Tag Archive for geluidsoverlast

Overlast door shishalounge Paris

In de Wippolder hebben omwonenden al meer dan een jaar ernstige geluidsoverlast van shishalounge café Paris aan de Kloosterkade. Shishabar Paris heeft ook een ingang om de hoek aan de Professor Krausstraat. Stadsbelangen heeft hier afgelopen weken meerdere klachten over ontvangen.

Lees verder

vragen nulmeting R. de Graafweg

rdgWij hebben begrepen dat de gemeente de huidige situatie, nadat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, als uitgangspunt wil hanteren voor de nulmeting, maar de bewoners vinden dat de nulmeting gebaseerd moet zijn op de situatie voordat het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd.
Lees verder

Delftse PvdA wordt wakker

In het AD vandaag was te lezen dat de PvdA schriftelijke vragen heeft gesteld over de rechterlijke uitspraak dat er opnieuw een geluidsonderzoek moet worden gedaan over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Ook wil deze fractie weten of hierdoor weer vertraging optreedt, of deze vertraging extra geld gaat kost en wie dat gaat betalen.
Lees verder

De rode loper

rode-loper (746x340)In de commissie SVR werd de motie van Stadsbelangen Delft inzake het weren van de touringcars op de Nieuwe Langendijk besproken. Wethouder Junius had de commissie een reactie gestuurd naar aanleiding van de motie. Een zwakke reactie en eigenlijk niet zo verwonderlijk van deze wethouder.

Wethouder Junius liet vooral zien, dat zij geen voorstander is van het weren van touringcars op de Nieuwe Langendijk. Uiteraard zocht zij daarbij allerlei argumenten, gebaseerd op aannames, die op geen enkele wijze waren onderbouwd. Er werd vrijwel geen woord besteed aan de nadelige situatie die touringcars veroorzaken voor bewoners en ondernemers op de Nieuwe Langendijk. Geen woord over verbetering van het klimaat daar, geen woord over het opheffen van onnodige filevorming op de Nieuwe Langendijk en geen woord over geluidsoverlast. Sterker nog: volgens deze wethouder zou de Nieuwe Langendijk al de mooie prachtige rode loper zijn. Leeft deze wethouder nog wel in de realiteit of bevindt deze wethouder zich in een onnavolgbare fantasiewereld? Wij vrezen het laatste.

Er zou sprake zijn van economische nadelen als de touringcars niet meer konden doorrijden naar het blauwe hart. Geen enkele vergelijking met steden waar de touringcars ook moeten parkeren aan de rand van de binnenstad. Zouden die andere steden daar dan ook last van hebben en als dat zo is, waaruit blijkt dat dan? Als toeristen moeten lopen van de markt naar het Prinsenhof (ca. 600 meter) dan is dat kennelijk geen probleem, maar ca. 700 meter van het Hampshirehotel naar de markt wel?  

Het argument onder verkeerskundige nadelen kan wat onze fractie verwezen worden naar het rijk der fabelen. Wethouder Junius liet weten dat er nadelen zich voordoen als de buschauffeurs zich niet houden aan het inrijverbod. Hoe kun je het verzinnen? Bestaat er dan niet zoiets als handhaving?

Zou Delft echt minder aantrekkelijk worden voor touroperators? De kracht en kansen van onze stad zijn toch niet afhankelijk van ca. 700 meter verder mogen rijden? Bij de beantwoording over welke maatregelen er moeten worden genomen, gaat het college er vanuit dat alle toeristen per touringcar met zeven pendelbusjes moeten worden vervoerd. Alsof er alleen maar 55+ toeristen onze stad bezoeken die niet kunnen lopen, behalve dan 600 meter van de markt naar het Prinsenhof. Dat kan dan weer wel. Begrijpt iemand het nog? Op basis waarvan de verwachting werd uitgesproken, dat het weren van touringcars uit de binnenstad tot minder toeristen en besteding zal leiden, bleef onduidelijk. Wederom geen enkel steekhoudende onderbouwing voor deze stelling. Je kunt je afvragen of Delft meer verdient aan toeristen die langer in onze stad verblijven dan aan toeristen die korte bezoeken afleggen?

Het opknappen van de Nieuwe Langendijk, een discussie die al jaren speelt in de raad inclusief de overlast van touringcars voor bewoners en ondernemers, zal vermoedelijk nog jarenlang alleen een discussie blijven. De meerderheid van de commissie volgde de onduidelijke argumenten en onderbouwing van de wethouder. D66, het CDA en de PvdA blijken toch minder hart te hebben voor het klimaat en het milieu. De CO2 uitstoot en geluidsoverlast mogen van deze partijen op de Nieuwe Langendijk gewoon door blijven gaan.   

