder andere:
In overleg met de directeur van Erfgoed Delft hebben we haar (lees wethouder) vooraf ons plan toegestuurd. Ons gesprek met wethouder Junius en directeur erfgoed is positief verlopen.

Meer informatie heeft onze fractie niet ontvangen. De vraag is dan ook aan de orde of er verwachtingen zijn gewekt en wanneer er gesprekken zijn geweest met Nusantara over de definitieve beslissing tot sluiting over te gaan.

Hoewel beginspraak nog steeds een ‘ver van mijn bedshow’ lijkt te zijn, ondanks dat iedereen er de mond van vol heeft, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat hier bij deze beslissing in ieder geval weinig van te merken is geweest. 

Stadsbelangen Delft vindt dat er meer tijd uitgetrokken moet worden om zorgvuldig en in écht overleg dit museum en deze historische collectie voor Delft te behouden. Kortom: Stadsbelangen Delft vindt het voorstel nog niet rijp voor een definitieve beslissing. Zuinig zijn op onze historie vraagt ook om zorgvuldigheid!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop   

Besluit hetzelfde als beginspraak?

Afbeelding 107 (800x600)Van bewoners van de Medinastraat  ontvingen wij het volgende signaal. ‘Compleet verrast waren wij toen vanmorgen de brief van de gemeente op de mat viel. Wat ons opviel aan de brief is dat deze gedateerd is op 7 maart 2012 en op 15 maart 2012 pas wordt bezorgd. In de brief wordt gesuggereerd dat het trapveldje achter ons huis aan de Medinastraat niet intensief genoeg wordt gebruikt. Wij vragen ons af hoe dit onderzocht is. Wie heeft dat onderzocht? Wanneer is dat onderzocht? En hoe vaak is er naar de bezetting gekeken? Op welke tijdstippen? In welk jaargetijde? 

 In de wintermaanden wordt er uiteraard minder gebruik van gemaakt en zodra het geregend heeft, is het veld erg nat en kan er niet op gevoetbald worden. Het trapveld met de doelen wordt juist heel intensief gebruikt. Door jong en oud. Ook geeft dit veld totaal geen overlast als er gevoetbald wordt. Het is gewoon onbegrijpelijk. Zeker omdat er steeds meer gestimuleerd wordt dat kinderen moeten bewegen, sporten, buiten spelen. Dan nemen ze dit af.’

Stadsbelangen heeft het college naar aanleiding van dit signaal schriftelijke vragen gesteld. Wij hebben het college verzocht de aangekondigde werkzaamheden uit te stellen. Wij willen eerst deze kwestie in de commissie bespreken en desnoods via een interpellatiedebat in de raadvergadering van 29 maart 2012. Onderstaand onze brief aan het college.

Aan                  : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 15 maart 2012

Betreft: verwijderen doeltjes trapveld Medinastraat

 Geacht college,

Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Geheel onverwachts werden de bewoners van de Medinastraat door middel van een brief van de gemeente,
dd. 7 maart 2012, geïnformeerd over het besluit dat de doeltjes op het trapveld Medinastraat worden verwijderd. Dit omdat het trapveld niet intensief zou worden gebruikt. Verder wordt aangegeven, dat de doeltjes in maart/april 2012 worden verwijderd en deze werkzaamheden binnen een week zijn afgerond.

Stadsbelangen verbaast zich over deze wijze van communiceren. Volgens de bewoners komt deze mededeling volledig als een verrassing. Men vindt de mening van de gemeente, dat het trapveldje niet intensief zou worden gebruikt, onjuist. Bovendien is er vrijwel nooit onderhoud gepleegd aan de doeltjes en is dat ook niet noodzakelijk. Daarnaast geeft het trapveldje geen enkele overlast en is er geen reden om de doeltjes te verwijderen.

Stadsbelangen wil deze kwestie in de eerstvolgende commissie van april 2012 aan de orde stellen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente dergelijke besluiten neemt zonder vooraf overleg te hebben met de bewoners?

Wij vragen hierbij het college de aangekondigde werkzaamheden uit te stellen tot dat deze kwestie in de commissie is besproken. Bent u hier toe bereid?

