Tag Archive for Raad van Toezicht

Dubbele D66 pet?

Stadsbelangen Delft maakt zich al langere tijd zorgen over de mogelijke sluiting van de school voor openbaar onderwijs in de Harnasch polder de Schatkaart. Stadsbelangen Delft diende samen de PvdA Delft, Fractie van koppen en D66 Delft in december 2017 hierover een motie in. In de motie werd het college van B&W opgedragen zich tot het uiterste in te spannen om deze school te behouden. De motie werd unaniem aangenomen.  Wij schreven hierover al eerder op onze website. Zie onderstaande link. https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8736

Lees verder

Delfts college mist ambitie

Toen ik nog klein was, hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen: ‘schat we hebben 25 gulden overgehouden deze maand. Laten we dat sparen’. En mijn moeder deed de 25 gulden in een apart spaarpotje. Dus geld overhouden, sparen en niets te kort komen.
Lees verder

‘Cool’ aan de kant gezet!

10042011022In de commissie S&V kregen de vele insprekers jong en oud, overigens terecht,  één en al complimenten van de coalitiefracties voor hun inspraak. Maar de vertegenwoordigers van ruim 17.000 Tanthof bewoners schoten daar niets mee op. De bibliotheek Tanthof gaat gewoon dicht. Er was geen enkele creatieve bereidheid bij het CDA, PvdA, STIP, D66 en Groen Links om na te denken hoe dit filiaal wel open zou kunnen blijven. De coalitiefracties vonden het allemaal best verdrietig, maar ja het kan nu eenmaal niet anders. 

En dat is nu precies waarover Stadsbelangen van mening verschilt met deze partijen. Het kan namelijk wel anders. Men zou gebruik kunnen maken van vrijwilligers, men zou een bibliotheek bus kunnen inzetten en zo zijn er best alternatieve oplossingen te bedenken om het filiaal wel open te houden. Het is een kwestie van willen en het maken van een politieke keuze. 

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in november 2010 heeft Stadsbelangen samen met de VVD, SP en ChristenUnie al bezwaar gemaakt tegen de forse bezuinigingen die het college wilde doorvoeren richting DOK (bibliotheek) en heeft daarvoor ook een alternatieve dekking voorgesteld.

De consequentie is nu dat het filiaal Tanthof dicht moet. Een onbegrijpelijke beslissing. Er maken veel Tanthof bewoners gebruik van dit filiaal en ook veel kinderen. In deze wijk zijn 6 scholen. Een bibliotheek is een belangrijke voorziening in de ontwikkeling van kinderen. Nu  worden zij ‘gedwongen’ naar het centrum te gaan. Niet handig om meer ‘verkeer’ naar het centrum te sturen waar het momenteel een grote bouwput is. Daarnaast is het openbaar vervoer vanuit het Tanthof als gevolg van alle werkzaamheden in de stad ook niet optimaal.

Dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, weet Stadbelangen ook. Maar simpel bezuinigingen doorvoeren door een filiaal te sluiten is wel al te gemakkelijk. Daarnaast bleek dat DOK de afgelopen jaren meer geld heeft uitgegeven dan was toegestaan. DOK had in het streven de beste bibliotheek van Europa te worden, geen boodschap aan de voorwaarden die de gemeente had gesteld bij het verstrekken van subsidie. Het bleef vaag in de commissie hoe de controle in de afgelopen jaren was verlopen.  Men verwees naar  de Raad van Toezicht van DOK, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de controle vanuit de gemeente slecht is geweest, waardoor er een groot te kort is ontstaan. En dat eist nu haar tol ten koste van de bewoners van het Tanthof. 

Als doekje voor het bloeden gaven de coalitiepartijen en de wethouder aan, dat zij er wel van overtuigd waren dat de bibliotheek een belangrijke rol in de wijk vervulde. Men wilde bezien of enkele activiteiten elders onder gebracht kunnen worden. Of dat geen extra geld kost. Bovendien hoor je eerst voor een oplossing te zorgen. Nu wordt het paard achter de wagen gespannen en daar kiest Stadsbelangen niet voor.

De discussie zal in de raad van 21 april 2011 zeker een vervolg krijgen. Samen met andere fracties denken we na over het indienen van een motie. Stadsbelangen zal de Tanthof bewoners niet ‘Cool’ aan de kant zetten.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman