Tag Archive for negatief

Statement wethouder over rug Delftse inwoners!

Op 5 november 2020 stond op de agenda van de raad de Begrotingsbehandeling 2021. Er werd aan de raad een niet sluitende begroting overgelegd door het college. Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga keurden deze begroting af. Moties van beide fracties om de schade te beperken worden door de college partijen GL, D66, Stip, PvdA en VVD en de oppositiepartijen CU en CDA niet aangenomen. Deze partijen gingen akkoord met een niet sluitende begroting en wethouder Brandligt (GL) ontkende de ernst van de ontstane situatie. Hij wilde een statement maken richting het Rijk, maar raakte hiermee bewust vooral de portemonnee van onze Delftse inwoners.
Lees verder

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!

Graag voldoet onze fractie aan het verzoek van Aad Meuleman om door middel van ‘zijn glazen bol’ onderstaande column te plaatsen op onze website.
Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!
Onder de kop ‘Delfts raadslid maakt vuist tegen schimmel’ publiceerde het AD een artikel van de Delftse ‘Koningin Jolanda Gaal.’ Deze roeptoeter raadslid blinkt vooral uit in niet onderbouwde kreten en schijnt er vooral plezier in te hebben om Delft keer op keer alleen maar negatief in het nieuws te brengen. Er is zelfs iemand verhuisd naar Zeeland als gevolg van de schimmel in huizen in Delft, stelt zij. Alsof in Zeeland geen huizen met schimmel te vinden zijn.
Lees verder

Bestuurlijk geklungel Sint Sebastiaansbrug

bas (800x600)Naar aanleiding van weer een aangekondigde vertraging heeft wethouder Harpe op 17 juni 2014 een brief gestuurd aan de raad. In de commissie Algemeen van 24 juni 2014 werd deze brief besproken.

Bestuurlijk geklungel van de eerste orde. Wethouder Harpe beaamde dit volledig. Lees verder

Schuiven met cijfertjes

bezuinigingDe Kaderbrief is een heel algemeen verhaal geworden, waarin geschoven wordt met cijfers om doelstellingen te halen. Wethouder Vokurka herkende zich daar niet in, maar als je de Kaderbrief leest, dan wordt er geschoven van de ene naar de andere reserve, om het beeld zo gunstig mogelijk bij te stellen. Hoezo niet schuiven met cijfertjes? 

En als de doelstellingen niet gehaald worden, wordt er weer wat heen en weer geschoven. Feit is dat we de laatste drie jaren onderaan de streep ruim negatief uitkomen. Er moet dus bezuinigd worden, maar waarop nu precies wordt bezuinigd en wat dit voor consequenties heeft, blijft vooralsnog onduidelijk.  Hoe verhouden de bezuinigingen zich  met de aangegeven (te) hoge ambities. Wel bijzonder dat in deze tijd van bezuinigingen de etage van het college in de Torenhoven voor 138.000,– euro wordt verbouwd en betaald vanuit de reserves. Dat valt niet echt te rijmen met elkaar. Stadsbelangen vindt dat deze kosten maar vanuit het budget van het college moeten worden gedekt. 

Met wederom een negatief resultaat jaarrekening 2010 (7,7 miljoen) en het teruglopen van de weerstandscapaciteit gecombineerd met toename van de risico’s, staat het financiële beeld van Delft onder druk. Delft moet uitkijken om geen artikel 12 gemeente te worden. In de Kaderbrief worden de risico’s mbt de Spoorzone buiten beschouwing gelaten, omdat dat apart is ondergebracht bij OBS. Maar Delft draagt, als enig aandeelhouder, deze risico’s wel degelijk en eventuele negatieve resultaten die daaruit voortvloeien, zullen ook hun weerslag hebben op al het andere. 

De bezuinigingstaakstelling in 2011 is voor 80% is ingevuld, maar of het haalbaar is, wordt door het college zelf in twijfel getrokken. En dan die overige 20% nog. En als blijkt dat we het weer niet halen?  In de Kaderbrief wordt gemeld, dat bestaande bezuinigingstaakstellingen onvoldoende geconcretiseerd zijn dan wel niet haalbaar zijn gebleken. Een reden hiervoor wordt niet aangegeven. Welke garanties zijn er dat de nu aangekondigde bezuinigingen wel worden gehaald? 

Met iedere keer een discussie over een paar tonnetjes hier en daar, zet volgens ons geen zoden aan de dijk. Stadsbelangen blijft nog steeds voorstander van het schrappen of aanpassen van het Nieuwe Kantoor. Dat zet zoden aan de dijk en levert een buffer op waar je wat aan hebt. De burger kan gespaard worden van bezuinigingen die wel grote invloed hebben op ieders persoonlijk leven.

Destijds gaf het college aan dat het noodzakelijk was het Nieuwe Kantoor zoals gepland te moeten bouwen. Dit ivm het dak van de tunnel en de opdrijfveiligheid.  In het Technisch weekblad van 21 december 2010 lezen wij dat bij Spoorzone Delft de opdrijfveiligheid ook zonder het nieuwe stadskantoor kan worden gewaarborgd. Je vraagt je dus af of de raad destijds niet eenzijdig werd voorgelicht. Wat moet de raad nu wel of niet geloven? Het is verstandig als de raad nu een rem zet op de plannen van het Nieuwe Kantoor. Er is wel haast bij geboden want in de jaarrekening van OBS die sinds kort op het RIS staat, kun je lezen dat er toch spoedig eerste stappen gezet gaan worden en dan is er geen weg meer terug.

Onze fractie blijft, zoals ook aangeven bij de behandeling van de programmabegroting in november 2010, vasthouden aan het voorkomen van bezuinigingen op het gebied van het schoonhouden van onze stad, de bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van afvalinzameling.

De discussie over de Kaderbrief krijgt nog een vervolg in een volgende commissievergadering. 

Stadsbelangen Delft
Simone van Dijk
Aad Meuleman

Gemeenteraad wil onafhankelijk onderzoek

Het regionale lobbybureau West-Holland Foreign Investment Agency dat  buitenlandse bedrijven naar onder andere Delft probeert te krijgen is negatief in het nieuws gekomen.   

Het bureau zou onjuiste informatie in haar jaarverslagen hebben verstrekt  van de resultaten die het bedrijf zou hebben behaald. Delft heeft in 2004  € 90.000,– subsidie verstrekt aan het WFIA.  Het is daarom noodzakelijk dat deze kwestie wordt onderzocht door middel van een onafhankelijk onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een dergelijk  onderzoek aangekondigd, maar hierover moet de Haagse gemeenteraad nog  een definitief besluit nemen.   

Het college heeft aangekondigd zich te willen aansluiten bij dit onderzoek en  eerst de resultaten hiervan te willen afwachten alvorens met een reactie  te  komen. De Delftse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP een eigen  motie  aangenomen. Stadsbelangen heeft deze motie mede ondertekend. In deze motie draagt de Delftse gemeenteraad het college op een  onafhankelijk  onderzoek te doen dan wel zich aan te sluiten bij het Haagse onderzoek,  mits  deze niet wordt geleid of uitgevoerd door de bestuursvoorzitter van het  WFIA en tevens wethouder in Den Haag of een andere betrokkene bij het WFIA.   

Stadsbelangen wil weten wat de echte effecten en resultaten zijn geweest voor onze stad. Onze inwoners hebben daar recht op. Deze kwestie zal  zeker nog een vervolg krijgen en het is terecht dat de gemeenteraad  hierover een eigen signaal heeft afgegeven aan het college. Fractie Stadsbelangen