Tag Archive for horecaondernemers

Webcolumn ‘Wat een gezeik’

Onlangs kwam via RTL Nieuws naar buiten dat wij in Delft de meeste wildplassers hebben. Nu vraagt dat natuurlijk wel om enige nuance, want het kan in dit geval ook gaan om Delftenaren die in een andere stad hun goudgele plasje rijkelijk laten vloeien. Hoe je het ook wendt of keert, de boete valt uiteindelijk op de deurmat van de Delftse wildplasser. Lees verder

Raadsvergadering 26-09-2013

raadzaal (600x400)In de raadsvergadering van 26 september 2013 was het afscheid nemen van raadsleden en nieuwe raadsleden welkom heten. Ophef werd gemaakt, als vanouds, door Jan Peter de Wit, die een interpellatiedebat aanvroeg over Avalex. Stadsbelangen Delft heeft dit verzoek gesteund vanuit principiële overwegingen dat fracties recht hebben om een interpellatie te houden. Dat neemt niet weg dat wij wel begrijpen dat de meerderheid van de raad dit verzoek niet wilde steunen. Het onderwerp Avalex staat immers geagendeerd op de eerstvolgende commissievergadering van BLD van 1 oktober as. Volop ruimte om je mening te geven en vragen te stellen in een openbaar debat.

Dan moet je wel aanwezig zijn en dat is nu net het probleem van Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga. Beiden zijn de afgelopen jaren nauwelijks aanwezig geweest in commissievergaderingen om hun kiezers te vertegenwoordigen. Dan is het niet vreemd, dat de meerderheid van de raad, dat heet democratie, besluit deze interpellatie niet toe te staan. Daarmee wordt niemand monddood gemaakt. Integendeel! Onze fractie is benieuwd naar de inbreng van Jan Peter de Wit tijdens de commissievergadering as. dinsdag over dit onderwerp.
Terrassenbeleid
Stadsbelangen Delft was verheugd, dat na de commissievergadering BLD van september 2013 alsnog overleg heeft plaatsgevonden tussen bewoners en horecaondernemers inzake het terrassenbeleid. En met een goed resultaat waar partijen tevreden over zijn. Een mooi voorbeeld hoe het ook kan en eigenlijk ook moet. Hulde dus aan zowel bewoners als horecaondernemers. Stadsbelangen Delft was geen voorstander van het aanpassen van de sluitingstijden naar 23.00 uur buiten de zogenaamde sfeergebieden. Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt en het is nu zaak dat iedereen zich daaraan houdt. Van groot belang vinden wij het 24 uurs meldpunt voor het aanmelden van overlast. Dat moet niet alleen een meldpunt worden waar alleen maar wordt geregistreerd, maar ook adequate acties uit volgen als er sprake is van overlast. De bal ligt nu bij het college om op dit onderdeel uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken tussen de bewoners en de horecaondernemers.
Samenwerking Delft/Rijswijk
Stadsbelangen Delft is niet tegen samenwerking met Rijswijk.  Als we daarmee in de toekomst gezamenlijk kosten kunnen besparen, moet je dat doen. Zeker gezien de vele zaken die het Rijk afwentelt op gemeenten zonder daarvoor de benodigde financiën beschikbaar te stellen. Wel moet duidelijk worden gemaakt wat die samenwerking in financieel opzicht onze stad oplevert. De SP meende dat de uitspraken van Wethouder Vokurka in het VNG blad voor de nodige verwarring heeft gezorgd. De wethouder heeft hierover in de commissie uitleg gegeven en gaf toen al duidelijk aan dat het college niet aanstuurt op een fusie met Rijswijk. Stadsbelangen Delft is daarvan ook geen voorstander en heeft ook geen reden te twijfelen aan de duidelijke uitspraak van de wethouder, ook nog eens bevestigd in de raadsvergadering, dat van een fusie geen sprake is. De motie van de SP en Onafhankelijk Delft gaf feitelijk aan, dat zij de wethouder niet geloofden. Dat kan en mag, maar voor onze fractie geen reden om hun motie te steunen. Mocht in de toekomst een eventuele fusie aan de orde komen, dan is het altijd nog aan de gemeenteraad daarover een besluit te nemen. Het standpunt van Stadsbelangen Delft daarover is helder.
Voorstel rectificatie bestemmingsplan RdGG Pharmafilter en gasopslag
Stadsbelangen Delft is akkoord gegaan met het voorstel rectificatie bestemmingsplan Reinier de Graaf Gasthuis Pharmafilter en gasopslag. Wel hebben wij daarbij de volgende opmerking gemaakt. De daadwerkelijke realisatie van het Pharmafilter en gasopslag wordt straks in een aparte procedure geregeld. Uit het jaarverslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport, dat recentelijk werd gepresenteerd blijkt, dat gemeenten zich vaak niet houden aan de regels bij realisatie van een dergelijk project. Maar liefs bij 74% van de onderzochte gemeenten is dat geconstateerd. Reden voor onze fractie om straks extra alert te zijn als realisatie van het Pharmafilter en gasopslag in procedure wordt gebracht. De veiligheid van omwonenden is daarvoor te belangrijk. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Warenmarkt toe aan vernieuwing

marktAan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 24 januari 2011
Betreft : schriftelijke vragen warenmarkt

Geacht college,

De donderdagse warenmarkt is al vele jaren een begrip in de Delft. Toch maken wij ons zorgen over de lege kramen die wij wekelijks aantreffen. Hierdoor dreigt de markt de noodzakelijke uitstraling te verliezen en dat zou jammer zijn. Nieuwe eigentijdse invullingen zijn naar onze mening noodzakelijk. Wij hebben begrepen dat er in februari 2011 een herindeling komt van de kramen.

Volgens onze informatie geldt voor de buitenste ring een zogenaamd uitstervingsbeleid. Wanneer er een ondernemer definitief weggaat, wordt er geen nieuwe vergunning voor die plek meer afgegeven. Op deze buitenste ring staan ook terrassen van diverse horecaondernemers. Zij moeten iedere week hun terras weer afbreken en opbouwen. Mogelijk kan de grootte van de markt worden verkleind als blijkt dat er minder animo is bij markt ondernemers. 

Voordeel  kan enerzijds zijn, dat de horeca ondernemers hun terrassen niet wekelijks hoeven af te breken/op te bouwen en anderzijds kan de warenmarkt hierdoor weer een aantrekkelijke uitstraling krijgen. Hierbij zou een nog betere onderlinge verstandhouding tussen de gemeente,  horeca- en marktondernemers  al  winst opleveren. Vooral  voor de bezoekers van de warenmarkt.

De afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat niet alle kramen waren bezet. De afgelopen week waren
32 kramen leeg op de markt. Het is voor de markt geen reclame als kramen niet bezet zijn. Wij hebben de volgende vragen.

1. Wat is de visie van het college over de toekomst van de wekelijkse warenmarkt?
2. Is er zicht op dat alle beschikbare kramen in de toekomst wekelijks worden benut door de markt ondernemers?
3. Kunnen  markt ondernemers worden verplicht om wekelijks op de markt hun kraam te bezetten?
4. Welke maatregelen kan Delft nemen als een ondernemer niet wekelijks verschijnt op de markt?
5. Als blijkt dat de beschikbare kramen in de toekomst niet wekelijks worden bezet, is het college dan bereid om bij de herindeling in februari 2011 de buitenste ring naar binnen te verplaatsten? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop