Tag Archive for bestuurders

Dubbele D66 pet?

Stadsbelangen Delft maakt zich al langere tijd zorgen over de mogelijke sluiting van de school voor openbaar onderwijs in de Harnasch polder de Schatkaart. Stadsbelangen Delft diende samen de PvdA Delft, Fractie van koppen en D66 Delft in december 2017 hierover een motie in. In de motie werd het college van B&W opgedragen zich tot het uiterste in te spannen om deze school te behouden. De motie werd unaniem aangenomen.  Wij schreven hierover al eerder op onze website. Zie onderstaande link. https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8736

Lees verder

Stemadvies Delft Provinciale Staten ZH

Delft hoeft weinig tot niets te verwachten van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland.

Lees verder

Provincie Zuid Holland onder toezicht?

Een opmerkelijk bericht in de Telegraaf van 21 oktober jl. ‘Provinciepolitici in Zuid-Holland hebben lak aan eigen regels. Zij declareren boetes, riante afscheidscadeaus en zelfs een gepeperde rekening van een exclusieve jachtclub.’

Lees verder

Streep onder affaire!

oranjeDe gondelaffaire houdt bestuurlijk Delft nu al ruim 7 jaar in een wurggreep. Ondanks de vele debatten, die in de raad over dit onderwerp zijn geweest, ondanks het gerechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie, ondanks het onderzoek, die de raad heeft ingesteld naar aanleiding van het enquêteverzoek van de heer Stoelinga en ondanks afspraken, die de raad heeft gemaakt en vastgelegd voor de toekomst, mocht een dergelijke situatie zich weer voordoen, blijven enkele raadsleden het beeld in onze stad bewust levend houden, dat de gemeenteraad deze affaire in de doofpot wilde en wil stoppen. Zij doen dat vooral op basis van onbewezen vermoedens die als feiten worden gepresenteerd. 

Een onterecht beeld! Feit is dat in alle openheid discussies zijn gevoerd, conclusies getrokken en alle informatie die betrekking heeft op deze affaire openbaar is en voor iedereen toegankelijk. Tip aan de lezer: ‘lees alle Handelingen van de debatten over dit onderwerp nog eens rustig door en verifieer wat alle fracties over deze affaire hebben gezegd.’ Dat enkelen het ‘doofpot beeld’ levend willen houden is slecht voor Delft en haar inwoners.

Daarom heeft Stadsbelangen aangegeven in de commissie BLD van 31 januari jl. alsnog een breed onafhankelijk extern onderzoek te willen heroverwegen omdat het belangrijk is, dat deze affaire definitief wordt afgerond. In het belang van onze stad. De fractie heeft nu definitief besloten hierover een motie in te dienen voor de gemeenteraadsvergadering van 23 februari 2012. Wij stellen voor om aan de minister van Binnenlandse zaken te vragen een dergelijk onderzoek te willen instellen.

Stadsbelangen vindt dat alle fracties bij een dergelijk onafhankelijk extern onderzoek vooraf moeten verklaren zich te zullen neerleggen bij de uitkomst van een dergelijk onderzoek, waarbij de rollen van (oud) bestuurders en raadsleden, die bij deze affaire betrokken zijn geweest, ik noemde ook mijn rol als raadslid, worden onderzocht. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft een dergelijk onderzoek ook zin. 

Hoewel nu al te voorspellen is, dat enkelen het beeld van ‘doofpot’ levend zullen proberen te houden, als de uitkomst van een dergelijk onderzoek hen niet bevalt dan wel kritiek zullen leveren op het onderzoek zelf, mag dat toch geen reden zijn om geen onderzoek in te stellen.