Graag willen wij ruim voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 antwoord hebben op onze vraag. Indien u niet bereid bent de werkzaamheden uit te stellen, overwegen wij deze kwestie via een interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 aan de orde stellen.

Wij wachten uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Bezoek Indische Buurt

1019px-Delft_ternatestraat_2 (640x482)Onze fractie heeft deze week een gesprek gehad met de belangenvereniging  Onze Indische Buurt. Op dit moment zijn er weinig grote problemen in deze wijk. Dat was goed om te horen. De samenwerking met de wijkagent en de wijk contactpersoon van de gemeente is goed te noemen.

Een aantal jaren geleden was er veel ophef over de vestiging van het dienstencentrum voor thuis- en daklozen in de Surinamestraat. Nu een aantal jaren later is de conclusie, dat er goede afspraken zijn gemaakt en er vrijwel geen sprake is van overlast. 

Een punt van aandacht blijft wel de communicatie over bijvoorbeeld verkeersbesluiten die in deze wijk worden genomen. Vaak wordt een dergelijk besluit genomen zonder vooraf even af te stemmen met de belangenvereniging. Hierdoor moet weer onnodig een bezwaarprocedure worden gevolgd, wordt de bezwaarcommissie van de gemeente aan het werk gezet evenals de ambtelijke organisatie, terwijl door vooraf te overleggen onnodige werkzaamheden voorkomen kunnen worden. De belangenvereniging heeft dan de mogelijkheid via hun website met de bewoners in de wijk te communiceren over voorgenomen besluiten. 

Stadsbelangen heeft het bezoek aan deze belangenvereniging als nuttig en constructief ervaren. Afgesproken werd met elkaar in contact te blijven.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman    

Kassa! 11% tariefsverhoging

kassa‘Stadsbelangen was wel erg kritisch Aad tijdens de Algemene Beschouwingen’, zei een lid van het college tegen mij. Enkele dagen later bleek maar weer eens hoe terecht onze kritiek was richting het college. 

In de commissie SVR werd het voorstel van het college besproken inzake de verhoging van de parkeertarieven. Naast de 2% indexering, wil het college de tarieven nog eens extra met 11% verhogen. Met de extra geschatte opbrengst van ca. 450.000,– euro wil het college een bezuinigingstaakstelling realiseren. Het college bezuinigt dus door parkeertarieven te verhogen. Bezuinigen met de auto als melkkoe. 

In de commissie bleek ook, dat de huidige parkeergarages niet altijd vol zijn. Als een ondernemer een product in de markt zet en het product loopt nog niet, dan zal hij het product eerder goedkoper aanbieden dan duurder te maken. Wat doet het college? Het laat de tarieven in de parkeergarages stijgen. Zou het niet slimmer zijn om de tarieven goedkoper te maken, zodat de bezettingsgraad van de parkeergarages en daarmee de omzet toenemen?

In onze Algemene Beschouwingen hadden wij kritiek op het ouderwets uitleggen aan de bewoners nadat besluiten zijn genomen. In de commissie bleek wederom dat wij dit onderwerp terecht aan de orde hebben gesteld. Medio september 2011 had het college een ‘gezellig’ overleg gehad en ‘heerlijk’ zitten keuvelen met de belangenvereniging Westerkwartier/Olofsbuurt. Niemand aan de kant van het college was op het idee gekomen om de belangenvereniging mee te delen dat men voornemens was de tarieven voor vergunning parkeren 11 % extra te verhogen. De inwoners in onze stad worden dus weer achteraf geconfronteerd met genomen beslissingen. Benieuwd of de coalitiepartijen hierin meegaan.

De conclusie is dat men heeft nog steeds niets heeft geleerd of veranderd, ondanks slogans als ‘Mensen maken de stad’ en ‘Anders…ja’ en mooie modetermen als ‘beginspraak’. De kritiek van Stadsbelangen tijdens de Algemene Beschouwingen op het ouderwets achteraf uitleggen was dus meer dan terecht.  

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman
“Overleg” zonder inspraak

In de commissievergadering wist wethouder Koning het zeker. De  herinrichting  van de Papsouwselaan was in “overleg” met de ondernemers tot stand  gekomen.  Zeker waar het gaat om de nieuw geplande parkeervoorzieningen. De ondernemers zouden er zelfs mee hebben ingestemd. Dus onttrekking van  de Parallelweg aan de openbaarheid was geen enkel probleem.   

Voor Stadsbelangen reden om diverse ondernemers te benaderen en te  verifiëren of de beleving van de wethouder juist was. Er bleek helemaal  geen  instemming te zijn geweest van de ondernemers, laat staan dat er sprake is  geweest van inspraak of meedenken over de herinrichting. Enkele ondernemers  gaven aan: “wij hebben helemaal geen inspraak gehad in de plannen dan wel  aangegeven, dat wij het ermee eens zijn” en “er is een soort berusting  ontstaan onder de ondernemers”.   

De ondernemers maken zich vooral zorgen over het verdwijnen van  parkeerplaatsen vlak voor hun winkel. Het meters moeten sjouwen met een kinderledikant of  een zware zaagmachine is nu eenmaal niet de favoriete bezigheid van  klanten.   

De informatieavond die voor de ondernemers werd gehouden, bestond enkel  en alleen uit het meedelen hoe de herinrichting van de Papsouwselaan wordt vorm gegeven. Een typisch en bekend PvdA trekje met als  slogan: “wij weten wat goed voor u is”. Toen wij de wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering confronteerde  met de verkregen informatie, bleef zij stug volhouden, dat de ondernemers ”blij” zouden zijn geweest met de herinrichtingsplannen.

Hoe naïef kun je  zijn, want Stadsbelangen kan zich niet voorstellen, dat de ondernemers tegenover  de wethouder een ander signaal hebben afgegeven dan tegenover diverse  andere fracties in de raad. (oa het CDA) Opvallend was de reactie van de VVD. In eerste termijn fors kritisch  aanhaken (je moet toch wat om de ondernemers het idee te geven, dat je opkomt voor  hun belangen) en vervolgens in tweede termijn met droge ogen roepen:  “maar we gaan wel akkoord met het voorstel.” Niet echt geloofwaardig. Alleen meedelen, is geen overleg voeren. Laat staan inspraak hebben in  plannen. Daarom is Stadsbelangen niet akkoord gegaan met het voorstel om de  Parallelweg  te ontrekken aan de openbaarheid.   
Fractie Stadsbelangen-Delft

Oppositie monddood gemaakt

De geschiedenis herhaalde zich gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering.  Net zoals destijds bij onze geagendeerde motie Dagopvang, werd in een  ordedebat de motie van het CDA, die mede namens onze fractie en anderen werd  ingediend,  door de coalitie van de agenda weggestemd.   

In de motie werd het college gevraagd om een voorstel te doen aan de raad over de keuze van de architect voor de bouw van het station/stadskantoor. De raad zou hierover dan een besluit kunnen nemen.  De actie van de coalitiepartijen heeft veel weg van het standpunt van  oud wethouder Torenstra die bij zijn afscheid in een interview zei:  “Ik heb niks te maken met de oppositie”.   

Destijds had onze fractie al laten uitzoeken bij de gemeentejurist dat volgens het reglement van orde raadsleden het recht hebben om moties te agenderen en  hierover het woord te voeren. Hierbij worden geen uitsluitinggronden genoemd  zoals de coalitie betoogde.   

De voorzitter, die tijdens het fractievoorzittersoverleg door de  vice-voorzitter  van de raad op het verkeerde been was gezet, bleef in eerste instantie  halsstarrig  betogen dat de motie niet geagendeerd kon worden. Ook het verzoek om een ordedebat wees hij eerst af. Naar onze mening ten onrechte. Gelukkig kwam de voorzitter na overleg met het presidium hierop terug.   

Dat enkele raadsleden als gevolg van de houding van de coalitie kwaad de vergadering verlieten, is op zichzelf te begrijpen, maar in onze ogen  niet  juist. Maar vooral zouden de coalitiepartijen eindelijk eens moeten  beseffen dat  volksvertegenwoordigers onder geen enkele voorwaarde monddood mogen  worden gemaakt. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze  democratisch verworven rechten.  Fractie Stadsbelangen-Delft