De irritante poller op de Nieuwe Langendijk, waar deze week wederom een touringcar kennis mee maakte, is inmiddels omgedoopt tot ‘gemeneRIKJE’, blijft gewoon staan. En zo blijft de zogenaamde gastvrije rode loper op de Nieuwe Langendijk gewoon een dijk waar ook de komende jaren de ondernemers en bewoners last zullen blijven houden van de touringcars. Stadsbelangen Delft zal de motie (zie: https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4227 en https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4234) in de raadsvergadering in stemming brengen, zodat duidelijk wordt vastgelegd voor onze inwoners hoe partijen denken over de situatie op de Nieuwe Langendijk.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Nog steeds geluidsoverlast

tramOndanks het positieve bericht dat er op 7 mei jl. acties zijn afgesproken tussen Haaglanden, de gemeente en HTM om de geluidsoverlast van de trams op te lossen, blijkt ruim twee weken later dat er nog niet echt vorderingen te melden zijn. De overlast is er nog steeds. Wij ontvingen onderstaand bericht van een bewoner die langs de tramrails woont.

Beste mensen, nu inmiddels een aantal slapeloze nachten verder nog steeds geen afdoende oplossing kunnen constateren. Na een aantal keren het slijpen ‘s nachts te hebben aangehoord dacht ik dat de oplossing er was. Echter dit was van korte duur. Nu rijden er weer trams voorbij met slechte onderstellen en geloof mij het is oorverdovend.

Mijn oproep is nogmaals: repareer de slechte onderstellen. Er rijden trams voorbij die geen herrie maken ????????zelfs als deze behoorlijk hard gaan……

Er rijden trams voorbij waar het geluid oorverdovend is en met vierkante wielen en  waarbij de bestuurders nog steeds veel te hard gaan voor het geluid dat zij produceren. Het lijkt wel of ze zo snel mogelijk aan de koffie willen bij de keerlus. 

Ik hoor geluiden van mensen uit Tanthof Oost die de tram kunnen horen. Ik hoor de tram draaien bij de keerlus, de bocht bij de Soedanhof, bij de bocht Japanlaan en de bocht van de Israellaan. Kijk en luister maar eens naar dit filmpje. Zelf gemaakt.  http://youtu.be/bKawjwGpnw8

Ik en met mij vele omwonenden worden het nu toch echt zat!!!!!!!!!!! (naam en adres bewoner bekend bij Stadsbelangen Delft)

Stadsbelangen Delft zal deze kwestie net zo lang onder de aandacht blijven brengen bij het college tot het probleem volledig is opgelost.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Oplossing in zicht tramsoap

railsDeze week kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de voorgang van de geluidsoverlast dat bewoners in Tanthof West ondervinden van de tramrails. Overigens bleek deze overlast ook te worden ervaren bij Irene tunnel. Sinds januari 2012 hebben de bewoners van Tanthof West deze problematiek al aan de orde gesteld bij de gemeente en HTM.

Omdat dit niet tot een oplossing leidde, benaderden enkele bewoners onze fractie begin maart 2012. In de commissie SVR van 8 maart 2012 heeft Stadsbelangen deze kwestie aan de orde gesteld en het college zou actie ondernemen. Toen ons informatie bereikte dat HTM en de gemeente tegenstrijdige informatie verstrekte over het al dan niet terugbrengen van het gras tussen de rails, heeft Stadsbelangen Delft in de commissie SVR van april 2012 deze kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht en wethouder Junius gevraagd nu op korte termijn met een oplossing te komen.

Zie ook:
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3962
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3852
https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3839

Uiteindelijk heeft op 7 mei 2012 een gesprek tussen de gemeente, Haaglanden en HTM plaatsgevonden. Gebleken was dat ook Haaglanden een belangrijke rol had in de oplossing van dit probleem. Gelukkig wordt nu op korte en langere termijn maatregelen genomen om de geluidsoverlast op te lossen. Het werd overigens tijd!

Het gras tussen de rails komt terug en er is gekozen voor nog een viertal oplossingen, te weten: 
– het per direct verlagen van de toegestane snelheid naar 15 kmlu,
– het aanvullen van de tramsporen met ballast tot aan de rand van de spoorstaven. Dit laatste heeft een dempende werking.
En:
– het smeren van de trambaan met water. Dit wordt nu getest tussen halte Station en de Prinses Irenetunnel. Ondanks dat beide partijen overtuigd zijn van het feit dat water geluid vermindert, is er geen optimaal geloof in een langdurig positief effect. Het ontbreken van onderzoeksresultaten hierover ondersteunt dit gevoel.
– het aanbrengen van een smeerinstallatie. Hier heeft men goede ervaringen mee. Deze oplossing kan echter niet direct worden geïnstalleerd. Hier moet eerst door de leverancier een plan van aanpak, specifiek voor de situatie in Delft, voor worden gemaakt. Je zou haast zeggen als de gemeente direct in januari 2012 al tot de juiste actie was overgegaan, had de laatste oplossing al lang uitgevoerd kunnen worden.

De slogan: spoorzonedelft.nl/Actueel/Nieuwsberichten/HTeMn Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams is mooi bedacht, maar het is in feite onvoorstelbaar dat bewoners eerst zo veel energie moeten steken om hun terechte probleem opgelost te krijgen. En dat, terwijl het probleem voor iedereen van begin af aan met het ‘blote’ oor duidelijk hoorbaar was.

Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman 

Vernieuwing = geluidsoverlast!

railsIn de periode dat de tram tijdelijk buiten dienst is geweest, in verband met werkzaamheden bij de Irenetunnel, heeft HTM aangegrepen om de trambaan, die door loopt naar het Tanthof, te vernieuwen. Dat vernieuwing niet altijd een verbetering is, blijkt uit signalen die wij ontvingen van bewoners uit Tanthof West. 

Destijds werd de trambaan gepresenteerd als een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerbaan’ waarbij het aangezicht een grasbaan zou zijn. Het voordeel hiervan was dat het geluid van de tram tot een minimum zou worden beperkt. Dat bleek in de praktijk ook het geval te zijn. Nu blijkt volgens de bewoners, die dat vervolgens te horen hebben gekregen van HTM, dat de gemeente heeft besloten om de grasstrook tussen de rails niet meer terug te laten komen en te vervangen door stenen. 

Het gevolg hiervan is dat de geluidoverlast van de tram voor de bewoners aanmerkelijk is toegenomen. Men hoort de tram nu nadrukkelijk over de rails rijden. Men wordt nu wakker gehouden tot dat de tram niet meer rijdt. (01:00 uur). Daarnaast worden de stenen, die tussen de rails liggen, ook op straat aangetroffen. Bewoners hebben geprobeerd hierover contact op te nemen met de HTM, maar HTM verwijst weer naar de gemeente en op emailberichten wordt volgens bewoners nauwelijks of niet gereageerd.

Stadsbelangen heeft in de commissie SVR van 8 maart 2012 hierover vragen gesteld aan wethouder de Prez. Deze heeft toegezegd dit na te gaan en de commissie hierover te zullen informeren. De bewoners stellen dat deze ‘vernieuwing’ geen verbetering is, maar een sprong terug van de leefbaarheid in dit gebied. Stadsbelangen wacht de reactie van de wethouder af en zal afhankelijk daarvan bezien of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


Markt decor Kermis

kermis1In de raadsvergadering van 26 november 2009 is Stadsbelangen niet akkoord gegaan met het voorstel van het college om de kermis in 2011 te verplaatsen naar het
Lym  & Cultuur terrein. Het college wil een nieuw soort kermis, maar hoe of wat en vooral of daar behoefte aan is, was onvoldoende onderzocht. Wel werd duidelijk, dat het verplaatsen van de kermis de komende jaren de gemeenschap meer geld kost, er geen adequate parkeervoorzieningen bij Lym & Cultuur zijn en de veiligheid onvoldoende was geregeld. Daarnaast zien de kermisexploitanten niets in dit plan.

Redenen genoeg om niet akkoord te gaan met dit voorstel. Daar komt bij, dat de markt al jarenlang het decor is van de kermis. De kermisexploitanten zelf zijn ook niet enthousiast over het voorstel.  De heer J. Boots, directeur van De Nederlandse Kermis Bond NKB, schreef ons oa. (citaat): ‘ Onder verwijzing naar onze reactie laten wij hierbij weten dat een verplaatsing van de najaarskermis voor zowel het kermisvierend publiek als de kermisexploitanten zeer nadelig is.’

Dat de kermis een fors geluid produceert is bekend. Stadsbelangen kan zich voorstellen, dat bewoners en ondernemers zich daar aan irriteren. Daarom zouden daarover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt tussen de gemeente en de kermisexploitanten.

Stadsbelangen staat best open voor een nieuw soort kermis. Ook als dat wordt  gehouden op het Lym & Cultuur terrein. Maar dan moet er eerst meer duidelijkheid komen over wat je dan precies wilt en niet de kermis wegjagen van de markt en de gemeenschap de komende jaren met hogere kosten opzadelen.

Stadsbelangen-Delft