De gemeenteraad is verplicht om het onterechte ‘doofpot’ beeld in de stad en daarbuiten weg te nemen. Wij roepen alle fracties in de Delftse gemeenteraad op onze motie te steunen, zodat definitief een streep kan worden gezet onder een affaire die uiteindelijk alleen maar verliezers heeft opgeleverd. En niet in de laatste plaats voor de inwoners van onze stad. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Regeling bestuurders oud nieuws

wachtkamerDe zogenaamde ophef die is ontstaan tegen voormalige wethouders over de wachtgeldregeling kan onder de noemer ‘voor de bühne ophef’ worden ondergebracht. Deze verplichte wettelijke wachtgeldregeling voor bestuurders is landelijk geregeld. Als voormalige bestuurders uit hun functie worden ontheven (vrijwillig of verplicht), dan hebben zij het recht om aanspraak te maken op deze regeling. In feite hetzelfde als iemand die ziek wordt of werkloos en recht heeft op een uitkering.

Deze wachtgeldregeling voor voormalige bestuurders is niet nieuw en zeker niet geheim. Elk raadslid en burger kan altijd kennis nemen van deze regeling. De hoogte van het uit te keren bedrag staat netjes in deze regeling vermeld. De gemeenten zijn verplicht hieraan uitvoering te geven.

Het feit dat voormalige bestuurders gebruik maken van deze regeling kan hen niet worden verweten, los van de vraag of je vindt dat deze regeling moet worden veranderd of dat er andere voorwaarden aan deze regeling moeten worden gesteld. (bijvoorbeeld sollicitatieplicht en duur van de uitkering)

Maar een discussie om deze wachtgeldregeling te veranderen, is vooral een discussie die in het Kabinet en de Tweede Kamer moet worden gevoerd. Een gemeenteraad heeft daar geen invloed op, behalve lokale partijen die ook in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Zij kunnen dit onderwerp onder de aandacht brengen van hun Tweede Kamerleden. 

Als het Kabinet en de Tweede Kamer geen aanleiding zien dit onderwerp te bespreken, zal deze wachtgeldregeling niet worden veranderd. 

Er is vandaag de dag best aanleiding om weer eens kritisch deze regeling tegen het licht te houden, maar zo lang deze regelgeving van toepassing is, mogen en kunnen voormalige bestuurders daar gebruik van maken. Net zoals vrijwel iedereen in ons land gebruik maakt van zijn of haar recht. 

Over de wachtgeldregeling van raadsleden gaat de gemeenteraad wel. Er was tot december 2006 al jarenlang een wachtgeldregeling voor raadsleden van toepassing. Daarin was opgenomen dat raadsleden bij het beëindigen van hun raadslidmaatschap op aanvraag een financiële vergoeding konden krijgen als zij ten gevolge van het raadswerk andere betaalde werkzaamheden hadden verminderd of beëindigd.

In december 2006 werd voorgesteld deze regeling af te schaffen. Het argument daarvoor was dat er nimmer van deze regeling gebruik was gemaakt. Van een aantal raadsleden was bekend dat zij met het oog op deze afbouwregeling betaalde werkzaamheden hadden verminderd dan wel beëindigd. Stadsbelangen was het eens met het voorstel deze regeling af te schaffen, maar vond het onredelijk dat de zittende raadsleden door deze nieuwe regeling geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een tegemoetkoming. Doordat deze wachtgeldregeling aan het begin van de raadsperiode er was, hadden sommige raadsleden betaalde werkzaamheden verminderd dan wel beëindigd. Daarnaast is het niet netjes om tijdens een raadsperiode de spelregels ineens te veranderen.

Daarom dienden wij met andere fracties een amendement in waarin werd voorgesteld om in de nieuwe verordening een overgangsbepaling op te nemen die alleen van toepassing was voor raadsleden die op 1 december 2006 deel uitmaakten van de gemeenteraad. De regeling zelf werd, met instemming van onze fractie, 
per 1 december 2006 afgeschaft.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Beginspraak: gewoon beginnen!

UTRECHT-UNIVERSITEIT-BEZETTINGBeginspraak lijkt een nieuw modewoord. In feite is het niets anders dan: betrek de inwoners van onze stad bij de plannen en creëer draagvlak. Simpeler kan het niet. Uit de het voorstel van het college over beginspraak is ons niet duidelijk wat dit nu feitelijk inhoudt en welke methode wordt gevolgd. Daarvoor zijn verschillende manieren.

Voor de fractie Stadsbelangen kent beginspraak geen vastgesteld stappenplan. Elk project, elk plan, elk vraagstuk is anders en vergt dus een eigen aanpak. Het is een uitdagend proces waarin de deelnemers veel eigen creativiteit kwijt kunnen. Wel zijn er bepaalde basisspelregels om het beginspraakproces helder en gestructureerd te laten verlopen. De belangrijkste spelregel is dat alle betrokken doelgroepen serieus genomen worden als partner in het proces. Bij interactieve beleidsvorming staat ook de uitkomst niet vooraf vast.

Dat betekent dat betrokken partijen, inclusief college en gemeenteraad, eveneens bereid moeten zijn het resultaat van een traject serieus te nemen. Dat is de manier om draagvlak, vertrouwen en openheid te creëren bij alle belanghebbenden. 

Het bouwen aan een goed beginspraakproces vergt duidelijke afspraken vooraf. Hoe meer ruimte er wordt geboden, hoe meer animo er zal zijn bij inwoners en andere partijen. Ook is het belangrijk om vooraf te inventariseren wie welke rol heeft en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. De gemeente is namelijk lang niet altijd initiatiefnemer of alleenbeslisser. 

Bij een nieuwe manier van werken als beginspraak is het belangrijk om alle betrokkenen (burgers, andere partijen, ambtenaren en bestuurders) voldoende informatie en begeleiding te bieden. Ook moet achteraf duidelijk gemaakt worden wat er met de inbreng van de betrokken partijen is gedaan. Wanneer deelnemers elkaar motiveren en van kennis voorzien, wordt beginspraak een dynamisch en collegiaal proces met uiteindelijk het beste resultaat.

Kortom: gewoon beginnen!

Wim de Koning
fractie Stadsbelangen Delft

Protestactie tegen bovengronds 380 KV

Dinsdag aanstaande neemt de Tweede Kamer een definitieve beslissing  over de aanleg van de hoogspanningsverbinding 380 KV. Vandaag vond een actie plaats in het Midden Delflandgebied. Deze actie  was georganiseerd door de zeer actieve werkgroep, die al maandenlang  de minister probeert te overtuigen dat de aanleg van deze  hoogspanningskabel volledig ondergronds moet worden gerealiseerd.  Diverse sprekers (oa. wethouders, gedeputeerde) uit Delft en omgeving  voerden het woord.   

Stadsbelangen had zich niet aangemeld om het woord te voeren bij  de actie van vandaag. Deze terechte actie leende zich niet voor  partijpolitiek. Daar is de gezondheid van onze inwoners te belangrijk  voor. De diverse sprekers hadden in feite allemaal dezelfde boodschap.  “Zeg nee, tegen bovengronds 380 KV.”    Stadsbelangen had op 6 juni 2007, één van de werkgroepleden merkte dat vandaag terecht op, al het initiatief genomen om op te komen voor  de gezondheid van onze inwoners en diende hiervoor een motie in tijdens  de raadsvergadering van 28 juni 2007. Een motie die unaniem door de  gemeenteraad destijds werd gesteund.

In de motie werd het college  opgedragen: * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve  van een ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding.  Een bovengrondse hoogspanningskabel kan leiden tot nadelige  consequenties voor de gezondheid van onze inwoners. Het college heeft zich, samen met buurgemeenten, tot op heden actief opgesteld om het signaal vanuit Delft duidelijk over te brengen naar Den Haag.   

