Tag Archive for plan

Jeugdige overmoed of onvoldoende verstand?

Delft wordt overspoeld door reclame bordjes van STIP. De studentenpartij die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Gele bordjes, waarop suggestieve vragen gesteld worden naar aanleiding van de voorgenomen mobiliteitsplannen van het college. De ontsierende bordjes leiden tot irritatie van inwoners.
Lees verder

Afschuiven verantwoordelijkheid?

De geplande woontorens bij het Zuideinde langs de Schie heeft tot grote woede geleid bij de inwoners. Vooral de opmerking van wethouder Huijsmans dat de communicatie over dit plan niet een verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar van de ontwikkelaar, zet kwaad bloed bij de bewoners.
Lees verder

Supermarkt Delft nog steeds optie.

De mededeling van wethouder Harpe in de commissievergadering RV, dat de ontwikkelaar van het Lidl pand in de Kruisstraat het college gevraagd heeft om enkele weken uitstel voor een alternatief plan, kwam als een aangename verrassing. Het zou mooi zijn als dit tot een ander aanvaardbaar plan leidt.
Lees verder

Inspraak Bomenwijk loont!

BomenwijkDe werkgroep Bomenwijk heeft zich verzet tegen het bestemmingsplan Bomenwijk.  Kern van de kritiek was dat, in tegenstelling tot eerdere afspraken, geen overleg meer had plaatsgevonden over de voortgang van de herstructurering Bomenwijk. Daarnaast was er ook inhoudelijk kritiek op dit plan. 

Oorspronkelijk was het bestemmingsplan ter bespreking geagendeerd in de commissie SVR van januari 2013. Tijdens de commissie bleek dat de werkgroep plotseling was geconfronteerd met het feit, dat het college het bestemmingsplan Bomenwijk ter besluitvorming aan de raad had voorgelegd. Reden voor de commissie om de bespreking van het bestemmingsplan door te schuiven naar de commissievergadering van februari 2013. Een aantal fracties, waaronder Stadsbelangen Delft, wilden met de werkgroep apart overleg hebben over hun bezwaren tegen het bestemmingsplan voordat het bestemmingsplan daadwerkelijk in de commissie zou worden besproken. 

Het gesprek met de werkgroep en een aantal fracties heeft op 5 februari 2013 plaatsgevonden. In de commissievergadering van 7 februari 2013 werd het bestemmingsplan besproken. Kern van de kritiek van de werkgroep is de mogelijkheid die in het bestemmingsplan wordt geboden om een woontoren van twaalf verdiepingen en een woonblok in T-vorm van vijf lagen met op de begane grond ruimte voor bedrijven te realiseren. De werkgroep vindt dat hiermee het karakter en de structuur van de wijk wordt aangetast. 

Zij hebben dan ook een alternatief plan opgesteld, waarbij onder andere de hoogte de hoogte van de toren wordt verlaagd van twaalf naar maximaal vijf bouwlagen en de bedrijfsruimten in het T-blok te laten vervallen. 

Wethouder de Prez zegde in eerste instantie toe dat hij serieus naar dit alternatief plan zou kijken en de gemeenteraad hierover zou informeren voor de raadsvergadering van 21 februari 2013. Vrijwel unaniem wilden alle fracties dat de reactie van het college op het alternatieve plan eerst nog een keer zou worden besproken in commissieverband. Hierdoor heeft de werkgroep de gelegenheid zich publiekelijk uit te spreken over de reactie van het college.

Een mooi voorbeeld hoe inspraak kan werken en een compliment aan de werkgroep Bomenwijk voor hun vasthoudendheid. De discussie wordt nu voortgezet in de commissie SVR van maart 2013 en het bestemmingsplan zal dan vermoedelijk ter besluitvorming worden vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van maart 2013.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Stadsbelangen steunt werknemers Calvé

De fractie Stadsbelangen heeft op initiatief van Groen Links, samen met  andere fracties, mede een motie ingediend en daarbij steun uitgesproken aan de werknemers van Calvé. Daarnaast werd het college opgeroepen om met de directie van Unilever in gesprek te gaan en bij de directie aan te dringen om het voornemen van sluiting van de fabriek te heroverwegen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Leefbaar Delft stemde  tegen.   

Hoewel het college geen beslissingsbevoegdheid heeft in deze kwestie, vindt  Stadsbelangen het van belang dat er maximale druk op de directie van Unilever  wordt uitgeoefend en alle mogelijkheden benut moeten worden die wellicht  tot een heroverwegingsbesluit zouden kunnen leiden.   

Wethouder Vuijk ontkende dat in de verkennende gesprekken, die er inmiddels  zijn geweest met Unilever, gesproken is over mogelijke interesse van de  gemeente voor het terrein van Calvé. De motie van Leefbaar Delft met als  strekking dat, als de sluiting doorgaat, de ex-werknemers minimaal twee  jaarsalarissen mee moeten krijgen, mocht misschien wel leuk in het gehoor  klinken van de werknemers op de publieke tribune, maar was in feite een  lege huls.   

Er moet nu alles aan gedaan worden om de werkgelegenheid te behouden en  het is niet handig om dan maar alvast over een vorm van een sociaal plan te gaan praten. Bovendien hebben de werknemers vooral baat bij behoud van  werkgelegenheid. Daarnaast gaat de gemeenteraad niet over een sociaalplan. Wij denken dat de vakorganisaties voldoende in hun mars hebben om, als dat nodig mocht zijn, een goed sociaal plan voor de werknemers te realiseren. Maar zover is het nu nog niet.   

Stadsbelangen hoopt dat de directie van Unilever terugkomt op haar besluit  zodat het bedrijf voor Delft behouden blijft.  Fractie Stadsbelangen-Delft   

Motie Geen sluiting van Calvé  De gemeenteraad van Delft,  In vergadering bijeen op 1 november 2007    Kennis genomen hebbende    – van het voornemen van de Unileverdirectie om onder meer de  Calvéfabriek in Delft te sluiten  – en van de acties van de werknemers voor het behoud van hun  bedrijf en hun werkgelegenheid    Overwegende dat  – de Calvéfabriek werd opgericht in 1884;    – de fabriek sinds jaar en dag een van de toonaangevende en bekendste  bedrijven is van Delft;   – de fabriek behoort tot één van de best presterende van het  Unileverconcern;   – de prestaties van de fabriek de afgelopen jaren dankzij de  inzet van het  personeel sterk zijn verbeterd;   – het behoud van bestaande werkgelegenheid een belangrijke doelstelling is van  de Delftse gemeenteraad    Spreekt zijn steun uit aan de werknemers van Calvé   

Roept het college van burgemeester en wethouders op bij de directie van Unilever aan te dringen op het heroverwegen van het voornemen  tot sluiting van de Calvéfabriek  en gaat over tot de orde van de dag