Het kan toch niet zo zijn dat de landelijke bestuurders, die de mond vol hebben van de kloof tussen burger en politiek, aanstaande dinsdag een  besluit nemen voor (gedeeltelijke) bovengrondse aanleg? Dat zou in feite  betekenen dat de kloof door de landelijke politiek in stand wordt  gehouden. Want als burgers de bovengrondse aanleg niet willen, de lokale politiek  van  de diverse gemeenten het niet willen en gebleken is, dat de aanleg  ondergronds mogelijk is, dan is er maar één besluit denkbaar, namelijk:  volledige ondergrondse aanleg van de Hoogspanningsverbinding 380 KV.    Fractie Stadsbelangen-Delft

“Spreken is ZILVER!”

Algemene Beschouwingen Stadsbelangen-Delft in  het kader van de Programmabegroting 2007-2010   

Voorzitter, leden van de raad en aanwezigen op de publieke tribune,    Topsporters met veel ambitie geven vaak aan bij belangrijke wedstrijden voor goud te gaan. Stadsbelangen heeft ambitie, maar wij gaan niet voor  goud. Stadsbelangen gaat voor zilver. Het spreekwoord zegt immers:  “spreken is zilver, maar zwijgen is goud.” Voorzitter, na een start van een nieuw college, moet je een college de  tijd geven op stoom te komen. Dat doet onze fractie ook, maar wij gaan  niet kritiekloos aan de kant staan toekijken en zwijgen.   

Stadsbelangen zal de komende jaren in en buiten deze raad blijven spreken.   
*ook als een democratische meerderheid in deze raad, de minderheid  het zwijgen wil opleggen, *ook als politieke bestuurders onmachtig zijn om de problemen bij het  regiovervoer als gevolg van het aanbestedingenbeleid adequaat op te  lossen, *ook als individuele burgers onze fractie benaderen, omdat zij met hun problemen niet door de ambtelijke molen en de muur van de wethouders  kunnen komen, *ook als de PvdA fractie een gevraagd personeelsbudget van structureel  € 700.000,– afdoet als een detail, *ook als blijkt dat de coalitieslogan “ruimte zien en ruimte maken”  tot op heden in de praktijk vooral een ruimteloze slogan blijkt te zijn, *ook als wij aan de hand van voorbeelden moeten vaststellen, dat binnen de ambtelijke organisatie afdelingen voor diensten aan elkaar overdreven  budgetten vragen en het college dat zonder kritiek overneemt evenals  de gemeenteraad.   

Maximale transparantie achteraf  De hele gang van zaken rond het nieuwe stadskantoor ligt ons zwaar op de  maag. “Maximale transparantie” : zei Wethouder Vuijk, maar wel achteraf  als beslissingen onomkeerbaar en niet meer terug te draaien zijn. Dat vinden wij  onjuist. Voor de vorm mocht de raad er wat van vinden, niet meebeslissen, maar het ontwerp waarvoor een meerderheid van de raad een lichte voorkeur had, blijkt nu wegens financiële onhaalbaarheid te zijn afgeserveerd en  daarmee tegelijkertijd de zogenaamde invloed van de raad.   

Onze fractie is van mening dat in het vervolgtraject de raad gecombineerd met de inwoners van onze stad, door middel van een meningspeiling, een  beslissende stem moeten hebben. Budgetten De afgelopen jaren heeft Stadsbelangen aangetoond dat het college diverse  malen te hoge budgetten aan de gemeenteraad vroeg zonder degelijke  onderbouwing. Onze fractie is het “spoorzoeken” zat en wil in het vervolg  in nota’s een onderbouwing zien van budgetten die aan de gemeenteraad  worden gevraagd.  Dienstverlening  Voorzitter, de dienstverlening voor onze inwoners is een belangrijk  aandachtspunt. Niet alleen het verbeteren van de dienstverlening, maar  vooral  ook het zo laag mogelijk houden van de lasten voor onze inwoners. Het moet  dus de uitdaging zijn om de service aan onze inwoners te verbeteren en  tegelijk  de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij geldt natuurlijk ook de logica van  de burger. Optimale dienstverlening is mooi, maar de vraag die daarbij  hoort  is of de burger dat wil als hij of zij de daarbij behorende prijs moet  betalen.  Stadsbelangen durft de stelling aan dat burgers zouden kiezen voor een wat  mindere dienstverlening als daardoor de lasten voor hen ook lager zouden  zijn.   

U vraagt in het kader van dienstverlening voor het deelprogramma een  aanvullend  budget van 1,6 miljoen euro en stelt daarbij dat deze rendabele  investering op  termijn zal worden terugverdiend. Wij hebben u gevraagd binnen welke termijn deze investering kan worden terugverdiend. U heeft waanzinnig uw best gedaan om in uw antwoord geen antwoord te geven op onze vraag. Onze ervaring in de afgelopen jaren is dat allerlei investeringen in het kader van de  dienstverlening  in ieder geval geen terugverdieneffect hebben gehad. Integendeel. Wij  verzoeken  u onze vraag alsnog te beantwoorden.    Parkeertarieven garages In de raadsvergadering van 26 oktober jl. heeft onze fractie gepleit voor aanpassing van de parkeertarieven in de parkeergarages voor het eerste uur. De wethouder hing een buitengewoon ongeloofwaardig verhaal op en onze  fractie heeft aangekondigd hierop terug te zullen komen bij de  Programmabegroting. Het is onlogisch dat je het eerste uur een vol tarief moet betalen als je  maar 10 minuten gebruik maakt van een parkeerplek in de garage en het is onlogisch  dat Parking BVvoor één uur theoretisch 6 x een uurtarief kan incasseren voor  diezelfde parkeerplek. Wij dienen daarom een motie in en dagen de  wethouder  uit een dergelijke verandering te realiseren zonder dat dit leidt tot  tariefsverhogingen. Een kwestie van willen en…….u raadt het al, vooral een  kwestie van ruimte zien en maken. Cultuur Voorzitter, op het terrein van Cultuur moeten wij toch vaststellen, dat  dit beleid  in de afgelopen
8 jaar niet in goede STIP handen is geweest. Het  “DOK-lijk” van  € 350.000,–ligt ons nog vers in het geheugen. Wij mogen hopen dat er  straks  nog niet meer cultuurlijken uit de kast te voorschijn zullen komen. Wat wij vooral missen in de Cultuurparagraaf is een gerichte aanpak voor  de  amateur kunstbeoefening. Vooral op verenigingsniveau. Dat blijft ver onder de  maat. (Overigens zou het op zichzelf aardig zijn geweest als de “nieuwe”  STIP  wethouder, als vreemdelinge uit het niets ineens op een wethouderstoel, de moeite had genomen om eens kennis te maken met onze fractie.) Niet alleen investeren in hoogdravende cultuur, maar ook “simpele”  evenementen.  Als je kijkt hoeveel mensen naar de zanghappening op de markt kwamen op de  zondag na de Taptoe Delft en vooral ook het plezier dat iedereen daaraan  beleefde, zowel deelnemer als toeschouwer, dan zijn dat ook  cultuurkrenten in  de pap. Veel plezier voor relatief weinig geld.   

Er blijft in onze stad een groot gebrek aan betaalbare oefenruimten. Lym  & Cultuur  kan wellicht een klein beetje hulp bieden, maar is veel meer nodig. In  ieder geval  zou het college eens kritischer naar diverse gebouwen kunnen kijken, die  wellicht  multifunctioneel gebruikt zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld het gebouw Sranti  en het jeugdhonk Wippolder. Gebouwen die delen van de week niet worden  gebruikt en dat is jammer. Zo zijn er vast nog meer gebouwen te vinden in  onze stad.  Wat onze fractie betreft moet er ook ruimte komen voor meerjaren  subsidies voor evenementen. Voor organisaties is het haast ondoenlijk om elk jaar maar in  spanning af te wachten of er witte rook komt en de gevraagde subsidie  wordt verstrekt. Enige zekerheid waardoor men vroegtijdig kan starten met de organisatie van een evenement zal zeker de kwaliteit van het evenement ten goede komen. Wij dagen de wethouder uit, om deze door ons genoemde zaken, herkenbaar in de  toekomstige  nieuwe cultuurvisie op te nemen.   

Stadsbelangen vindt ook dat er eens witte rook moet komen over wel of geen  tweede zaal bij theater de Veste. Deze discussie blijft maar in de lucht  hangen en  de tijd schrijdt voort. Stadsbelangen vindt dat ongewenst. De politiek  moet op korte termijn duidelijke keuzes maken. Ofwel een tweede theaterzaal realiseren,  of wel  in de toekomst kiezen voor een nieuw theater of wel helemaal niets doen.  Dat laatste heeft overigens niet de voorkeur van Stadsbelangen. Jongeren  Voorafgaande aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben de jongeren  op  constructieve wijze van zich laten horen. Jongeren willen graag  geconfronteerd worden met de lokale politiek, hebben interessante ideeën en willen daaraan ook een bijdrage leveren. Dat is in ieder geval de indruk die onze  fractie daaraan  heeft overgehouden. Wij vinden dat het college op zoek moet gaan naar mogelijkheden om een Jongerenraad een officiële status te geven. Als  aanspreekpunt  voor zowel het college als de gemeenteraad. Deze jongerenraad kan dan  gevraagd en ongevraagd de lokale politiek van advies voorzien.   

Armoedebeleid Voorzitter, ook in onze stad hebben we moeten constateren dat armoede  voorkomt. Gelukkig geldt dat niet voor 60 kippen van de kinderboerderij.  Zij krijgen  binnenkort een onderkomen ter waarde van maar liefst € 70.000,–.  Met recht de kip met de gouden eieren. Mensen die buiten de boot vallen moeten zeker worden geholpen. Maar  armoedebeleid  moet niet alleen bestaan uit het steeds meer geld pompen naar allerlei  instanties.  Instanties die elkaar in stand houden, waardoor er veel energie, tijd en vooral geld verloren gaat. Uitvoeringsinstanties die ook traag zijn in het verstrekken van  uitkeringen en daardoor ook zelf een ongewenste bijdrage leveren aan het  in stand houden van de armoede. Naast hulp, zou het beleid vooral gericht  moeten  zijn op het niet meer nodig zijn van al die instanties zoals bij voorbeeld de voedselbank.   

Aanbestedingen  Voorzitter, geschrokken is onze fractie van de gang van zaken bij het  regiovervoer. Vooral waar het gaat om de aanbesteding op zichzelf en vooral de  frustratie, dat als  er iets mis gaat, de politiek met de rug tegen de muur wordt gezet en  daardoor onze  inwoners onnodig in de kou blijven staan. Dat kan toch nooit de bedoeling  zijn  geweest van het Europese aanbestedingenbeleid? Stadsbelangen wil zich daar  niet bij neerleggen. Er moeten toch mogelijkheden zijn om signalen af te  geven  of de politieke druk te verhogen? Wat er nu is gebeurd met de regiotaxi  mag  nooit meer voorkomen. Wij vragen het college dit onderwerp bij de  verantwoordelijke  bestuurders ter discussie op de kaart te zetten en onze gevoelens van  onmacht en  schaamte tot uitdrukking te brengen.  

Afronding Voorzitter, ik geef toe dat aan het spreken risico’s zijn verbonden. Het  kan zetels  kosten en als je zwijgt, heb je misschien kans op goud en loop je het  risico uit te groeien tot de grootste fractie in een gemeenteraad. Toch zal  Stadsbelangen  blijven spreken in het belang van onze inwoners. Wij gaan voor zilver. Fractie Stadsbelangen-Delft